Quyết định 2304/QĐ-BTTTT 2019 kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ

TRUYỀN THÔNG

-------------

Số: 2304/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020”.

Điều 2Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định y./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Bộ trưởng (để b/c);

Các Thứ trưởng;

Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT (để p/h);

Cục QLXLVPHC&TDTHPL (Bộ Tư pháp);

- Lưu: VT, PC, PTTH (12).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

KẾ HOẠCH

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2304/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

----------------

 

Để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị đinh số 59/2012/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Thông tư số 14/2014/TT-BTP) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông bảo đảm trình tự, thủ tục, tiến độ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn xã hội;

b) Tiến hành khảo sát thực tiễn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông và kiến nghị các cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa;

c) Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để bảo đảm về nguồn nhân lực, kinh phí, các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các điều kiện khác nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Tổ chức, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

a) Công tác tổ chức, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải thường xuyên, bảo đảm tính công khai, minh bạch và khách quan;

b) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông có trọng tâm, trọng điểm để bảo đảm phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Bộ và theo yêu cầu của thực tiễn;

c) Bảo đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai trên tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý (theo đúng các quy định của Nghị định s 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP). Trong năm 2020, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm sau đây:

1. Theo dõi việc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Theo dõi tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin thực sự là hạ tầng của hạ tầng; cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tổ chức, thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt trong việc tổ chức triển khai việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Về các lĩnh vực trọng tâm: Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực thông tin và truyền thông; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để công nghệ thông tin và hạ tầng thông tin thực sự là hạ tầng của hạ tầng; cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Công nghệ thông tin, Cục Viễn thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Về các nhiệm vụ khác

2.1. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản);

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật);

c) Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân).

2.2. Nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thời gian: Cả năm 2020.

2.3. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Hoạt động thường xuyên:

- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo các nội dung quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Hoạt động kiểm tra, đánh giá:

Trong năm 2020, tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông trọng điểm là lĩnh vực viễn thông và phát thanh truyền hình và thông tin điện tử tại Cục Viễn Thông và Cục PTTH&TTĐT và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ và phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tại 02 Cục và các địa phưo

Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

Thời gian: Quý III, Quý IV năm 2020.

2.4. Xây dựng báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thời gian: Trước 10 tháng 10 năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-----------------

Dự kiến:

+ Đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại 02 Cục và địa phương (các tỉnh miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam hoặc Tây Nguyên), tùy theo điều kiện, yêu cầu thực tiễn.

1. Trách nhiệm thực hiện:

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Kế hoạch này;

b) Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được theo dõi trọng tâm chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm được quy định tại Kế hoạch này và thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xây dựng báo cáo gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp theo quy định;

c) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định và báo cáo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ;

d) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại địa phương.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện các nội dung trên được chi từ nguồn kinh phí của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí phù hợp khác;

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động được giao tại Kế hoạch này;

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình để triển khai các hoạt động tại mục 2.3 và mục 2.4 phần III của Kế hoạch y.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

 

 

thuộc tính Quyết định 2304/QĐ-BTTTT

Quyết định 2304/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2304/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành:27/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ TT&TT

Ngày 27/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định 2304/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật với mục tiêu triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiến hành khảo sát thực tiễn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, phát hiện kịp thời và xử lý các sai sót. Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch cũng góp phần nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo đảm nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác để bảo đảm việc thi hành pháp luật.

Trong năm 2020, Bộ sẽ tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực sau: Tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; Tình hình xây dựng, phổ biến, tập huấn và triển khai thực hiện các quy định pháp luật về phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp và đầu tư kinh doanh; Tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2304/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi