Quyết định 2267/QĐ-BTTTT 2019 Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------------

Số: 2267/QĐ-BTTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);

- Lưu: VT, VP, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng

 

 

 
 
 

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2267/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Triển khai việc xây dựng, nâng cấp, đổi mới, hoàn thiện và duy trì chuyên mục thông tin về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://mic.gov.vn)

Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường

xuyên

2

Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Một cửa, Một cửa liên thông, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng và cơ quan báo chí Ngành

Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Trung tâm Thông tin;

Báo Vietnamnet;

Tạp chí Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường

xuyên

2.1

Cập nhật các tin bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Một cửa, Một cửa liên thông, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên cổng thông tin điên tử của Bộ (http://mic.gov.vn) và cơ quan báo chí Ngành

Trung tâm Thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí Ngành

Thường

xuyên

2.2

Thông tin về kết quả thực thi Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Trung tâm Thông tin; Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế;

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường

xuyên

3

Phối hợp với các hội, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn phòng Bộ;

các hội, hiệp hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thường

xuyên

4

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền và phổ biến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin; các Sở Thông tin và Truyền thông

Thường

xuyên

5

Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang thông tin điện tử của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp thủ tục hành chính trên báo chí Ngành

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trung tâm Thông tin;

Báo Vietnamnet; các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường

xuyên

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

thuộc tính Quyết định 2267/QĐ-BTTTT

Quyết định 2267/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2267/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:25/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch truyền thông kiểm soát TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 25/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 2267/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020.

Theo đó, Văn phòng Bộ chủ trì thường xuyên tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Một cửa, Một cửa liên thông, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng và cơ quan báo chí Ngành.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Trung tâm Thông tin cập nhật thường xuyên các tin bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Một cửa, Một cửa liên thông, nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và cơ quan báo chí Ngành.

Ngoài ra, việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang thông tin điện tử của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp thủ tục hành chính trên báo chí Ngành sẽ do Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ trì và thường xuyên thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2267/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi