Quyết định 1286/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 1286/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
 VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM (28/8/1945-28/8/2015)
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;
Căn cứ Quyết định s 1278/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải Việt Nam;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nưc Ngành Giao thông vận tải Việt Nam;
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1:Ban hành, kèm theo quyết định này Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015).
Điều 2:Căn cứ Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải Việt Nam, Vụ Tài chính phối hp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan lập kế hoạch dự toán kinh phí theo quy đnh hiện hành.
Điều 3:Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải và Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Cán sự Đng Bộ GTVT;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đoàn TNCS HChí Minh Bộ GTVT;
- VP Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Hội KHKT Cầu đường VN;
- Ban liên lạc cán bộ hưu trí Bộ GTVT;
- Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT;
- Các S
GTVT;
- Lưu: VT, VP.
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA
NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM (28/8/1945 - 28/8/2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 05 năm 2013)
 
A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU.
- Tchức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thcán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động Ngành Giao thông vận tải, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trong toàn Ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về truyền thống vẻ vang của Ngành Giao thông vận tải, tạo nên sự đng thuận trong xã hội góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành Giao thông vận tải.
- Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa một cách chu đáo thiết thực; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Ngành Giao thông vận tải.
- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm có tính giáo dục truyền thống cao, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đy thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của toàn Ngành.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH.
I. CÁC HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU, TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC VTRUYỀN THỐNG.
1.1. Tăng cường tuyên truyền về Ngành Giao thông vận tải trên các báo, tạo chí của Ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Ngành Giao thông vận tải và các mục tiêu, gii pháp của Ngành để góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta cơ bn trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc triển khai những chương trình, dự án trọng điểm như việc mở rộng Quc lộ 1, Quốc lộ 14, xây dựng các tuyến đường cao tốc, cảng biển, cảng hàng không lớn, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Thời gian: Tháng 8/2013 - 08/2015.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Báo Giao thông vận tải
- Đơn vị phi hợp: Các báo, Tạp chí trong ngành, Công đoàn GTVT, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải.
1.2. Tổ chức xuất bản cuốn sách 70 năm truyền thống Ngành Giao thông vận tải, trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung cuốn sách 65 năm truyền thống Ngành GTVT.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 5/2015
- Đơn vị chủ trì: Nhà xuất bản GTVT
- Đơn vị phối hp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
1.3. Tổ chức tái bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngành Giao thông vận tải” (có hiệu đính, bổ sung thêm tư liệu).
- Thời gian: Hoàn thành tháng 5/2015.
- Đơn vị chủ trì: Nhà Xuất bản Giao thông vận tải
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
1.4. Xây dựng phim tư liệu ngành Giao thông vận tải Việt Nam 70 năm Xây dựng và Phát triển và phim tư liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngành Giao thông vận tải” có dung lượng từ 20-30 phút.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Vụ Khoa học công nghệ, Nhà xuất bản GTVT, các cơ quan đơn vị có liên quan.
1.5. Bình chọn 10 ca khúc hay nhất về Ngành Giao thông vận tải với chủ đề “Những bài ca đi cùng năm tháng” và in thành đĩa làm tài liệu tuyên truyền.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 6/2015.
- Đơn vị chủ trì: Báo Giao thông vận tải
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Nhà xuất bản GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, các cơ quan đơn vị có liên quan.
1.6. Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Giao thông vận tải
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015
- Đơn vị chủ trì: Nhà Xuất bản GTVT
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ GTVT và các cơ quan đơn vị có liên quan..
1.7. Tổ chức trưng bày, giới thiệu các thành tựu, sản phẩm của Ngành sau 30 năm đổi mới (tại Hội nghị).
- Thời gian: hoàn thành tháng 8/2015
- Đơn vị chủ trì: Nhà xuất bản Giao thông vận tải
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, Vụ Khoa học công nghệ và các cơ quan đơn vị trong toàn ngành.
1.8. Tổ chức cuộc thi viết bài và ảnh về đề tài giao thông vận tải trên Báo Giao thông vận tải.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015.
- Đơn vị chủ trì: Báo Giao thông vận tải
- Đơn vị phi hợp: Văn phòng Bộ, Tạp chí GTVT, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Trung tâm CNTT và các cơ quan đơn vị có liên quan.
1.9. Xây dựng phòng truyền thống Ngành Giao thông vận tải Việt Nam.
- Xây dựng lại phòng truyền thống có nội dung phong phú, đầy đủ và trưng bày trang trọng.
- Sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật của Ngành Giao thông vận tải Việt Nam qua các thời kỳ.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
- Đơn vị phối hợp: Công đoàn GTVT Việt Nam, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT, các đơn vị trong toàn Ngành GTVT, các Sở Giao thông vận tải.
II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA.
1. Nghiên cứu để xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa thanh niên xung phong Ngành GTVT” để hỗ trợ, động viên, chăm sóc các cựu TNXP đặc biệt là cựu TNXP có hoàn cảnh cô đơn, khó khăn. Phấn đấu tặng 1000 sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn huy động theo hướng xã hội hóa, tự nguyện đóng góp, ủng hộ.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 8/2013.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Công đoàn ngành giao thông vận tải, Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.
2. Bộ tổ chức gặp mặt đại biểu thanh niên xung phong Ngành Giao thông vận tải qua các thời kỳ.
- Địa điểm: Tại thủ đô Hà Nội.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
- Đơn vị phi hợp: Văn phòng Bộ, Công đoàn Giao thông vận tải VN, Ban liên lạc Thanh niên xung phong, các đơn vị trong toàn Ngành.
3. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây dng nhà tình nghĩa cho các gia đình diện chính sách (Thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công...) gia đình khó khăn trong Ngành (Các đơn vị chủ động tiến hành làm từ cơ sở). Tổ chức huy động nguồn tài trợ xã hội, phấn đấu xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Ngành GTVT.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn GTVT Việt Nam
- Đơn vị phi hợp: Văn phòng Bộ, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Các Sở GTVT..
4. Tôn tạo, chỉnh trang, tu sửa các nghĩa trang liệt sỹ của Ngành Giao thông vận tải và tổ chức lễ viếng (kết hp ngày thương binh, liệt sỹ).
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Công đoàn GTVT Việt Nam, các đơn vị trong toàn ngành, các Sở Giao thông vận tải.
5. Xây dựng khu di tích Bộ GTVT tại Đại Từ, Thái Nguyên
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
- Đơn vị phối hp: Văn phòng Bộ, Công đoàn GTVT VN, Tổng công ty Tư vn thiết kế GTVT, Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị trong ngành.
III. HOẠT ĐỘNG ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ PHONG TRÀO VĂN HÓA VĂN NGHỆ, THỂ THAO TRONG TOÀN NGÀNH
1. Phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2015, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quc ln thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2010 - 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014, 2015; chào mừng Kỷ niệm 70 ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội Thi đua ngành Giao thông vận tải năm 2015. Tổ chức đăng ký và hoàn thành các công trình bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả nhất để chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành.
Mục tiêu thi đua là: "Kỷ cương - Chất lượng - Hp tác - An toàn - Hiệu quả"
- Thời gian: Hoàn thành tháng 8/2015
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tchức cán bộ, Công đoàn GTVT Việt Nam.
- Đơn vị phi hợp: Văn phòng Bộ và các cơ quan đơn vị có liên quan.
2. Về khen thưởng:
- Làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ, Chtịch nước xem xét có hình thức khen thưởng cho ngành Giao thông vận tải tại lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải Việt Nam (Huân chương Sao vàng ln hai hoặc Huân chương Hồ Chí Minh lần ba).
- Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt, đnghị Chủ tịch nưc, Thng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
- Xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giao thông vận tải nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành cho cán bộ, công nhân viên trong ngành và cho các cá nhân ngoài ngành, người nước ngoài có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển Ngành Giao thông vận tải.
3. Phát động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải Việt Nam.
Nội dung:
- Tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng toàn Ngành (tập trung vào 3 khu vực, có chọn ra các tiết mục đặc sắc công diễn đêm bế mạc và phục vụ tại lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải Việt Nam).
- Tổ chức Hội thao: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở tổ chức thi đu giao hữu thể thao tại ba khu vực, lựa chọn các đội xuất sắc nhất tổ chức thi đấu tại Hà Nội vào dịp tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, với các môn phù hợp điều kiện cụ thể từng đơn vị như: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, tenis, bóng chuyền...
- Thời gian: Hoàn thành tháng 7/2015.
- Đơn vị chủ trì: Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.
- Đơn vị phối hợp: Đoàn TNCS HCM Bộ GTVT, Văn phòng Bộ và các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, các Sở GTVT.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM VIỆT NAM 2015.
1. Tài liệu tại Hội nghị:
Xây dựng báo cáo 70 năm truyền thống Ngành Giao thông vận tải với yêu cầu ngắn gọn, súc tích phản ánh được chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Giao thông vận tải Việt Nam; đánh giá, tổng kết được những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đặt ra cho Ngành Giao thông vận tải trong thời gian ti, đưa ra được các định hướng giải pháp nhằm hoàn thành tt các nhiệm vụ của toàn ngành, xây dựng ngành Giao thông vận tải vững mạnh toàn diện (đóng thành quyển), để làm tài liệu tuyên truyền phát cho các đơn vị.
- Thời gian: Hoàn thành tháng 4/2015.
- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ và Nhà xuất bản GTVT.
- Đơn vị phối hợp: Các Cục, Vụ, Ban và các cơ quan đơn vị có liên quan.
2. Về công tác thi đua khen thưởng tại Lễ kỷ niệm:
2.1. Tổng kết và khen thưởng đợt thi đua đặc biệt và phát động thi đua mi.
2.2. Tổ chức đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng ngành Giao thông vận tải và các đơn vị, cá nhân.
2.3. Trao tặng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Giao thông vận tải Việt Nam
- Thời gian: Tại buổi lễ Kỷ niệm 70 năm
- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ
- Đơn vị phi hợp: Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
3. Tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành GTVT:
- Nội dung: Lmít tinh, các hoạt động biểu diễn văn nghệ, lễ báo công ngành Giao thông vận tải Việt Nam.
- Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, một s đng chí cán bộ lão thành đại diện của Ngành, đại biểu của các Bộ, ban, ngành, đoàn th chính trị xã hội trung ương, đại biểu của các cơ quan địa phương, đại diện các tập thể Anh hùng, cá nhân Anh hùng qua các thời kỳ, các Anh hùng hiện công tác tại Ngành và đại diện các đơn vị thuộc Bộ.
- Thời gian: Vào tháng 8 năm 2015 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
- Địa điểm: tại Hà Nội (Sẽ có thông báo cụ thể sau).
- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải Việt Nam.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
I. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CHUNG:
1. Ngày 14 tháng 5 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 1278/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Giao thông vận tải Việt Nam. Ban chỉ đạo trên cơ sở bản kế hoạch này có trách nhiệm lập chương trình công tác, phân công tráchnhiệm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị.
2. Trên cơ sở kế hoạch này, Ban chỉ đạo có trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và các tiểu ban. Từng Tiểu ban sẽ xây dựng nội dung chương trình hoạt động và kinh phí. Vụ Tài chính và Văn phòng Bộ tìm nguồn để giải quyết.
II. VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG:
1. Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải khẩn trương lập kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai các nhiệm vụ được phân công và báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 30/8/2013.
2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty 91, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải thống nhất trong cấp ủy Đảng, kết hp với các tổ chức đoàn thể, phát động phong trào thi đua trong đơn vị nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, phấn khởi lập nhiều thành tích hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua Ngành Giao thông vận tải năm 2015.
3. Trong quá trình triển khai, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ban Chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về tình hình thực hiện các hoạt động được giao và những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi