Quyết định 496/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
---------------------
Số: 496/QĐ-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013
 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC - NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC
-----------------------------------
BỘ TRUỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 23/2/2013 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước trong ngành Thông tin và Truyền thông”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban TĐKT TW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Tập đoàn BCVT VN;
- Lưu: VT, TCCB.
       
                BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                  Nguyễn Bắc Son

 
 
 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC-NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC
(11/6/1948-11/6/2013)
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 23 tháng 2 năm 2013 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013), Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước, gồm các nội dung:
1. Mục đích, yêu cầu:
1. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng nhận thức của các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đẩy mạnh phong trào thi dua yêu nước tại từng cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi thi đua là động lực thúc đẩy việc phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức và tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
3. Các hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, trọng tâm là đạt hiệu quả cao trong phong trào thi đua; có biện pháp tốt, cách làm hay trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương khen thưởng và nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập và làm theo các điển hình tiên tiến trong ngành Thông tin và Truyền thông.
II. Chương trình, kế hoạch hoạt động:
1. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương chủ động tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị, phối hợp với các tổ chức quần chúng gắn việc học tập, quán triệt Chỉ thị với “Năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông”; tổ chức các hoạt động hội thảo, kể chuyện chuyên đề “Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc”, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi chung trong cơ quan, đơn vị.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
 3. Căn cứ Kế hoạch này và Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, khẩn trương triển khai các hoạt động tuyên truyền trên báo, đài, trang thông tin điện tử của Bộ và của các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trong đó nhấn mạnh “Lời kêu gọi thi đua ái quốc’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả triển khai chương trình hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013) gắn với kết quả thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết quả thực hiện nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua do Bộ phát động trong toàn ngành đến hết năm 2013. Mở các chuyên trang, chuyên mục về thi đua, khen thưởng ngành Thông tin và Truyền thông nhằm phát hiện, phổ biến kinh nghiệm về những mô hình mới, nhân tố mới điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt. Khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân viên chức trong toàn ngành viết tin, bài từ cơ sở.
4. Tổ chức phát động đợt thi đua trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông với khẩu hiệu hành động “Thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1947-11/6/2013”).
a) Mục tiêu đợt thi đua: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch công tác được giao năm 2013 và một số chương trình công tác trọng điểm.
b) Thời gian tổ chức thi đua: Từ nay đến hết năm 2013.
c) Nội dung chỉ tiêu thi đua:
- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2013, tạo thế và lực mới cho sự nghiệp phát triển ngành Thông tin và Truyền thông những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.
- Có sáng kiến hay, kết quả tốt trong lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học…, đưa thi đua trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị;
- Có cách làm hay, đạt hiệu quả cao trong cải cách hành chính;
- Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công tác; không có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
d) Biện pháp tổ chức thực hiện:
- Hưởng ứng phát động phong trào thi đua của Bộ, ngay trong tháng 5 năm 2013, các cơ quan, đơn vị tổ chức cụ thể hóa nội dung chỉ tiêu thi đua, tiến hành phát động và đăng ký thi đua trong đơn vị mình.
- Thành tích đợt thi đua này được đánh giá, xem xét chung trong thành tích năm 2013.
- Các cơ quan, đơn vị tổ chức bình xét, tổng kết thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc theo thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị.
5. Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống Thi đua yêu nước: 
a) Ở cấp Bộ:
- Tổ chức đoàn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại An toàn khu ATK, Định Hóa, Thái Nguyên.
- Thành phần: Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ; Đại diện lãnh đạo Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên Bộ; Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua khối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; cán bộ làm công tác thi đua-khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Đại diện Ban Thi đua-Truyền thống Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam và chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của một số doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin đóng trên địa bàn Hà Nội.
- Giao cho Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức đoàn đảm bảo đúng thành phần, trang trọng và tiết kiệm.
 b) Ở cấp cơ sở: Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào đặc điểm, tình hình công tác, tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, kết hợp với gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào ngày Sinh nhật Bác 19 tháng 5 và Ngày truyền thống thi đua yêu nước.
III. Tổ chức thực hiện:
 Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước trong ngành Thông tin và Truyền thông, đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2013, do vậy đề nghị các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với các tổ chức quần chúng triển khai thực hiện trong đơn vị theo đúng chương trình kế hoạch của Bộ, tạo ra khí thế mới trong phong trào thi đua, góp phần cùng toàn Ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 mà Đảng, Nhà nước đã giao cho ngành Thông tin và Truyền thông.
 
 

 
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 Nguyễn Bắc Son
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH 
TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
 RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC-NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC
 
Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng và Nhà nước ta phát triển và vận dụng một cách sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Truyền thống thi đua yêu nước của nhân dân ta là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước. Nhằm tiếp tục thực hiện tư tưởng của Bác Hồ về thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, ngày 04 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống Thi đua yêu nước, bao gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần tháo gỡ khó khăn cho đất nước trong giai đoạn hiện nay, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền các cá nhân điển hình tiên tiến và các gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 2. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhận dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
            3. Các hoạt động tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
            4. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, tập trung vào các phương tiện thông tin đại chúng để quán triệt sâu sắc tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các văn bản chỉ đạo của Đảng và pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Nội dung phong phú bảo đảm tính hấp dẫn, có tính giáo dục cao, thường xuyên cập nhật thông tin mới về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, tạo điều kiện cho người dân dễ thấy, dễ nghe, dễ hiểu.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
 1. Giới thiệu các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua khen thưởng.
            2. Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của cả xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhận rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là tuyên truyền và biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết Địa hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các mô hình, cách làm hay trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 4. Việc tuyên truyền cần tập trung, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm theo tinh thần “ĐỒng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
III. PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN:
1. Mỗi báo, đài ở trung ương và địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau đợt kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.
 2. Lồng ghép vào chương trình giải trí những nội dung của các hoạt động tôt chức phong trào thi đua gắn với tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
3. Tổ chức tọa đàm, giao lưu, gặp mặt các gương điển hình tiêu biểu trong các phong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thon mới”.
4. Thông qua gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Lãnh đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan truyền thông trực thuộc, xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
2. Các đơn vị quản lý chuyên ngành báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ đối với các báo, đài ở Trung ương và địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình này.
3. Các báo, đài ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng đưa tin các gương người tốt, việc tốt; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước; đưa tin kịp thời hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị, đoàn thể; truyền hình và truyền thanh trực tiếp một số hoạt động lớn./.
 
-------------------------
 
 

thuộc tính Quyết định 496/QĐ-BTTTT

Quyết định 496/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:496/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành:08/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 496/QĐ-BTTTT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi