Chỉ thị 82/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 82/CT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018

 

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi; sự căng thẳng trong khu vực, khủng bố, bất bình đẳng và an ninh mạng đang diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, mưa bão, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng tới tình hình kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để toàn ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp tục được duy trì tốt. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành ổn định và có những bước phát triển bền vững, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, n định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: "Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)". Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị s05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông.

2. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và truyền thống của Ngành; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một động lực thúc đẩy và là biện pháp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực với tinh thần "Hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp". Nội dung các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị; trong đó tập trung hoàn thiện thchế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, phong trào thi đua theo chuyên đề để lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

6. Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt trên cả 4 phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong toàn Ngành.

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng việc phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng; quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo.

8. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

9. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo các quy trình làm việc cũng như xét khen thưởng theo tiêu chuẩn ISO.

10. Các tổ chức đoàn thể trong ngành Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các năm tiếp theo.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đồng lòng, đoàn kết, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất, hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm kịp thời phổ biến đến toàn thcán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng./.

 Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT TW;
- Bộ trưởng và các Th
trưng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;
- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TTTT;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT, HVT (150).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

thuộc tính Chỉ thị 82/CT-BTTTT

Chỉ thị 82/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:82/CT-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:22/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tăng thời lượng phát sóng về gương người tốt, việc tốt
Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Chỉ thị số 82/CT-BTTTT ngày 22/12/2017 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.
Cụ thể, Bộ yêu cầu trong năm 2018, các cơ quan báo chí phải tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện tốt trên cả 04 phương diện: Phát hiện, bồi dương, tổng kết và nhân rộng rộng điển hình tiên tiến.
Bên cạnh đó, thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, thể hiện tình thần “Hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”; Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”…
Ngoài ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị, doanh nghiệp…
Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:
Chỉ thị 82/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

 

Xem chi tiết Chỉ thị82/CT-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi