Quyết định 506/QĐ-TTg 2019 về thực hiện Công ước về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 506/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79) THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2009/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2009 GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR79);

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 - 2025 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các V: TH, CN, NN, KTTH, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, NC (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trịnh
Đình Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC SAR 79 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2009/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2009 GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)
 

TT

Nội dung

Cơ quan chỉ đạo

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hin

Ghi chú

1

Rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm phù hợp với quy định của Công ước SAR 79

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành và địa phương liên quan

2019-2022

Cho phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải quốc tế-lMO

2

Nghiên cứu, thúc đẩy đàm phán với các nước liên quan (Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Bru-nây, Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc, Mi-an-ma) để xác định ranh giới vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2019-2025

Thực hiện quy định Công ước SAR 79 về phân định vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của quốc gia thành viên

3

Tổ chức trao đi, hợp tác từng bước để ký kết Thỏa thuận hoặc Hiệp định song phương về hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển với Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Bru-nây, Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc, Mi-an-ma

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2019-2023

Thực hiện quy định Công ước SAR 79 về phân định vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của quốc gia thành viên

4

Tuyên truyền nâng cao nhận thc cho các đối tượng hoạt động trên biển về Công ước SAR 79, Công ước SOLAS 74; phương pháp truyền phát, tiếp nhận và xử lý thông tin tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải (cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động trên biển); tuyên truyền biển đảo về vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn trên biển của Việt Nam theo hình thức phù hợp, bảo đảm chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển theo luật pháp quốc tế cho các đối tượng tham gia hoạt động trên biển

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79

5

Phổ biến kiến thức, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về bảo đm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo quy định Công ước SAR 79 cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79

6

Tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia hoạt động trên biển về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển qua hệ thống thông tin đại chúng

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79

7

Nghiên cứu, xây dựng Đề án về ứng phó thảm họa tai nạn hàng không, hàng hải theo yêu cầu Công ước SAR 79 (gồm cả dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ và tư vấn, hỗ trợ y tế ban đầu hoặc sơ tán y tế)

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương liên quan

2020 - 2025

Đảm bảo kịp thời tìm kiếm, cứu nạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có thể gặp nạn trên biển khi nhận được thông tin báo nạn theo Công ước SAR 79

8

Xây dựng Đề án phát triển mô hình tổ chức cung cấp các dịch vụ cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ y tế cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trên biển (gồm cả dịch vụ trợ giúp, cấp cứu y tế) theo cơ chế xã hội hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Y tế, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành và đa phương liên quan

2022-2025

Đảm bảo kịp thời cung cấp các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ cần thiết cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có thể gặp nạn trên biển khi nhận được thông tin báo nạn theo Công ước SAR 79

9

Nghiên cứu phát triển dịch vụ khắc phục sự cố môi trường biển theo yêu cầu Công ước SAR 79

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự c, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và các địa phương liên quan

2019 - 2021

Đảm bảo kịp thời phối hợp cung cấp các dịch vụ khắc phục sự cố môi trường biển do tàu thuyền gây ra theo Công ước SAR 79

10

Tổ chức triển khai Kế hoạch cấp quốc gia về ứng phó tai nạn tàu thuyền trên biển và sự cố tai nạn tàu bay dân dụng theo Kế hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Đảm bảo kết hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn bằng đường không và đường biển theo quy định tại Mục 2.1.8 và Mục 2.4 của Phụ lục Công ước SAR 79

11

Nghiên cứu xây dựng Đề án tổ chức Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn quốc gia (Hàng không và Hàng hải)

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương liên quan

2023 - 2025

Đảm bảo kết hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn bằng đường không và đường biển theo quy định tại Mục 2.1.8 và Mục 2.4 của Phụ lục Công ước SAR 79

12

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và cán bộ, nhân viên các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn trên biển

Ủy ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Thực hiện các quy định về đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước SAR 79

13

Tăng cường nâng cao trình độ ngoại ngữ. cho cán bộ cơ quan quản lý, điều hành và các đơn vị tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn quốc tế

Ủy ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Đảm bảo các Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn được định biên những người có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

14

Tổ chức, tham dự các hội thảo, diễn đàn, diễn tập SAREX, diễn tập với các quốc gia liên quan để triển khai Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn đã được ký kết, các cuộc họp của Tiểu ban IMO/ICAO liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, an toàn an ninh hàng hải ứng phó thiên tai, thảm họa; ứng phó sự cố tràn dầu

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của quốc tế nhằm hỗ trợ để nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam

15

Tổ chức din tập tìm kiếm cứu nạn, tham dự diễn tập với các quốc gia liên quan để triển khai Thỏa thuận hợp tác tìm kiếm cứu nạn đã được ký kết

Chính phủ

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan

Thực hiện theo chương trình đã ký kết với các thành viên Công ước

Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của quốc tế nhằm hỗ trợ để nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam

16

Nghiên cứu xây dựng các đề tài khoa học cấp Quốc gia về ứng phó thảm họa trên biển

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự c, thiên tai và Tìm kiếm cu nạn

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương có liên quan

2019-2025

 

17

Nghiên cứu xây dựng dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn; mở rộng phát triển các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ người, tàu thuyền bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trên biển

Chính phủ

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan

2019-2020

Đảm bảo có cơ chế huy động các nguồn lực của tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người, tàu thuyền bị nạn

18

Xây dựng hoàn thiện các văn bản quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước chi hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Bộ Tài chính

Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành và địa phương liên quan

2019-2020

Thay thế Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 và Thông tư s 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 cho phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và Quyết định số 1304/2017/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 giai đoạn 2019-2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 506/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 04/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!