Quyết định 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79)

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 06/2009/QĐ-TTg NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2009 

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (sau đây viết tắt là Công ước SAR 79) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) với các nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích của Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) là thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước SAR 79 nhằm phát triển và tiến hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn thông qua việc thiết lập một kế hoạch chung để tổ chức kịp thời hoạt động tìm kiếm, cứu nạn những người lâm nạn trên biển; thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức và lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển.
2. Yêu cầu của Kế hoạch là thiết lập hệ thống, xác định vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam, tổ chức và đảm bảo kịp thời áp dụng các biện pháp để tìm kiếm, cứu nạn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho những người bị nạn hoặc có thể gặp nạn khi nhận được thông tin báo nạn trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam; tăng cường sự hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp tìm kiếm và cứu nạn góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển của Việt Nam.
II. NHIỆM VỤ
1. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng quy định Công ước SAR 79.
2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển đáp ứng quy định Công ước SAR 79.
3. Xây dựng và kiện toàn hệ thống chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thông tin liên lạc và nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm và cứu nạn trên biển đáp ứng yêu cầu Công ước SAR 79.
4. Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ và bảo vệ môi trường biển để kịp thời hỗ trợ cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trên biển trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam theo quy định của Công ước SAR 79.
5. Hợp tác, phối hợp quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam theo quy định của Công ước SAR 79.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Các nhiệm vụ, đề án, dự án; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; thời gian thực hiện của Kế hoạch giai đoạn 2009 - 2015 được quy định trong Phụ lục “Danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án” ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện
1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm:
a. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79.
b. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 25 tháng 01 hàng năm và đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Công ước SAR 79; sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2009 - 2010 và tổng kết giai đoạn 2009 - 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
c. Thống nhất với Bộ Giao thông vận tải thành lập Ban Thư ký (Bộ phận thường trực) triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79 tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trong thực hiện nhiệm vụ.
2. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối quan hệ với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) có trách nhiệm:
a. Thông báo Tổng Thư ký IMO về: cơ quan phụ trách tìm kiếm và cứu nạn; vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam; vị trí các Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn và Trạm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn; hệ thống thông tin tìm kiếm, cứu nạn; các hình thức cơ bản của các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn; tình hình thực hiện Công ước SAR 79 tại Việt Nam.
b. Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ Công tác nghiên cứu, đề xuất phương án và tổ chức đàm phán về vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam.
c. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu về ý kiến tham gia của Việt Nam đối với các đề xuất sửa đổi nội dung Công ước SAR 79 của các quốc gia thành viên hoặc Tổng Thư ký IMO, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.
d. Cập nhật tài liệu, thông tin của IMO liên quan đến thực hiện Công ước SAR 79 để cung cấp cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan tại Việt Nam.
đ. Hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của IMO trong đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ quản lý, điều hành và thực hiện tìm kiếm và cứu nạn cũng như các hỗ trợ về tài chính cho Việt Nam.
3. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển theo phạm vi quản lý có trách nhiệm:
a. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã được phân công cho cả giai đoạn từ năm 2009 - 2015 theo quy định.
b. Rà soát, bổ sung nội dung theo quy định của Công ước SAR 79 và các tiêu chuẩn tối thiểu, hướng dẫn của IMO về tìm kiếm và cứu nạn Hàng không và Hàng hải trong quá trình triển khai đề án, dự án quy định tại Điều 2 đang được Thủ tướng Chính phủ phân công cho các Bộ, ngành thực hiện.
c. Thông báo kết quả thực hiện nội dung được phân công về Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn khác trong kế hoạch hàng năm, giai đoạn 2009 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015; nghiên cứu bổ sung kinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ trong Kế hoạch chưa được cấp vốn theo quy định.
5. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phải phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Điều 3. Kinh phí thực hiện
Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển lập và phê duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án để xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch theo đúng quy chế quản lý đầu tư, xây dựng và các quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành
2. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

nhayBổ sung Danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện công ước SAR 79 theo quy định tại Điều 1Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ-TTg.nhay

Phụ lục

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC SAR 79
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979)

STT

Tên đề án, dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Rà soát để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của Công ước SAR 79

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

2009

Chú ý đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu và hướng dẫn của Tổ chức Hàng hải quốc tế - IMO.

2

Nghiên cứu, đàm phán với các nước liên quan để xác định ranh giới vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

2009 - 2010

Thực hiện quy định tại Mục 2.1, Phụ lục Công ước SAR 79 về phân định vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của quốc gia thành viên.

3

Phổ biến kiến thức, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo quy định Công ước SAR 79 cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79

4

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo quy định Công ước SAR 79 cho tổ chức, cá nhân hoạt động nghề cá trên biển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79

5

Tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho những người hoạt động trên biển về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo quy định Công ước SAR 79 qua hệ thống thông tin đại chúng

Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79

6

Xây dựng Quy chế cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

2009

Đảm bảo việc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hiệu quả giữa các quốc gia theo Công ước SAR 79

7

Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch quốc gia về tìm kiếm, cứu nạn trên biển theo yêu cầu Công ước SAR 79 (gồm cả dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ và tư vấn, hỗ trợ y tế ban đầu hoặc sơ tán y tế)

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

2009 - 2010

Đảm bảo kịp thời tìm kiếm, cứu nạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có thể gặp nạn trên biển khi nhận được thông tin báo nạn theo Công ước SAR 79

8

Nghiên cứu mô hình tổ chức cung cấp các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trên biển theo yêu cầu Công ước SAR 79 (gồm cả dịch vụ trợ giúp, cấp cứu y tế)

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Y tế và các Bộ, ngành và địa phương liên quan

2009 - 2010

Đảm bảo kịp thời cung cấp các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ cần thiết cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có thể gặp nạn trên biển khi nhận được thông tin báo nạn theo Công ước SAR 79

9

Nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế xã hội hóa hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển

Bộ Tài chính

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

2009

Đảm bảo có cơ chế huy động các nguồn lực của tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người, tàu thuyền bị nạn

10

Nghiên cứu mô hình tổ chức dịch vụ khắc phục sự cố môi trường biển theo yêu cầu Công ước SAR 79

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các địa phương liên quan

2009 - 2010

Đảm bảo kịp thời phối hợp cung cấp các dịch vụ khắc phục sự cố môi trường biển do tàu thuyền gây ra theo Công ước SAR 79

11

Nghiên cứu mô hình Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn đa ngành (Hàng không và Hàng hải) đáp ứng yêu cầu Công ước SAR 79

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

2009 - 2010

Đảm bảo kết hợp hoà hoạt động tìm kiếm, cứu nạn bằng đường không và đường biển theo quy định tại Mục 2.1.8 và Mục 2.4 của Phụ lục Công ước SAR 79

12

Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và cán bộ, nhân viên các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn trên biển

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Thực hiện các quy định về đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước SAR 79

13

Tăng cường nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ cơ quan quản lý, điều hành và các đơn vị tham gia phối hợp tìm kiếm, cứu nạn quốc tế

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Đảm bảo các Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn được định biên những người có khả năng làm việc bằng tiếng Anh

14

Nghiên cứu, xây dựng Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn trên biển (Hàng không và Hàng hải)

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2009 - 2010

Thực hiện theo các hướng dẫn của Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn Hàng không và Hàng hải do IMO ban hành tại Nghị quyết 4 của IMO

15

Hợp tác quốc tế với Tổ chức IMO, các Tổ chức quốc tế khác và các thành viên Công ước SAR 79 trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tập huấn và đầu tư

Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Thường xuyên hàng năm

Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của quốc tế nhằm hỗ trợ để nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam

Bổ sung

thuộc tính Quyết định 06/2009/QĐ-TTg

Quyết định 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2009/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:15/01/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Chính sách , Hàng hải
TÓM TẮT VĂN BẢN

Văn bản này đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 506/QĐ-TTg 2019 về thực hiện Công ước về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải.

Xem chi tiết Quyết định 06/2009/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi