Quyết định 1881/QĐ-BTNMT 2019 Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1881/QĐ-BTNMT

Quyết định 1881/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1881/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quý Kiên
Ngày ban hành:24/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác đá ốp lát tại Suối Giàng, Yên Bái

Ngày 24/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1881/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2019.

Theo đó, phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đá ốp lát tại khu vực Suối Giàng thuộc tỉnh Yên Bái, với diện tích 21 ha. Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện trong năm 2019, nếu việc đấu giá này chưa thực hiện trong năm này thì chuyển sang đấu giá trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định trách nhiệm của một số cơ quan, tổ chức liên quan như: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thông báo công khai danh mục khu vực đưa ra đấu giá, các thông tin cơ bản, giá khởi điểm, tiền đặt cọc trước…; Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành Quy chế đấu giá và nội quy đấu giá, quyết định số tiền đặt trước, số vòng đấu giá…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1881/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

--------------

Số: 1881/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sn
Đợt 2 n
ăm 2019

--------

B TRƯNG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Cãn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính ph quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sn;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một s điều ca Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 cùa Chính phủ quy định về đấu giá quyển khai thác khoáng sn;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động ca Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sn;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thu tướng Chính phù phê duyệt, Điều chnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và s dụng khoáng sn làm vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Văn bn số 72/UBND-TNMT ngày 10 tháng 01 năm 2019 ca ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thống nhất khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sn;

Căn cứ Văn bản số 890/BXD-VLXD ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sn phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị ca Tổng cục Địa chất và Khoáng sn Việt Nam tại Tờ trình số 26/TTr-ĐCKS ngày 17 tháng 7 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sn Đợt 2 năm 2019 (Của Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sn Việt Nam chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phi hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sn theo đúng quy định đi với các khu vực khoáng sn đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ Tổng Cục trưng Tng cục Địa chất và Khoáng sn Việt Nam và Th trưng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Văn phòng Chính ph;

- Các Bộ: TC, TP, KH&ĐT, XD.

- UBND tnh Yên Bái;

- Tng cục ĐC&KSVN;

- Công TTĐT: Bộ TNMT, tinh Yên Bái.

- Lưu; VT, ĐCKS, L(20)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Trần Quý Kiên

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1881/QĐ-BTNMT

ngày 24 tháng 07 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010.

- Nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II Nội dung:

1. Khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2019: đá ốp lát khu vực Suối Giàng 2, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Có Phụ lục kèm theo).

2. Phương thức tiến hành: Tổ chức phiên đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014; Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014.

3. Thời gian thực hiện: trong năm 2019.

Nếu trong năm 2019 chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch được phê duyệt, thì khu vực mỏ sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.

4. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm:

- Thông báo công khai danh mục khu v ực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho các khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá.

- Lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản và triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ là thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

2. Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm:

- Ban hành Quy chế đấu giá và nội quy cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Quyết định số tiền đặt trước, bước giá cho cuộc đấu giá, số vòng đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

3. Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tri ển khai, nếu có vướng mắc, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kịp thời phản ánh, gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Phụ lục

KHU VỰC KHOÁNG SẢN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỢT 2 NĂM 2019

 

Tên khu vực

FT, /V

Tên

khoáng

sản

Diện tích (ha)

Tỉnh

Vị trí

Hệ tọa độ VN-2000, KTT 105°, múi chiếu 6°

Ghi chú

Đ.góc

X (m)

Y (m)

Suối Giàng 2

Đá ốp lát

21

Yên Bái

xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

1

2.388.603

460.140

Thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012.

2

2.388.350

460.087

3

2.388.427

459.661

4

2.388.395

459.288

5

2.388.516

459.344

6

2.388.620

459.300

7

2.388.710

459.736

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi