Thông tư 16/2014/TT-BTNMT Quy chế của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

Số: 16/2014/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyn khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định s 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoảng sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định Quy chế hoạt động của Hội đồng đu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
S TNMT các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trưng;
- Lưu: VT, PC, ĐCKS (100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và trình tự giải quyết công việc của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sau đây gọi tắt là Hội đồng đấu giá).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hội đồng đấu giá được thành lập theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 22/2012/NĐ-CP).

2. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 3. Vị trí, chức năng

1. Hội đồng đấu giá được thành lập để giúp Bộ Tài nguyên và Môi trườngỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trin khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản.

2. Hội đồng đấu giá chịu sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng đấu giá

1. Hội đồng làm việc theo hình thức hội nghị và biu quyết tập thể.

2. Thành viên Hội đồnđấu giá làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Các thành viên Hội đồnđấu giá tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá. Trường hợp ý kiến nhất trí và không nhất trí bằng nhau, thì quyết định cuối cùng theo bên có Chủ tịch Hội đồng đấu giá. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng đấu giá có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thm quyền xem xét, quyết định các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

4. Các bui họp Hội đồng đấu giá được coi là hợp lệ khi ít nhất 2/3 thành viên chính thức của Hội đồng đấu giá dự họp và phải có Chủ tịch Hội đồng đu giá (hoặc Phó chủ tịch Hội đồng đấu giá được ủy quyền) chủ trì.

5. Trước khi tiến hành họp Hội đồng đấu giá, phải có văn bản mời kèm theo các tài liệu liên quan nội dung cuộc họp gửi trước 03 (ba) ngày cho các thành viên Hội đồng đấu giá.

6. Trường hợp thành viên Hội đồng đấu giá vắng mặt 01 (một) lần trong 01 (một) phiên đấu giá không có người dự thay, song có ý kiến nhận xét bằng văn bản các nội dung cuộc họp, được Chủ tịch Hội đồng đấu giá đồng ý thì được coi là hợp lệ.

7. Trường hợp thành viên Hội đồng đấu giá vắng mặt trong 02 (hai) kỳ họp Hội đồng đấu giá trong 01 (một) phiên đấu giá và không có người được ủy quyền bằng văn bản dự thay, Chủ tịch Hội đồng đu giá sẽ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thành viên vắng mặt này sẽ không được tham dự các phiên đấu giá tiếp theo.

8. Các thành viên Hội đồng đấu giá và cơ quan thườntrực Hội đồng đấu giá không đưc cung cấp các thông tin của Hội đồng đấu giá cho các tổ chức, cá nn khi chưa có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

Chương 2.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ

Điều 5. Nhiệm vụ Hội đồng đấu giá

1. Thông qua quy chế đấu giánội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Cơ quan thường trực dự thảo.

2. Quyết nghị số tiền đặt trước, bưc giá cho phiên đấu giá.

3. Tổ chức, điều hành phiên đấu giá.

4. Xác nhận kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

5. Xử lý các vi phạm xảy ra trong phiên đấu giá; giám sát phiên đấu giá (trường hợp thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp).

6. Xử lý các tố cáo, khiếu nại trong quá trình thực hiện phiên đấu giá quyn khai thác khoáng sản.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Hội đồng đấu giá

1. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ nội quy phiên đu giá, quy chế đấu giá.

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân công đáp ứng yêu cầu và thời gian quy định.

3. Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp xử lý.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng đấu giá và trước pháp luật về công việc được phân công.

5. Tham dự các cuộc họp và các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Hội đồng đấu giá tổ chức; thảo luận và biểu quyết nhng vấn đề được đưa ra tại cuộc họp, phiên đấu giá hoặc bằng văn bản xin ý kiến.

6. Được cung cấp các tài liệu liên quan phiên đấu giá và có thể yêu cầu cơ quan thường trực của Hội đồng đấu giá cung cấp các thông tin chi tiết hoặc giải trình các vấn đề chưa rõ.

7. Được đề nghị bảo lưu các ý kiến trong các văn bản liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng đấu giá

1. Chịu trách nhiệm toàn diện và trực tiếp trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối vi Hội đồng đấu giá do Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với Hội đồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập) và trước pháp luật về tổ chức và điu hành phiên đấu giá.

2. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Hội đồng đấu giá, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

3. Chủ tịch Hội đồng đấu giá có thế ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá chủ trìđiều hành hoạt động của Hội đồng đấu giá bằng văn bản.

Điều 8. Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá

1. Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá được quy định như sau:

a) Đối với Hội đồng đu giá được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng đu giá là lãnh đạo Tng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

b) Đối với Hội đồng đấu giá được thành lập theo quyết định của Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân côngchịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng đấu giá và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

b) Chủ trì, điều hành hoạt động của Hội đồng đấu giá khi được Chủ tịch Hội đồng đu giá ủy quyn bằng văn bản. Báo cáo kết quả thực hiện công việc của Hội đồng đấu giá cho Chủ tịch Hội đồng đấu giá trong thời gian được ủy quyền.

Điều 9. Thư ký Hội đồng đấu giá

1. Thành viên Hội đồng đấu giá là Thư ký Hội đồng đấu giá được quy định là lãnh đạo cấp Vụ, Cục trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoánsản Việt Nam đối với Hội đồng đấu giá được thành lập theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trưng; là lãnh đạo cấp Phòng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Hội đồng đấu giá được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời là người đứng đu bộ phận chuyên trách giúp việc của cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá.

2. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân cônvà chịu trách nhiệm về nội dung cônviệc được phân công.

3. Tổng hợp các hồ sơ, tài liệu về khu vực mỏ chuẩn bị đấu giá theo quy định để trình Hội đồng đấu giá; đề xuất xử lý các vấn đề liên quan trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản để Hội đồng đấu giá xem xét, quyết định.

4. Trình Chủ tịch Hội đồng đấu giá về nội dung, thời gian tổ chức các phiên họp trước, trong và sau phiên đấu giá.

5. Tổng hợp kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Điều 10. Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá

1. Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá ở Trung ương là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá ở địa phương là Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá được sử dụng bộ máy, phương tiện, con dấu và thành lập bộ phận chuyên trách giúp việc cho Hội đồng đấu giá.

3. Thực hiện việc khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến đất đai, công trình trên đất đai, giá tính thuế tài nguyên nơi có khu vực khoáng sản được đấu giá quyền khai thác; tìm hiểu giá bán thực tế trên thị trường để xây dựng giá khởi đim của mỏ đưa ra đấu giá.

4. Khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá chuẩn bị các nội dung phiên họp của Hội đồng đấu giá, bao gồm:

a) Dự thảo quy chế đấu giá bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

Quy địnvề phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

Quy định về cách thức đấu giá;

Quy định về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá, xử lý khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá khi rút lại đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký;

Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá;

Các trường hợp không được trả lại tiền đặt trước;

Nội dung cần thiết khác liên quan.

b) Dự thảo nội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

c) Dự thảo tính tin đặt trước, bước giá;

d) Kế hoạch tổ chức phiên đấu giá;

đ) Báo cáo kết quả chuẩn bị của phiên đấu giá.

5. Chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cơ quan thường trực phải trình lên Chủ tịch Hội đồng đấu giá toàn bộ hồ sơ liên quan đến kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

6. Thu thập, tổng hợp các khiếu nại, tố cáo liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình Chủ tịch Hội đồng đấu giá chậm nhất sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.

7. Thực hiện các công việc khác liên quan do Chủ tịch Hội đồng đấu giá phân công.

Điều 11. Trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá

1. Chậm nhất sau 15 (mười lăm) ngày kể từ khi cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá trình quy chế đấu giá; nội quy phiên đấu giá; dự tính tiền đặt trước, bước giá cho phiên đấu giá; Hội đồng đấu giá phải có kết luận cuối cùng bằng hình thức hội nghị hoặc lấy ý kiến thông qua phiếu để triển khai bước tiếp theo. Trường hợp phải tổ chức nhiều lần họp để xác định thì thời gian tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày cho tổng số các lần.

2. Chậm nhất sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá trình đầy đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng đấu giá phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Trong thời gian không quá 05 (ngày) làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

 

Điều 12. Chế độ báo cáo và xử lý vi phạm

1. Định kỳ hàng quý, Hội đồng đấu giá báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng đấu giá cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền cấp phép.

2. Các thành viên Hội đồng đấu giá, cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá có trách nhiệm bảo mật các thông tin trong quá trình tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Các trường hợp làm lộ bí mật thông tin, thông đồng với các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá làm thiệt hại cho nhà nước đều bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Hội đồng đấu giá và cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) để tổng hp, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi