Quyết định 892/QĐ-TTg 2019 Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 892/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 32/TTr-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2019),

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: là một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Các thành viên của Hội đồng, gồm:

- Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại diện Bộ Tài chính;

- Đại diện Bộ Xây dựng;

- Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Bộ Y tế;

- Đại diện Văn phòng Chính phủ;

- Đại diện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

- Đại diện Viện Hải dương học Nha Trang;

- GS.TS. Đặng Huy Huỳnh, chuyên gia;

- PGS.TS. Lê Xuân Cảnh, chuyên gia.

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực của Hội đồng.

Điều 2. Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng có văn bản cử người tham gia gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ quyết định phê duyệt Nhiệm vụ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thành viên Hội đồng và Thủ trường cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

 - Các Bộ: TNMT, XD, KHĐT, TC, NNPTNT, VHTTDL, Y tế;

- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

- Các chuyên gia tham gia Hội đồng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ; CN, NN, KTTH;

- Lưu VT, KGVX (2). LTKH.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực