Thông tư 60 TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60 TC/ĐTPT NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 1995
HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA
DỰ ÁN THỦ LỢI YAZUN

 

Căn cứ hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt nam và Quỹ Cô Oét phát triển kinh tế rập, ký ngày 17/6/1993;

Căn cứ Nghị định số 58 CP ngày 30/8/1993 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài và các Thông tư hướng dẫn đính kèm theo Nghị định;

Sau khi thống nhất với Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thuỷ lợi và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi Yazun như sau:

 

I- QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1/ Khoản vay Quỹ Cô Oét phát triển kinh tế rập (gọi tắt là Quỹ Cô Oét) để xây dựng dự án Yazun Bộ Thuỷ lợi là khoản vay nước ngoài của Chính phủ; do đó các thủ tục rút vốn, sử dụng vốn và trả nợ vốn vay...... thực hiện theo nghị định số 58/CP ngày 30/8/1993của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn thực hiện, các điều khoản, phụ lục kèm theo hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt nam và Quỹ Cô Oét ký ngày 17/6/1993. Khoản vay nói trên được ghi thu vào ngân sách Nhà nước, hàng năm NSNN sẽ bố trí nguồn vốn để trả nợ khi hết hạn.

2/ Nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi Yazun bao gồm:

- Nguồn vốn vay của Quỹ Cô Oét theo hiệp định đã ký ngày 17/6/1993 giữa Chính phủ Việt nam và Quỹ Cô Oét.

- Nguồn vốn trong nước cấp phát cho dự án được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Nhà nước.

3/ Việc cấp vốn (trong nước và ngoại nước) cho Thuỷ lợi Yazun thực hiện theo dự án được duyệt và theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị đinh số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định và các quy định trong hiệp định đã ký với Quỹ Cô Oét.

4/ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam uỷ quyền cho Ngân hàng Ngoại thương Việt nam làm thủ tục rút vốn và thanh toán đối ngoại với Quỹ Cô Oét.

Trong quá trình thực hiện rút vốn và thanh toán đối ngoại với Quỹ Cô Oét, Ngân hàng Ngoại thương Việt nam được hưởng phí dịch vụ với tủ lệ 0,07%/năm trên số thực rút mỗi lần và thực hiện thu 6 tháng 1 lần cùng kỳ hạn trả nợ Quỹ Cô Oét (khoản dịch vụ phí này bao gồm cả phí mở LC, phí gửi chứng từ.....). Khoản phí dịch vụ này được tính vào giá trị công trình.

 

 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

 

A - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP PHÁT:

 

1/ Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu, nội dung lập kế hoạch thu chi Ngân sách do Bộ Tài chính hướng dẫn, Bộ Thủy lợi có trách nhiệm lập, bảo vệ kế hoạch đầu tư XDCB với Nhà nước (bao gồm vốn trong nước và vốn vay Quỹ Cô Oét) để phê duyệt và bố trí vốn cho dự án.

2/ Chủ dự án có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm (gồm vốn trong nước, vốn ngoài nước) theo từng hạng mục dự án, đồng thời xác định rõ số vốn ngoài nước được chi trong nước, chi ngoài nước (chia theo quý, tháng) để làm cơ sở rút vốn của Quỹ Cô Oét gửi Bộ Thủy lợi, Bộ Tài chính, UBKH Nhà nước.

- Hàng quý vào ngày 25 của tháng cuối quý phải báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ Lợi, UBKH Nhà nước tình hình thực hiện dự án, cấp phát vốn đầu tư XDCB, việc rút vốn và sử dụng vốn vay của Quỹ Cô Oét.

- Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định của dự án và hiệp định đã ký.

3/ Mỗi lần rút vốn vay, chủ dự án phải chuẩn bị đơn rút vốn có ý kiến của Bộ Thuỷ Lợi kèm theo chứng từ liên quan đến việc thanh toán bằng vốn vay, phù hợp với quy định của hiệp định vay đã ký để Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) chuẩn y.

Căn cứ chuẩn y của Bộ Tài chính, Ngân hàng ngoại thương Việt nam thực hiện rút vốn vay của Quỹ Cô Oét cho dự án.

4/ Ngay sau khi rút vốn vay (trong vòng 1 ngày làm việc), Ngân hàng Ngoại thương Việt nam gửi Bộ Tài chính bảng kê rút vốn và bản sao giấy báo có kèm theo điện hoặc thư báo Có của Quỹ Cô Oét (Trong trường hợp rút vốn theo hình thức thanh toán trực tiếp, hoặc thủ tục cam kết, Ngân hàng Ngoại thương cần gửi Bộ Tài chính giấy báo hàng nhập, ghi rõ nội dung thanh toán, trị giá chứng từ bằng nguyên tệ và tương ứng với Đinar Cô Oét, ngày quỹ Cô Oét ghi Nợ....) để Bộ Tài chính làm thủ tục ghi thu tiền vay Quỹ Cô Oét vào Ngân sách Nhà nước, ghi chi chuyển vốn đầu tư XDCB cho dự án (theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng Ngoại thương công bố tại thời điểm làm thủ tục ghi thu, ghi chi).

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm. Ngân hàng Ngoại thương Việt nam phải có báo cáo về sao kê tài khoản dự án gửi Bộ tài chính.

5/ Tổng cục đầu tư phát triển có trách nhiệm thực hiện cấp phát vốn đầu tư cho chủ dự án từ nguồn vay Quỹ Cô Oét theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

 

B. VỐN VAY CỦA QUỸ CÔ OÉT ĐỂ MUA MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG:

 

- Những đơn vị sử dụng vốn vay là những đơn vị có liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) tới việc thi công dự án thuỷ lợi Yazun và là các đơn vị thuộc đối tượng được vay vốn do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi quy định.

 

- Tổng cục đầu tư phát triển hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục vay vốn.

- Các đơn vị vay vốn phải ký khế ước vay vốn với Tổng cục đầu tư phát triển bằng ngoại tệ (Đi na Cô Oét), thời điểm nhận nợ là thời điểm Cô Oét ghi nợ cho Việt nam.

Các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ lợi vay lại từ nguồn vốn Quỹ Cô Oét sẽ trả lãi vay bằng ngoại tệ với lãi suất 3,8%/năm trên số dư nợ gốc từng thời điểm bao gồm: Lãi vay Cô Oét, phí dịch vụ Ngân hàng Ngoại thương và thủ tục phí cho vay.

Việc trả lãi được thực hiện 1 năm 2 kỳ, trước thời gian trả nợ Cô Oét một tháng việc trả nợ gốc, lãi được thực hiện tối đa làm 18 bán niên, bắt đầu từ khi hết thời gian ân hạn (1 năm).

- Sau khi ký hợp đồng tín dụng với các đơn vị vay, Tổng cục đầu tư phát triển tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) danh mục các đơn vị vay, lịch trả nợ gốc, lãi vay. Hàng quý báo cáo Bộ Tài chính số đã thu nợ gốc, lãi vay, số đã nộp Ngân sách Nhà nước.....

 

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, QUYẾT TOÁN.

 

- Chủ dự án có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn và thực hiện dự án theo cam kết đã ký giữa Chỉnh phủ Việt nam và Quỹ Cô Oét tại Hiệp định vay ký ngày 17/6/1993.

- Định kỳ, Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ Lợi, UBKH Nhà nước sẽ kiểm tra tình hình thực hiện dự án, việc sử dụng vốn (trong và ngoài nước) của chủ dự án. Nếu chủ dự án sử dụng vốn sai mục đích, không hiệu quả, Bộ Tài chính sẽ ngừng chuyển vốn để xử lý vi phạm.

- Chủ dự án thuỷ lợi Yazun phải thực hiện quyết toán khi dự án, hạng mục dự án hoàn thành theo quy định hiện hành.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Thông tư này được thực hiện từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu giải quyết.

 

thuộc tính Thông tư 60 TC/ĐTPT

Thông tư 60 TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:60 TC/ĐTPTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành:27/07/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 60 TC/ĐTPT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi