Thông tư 36/2019/TT-NHNN quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

-------------

Số: 36/2019/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).
2. Tổ chức tín dụng và các tổ chức khác liên quan đến sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
1. Quản lý, sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đảm bảo chặt chẽ, an toàn, minh bạch, đúng mục đích.
2. Việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.
3. Nguồn hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của các khoản cho vay là nguồn thu hồi nợ, nguồn bù đắp khoản vay (nếu có) từ các tổ chức tín dụng. Trường hợp nguồn hoàn trả không đủ để hoàn trả Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước xử lý theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 4. Trích lập, hạch toán và quản lý Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
1. Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tài chính - Kế toán) thực hiện trích lập Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Trường hợp số dư của Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phần còn thiếu.
3. Số dư Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia chưa sử dụng hết trong năm được tiếp tục sử dụng trong các năm tiếp theo.
4. Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được hạch toán và quản lý tập trung tại Vụ Tài chính - Kế toán.
Điều 5. Sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia được sử dụng để chi cho các khoản sau:
1. Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.
2. Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng.
3. Các khoản phát sinh khác liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương.
Điều 6. Thẩm quyền quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để chi cho các khoản quy định tại Điều 5 Thông tư này.
Đối với các khoản chi phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương, Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương trước khi quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
2. Việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho các trường hợp cụ thể thực hiện theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Điều 7. Trình tự, thủ tục sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
1. Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
a) Cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng:
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cho, vay các tổ chức tín dụng gặp sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng.
Văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ (trong đó có đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống); Đối tượng được cho vay; số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Kết quả dự kiến đạt được.
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Đối tượng được cho vay; số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Mục đích cho vay và các điều khoản khác có liên quan.
b) Cho vay đối với các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe dọa đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng:
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Sở giao dịch, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia để cho vay các tổ chức tín dụng tham gia hệ thống thanh toán để hỗ trợ hệ thống thanh toán trong trường hợp gặp sự cố đe doạ đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng.
Văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ (trong đó có đánh giá về sự cố của hệ thống thanh toán ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và an toàn hệ thống ngân hàng); Đối tượng được cho vay; số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Kết quả dự kiến đạt được.
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Đối tượng được cho vay; số tiền cho vay; Hình thức cho vay; Mục đích cho vay và các điều khoản khác có liên quan.
c) Các khoản phát sinh khác có liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ:
Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có đề xuất sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho các khoản có liên quan đến thực hiện chính sách tiền tệ ngoài quy định tại điểm a, điểm b khoản này làm đầu mối phối hợp với Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản lấy ý kiến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phải có các nội dung: Mục đích sử dụng quỹ; số tiền sử dụng; Phương thức báo cáo kết quả sử dụng quỹ.
Sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho từng khoản chi cụ thể.
Quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia quy định rõ: Mục đích sử dụng; Số tiền sử dụng và các điều khoản khác có liên quan.
2. Căn cứ Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tài chính – Kế toán hướng dẫn hạch toán việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và hạch toán các khoản hoàn trả cho Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đối với trường hợp có hoàn trả.
3. Căn cứ Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn hạch toán, Vụ Tài chính – Kế toán phối hợp với Sở giao dịch và các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện hạch toán và theo dõi chi tiết từng khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của pháp luật kế toán và pháp luật có liên quan.
Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
1. Vụ Tài chính - Kế toán:
a) Thực hiện trích lập, hướng dẫn hạch toán việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;
b) Đầu mối, phối hợp vói Sở giao dịch và các đơn vị liên quan tổ chức hạch toán, quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
c) Báo cáo Thống đốc tình hình biến động Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và gửi Bộ Tài chính theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.
2. Sở giao dịch:
Thực hiện hạch toán, quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia cho vay tổ chức tín dụng theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:
Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.
Điều 10. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;

- Ban Lãnh đạo NHNN;

- Văn phòng Chính ph;

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Bộ Tài chính;

- Lưu: VP, PC, TCKT(10).

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THNG ĐC

 

 

 

 

Đào Minh Tú

Thuộc tính văn bản
Thông tư 36/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 36/2019/TT-NHNN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF VIETNAM

-------------

No: 36/2019/TT-NHNN

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-------------------

Hanoi, December 31, 2019

 

CIRCULAR

On management and use of

Fund for implementing national monetary policy

--------------

Pursuant to the Law No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010 on the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and the Law on amending a number of Articles of the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Decree No. 16/2017/ND-CP dated 11 November 2017 of the Government, providing for functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Decision No. 07/2013/QD-TTg dated January 24, 2013 of the Prime Minister on financial regulation of the State Bank of Vietnam;

At request of the Director of the Department of Financial and Accounting;

The Governor of the State Bank of Vietnam hereby promulgate the Circular on management and use of the Fund for implementing national monetary policy.

Article 1. Scope of regulation

This Circular prescribed the management and use of the Fund for implementing national monetary policy.

Article 2. Subjects of application

1. The State Bank of Vietnam.

2. Financial institutions and other organizations related to using of the fund for implementing national monetary policy.

Article 3. Principals of management and use of the Fund for implementing national monetary policy

1. Management and use of the Fund for implementing national monetary policy must ensure the strictness, safety, transparency, right purpose.

2. The use of the Fund for implementing the national monetary policy aims to support the achievement of the national monetary policy objectives, ensure the safety of banking activities and the system of credit institutions.

3. Refund source for the loans of the Fund for implementing national monetary policy is the debt retirement, loans compensate (if any) from financial institutions. In case the refund source insufficient to repay the Fund for implementing national monetary policy, the State Bank of Vietnam shall handle in accordance with financial regime of the State Bank.

Article 4. Appropriation, accounting and management and use of the Fund for implementing national monetary policy

1. The State Bank of Vietnam (Finance and Accounting Department) shall carry out the appropriation for the Fund for implementing national monetary policy as prescribed in the Decision No.  07/2013//QD-TTg dated January 24, 2013 of the Prime Minister on financial regulation of the State Bank of Vietnam.

2. If the balance of the Fund for implementing national monetary policy is not enough for spending, SBV shall coordinate with Ministry of Finance to propose measures for making up the deficit to the Prime Minister.

3. The remain balance of the Fund for implementing national monetary policy shall continue to be used in the following year.

4. The Fund for implementing national monetary policy shall be centralized accounted and managed at the Finance and Accounting Department.

Article 5. Using the Fund for implementing national monetary policy

The Fund for implementing national monetary policy shall be use for the following expenses:

1. Provide loans to support credit institutions that encounter difficulties which cause influence on the security of banking system.

2. Provide loans to credit institutions participate in payment system to support the payment system when it has trouble and pose threat to the security of payment activities and banking system;

3. Other arising payments related to implementing the monetary policy upon the approval by Prime Minister.

Article 6. Authority to decide the use of the Fund for implementing national monetary policy

Click Download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!