Quyết định 1918/QĐ-TTg 2019 bổ sung dự toán năm 2019 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1918/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 14996/BTC-HCSN ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung 304 triệu đồng (Ba trăm linh bốn triệu đồng) từ nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục và dạy nghề của ngân sách trung ương năm 2019 cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện Dự án “Chương trình đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2015” như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14996/BTC-HCSN nêu trên. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, các PTTg;

- VPVP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH;

- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực