Thông tư 33/2016/TT-NHNN khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

Số: 33/2016/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, được sửa đổi, bsung bởi Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Chính phvà Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính ph(sau đây gọi là Nghị định s 53/2013/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định v các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đi với khoản nợ xu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Quản lý tài sản) bao gồm:
a) Tỷ lệ trên số tiền thu hồi khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt quy định tại điểm i khoản 1 Điều 13 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP;
b) Tỷ lệ trên số dư nợ gốc còn lại cuối kỳ của khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt đang được hạch toán nội bảng trên bảng cân đối kế toán của Công ty Quản lý tài sản quy định tại điểm l khoản 1 Điều 13 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.
2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:
a) Công ty Quản lý tài sản;
b) Tổ chức tín dụng Việt Nam bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản và nhận trái phiếu đặc biệt (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bán nợ);
c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Thẩm quyền, nguyên tắc, căn cứ xác định các tỷ lệ khoản thu
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định các tỷ lệ khoản thu được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Việc xác định các tỷ lệ khoản thu thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Đảm bảo Công ty Quản lý tài sản có đủ nguồn thu bù đắp đầy đủ chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật và giảm thiểu chi phí cho tổ chức tín dụng bán nợ;
b) Thúc đẩy việc xử lý nợ xấu.
3. Căn cứ để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định các tỷ lệ khoản thu, bao gồm:
a) Kế hoạch tài chính của năm tài chính xác định các tỷ lệ khoản thu (sau đây gọi là năm tài chính) của Công ty Quản lý tài sản, trong đó bao gồm:
(i) Kế hoạch về số tiền thu hồi khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt;
(ii) Kế hoạch về số dư nợ gốc cuối kỳ của khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt được hạch toán nội bảng trên bảng cân đối kế toán của Công ty Quản lý tài sản;
(iii) Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty Quản lý tài sản.
b) Kết quả xếp loại doanh nghiệp của năm trước liền kề năm tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản.
Điều 3. Trình tự thực hiện xác định các tỷ lệ khoản thu
1. Chậm nhất ngày 01 tháng 3 của năm tài chính, Công ty Quản lý tài sản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Tài chính - Kế toán) các tỷ lệ khoản thu dự kiến trên cơ sở kế hoạch tài chính của năm tài chính.
2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Công ty Quản lý tài sản, Vụ Tài chính - Kế toán có văn bản lấy ý kiến của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Vụ Tổ chức cán bộ.
3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Vụ Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan có văn bản trả lời Vụ Tài chính - Kế toán, trong đó Vụ Tổ chức cán bộ phải có ý kiến về điểm a (iii) khoản 3 Điều 2 Thông tư này và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải có ý kiến về điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này.
4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của các đơn vị có liên quan, Vụ Tài chính - Kế toán trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính với thời hạn lấy ý kiến không quá 10 ngày.
5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Tài chính, Vụ Tài chính - Kế toán trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định các tỷ lệ khoản thu của năm tài chính.
6. Chậm nhất ngày 31 tháng 3 của năm tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định và thông báo cho Công ty Quản lý tài sản và các tổ chức tín dụng bán nợ về các tỷ lệ khoản thu của năm tài chính.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 20/2014/TT-NHNN ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc của Công ty Quản lý tài sản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH5.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

Thuộc tính văn bản
Thông tư 33/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 33/2016/TT-NHNN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 27/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF VIETNAM

Circular No.  33/2016/TT-NHNN dated December 27, 2016 of the State Bank of Vietnam on ratios of revenues of asset management company of vietnamese credit institutions to bad debts bought with special bonds
Pursuant to the Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the State bank of Vietnam;
Pursuant to the Decree No. 53/2013/ND-CP dated May 18, 2013 by the Government providing for the establishment, organization and operation of Vietnam Asset Management Company which is amended and supplemented by the Decree No. 34/2015/ND-CP dated March 31, 2015 by the Government and the Decree No. 18/2016/ND-CP dated March 18, 2016 by the Government (hereinafter referred to as the Decree No. 53/2013/ND-CP);
At the request of the Chief of banking Inspection and supervision;
The Governor of the State bank of Vietnam hereby promulgates the Circular providing for the ratios of revenues of VAMC to bad debts bought with special bonds.
Article 1. Scope of adjustment and subject of application
1. This Circular provides for the rates of revenues of VAMC, including:
a) The ratios of revenues to the recovery of bad debts that the VAMC buys with special bonds specified in point i clause 1 Article 13 of the Decree No. 53/2013/ND-CP;
b) The ratios of revenues to the outstanding amount of bad debts bought by the VAMC with special bonds which are currently accounted on its balance sheet specified in point l clause 1 Article 13 of the Decree No. 53/2013/ND-CP.
2. Regulated entities of this Circular:
a) VAMC;
b) Vietnamese credit institutions selling bad debts to the VAMC and receiving special bonds (hereinafter referred to as debt-selling credit institutions);
c) Relevant organizations and individuals.
Article 2. Power, principle and basis for determination of rates of revenues
1. The Governor of the State bank of Vietnam shall decide the rates of revenues specified in clause 1 Article 1 of this Circular under the agreement with the Minister of Finance.
2. The rates of revenues shall be determined under the following rules:
a) Ensuring that the VAMC has sufficient revenues to make up for its operation expenses according to law and minimize the expenses of debt-selling credit institutions;
b) Boosting the settlement of bad debts.
3. Bases for the State bank of Vietnam to determine the rates of revenues include:
a) The financial plans of the fiscal year of the revenues whose rates are determined (hereinafter referred to as the fiscal year) of the VAMC, including:
(i) Plan on the amount recovered from bad debts bought by the VAMC with special bonds;
(ii) Plan on the outstanding amount of bad debts bought by the VAMC with special bonds which are accounted on its balance sheet;
(iii) The planned wage budget of VAMC.
b) The results of enterprise classification of the year immediately before the fiscal year of the VAMC.
Article 3. Procedures for determination of rates of revenues
1. Not later than the March 01 of a fiscal year, the VAMC shall report to the State bank of Vietnam (via the Department of Finance and Accounting) the planned rates of revenues on the basis of the financial plans of the fiscal year.
2. Within 05 days from the day on which the report from the VAMC is received, the Department of Finance and Accounting shall collect suggestions of the Bank Supervision and Inspection Agency and the Organization and Personnel Department.
3. Within 05 days from the day on which the request of the Department of Finance and Accounting is received, relevant units shall send written response to the Department of Finance and Accounting. The Organization and Personnel Department shall have suggestions about point a (iii) clause 3 Article 2 of this Circular and the Bank Supervision and Inspection Agency shall have suggestions about point b clause 3 Article 2 of this Circular.
4. Within 05 days from the day on which the suggestions from relevant units are received, the Department of Finance and Accounting shall request the Governor of the State bank of Vietnam to apply for collective suggestions of the Ministry of Finance within 10 days.
5. Within 05 days from the day on which the suggestions from the Ministry of Finance are received, the Department of Finance and Accounting shall request the Governor of the State bank of Vietnam to decide on rates of revenues of the fiscal year.
6. Not later than the March 31 of a fiscal year, the Governor of the State bank of Vietnam shall decide and notify the VAMC and debt-selling credit institutions the rates of revenues of the fiscal year.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!