Thông tư 27/2013/TT-NHNN sửa hướng dẫn giao dịch hối đoái

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Số: 27/2013/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2012/TT-NHNN

NGÀY 27/02/2012 VỀ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI

GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG,

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam s 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh ngoại hi s 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 02/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 02 năm 2012 về hướng dẫn giao dịch hi đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:
1. Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“3. Là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hệ thống máy móc, thiết bị và phương tiện giao dịch hối đoái như hệ thống giao dịch Reuters Dealing, Bloomberg, điện thoại hoặc các phương tiện giao dịch khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây được gọi là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận trong từng thời kỳ.”
2. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Phương tiện giao dịch
Phương tiện giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing, Bloomberg, điện thoại hoặc các phương tiện giao dịch khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trong từng thời kỳ. Trong trường hợp giao dịch hối đoái được thực hiện qua điện thoại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có máy ghi âm đảm bảo ghi âm các giao dịch và lưu trữ để sử dụng khi cần thiết.”
3. Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quan hệ giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) theo quy định như sau:
a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quan hệ giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước và không thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) tình hình giao dịch hối đoái với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo Phụ lục 02 (đính kèm Thông tư này) chậm nhất vào 14 giờ các ngày làm việc trong tuần;
b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quan hệ giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước và có thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) tình hình giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác có thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing theo quy trình hướng dẫn báo cáo giao dịch hối đoái qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Kể từ thời điểm hoàn tất giao dịch hối đoái giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing với nhau, các bên tham gia giao dịch phải báo cáo giao dịch được thực hiện trên hệ thống giao dịch Reuters Dealing trong vòng 15 phút. Trong trường hợp các bên không thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch Reuters Dealing, việc báo cáo giao dịch phải được các bên thực hiện trên hệ thống giao dịch Reuters Dealing trong vòng 45 phút.”
4. Bổ sung Khoản 4 Điều 19 như sau:
“4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn trách nhiệm tuân thủ thời gian thực hiện báo cáo theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Thông tư này trong thời gian xảy ra các sự cố bất khả kháng như sau:
a) Lỗi kết nối đường truyền từ hệ thống máy chủ chứa dữ liệu báo cáo của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đến Ngân hàng Nhà nước có nguyên nhân bắt nguồn từ nhà cung cấp dịch vụ đường truyền;
b) Hệ thống giao dịch Reuters Dealing gặp sự cố kỹ thuật có nguyên nhân bắt nguồn từ nhà cung cấp dịch vụ Reuters Dealing;
c) Các trường hợp mất điện bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan hoặc nhà cung cấp điện;
d) Hệ thống máy chủ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước gặp sự cố kỹ thuật;
đ) Các trường hợp khác bắt nguồn từ các nguyên nhân khách quan.
Ngay sau khi sự cố được khắc phục, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thực hiện báo cáo các giao dịch đã hoàn tất nhưng chưa được báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) trong thời gian khắc phục sự cố. Các bước thực hiện báo cáo các giao dịch này tuân theo quy trình hướng dẫn báo cáo giao dịch hối đoái qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.”
5. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 20. Tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch
1. Tạm ngừng giao dịch hối đoái từ 01 đến 03 tháng trong các trường hợp sau:
a) Gửi báo cáo không đúng thời hạn hoặc không đúng nội dung theo quy định 03 (ba) lần;
b) Không gửi báo cáo 03 (ba) lần;
c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư này;
d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động ngoại hối.
2. Tạm ngừng giao dịch hối đoái với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong thời gian các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị đặt trong tình trạng:
a) Kiểm soát đặc biệt;
b) Thu hẹp hoặc đình chỉ hoạt động giao dịch ngoại hối theo kết luận, thông báo của Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
3. Hủy quan hệ giao dịch hối đoái với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Các tổ chức tín dụng;
b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đáp ứng các điều kiện để thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư này;
c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo kết luận, thông báo của Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thiết lập lại quan hệ giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày bị hủy quan hệ giao dịch hối đoái. Hồ sơ, thủ tục thiết lập lại quan hệ giao dịch hối đoái với Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư này.”
6. Khoản 4 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Trình Thống đốc ban hành các văn bản sau:
a) Quy chế quản lý, khai thác sử dụng Hệ thống thu thập, chiết xuất thông tin giao dịch ngoại hối trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng;
b) Quy trình hướng dẫn báo cáo giao dịch hối đoái qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing.”
Điều 2. Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2013.
2. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.

 Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Website NHNN;
- Lưu VP, SGD, Vụ PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ
THỐNG ĐC
Nguyễn Đ
ng Tiến

thuộc tính Thông tư 27/2013/TT-NHNN

Thông tư 27/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:27/2013/TT-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành:05/12/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Các trường hợp hủy quan hệ giao dịch hối đoái với TCTD

Ngày 05/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 27/2013/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Thông tư nêu rõ, quan hệ giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ bị hủy khi TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thu hồi Giấy phép; không đáp ứng các điều kiện để thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái theo quy định của pháp luật hoặc có những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo kết luận, thông báo của NHNN. Đồng thời, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thiết lập lại quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bị hủy quan hệ giao dịch hối đoái.
Cũng theo Thông tư này, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn trách nhiệm tuân thủ thời gian thực hiện báo cáo tình hình giao dịch hối đoái với NHNN và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác có thuê bao sử dụng phương tiện giao dịch qua hệ thống giao dịch Reuters Dealing trong thời gian xảy ra các sự cố bất khả kháng như: Lỗi kết nối đường truyền từ hệ thống máy chủ chứa dữ liệu báo cáo của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đến NHNN có nguyên nhân bắt nguồn từ nhà cung cấp dịch vụ đường truyền; hệ thống giao dịch Reuters Dealing gặp sự cố kỹ thuật có nguyên nhân bắt nguồn từ nhà cung cấp dịch vụ Reuters Dealing và các trường hợp mất điện bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan hoặc nhà cung cấp điện...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2013.

Xem chi tiết Thông tư 27/2013/TT-NHNN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 THE STATE BANK

Circular No. 27/2013/TT-NHNN dated December 5, 2013 of the State Bank, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 02/2012/TT-NHNN dated February 27, 2012, on guiding foreign exchange transactions among the State Bank of Vietnam and credit institutions and foreign banks’ branches

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Ordinance on Foreign Exchange No. 28/2005/PL-UBTVQH11 dated December 13, 2005;

Pursuant to the Government’s Decree 160/2006/ND-CP dated December 28, 2006 detailing the implementation of the Ordinance on Foreign Exchange;

Pursuant to the Government’s Decree No. 96/2008/ND-CP dated August 26, 2008 defining functions, duties, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the proposal of Director of the Transaction Bureau;

The Governor of the State Bank of Vietnam promulgates Circular amending and supplementing a number of articles of Circular No. 02/2012/TT-NHNN dated February 27, 2012, on guiding foreign exchange transactions between the State Bank of Vietnam and credit institutions and foreign banks’ branches,

Article 1. To amend and supplement a number of articles of Circular No. 02/2012/TT-NHNN dated February 27, 2012, on guiding foreign exchange transactions among the State Bank of Vietnam and credit institutions and foreign banks’ branches as follows:

1. Clause 3 Article 4 is amended and supplemented as follows:

“3. Being the credit institutions and foreign banks’ branches that have system of machinery, equipment and means for foreign exchange transaction, such as Bloomberg or Reuters Dealing systems, telephones or other means already been approved by the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as the State bank) for each period.”

2. Article 12 is amended and supplemented as follows:

“Article 12. Means of transaction

Means of foreign exchange transactions among the State Bank and the credit institutions and foreign banks’ branches are via Bloomberg or Reuters Dealing systems, telephone or other means of transaction approved by the State Bank for each period. In case the foreign exchange transactions are made via phone, the credit institutions and foreign banks’ branches must have a tape recorder to ensure the recording of the transactions and keep them for use as necessary.”

3. Clause 1 Article 19 is amended and supplemented as follows:

“1. The credit institutions and foreign banks’ branches having the foreign exchange transaction relation with the State Bank must make report to the State Bank (Transaction Bureau) according to the following provisions:

a) Credit institutions, foreign banks’ branches having the foreign exchange transaction relation with the State Bank and not having subscriber to use means of transaction via the Reuters Dealing system, must make report to the State Bank (Transaction Bureau) on the foreign exchange transaction situation with the other credit institutions and foreign banks’ branches as prescribed in Annex 02 (attached this Circular) not later than at 14:00 PM on the weekly working days;

b) Credit institutions, foreign banks’ branches having the foreign exchange transaction relation with the State Bank and having subscriber to use means of transaction via the Reuters Dealing system, must make report to the State Bank (Transaction Bureau) on the foreign exchange transaction situation with the State bank and the other credit institutions and foreign banks’ branches that have subscribers to use means of transaction via the Reuters Dealing system, according to the process to guide on reporting of foreign exchange transactions via the Reuters Dealing system promulgated by the Governor of State Bank.

Click download to view full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 27/2013/TT-NHNN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi