Thông tư 225/2010/TT-BTC quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
---------------------

Số: 225/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước như sau:

Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
Viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (sau đây gọi tắt là viện trợ) quy định tại Thông tư này là sự trợ giúp không phải hoàn trả dưới hình thức bằng tiền, bằng hiện vật của Bên tài trợ nước ngoài, nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển, nhân đạo hoặc tài trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ, được cấp có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Các hàng hoá là quà biếu, quà tặng do các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng hiện hành, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
2. Bên tài trợ nước ngoài trong Thông tư này bao gồm:
a) Các chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại cho Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giữa Việt Nam với Bên tài trợ nước ngoài (sau đây viết tắt là ODA không hoàn lại).
b) Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức và cá nhân người nước ngoài khác, kể cả các tập đoàn, công ty có vốn nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tôn trọng và chấp hành luật pháp Việt Nam, có thiện chí cung cấp viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo của Việt Nam (viện trợ phi chính phủ nước ngoài, sau đây viết tắt là viện trợ PCPNN).
3. Các đối tượng tiếp nhận viện trợ nước ngoài trong Thông tư này bao gồm:
a) Các tổ chức thuộc bộ máy nhà nước Việt Nam, bao gồm các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là các Bộ); Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
b) Các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam.
c) Các hội có tính chất đặc thù được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ về kinh phí và điều kiện hoạt động, theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù.
4. Các hội khác (ngoài các hội có tính chất đặc thù nêu tại điểm c khoản 3 trên) do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, tự đảm bảo kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước, là các đối tượng tiếp nhận viện trợ nước ngoài quy định tại Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu NSNN.
5. Viện trợ thuộc nguồn thu Ngân sách trung ương bao gồm:
a) ODA không hoàn lại;
b) Viện trợ PCPNN cho các tổ chức thuộc bộ máy nhà nước Việt Nam (không kể viện trợ PCPNN cho UBND cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND cấp tỉnh);
c) Viện trợ PCPNN cho các doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý.
d) Viện trợ PCPNN cho các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước, được xác định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương:
a) Viện trợ PCPNN trực tiếp cho UBND cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND cấp tỉnh;
b) Viện trợ PCPNN cho các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.
c) Viện trợ PCPNN cho các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh xác định, căn cứ vào Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư
1. Các cơ quan nhà nước được giao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với viện trợ nước ngoài;
2. Các cơ quan chủ quản dự án viện trợ nước ngoài;
3. Các chủ chương trình, chủ dự án, đơn vị sử dụng viện trợ nước ngoài.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN
1. Viện trợ nước ngoài cho các đối tượng tiếp nhận viện trợ nêu tại Thông tư này thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước, phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời vào NSNN theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, theo phân cấp quản lý ngân sách như sau:
a) Bộ Tài chính thực hiện thu, chi ngân sách trung ương đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương (bao gồm cả nguồn thu ngân sách trung ương ghi chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương).
b) Sở Tài chính thực hiện thu, chi ngân sách địa phương đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương và phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ghi thu ghi chi ngân sách địa phương đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương ghi chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
2. Các khoản viện trợ nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng Thông tư này chỉ được tiếp nhận và sử dụng, sau khi được cấp có thẩm quyền (quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 và Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ) phê duyệt.
3. Các đối tượng tiếp nhận viện trợ nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn viện trợ theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các thoả thuận, cam kết với Bên tài trợ. Trong trường hợp các quy định hoặc điều kiện viện trợ của Bên tài trợ khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 4. Phương thức cung cấp viện trợ
1. Viện trợ bằng hiện vật hoặc bằng tiền:
Viện trợ bằng hiện vật hoặc bằng tiền có thể được cung cấp theo các chương trình, dự án (bao gồm cả các công trình xây dựng cơ bản) hoặc viện trợ phi dự án (viện trợ lẻ, cứu trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh).
2. Viện trợ phi vật chất:
Viện trợ nước ngoài phi vật chất là việc Bên tài trợ chuyển giao không thu tiền đối với các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm, quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ); hoặc Bên tài trợ thanh toán trực tiếp các chi phí đào tạo, tham quan, khảo sát, hội thảo, chuyên gia tại nước ngoài.
Điều 5. Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Cơ quan chủ quản” là các Bộ, UBND cấp tỉnh, cơ quan Trung ương của các Hội và các cấp chính quyền chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các doanh nghiệp nhà nước.
2. “Chủ dự án/Đơn vị sử dụng viện trợ (sau đây gọi chung là Chủ dự án)” là các tổ chức được Cơ quan chủ quản giao trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn viện trợ và vốn đối ứng để thực hiện chương trình, dự án hoặc tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. “Hỗ trợ cán cân thanh toán” là phương thức viện trợ mà Bên tài trợ hỗ trợ cân đối ngoại tệ cho Chính phủ Việt Nam để nhập khẩu trang thiết bị, hàng hoá nước ngoài (hoặc mua hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu tại Việt Nam) theo các thoả thuận hỗ trợ cán cân thanh toán.
4. “Hỗ trợ ngân sách trực tiếp” là phương thức viện trợ mà tiền viện trợ được chuyển trực tiếp vào NSNN nhằm hỗ trợ chi tiêu chung của NSNN (hỗ trợ ngân sách chung), hoặc hỗ trợ chi tiêu ngân sách cho một ngành kinh tế cụ thể (hỗ trợ ngân sách ngành).
5. “Hỗ trợ tiếp cận theo ngành, lĩnh vực” là phương thức viện trợ cho chương trình phát triển của một ngành hay một lĩnh vực kinh tế cụ thể, để hỗ trợ nguồn lực bổ sung nhằm đảm bảo cho ngành, lĩnh vực kinh tế đó được thực hiện một cách đồng bộ, bền vững và hiệu quả.
Hỗ trợ tiếp cận theo ngành, lĩnh vực được tổ chức theo một chương trình bao gồm nhiều dự án thành phần, với sự tham gia của nhiều cơ quan chủ quản, trong đó một cơ quan chủ quản giữ vai trò điều phối chung đối với các cơ quan chủ quản dự án thành phần.
6. “Viện trợ nước ngoài do Việt Nam điều hành” là phương thức viện trợ theo đó nhà tài trợ chuyển tiền viện trợ cho chủ dự án phía Việt Nam để tự tổ chức quản lý và thực hiện dự án viện trợ theo thoả thuận hai bên. Phương thức viện trợ này bao hàm cả các dự án đồng giám đốc điều hành của hai bên, hoặc theo mô hình quỹ uỷ thác của Bên tài trợ cho Việt Nam.
7. “Viện trợ nước ngoài do Bên tài trợ trực tiếp quản lý” là phương thức viện trợ theo đó Bên tài trợ trực tiếp quản lý tài chính dự án, hoặc uỷ thác cho một tổ chức PCPNN thực hiện dự án viện trợ. Kết thúc dự án, Bên tài trợ chuyển giao lại tài sản và kết quả của dự án cho phía Việt Nam.
8. "Hỗ trợ kỹ thuật" là phương thức viện trợ nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển năng lực và thể chế cho phía Việt Nam, hoặc cung cấp các yếu tố đầu vào kỹ thuật để chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư, như cung cấp chuyên gia, đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị, tư liệu và tài liệu, chi phí tham quan, khảo sát, hội thảo.
9. “Viện trợ hàng hoá” là phương thức viện trợ trực tiếp bằng hàng hoá, vật tư của Chính phủ nước ngoài tài trợ cho Chính phủ Việt Nam. Hàng hoá, vật tư viện trợ được Bộ Tài chính tổ chức bán đấu giá tại thị trường Việt Nam và tiền bán đấu giá được nộp vào NSNN hoặc được cấp phát cho các dự án theo thoả thuận giữa các Chính phủ.
10. “Cứu trợ khẩn cấp” là phương thức viện trợ mà các nhà tài trợ chuyển giao tiền hoặc hàng hoá cho các nạn nhân bị thiệt hại ngay khi xảy ra các trường hợp thiên tai, dịch bệnh hoặc chiến tranh.
11. “Viện trợ phi dự án” là các khoản viện trợ lẻ, không theo các chương trình, dự án cụ thể, được cung cấp dưới dạng hiện vật, tiền hoặc chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện).
Phần II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Lập kế hoạch tài chính dự án viện trợ
1. Kế hoạch tài chính dự án viện trợ là kế hoạch giải ngân vốn viện trợ và vốn đối ứng của các dự án ODA không hoàn lại và dự án viện trợ PCPNN (bao gồm cả kế hoạch vốn cho thời kỳ chuẩn bị và thời kỳ thực hiện dự án), do các chủ dự án viện trợ lập theo các hướng dẫn về lập kế hoạch tài chính đối với các dự án ODA quy định tại Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
Kế hoạch tài chính dự án viện trợ phải phù hợp với văn kiện dự án viện trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kèm theo báo cáo thuyết minh cụ thể cơ sở, căn cứ tính toán.
Kế hoạch tài chính dự án viện trợ hàng năm được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.
2. Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán NSNN, chủ dự án viện trợ lập kế hoạch tài chính dự án viện trợ cùng với dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, gửi cho cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (trường hợp không phải là đơn vị dự toán cấp I) có trách nhiệm xem xét, tổng hợp dự toán ngân sách của các đơn vị cấp dưới trực thuộc để gửi cho cơ quan quản lý cấp trên là đơn vị dự toán cấp I.
Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương (đơn vị dự toán cấp I) xem xét, tổng hợp dự toán của các đơn vị trực thuộc vào dự toán ngân sách thuộc phạm vi trực tiếp quản lý, gửi cơ quan Tài chính và cơ quan Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp.
Sau khi dự toán ngân sách hàng năm được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự toán được giao cho các Bộ, địa phương thực hiện.
3. Đối với viện trợ nước ngoài trực tiếp cho ngân sách nhà nước theo các chương trình “hỗ trợ tiếp cận theo ngành, lĩnh vực”:
Vào thời điểm lập dự toán NSNN hàng năm, căn cứ vào nhu cầu giải ngân cho năm kế hoạch và tình hình thực hiện chương trình năm trước, cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm lập và tổng hợp nhu cầu sử dụng vốn viện trợ của chương trình.
Bộ Tài chính phối hợp với Bên tài trợ để xác định chính thức mức giải ngân vốn viện trợ năm kế hoạch và thông báo cho chủ dự án để xây dựng phương án phân bổ dự toán của chương trình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội quyết định.
4. Đối với “vốn viện trợ hỗ trợ trực tiếp cho NSNN” được cân đối vào dự toán thu NSNN hàng năm và bố trí dự toán chi NSNN để thực hiện các nhiệm vụ chi chung của NSNN. Việc lập dự toán nguồn vốn viện trợ hỗ trợ trực tiếp cho NSNN được thực hiện theo các quy định về lập và chấp hành ngân sách hiện hành và phù hợp với các điều ước, thoả thuận quốc tế đã ký kết (nếu có).
5. Không phải lập kế hoạch tài chính viện trợ nước ngoài đối với các khoản viện trợ phi dự án, viện trợ hàng hoá, cứu trợ khẩn cấp, hoặc với các dự án do Bên tài trợ trực tiếp quản lý. Căn cứ vào thực tế tiền, hàng viện trợ, hoặc tài sản bàn giao của Bên tài trợ, cơ quan hoặc đơn vị được giao trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng khoản viện trợ phi dự án, viện trợ hàng hoá, tài sản bàn giao từ dự án do Bên tài trợ trực tiếp quản lý có trách nhiệm gửi báo cáo thực hiện kèm theo hồ sơ viện trợ cho cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính để làm thủ tục xác nhận viện trợ và hạch toán ngân sách.
6. Trong trường hợp điều ước, thoả thuận quốc tế về dự án đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực, hoặc đã có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư trong nước, trong thời hạn lập dự toán ngân sách hàng năm, cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí trong dự phòng chi XDCB hoặc từng lĩnh vực chi HCSN, trình cấp có thẩm quyền quyết định (nếu là trường hợp ngân sách trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng), hoặc chủ dự án có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản dự án ở địa phương để bố trí trong dự phòng ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định (nếu là trường hợp ngân sách địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng).
7. Đối với các dự án viện trợ được phê duyệt sau thời điểm lập kế hoạch ngân sách hàng năm, cơ quan chủ quản lập kế hoạch bổ sung vào thời gian bổ sung kế hoạch ngân sách hàng năm. Đối với các khoản viện trợ PCPNN nhỏ, lẻ, phát sinh đột xuất trong năm, cơ quan chủ quản báo cáo cơ quan Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan Tài chính đồng cấp để xử lý từng trường hợp cụ thể, căn cứ vào thông báo giải ngân của Bên tài trợ.
8. Kế hoạch tài chính dự án viện trợ nước ngoài hàng năm, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thông báo, là cơ sở để cơ quan Tài chính thực hiện việc rút vốn viện trợ, cấp phát vốn đối ứng và quản lý tài chính đối với dự án.
9. Đối với một số dự án viện trợ nhỏ, có thời gian thực hiện gối đầu giữa 2 năm ngân sách liên tục, thì kế hoạch tài chính lập năm trước được chuyển sang năm sau để thực hiện, không phải lập kế hoạch tài chính cho năm sau.
Điều 7. Xác nhận viện trợ
1. Xác nhận viện trợ là việc cơ quan Tài chính các cấp (Bộ Tài chính, Sở Tài chính) xác nhận hàng hoá nhập khẩu, hàng hoá dịch vụ trong nước mua bằng tiền viện trợ hoặc xác nhận số tiền viện trợ đã nhận được trên Tờ khai xác nhận viện trợ do chủ dự án kê khai.
2. Các trường hợp không cần xác nhận viện trợ gồm có:
a) Các khoản viện trợ bằng tiền theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp.
b) Các khoản viện trợ phi vật chất.
3. Phân công xác nhận viện trợ: được thực hiện phù hợp với phân cấp nguồn thu giữa ngân sách các cấp, cụ thể như sau:
a) Bộ Tài chính ký xác nhận trên các Tờ khai xác nhận viện trợ đối với:
- Viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương nêu tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này;
- Các khoản cứu trợ khẩn cấp không có địa chỉ cụ thể, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (quy định tại Điều 15 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ);
- Viện trợ hàng hoá nhập khẩu cho một số địa phương, nhưng do một tổ chức nhà nước thuộc Trung ương làm đầu mối nhận hàng và phân phối (hàng nhập chung vận đơn).
b) Sở Tài chính ký xác nhận trên các Tờ khai xác nhận viện trợ đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương nêu tại khoản 6 Điều 1 Thông tư này.
4. Mục đích lập Tờ khai xác nhận viện trợ:
a) Để cơ quan Tài chính tổng hợp số liệu và tình hình tiếp nhận và sử dụng viện trợ nước ngoài và thực hiện hạch toán NSNN đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN.
b) Là một trong những tài liệu pháp lý để cơ quan Hải quan thực hiện việc miễn thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu đối với trang thiết bị, máy móc, vật tư, đồ dùng và các loại hàng hoá nhập khẩu bằng nguồn tiền viện trợ nước ngoài; hoặc để cơ quan Thuế hoàn lại thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hoá và dịch vụ mua sắm, chi tiêu trong nước bằng nguồn tiền viện trợ nước ngoài, theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
c) Để chủ dự án theo dõi quản lý dự án viện trợ nước ngoài và lập các báo cáo về tiếp nhận và sử dụng viện trợ theo quy định tại Thông tư này.
5. Mẫu Tờ khai xác nhận viện trợ được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này, gồm có:
a) Mẫu C1-HD/XNVT “Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá nhập khẩu”: được sử dụng trong kê khai tiếp nhận viện trợ bằng hiện vật là các trang thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu và các loại hàng hoá khác nhập khẩu từ nước ngoài.
b) Mẫu C2-HD/XNVT “Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá, dịch vụ trong nước” được sử dụng trong kê khai tiếp nhận viện trợ nước ngoài là các trang thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu và các loại hàng hoá khác mua trong nước (kể cả chi phí dịch vụ phục vụ) từ nguồn tiền viện trợ nước ngoài.
c) Mẫu C3-HD/XNVT “Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền” được sử dụng trong kê khai khi tiếp nhận viện trợ nước ngoài bằng tiền.
6. Số lượng Tờ khai xác nhận viện trợ: Tờ khai xác nhận viện trợ được lập ít nhất thành sáu (06) bản chính, trong đó:
a) Cơ quan Tài chính giữ ba (03) bản chính, trong đó hai (02) bản để hạch toán NSNN và một (01) bản để lưu Sổ đăng ký xác nhận viện trợ;
b) Cơ quan Hải quan/Cơ quan Thuế mỗi cơ quan giữ một (01) bản chính để xử lý và lưu hồ sơ miễn thuế, hoàn thuế;
c) Cơ quan chủ quản giữ một (01) bản chính để theo dõi quản lý và lập các báo cáo tổng hợp viện trợ nước ngoài;
d) Chủ dự án giữ một (01) bản chính để lập các báo cáo tiếp nhận, thanh toán và quyết toán chương trình, dự án viện trợ. Trong trường hợp có nhiều đơn vị sử dụng viện trợ được xác nhận viện trợ trong một Tờ khai xác nhận viện trợ, thì cần khai thêm đủ số bản chính để mỗi đơn vị sử dụng viện trợ được giữ một (01) bản chính Tờ khai xác nhận viện trợ.
Trường hợp hàng viện trợ là các phương tiện vận tải (tầu thuyền, xe máy, ô tô), chủ dự án cần lập thêm một (01) bản chính để sử dụng khi đăng ký lưu hành phương tiện.
7. Thời điểm lập Tờ khai xác nhận viện trợ:
a) Mẫu C1-HD/XNVT: “Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá nhập khẩu” được khai ngay sau khi chủ dự án nhận được chứng từ hàng hoá nhập khẩu.
b) Mẫu C2-HD/XNVT: “Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá, dịch vụ trong nước” được khai ngay sau khi chủ dự án nhận được các hoá đơn, chứng từ mua sắm hàng hoá, thanh toán dịch vụ trong nước.
c) Mẫu C3-HD/XNVT: “Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền” được khai ngay khi nhận “giấy báo có” của Ngân hàng phục vụ hoặc của Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản tiếp nhận tiền viện trợ.
8. Hồ sơ cần thiết kèm theo Tờ khai xác nhận viện trợ:
a) Đối với xác nhận viện trợ lần đầu tiên, chủ dự án cần cung cấp cho cơ quan Tài chính các tài liệu pháp lý chứng minh nguồn viện trợ không hoàn lại, gồm có:
- Điều ước quốc tế cụ thể về ODA và văn bản uỷ quyền của Chính phủ về đàm phán, ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA, được quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
- Văn bản ghi nhớ về viện trợ PCPNN, Thoả thuận viện trợ PCPNN và văn bản phê duyệt việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN, được quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
- Văn bản xác nhận việc viện trợ, tài trợ, hiến, tặng (sau đây gọi chung là tài trợ) của Bên tài trợ để hỗ trợ cho hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động khoa học, công nghệ, được quy định tại Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
b) Đối với các dự án có sự tham gia của nhiều cơ quan, trong lần đầu lập Tờ khai xác nhận viện trợ, Ban quản lý dự án Trung ương cần sao thêm một số bản các tài liệu pháp lý nói trên (số lượng tuỳ theo số địa phương thụ hưởng chương trình, dự án) gửi cho Bộ Tài chính chuyển lại cho các Sở Tài chính liên quan để phối hợp theo dõi quản lý và hạch toán NSNN nguồn viện trợ nước ngoài cho các đơn vị địa phương thụ hưởng.
c) Các tài liệu, chứng từ cụ thể là căn cứ để kê khai xác nhận viện trợ từng lần, như các chứng từ nhập khẩu, chứng từ mua hàng hoá và thuê dịch vụ trong nước, quyết định trúng thầu và hợp đồng giao nhận thầu (hợp đồng nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu, hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng tư vấn), biên bản nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình xây dựng do nước ngoài viện trợ theo hình thức “chìa khoá trao tay”; thông báo giải ngân hoặc chứng từ chuyển tiền của nhà tài trợ và các tài liệu khác có liên quan.
9. Địa điểm xác nhận viện trợ:
a) Bộ Tài chính: tại Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính tại Hà Nội (địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo), hoặc tại Tổ quản lý và tiếp nhận viện trợ quốc tế thuộc Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ:138 Nguyễn Thị Minh Khai) và đóng tại Thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: 64 Pasteur).
b) Sở Tài chính: Tuỳ theo tình hình thực tế mà từng địa phương có thể bố trí địa điểm và tổ chức bộ phận chuyên trách hoặc giao cho một phòng chức năng của Sở Tài chính thực hiện.
10. Một số chú ý khi kê khai Tờ khai xác nhận viện trợ:
a) Các Tờ khai Xác nhận viện trợ C1, C2 và C3-HD/XNVT phải được kê khai trên hai mặt của cùng một Tờ khai xác nhận viện trợ (không khai thành 2 tờ một mặt riêng biệt). Trường hợp tại các mục kê khai theo các mẫu Tờ khai xác nhận viện trợ là không đủ chỗ trống để kê khai chi tiết (đặc biệt là mục kê khai chi tiết về tiền, hàng viện trợ), chủ dự án có thể khai chi tiết từng mục trên các phụ lục đính kèm Tờ khai xác nhận viện trợ đó. Các phụ lục chi tiết này cũng được chủ dự án ký tên và đóng dấu.
b) Các mẫu số C1, C2 và C3-HD-XNVT nói trên còn được dùng để kê khai các khoản tiền, hàng viện trợ để thực hiện một công trình xây dựng cơ bản theo hình thức “chìa khoá trao tay”. Trong trường hợp này, tại mặt sau các Tờ khai xác nhận viện trợ này, chủ dự án có trách nhiệm kê khai thêm các thông tin cơ bản về công trình xây dựng cơ bản có liên quan (tại mục chi tiết “Viện trợ để xây dựng công trình”) để phục vụ cho việc hạch toán và quyết toán công trình xây dựng cơ bản sau khi đã hoàn thành và bàn giao cho phía Việt Nam.
c) Giá cả kê khai trên Tờ khai xác nhận viện trợ:
- Mẫu C1-HD/XNVT “Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá nhập khẩu”: theo giá mua trên hoá đơn hàng nhập khẩu (FOB, CIF, C&F...).
Trong trường hợp hàng hoá viện trợ nhập khẩu được nhà tài trợ ký hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hoặc ký hợp đồng đấu thầu mua hàng hoá nhập khẩu với một doanh nghiệp trong nước, ngoài việc kê khai theo giá mua theo hoá đơn hàng nhập khẩu nói trên, chủ dự án cần khai thêm giá thực tế mà nhà tài trợ đã thanh toán cho doanh nghiệp trong nước từ nguồn viện trợ. Trị giá mua thực tế là cơ sở để cơ quan Tài chính hạch toán ghi thu ghi chi ngân sách khoản viện trợ đó.
- Mẫu C2-HD/XNVT “Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hoá, dịch vụ trong nước” được kê khai theo giá không có thuế và giá có thuế (nếu có) trên hoá đơn cung cấp hàng hoá, dịch vụ trong nước. Trị giá mua không có thuế là cơ sở để cơ quan Tài chính hạch toán ghi thu ghi chi ngân sách khoản viện trợ đó.
d) Tỷ giá quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam trên Tờ khai xác nhận viện trợ:
- Trường hợp Bên tài trợ đã quy định tỷ giá quy đổi cố định trong văn kiện dự án ký kết với Chính phủ Việt Nam: áp dụng theo tỷ giá quy đổi đã thoả thuận với Bên tài trợ.
- Trường hợp Bên tài trợ thông qua các ngân hàng thương mại, kể cả ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, để chuyển đổi số ngoại tệ viện trợ ra đồng Việt Nam: áp dụng theo tỷ giá chuyển đổi thực tế do Ngân hàng phục vụ thông báo.
- Trường hợp Bên tài trợ chuyển trực tiếp bằng ngoại tệ cho dự án: áp dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công bố hàng tháng trên Website Bộ Tài chính (http://www.mof.gov.vn).
đ) Để thuận lợi trong quá trình xử lý về thuế và hạch toán ngân sách nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài, mục khai về chủ dự án trên Tờ khai xác nhận viện trợ cần bảo đảm các yêu cầu chính sau đây:
- Khai đầy đủ, chính xác tên, địa chỉ liên hệ của chủ dự án và cơ quan chủ quản dự án.
- Khai mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ dự án. Trong trường hợp các đơn vị sử dụng viện trợ là các doanh nghiệp, hoặc đơn vị sự nghiệp có thu, cần khai thêm mã số thuế để thuận lợi trong việc hoàn thuế.
Điều 8. Mở tài khoản tiếp nhận tiền viện trợ
1. Chủ dự án được mở tài khoản tiền gửi viện trợ nước ngoài riêng cho từng dự án tại Kho bạc nhà nước nơi đăng ký giao dịch. Trường hợp Hiệp định hoặc Thoả thuận tài trợ có quy định mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để phục vụ cho việc giải ngân, thanh toán chi trả (sau đây gọi chung là Ngân hàng phục vụ), thì chủ dự án được mở tài khoản tại Ngân hàng phục vụ.
2. Sau khi mở tài khoản tiếp nhận tiền viện trợ, chủ dự án có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp việc mở các tài khoản nói trên, để phối hợp theo dõi và quản lý.
3. Nghiêm cấm việc dùng tài khoản cá nhân, thuê mượn hoặc nhờ tài khoản của cơ quan, đơn vị khác, hoặc mở tài khoản tại nước ngoài để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ nước ngoài tài trợ cho các dự án. Các trường hợp vi phạm nói trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Giải ngân nguồn vốn viện trợ
1. Đối với các khoản viện trợ bằng tiền theo phương thức hỗ trợ trực tiếp vào NSNN: Số ngoại tệ viện trợ chuyển vào Quỹ ngoại tệ tập trung của NSNN. Việc bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo kế hoạch bán ngoại tệ được Bộ Tài chính phê duyệt.
2. Đối với các khoản tiền viện trợ theo phương thức hỗ trợ tiếp cận theo ngành, lĩnh vực:
a) Trường hợp Hiệp định hoặc Thoả thuận tài trợ không có quy định về việc giải ngân qua Ngân hàng phục vụ, số ngoại tệ được chuyển vào Quỹ ngoại tệ tập trung của NSNN theo quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Trường hợp Hiệp định hoặc Thoả thuận tài trợ có quy định việc giải ngân qua Ngân hàng phục vụ, số ngoại tệ viện trợ được chuyển vào tài khoản của Bộ Tài chính (hoặc của chủ dự án) tại Ngân hàng phục vụ.
3. Đối với các khoản viện trợ theo phương thức bằng tiền khác không thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, căn cứ vào Hiệp định hoặc Thoả thuận tài trợ và Sổ tay hướng dẫn giải ngân của Bên tài trợ (nếu có), Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ quản và chủ dự án.
Điều 10. Thực hiện hạch toán thu, chi NSNN đối với nguồn viện trợ nước ngoài:
1. Đối với khoản viện trợ bằng tiền theo hình thức hỗ trợ trực tiếp vào NSNN (quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này):
a) Hạch toán thu NSNN: Căn cứ vào chứng từ chuyển tiền, Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán thu NSNN theo quy định (trường hợp chuyển tiền bằng ngoại tệ được hạch toán theo quy định đối với các khoản thu NSNN bằng ngoại tệ).
b) Hạch toán chi NSNN: Căn cứ vào Hiệp định hoặc Thoả thuận tài trợ và dự toán được giao, Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán, chi trả, kiểm soát chi và hạch toán chi NSNN theo quy định như đối với nguồn vốn trong nước.
2. Đối với các khoản viện trợ bằng tiền theo phương thức hỗ trợ tiếp cận theo ngành, lĩnh vực (quy định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này):
a) Trường hợp giải ngân bằng ngoại tệ trực tiếp vào NSNN (theo điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư này): thực hiện thu, chi ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Trường hợp giải ngân qua tài khoản đặc biệt mở tại Ngân hàng phục vụ do Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) làm chủ tài khoản:
- Căn cứ yêu cầu chi của chủ dự án, Bộ Tài chính làm thủ tục rút tiền từ tài khoản đặc biệt để chuyển vào tài khoản của chủ dự án mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.
- Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo quy định như đối với nguồn vốn trong nước. Trường hợp Hiệp định hoặc Thoả thuận tài trợ có quy định khác thì thực hiện kiểm soát chi theo quy định của Hiệp định hoặc Thoả thuận tài trợ đó.
- Hạch toán NSNN đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu NSTW: Căn cứ chứng từ chuyển tiền từ tài khoản đặc biệt của Bộ Tài chính cho chủ dự án, Bộ Tài chính lập Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách (Mẫu C2-13/NS) gửi Kho bạc nhà nước để hạch toán chi tạm ứng cho dự án. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh ghi thu ghi chi NSNN, các cơ quan chủ quản có trách nhiệm thông báo lại ngay cho các chủ dự án để theo dõi thanh toán tạm ứng sau này.
Hàng quý, chủ dự án lập Báo cáo sử dụng vốn viện trợ (có xác nhận của Kho bạc nhà nước về số liệu kiểm soát chi) gửi Bộ Tài chính để lập Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn viện trợ đã ghi thu ghi chi (Mẫu C2-14/NS) gửi Kho bạc nhà nước để hạch toán chuyển từ tạm ứng sang thực chi. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi (Mẫu C2-14/NS), cơ quan chủ quản có trách nhiệm thông báo lại ngay cho các chủ dự án để theo dõi quyết toán sử dụng viện trợ.
- Hạch toán NSNN đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu NSTW chi bổ sung có mục tiêu cho NSĐP: Căn cứ chứng từ chuyển tiền từ tài khoản đặc biệt của Bộ Tài chính cho chủ dự án, Bộ Tài chính lập Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách (Mẫu C2-13/NS) gửi Kho bạc nhà nước để hạch toán ghi thu NSNN và ghi chi bổ sung có mục tiêu cho NSĐP. Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước địa phương phối hợp thực hiện hạch toán thu NSĐP và ghi chi tạm ứng cho dự án. Hàng quý, chủ dự án lập Báo cáo sử dụng vốn viện trợ (có xác nhận của Kho bạc nhà nước về số liệu kiểm soát chi) gửi Sở Tài chính để lập Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn viện trợ đã ghi thu ghi chi (Mẫu C2-14/NS) gửi Kho bạc nhà nước địa phương để hạch toán chuyển từ tạm ứng sang thực chi.
c) Trường hợp giải ngân qua tài khoản của chủ dự án mở tại Ngân hàng phục vụ: Thực hiện việc kiểm soát và hạch toán NSNN như các khoản viện trợ bằng tiền trực tiếp cho các dự án do phía Việt Nam điều hành, được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều này.
3. Hạch toán NSNN đối với các khoản viện trợ bằng tiền trực tiếp cho các dự án do phía Việt Nam điều hành:
a) Đối với các khoản viện trợ bằng tiền thuộc nguồn thu ngân sách trung ương:
- Hàng quý, Bộ Tài chính tổng hợp các Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền trong quý theo từng cơ quan chủ quản, trên cơ sở đó lập Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách (Mẫu C2-13/NS) gửi Kho bạc nhà nước để hạch toán chi tạm ứng (đối với viện trợ bằng tiền cho các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương); hoặc chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (đối với viện trợ bằng tiền cho các cơ quan, đơn vị tại địa phương). Sau khi đã hạch toán ngân sách, Bộ Tài chính sẽ gửi một (01) bản Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách nói trên, kèm theo Bảng kê chi tiết các Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền có liên quan đã ghi tạm ứng hoặc chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương theo từng dự án viện trợ, cho các cơ quan chủ quản tại Trung ương để theo dõi và quyết toán hoàn vốn tạm ứng, hoặc gửi cho Sở Tài chính để hạch toán thu ngân sách địa phương và chi tạm ứng cho chủ dự án tại địa phương. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh ghi thu ghi chi NSNN, các cơ quan chủ quản có trách nhiệm thông báo lại ngay cho các chủ dự án để theo dõi thanh toán tạm ứng sau này.
- Định kỳ hàng quý, chủ dự án gửi báo cáo thanh toán tạm ứng đối với các khoản viện trợ bằng tiền trong quý gửi cho cơ quan chủ quản là các đơn vị dự toán cấp I tại Trung ương và địa phương để kiểm tra và tổng hợp gửi Bộ Tài chính (hoặc Sở Tài chính) để lập Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi (Mẫu C2-14/NS) chi tiết cho từng dự án, gửi Kho bạc nhà nước để hạch toán từ tạm ứng sang thực chi, sau đó gửi một (01) bản Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi cho cơ quan chủ quản. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi (Mẫu C2-14/NS), cơ quan chủ quản có trách nhiệm thông báo lại ngay cho các chủ dự án để theo dõi quyết toán sử dụng viện trợ.
Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, hợp lệ trên các báo cáo thanh toán tạm ứng của các chủ dự án thuộc và trực thuộc.
Thời hạn thanh toán hoàn vốn tạm ứng đối với các khoản ghi thu NSNN, ghi chi tạm ứng cho chủ dự án hàng năm không được chậm hơn thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN theo quy định hiện hành. Trường hợp phải kéo dài thời hạn thanh toán hoàn vốn tạm ứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.
Kết thúc thời hạn chỉnh lý NSNN, số dư vốn viện trợ bằng tiền đã ghi thu ngân sách, ghi chi tạm ứng cho chủ dự án, nhưng chưa thanh toán tạm ứng hoặc chưa được sử dụng sẽ được chuyển sang năm sau thanh toán tạm ứng theo chế độ quy định hoặc được sử dụng tiếp theo quy định của Bên tài trợ.
b) Đối với các khoản viện trợ bằng tiền thuộc nguồn thu ngân sách địa phương: Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan chủ quản dự án thực hiện việc hạch toán thu, chi ngân sách địa phương đối với viện trợ bằng tiền thuộc nguồn thu ngân sách địa phương, theo quy trình tương tự như viện trợ bằng tiền thuộc nguồn thu ngân sách trung ương quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.
4. Hạch toán NSNN đối với viện trợ bằng hiện vật là các hàng hoá, vật tư, thiết bị lẻ:
a) Đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương:
Hàng quý, căn cứ vào Tờ khai xác nhận viện trợ được tổng hợp theo Mục lục NSNN, Bộ Tài chính lập Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách gửi Kho bạc nhà nước để hạch toán chi cho dự án (đối với viện trợ cho các chủ dự án thuộc Trung ương quản lý), hoặc chi bổ sung có mục tiêu cho địa phương (đối với viện trợ cho các chủ dự án thuộc địa phương quản lý).
b) Đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương:
Hàng quý, căn cứ vào Tờ khai xác nhận viện trợ được tổng hợp theo mục lục NSNN, Sở Tài chính lập Lệnh ghi thu ngân sách địa phương, ghi chi cho dự án và chuyển cho Kho bạc nhà nước tỉnh để hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách địa phương.
c) Quy định về hạch toán NSNN nêu tại các điểm a và b trên đây chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu hoặc hàng mua trong nước do Bên tài trợ trực tiếp mua sắm và chuyển giao cho phía Việt Nam. Đối với hàng hoá, vật tư, thiết bị lẻ được chủ dự án nhập khẩu hay mua trong nước từ nguồn viện trợ bằng tiền, khi kê khai xác nhận viện trợ, chủ dự án cần đánh dấu vào mục “đề nghị cơ quan Tài chính không hạch toán NSNN đối với Tờ khai XNVT này, với lý do đã được XNVT bằng tiền” tại mặt sau Tờ khai xác nhận viện trợ, để cơ quan Tài chính không hạch toán trùng lắp các khoản viện trợ bằng hiện vật và bằng tiền liên quan.
5. Hạch toán NSNN đối với viện trợ bằng hiện vật sử dụng cho công trình xây dựng cơ bản theo hình thức viện trợ “chìa khoá trao tay”:
Hàng quý, cơ quan Tài chính sẽ tổng hợp các Tờ khai xác nhận viện trợ bằng hàng hoá, thiết bị lẻ hoặc bằng tiền theo từng công trình, trên cơ sở đó lập Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách gửi Kho bạc nhà nước để hạch toán chi tạm ứng cho công trình. Sau khi Kho bạc nhà nước đã hạch toán ngân sách, cơ quan Tài chính gửi bản sao Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách nói trên, kèm theo Bảng kê chi tiết các Tờ khai xác nhận viện trợ đã ghi chi tạm ứng có liên quan cho cơ quan chủ quản để theo dõi và quyết toán. Sau khi công trình hoàn thành và bàn giao cho phía Việt Nam, chủ dự án tập hợp các Tờ khai xác nhận viện trợ và các tài liệu, chứng từ liên quan khác đến xây dựng công trình để lập “Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành”, quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007, gửi cho cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính cùng cấp để thực hiện hạch toán NSNN (thu hồi tạm ứng) theo giá trị công trình viện trợ đã nhận bàn giao.
6. Hạch toán NSNN đối với viện trợ bằng hiện vật cho các doanh nghiệp nhà nước:
a) Đối với viện trợ bằng hiện vật là các vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước (nguyên, nhiên, vật liệu và vật rẻ tiền mau hỏng): Doanh nghiệp được hạch toán vào “thu nhập khác” của doanh nghiệp theo giá thị trường vào thời điểm tiếp nhận, trên cơ sở đó tính vào lợi nhuận của doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Cơ quan Tài chính không hạch toán ghi thu ghi chi NSNN các khoản viện trợ nói trên.
b) Đối với viện trợ bằng hiện vật hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước: Hạch toán ngân sách cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước được tiếp nhận và sử dụng tài sản cố định đó. Trường hợp doanh nghiệp này trực thuộc các Tổng công ty nhà nước hoặc Tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, việc hạch toán ngân sách cấp vốn sẽ được thực hiện thông qua công ty mẹ là doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100 % vốn điều lệ.
c) Đối với viện trợ bằng hiện vật hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp cổ phần: hạch toán ngân sách nhà nước “chi hỗ trợ doanh nghiệp”. Hội đồng quản trị của doanh nghiệp cổ phần chịu trách nhiệm sử dụng và quản lý các tài sản này theo đúng mục đích cam kết, thoả thuận với Bên tài trợ và theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Trong trường hợp đơn vị thụ hưởng viện trợ là các tổ chức, đơn vị, cá nhân tại các địa phương không có quan hệ với ngân sách nhà nước (các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, cơ sở tôn giáo) được tiếp nhận ODA không hoàn lại thông qua các hiệp định, thoả thuận ODA không hoàn lại ký giữa Chính phủ và Bên tài trợ (viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương, theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này): Bộ Tài chính ghi thu ngân sách trung ương và ghi chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (ngân sách cấp tỉnh). Tuỳ theo từng đối tượng tiếp nhận viện trợ cụ thể, UBND cấp tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn, các tổ chức sự nghiệp trực thuộc trong việc quản lý việc sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả tiền, hàng viện trợ.
UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan trực thuộc quản lý trực tiếp các đơn vị thụ hưởng viện trợ thuộc địa phương quản lý và cấp giấy phép hoạt động, bảo đảm sử dụng tiền, hàng viện trợ đúng mục đích và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện ra vi phạm, UBND cấp tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm, đồng thời báo cáo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước về viện trợ nước ngoài có liên quan để phối hợp theo dõi và tăng cường quản lý.
Điều 11. Điều chỉnh hạch toán NSNN
1. Điều chỉnh số liệu hạch toán ngân sách nhà nước được tiến hành thường xuyên trong năm ngân sách nhằm xử lý chênh lệch giữa số liệu ghi thu, ghi chi NSNN với quyết toán thực tế sử dụng viện trợ nước ngoài, có thể phát sinh trong những trường hợp cụ thể sau:
a) Tài sản, hàng hoá, tiền viện trợ qua kiểm kê, đánh giá lại có phát sinh thừa, thiếu về số lượng, hoặc tăng giảm về giá trị so với số liệu đã xác nhận viện trợ và hạch toán NSNN (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh lại giá mua bằng ngoại tệ thực tế theo hoá đơn hàng nhập khẩu đã kê khai trên Tờ khai xác nhận viện trợ theo mẫu C1-HD/XNVT cho phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường trong nước);
b) Tiền viện trợ không sử dụng hết hoàn trả lại cho Bên tài trợ;
c) Các khoản tiền, hàng viện trợ đã ghi thu ngân sách nhà nước năm trước, nhưng được chuyển sang sử dụng cho năm sau hoặc được trừ vào ngân sách của năm sau (theo thiết kế của dự án hoặc theo thoả thuận với Bên tài trợ);
d) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thay đổi về cơ chế tài chính áp dụng (ví dụ quyết định cho chuyển từ cơ chế cho vay lại sang cấp phát từ NSNN)
2. Quy trình điều chỉnh:
a) Căn cứ vào các báo cáo quyết toán sử dụng vốn viện trợ thực tế và các quyết định điều chỉnh về số liệu, cơ chế tài chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan Tài chính các cấp tiến hành rà soát số liệu và lập các Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách gửi các chủ dự án và Kho bạc nhà nước để làm căn cứ hạch toán tăng, giảm số liệu ghi thu, ghi chi NSNN các cấp.
b) Căn cứ vào phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách, Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán điều chỉnh số liệu ngân sách theo đúng các nội dung ghi trên Phiếu điều chỉnh. Căn cứ vào liên Phiếu điều chỉnh ngân sách do Kho bạc nhà nước gửi, chủ dự án thực hiện hạch toán để điều chỉnh lại báo cáo kế toán và quyết toán vốn viện trợ nước ngoài.
3. Điều chỉnh số dư tiền gửi viện trợ: Đối với số dư tài khoản tiền viện trợ đã ghi thu ngân sách năm trước và thuộc nhiệm vụ chi ngân sách năm trước nhưng chưa chi hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng. Chủ dự án báo cáo với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch (chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước) để Kho bạc nhà nước tổng hợp theo đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan Tài chính cùng cấp làm thủ tục giảm chi năm trước và chuyển nguồn sang năm sau (trong thời hạn 45 ngày sau khi hết thời gian chỉnh lý quyết toán của từng cấp ngân sách).
4. Điều chỉnh hàng viện trợ tồn kho chưa sử dụng: Đối với hàng hoá, vật tư viện trợ tồn kho đã được quyết toán vào chi ngân sách năm trước, nếu còn sử dụng tiếp cho năm sau, thì chủ dự án tổ chức theo dõi, sử dụng đúng mục đích và có báo cáo riêng cho Kho bạc nhà nước nơi giao dịch và cơ quan Tài chính cùng cấp. Không tiến hành điều chỉnh số liệu hạch toán ngân sách nhà nước trong trường hợp này.
5. Thời hạn ghi thu, ghi chi và điều chỉnh số liệu ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước hàng năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
Trong trường hợp phải điều chỉnh số liệu hạch toán ngân sách sau khi đã quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, các cơ quan chủ quản là các đơn vị dự toán ngân sách cấp I cần báo cáo cho Bộ Tài chính (đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương) để xem xét và hướng dẫn xử lý cụ thể từng trường hợp.
Điều 12. Chế độ mua sắm và định mức chi tiêu
1. Chế độ mua sắm:
a) Cơ quan chủ quản, chủ dự án phải tuân thủ nghiêm Luật đấu thầu và các quy định về mua sắm hiện hành của Việt Nam trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án viện trợ nước ngoài.
b) Trong trường hợp Bên tài trợ yêu cầu áp dụng các quy định về mua sắm khác với luật pháp hiện hành của Việt Nam và được quy định trong các điều ước, thoả thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án viện trợ, chủ dự án được áp dụng các quy định liên quan trong các tài liệu pháp lý này. Trong quá trình đàm phán điều ước, thoả thuận quốc tế về viện trợ, các cơ quan, đơn vị được uỷ quyền đàm phán cần báo cáo cho cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan Tài chính cùng cấp các quy định khác biệt nói trên, để có chỉ đạo kịp thời về biện pháp xử lý trước khi ký kết.
c) Cơ quan chủ quản phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp hướng dẫn chủ dự án việc thực hiện các quy định về mua sắm và định mức chi tiêu đối với các chương trình, dự án do Việt Nam điều hành.
2. Định mức chi tiêu:
a) Định mức chi tiêu nguồn vốn đối ứng: áp dụng định mức chi tiêu quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
b) Định mức chi tiêu nguồn vốn viện trợ:
- Việc chi tiêu từ nguồn vốn viện trợ áp dụng các định mức chi theo quy định của nhà tài trợ, hoặc được ghi trong các điều ước, thoả thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án viện trợ.
- Đối với các khoản chi đặc thù, trường hợp Bên tài trợ chưa có quy định, trong các điều ước, thoả thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án không có quy định về định mức chi và cũng chưa được quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính, thì cơ quan chủ quản phối hợp với Bên tài trợ xây dựng định mức chi tiêu và thống nhất với Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
Điều 13. Kế toán và quyết toán
1. Chủ dự án phải tổ chức bộ máy kế toán, bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc bố trí phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán và hạch toán kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ theo Chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam. Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết theo từng chương trình, dự án viện trợ và theo từng nguồn vốn (vốn viện trợ, vốn đối ứng) và theo các khoản mục chi trong dự toán được phê duyệt. Không được hạch toán kế toán kinh phí viện trợ chung vào tài khoản kinh phí hành chính sự nghiệp của ngân sách cấp cho cơ quan, đơn vị mình.
2. Trong trường hợp Bên tài trợ có các yêu cầu về sử dụng hệ thống kế toán khác với hệ thống kế toán hiện hành của Việt Nam, hoặc có yêu cầu chuyển đổi từ hệ thống kế toán khác sang hệ thống kế toán hiện hành của Việt Nam, chủ dự án cần báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản và Bộ Tài chính biết để hướng dẫn thực hiện phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam.
3. Đối với các dự án có yêu cầu phải lập các báo cáo tài chính theo mẫu của Bên tài trợ, chủ dự án phải mở thêm sổ kế toán hoặc sử dụng phần mềm kế toán thích hợp để vừa có thể báo cáo theo yêu cầu của chế độ kế toán Việt Nam và yêu cầu của Bên tài trợ.
Đối với các dự án do yêu cầu bắt buộc phải nộp chứng từ (bản gốc) cho Bên tài trợ, chủ dự án thực hiện sao chụp lại chứng từ kế toán theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
4. Đối với các chương trình, dự án viện trợ chấm dứt hoạt động hoặc có quyết định giải thể, sáp nhập trong năm ngân sách, giám đốc dự án và người phụ trách kế toán phải chịu trách nhiệm giải quyết các khoản thu, chi và hoàn thành việc báo cáo quyết toán chi viện trợ đến thời điểm chấm dứt hoạt động, giải thể, sáp nhập, mới được điều chuyển đi công tác khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm (nếu có) trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
5. Hàng năm, các chủ dự án là các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan Tài chính cùng cấp để xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán hàng năm.
a) Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản: thực hiện theo Thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
b) Đối với vốn sự nghiệp: thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán hàng năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
6. Kết thúc dự án, chủ dự án đều phải lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (đối với dự án xây dựng cơ bản), báo cáo quyết toán vốn hành chính sự nghiệp (đối với dự án có tính chất chi hành chính sự nghiệp) để trình cơ quan chủ quản thẩm định và phê duyệt theo chế độ kế toán hiện hành.
a) Báo cáo quyết toán quyết toán dự án hoàn thành áp dụng theo các quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007.
b) Báo cáo quyết toán vốn hành chính sự nghiệp áp dụng theo các quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
Điều 14. Kiểm toán
1. Kiểm toán dự án viện trợ được tiến hành căn cứ vào yêu cầu, phạm vi, mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức và kinh phí kiểm toán, quy định tại các điều ước, thoả thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án viện trợ. Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán dự án viện trợ theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc có yêu cầu bằng văn bản chính thức. Trường hợp các chương trình/dự án viện trợ không có kế hoạch kiểm toán nhà nước, Bên tài trợ hoặc chủ dự án Việt Nam thuê dịch vụ kiểm toán độc lập để tiến hành việc kiểm toán theo quy định tại các điều ước, thoả thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án viện trợ.
2. Trường hợp kiểm toán độc lập do nhà tài trợ thuê: Kinh phí để thuê kiểm toán được lấy từ nguồn kinh phí riêng do nhà tài trợ thu xếp, hoặc được lấy từ nguồn tiền viện trợ cho dự án theo thoả thuận viện trợ. Chủ dự án có trách nhiệm gửi, hoặc đề nghị nhà tài trợ gửi các báo cáo kiểm toán độc lập hàng năm hoặc kiểm toán theo chuyên đề cho cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp để theo dõi quản lý và phục vụ cho việc thanh quyết toán nguồn vốn viện trợ của dự án.
3. Trường hợp kiểm toán do phía Việt Nam thực hiện: Chủ dự án báo cáo với cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp để xem xét và cho phép thuê kiểm toán độc lập từ nguồn vốn đối ứng để kiểm toán theo quy định tại các điều ước, thoả thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án viện trợ. Báo cáo kiểm toán này được gửi cho cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp để theo dõi, quản lý và phục vụ cho việc thanh quyết toán nguồn vốn viện trợ, vốn đối ứng của dự án.
Điều 15. Chế độ quản lý vốn, tài sản hình thành từ nguồn viện trợ
1. Tài sản hình thành từ nguồn viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước là tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước. Việc xác lập quyền sở hữu tài sản nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.
2. Việc quản lý, sử dụng tài sản trong quá trình thực hiện chương trình, dự án viện trợ nước ngoài (bao gồm cả ODA không hoàn lại và viện trợ PCPNN) được thực hiện theo Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.
3. Chế độ quản lý tài sản của dự án viện trợ khi dự án đang hoạt động:
a) Đối với các tài sản phục vụ công tác của Ban quản lý dự án như ô tô, thiết bị văn phòng (sau đây gọi chung là tài sản quản lý): Ban quản lý dự án các cấp có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi các tài sản này theo đúng chế độ kế toán hiện hành của nhà nước và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.
Trong trường hợp các tài sản quản lý trên không còn sử dụng được hoặc không cần sử dụng trong quá trình thực hiện dự án, thì việc xử lý tài sản cũng được thực hiện như đối với các tài sản của dự án viện trợ khi dự án kết thúc theo quy định tại khoản 4 Điều này.
b) Đối với các tài sản quản lý, nhưng do Bên tài trợ quản lý và chỉ được bàn giao cho phía Việt Nam khi kết thúc dự án (như tài sản phục vụ hoạt động của các chuyên gia nước ngoài, nhà thầu tư vấn, giám sát, thi công dự án): Trên các Tờ khai xác nhận viện trợ bằng hiện vật (mẫu C1-HD/XNVT, mẫu C2- HD/XNVT), chủ dự án cần đánh dấu vào mục “Đề nghị cơ quan Tài chính không hạch toán NSNN đối với Tờ khai XNVT này, với lý do chưa được Bên tài trợ bàn giao quyền sở hữu”, để cơ quan Tài chính không hạch toán NSNN ngay đối với loại tài sản này. Các tài sản này được xử lý khi dự án kết thúc theo quy định tại khoản 4 Điều này.
c) Đối với tài sản, trang thiết bị được đầu tư, mua sắm bằng nguồn tiền viện trợ và giao cho các đơn vị thụ hưởng dự án sử dụng (sau đây gọi chung là tài sản đầu tư): Căn cứ vào quyết định phân phối tài sản của chủ dự án hoặc Ban quản lý dự án các cấp, các đơn vị thụ hưởng tiến hành hạch toán tăng tài sản và nguồn hình thành theo đúng chế độ kế toán hiện hành của nhà nước và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.
4. Xử lý tài sản của dự án viện trợ khi dự án kết thúc:
a) Đối với các chủ dự án là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp: các đơn vị có trách nhiệm quyết toán dự án hoàn thành, tiến hành kiểm kê, đề xuất phương án xử lý và bàn giao tài sản theo hướng dẫn tại Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc.
b) Đối với dự án viện trợ do các doanh nghiệp thực hiện: Doanh nghiệp có trách nhiệm quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Tài chính (đối với dự án thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương) hoặc Sở Tài chính (đối với dự án thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương) để làm căn cứ hạch toán giao vốn và bàn giao tài sản của dự án viện trợ cho doanh nghiệp quản lý và sử dụng.
c) Đối với các tài sản thuộc các dự án viện trợ nước ngoài do Bên tài trợ trực tiếp quản lý (quy định tại Điều 5 Thông tư này): Căn cứ vào biên bản chuyển giao của Bên tài trợ cho các đối tác Việt Nam có liên quan, cơ quan chủ quản có trách nhiệm lập hồ sơ xử lý tài sản của dự án kết thúc để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị không thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan chủ quản đề nghị Bộ Tài chính quyết định điều chuyển.
d) Đối với các dự án viện trợ khác thì việc xử lý tài sản khi dự án kết thúc được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc.
đ) Đối với tài sản được tạm nhập miễn thuế của chuyên gia nước ngoài làm việc cho các dự án viện trợ: sau khi dự án kết thúc, nếu tài sản được chuyển giao lại cho Chính phủ Việt Nam, chủ dự án viện trợ hoặc cơ quan được giao xử lý tài sản làm thủ tục chuyển nhượng và nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật.
e) Cơ quan, đơn vị được giao tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản của dự án kết thúc chỉ được phép ghi tăng tài sản và nguồn vốn hình thành tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, sau khi có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Xử lý các khoản vốn bằng tiền của dự án viện trợ khi kết thúc dự án:
a) Lãi tiền gửi viện trợ phát sinh trên tài khoản tiền gửi viện trợ phải được hạch toán theo dõi riêng và trong quá trình thực hiện dự án chỉ được sử dụng để thanh toán các chi phí giao dịch của ngân hàng phục vụ (nếu có). Sau khi kết thúc dự án, chủ dự án có trách nhiệm làm thủ tục xác nhận viện trợ cho khoản tiền lãi bổ sung này như một khoản viện trợ mới và được sử dụng theo đúng các điều ước, thoả thuận quốc tế hoặc văn kiện dự án viện trợ. Trường hợp không có cam kết, thoả thuận quốc tế về sử dụng lãi tiền gửi viện trợ, chủ dự án nộp toàn bộ số lãi đó vào ngân sách nhà nước.
b) Kinh phí kết dư là số tiền do Bên tài trợ chuyển cho phía Việt Nam để thanh toán cho những hoạt động dự án nhưng sau khi kết thúc dự án vẫn còn dư trên tài khoản tiếp nhận tiền viện trợ. Sau khi kết thúc dự án, nếu như không phải trả lại nhà tài trợ theo điều ước, thoả thuận quốc tế, số kinh phí kết dư trên được nộp về một tài khoản riêng do cơ quan chủ quản quản lý.
c) Chênh lệch tỷ giá giữa tỷ giá hạch toán trên sổ sách kế toán và tỷ giá thực tế phát sinh trong quá trình hạch toán, chuyển đổi số ngoại tệ viện trợ sang nội tệ, được hạch toán riêng và xử lý kết chuyển vào chi phí, hoặc thu nhập hoạt động dự án hàng năm. Sau khi kết thúc dự án, nếu như không có thoả thuận xử lý cụ thể với Bên tài trợ, số tiền chênh lệch trên (chênh lệch dương) được nộp về một tài khoản riêng do cơ quan chủ quản quản lý.
Hàng năm, cơ quan chủ quản có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính xử lý kinh phí kết dư và chênh lệch tỷ giá theo quy định.
6. Đối với các hợp phần tín dụng trong các chương trình, dự án viện trợ: Sau khi kết thúc chương trình, dự án, tuỳ theo hiệp định, thoả thuận quốc tế cụ thể với Bên tài trợ, các hợp phần tín dụng có thể được thu hồi về cho ngân sách nhà nước, hoặc tiếp tục giao cho các tổ chức tín dụng để cho vay theo hình thức quỹ tín dụng quay vòng.
7. Cùng thời điểm phê duyệt quyết toán và xử lý tài sản, vốn bằng tiền của các dự án hoàn thành, cơ quan chủ quản có trách nhiệm tiến hành việc bàn giao các thành quả khác của chương trình, dự án viện trợ, như bàn giao các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu phổ cập của dự án, các mô hình trình diễn, thử nghiệm của dự án, các loại vật tư, hàng hoá tiêu hao còn tồn kho của dự án, cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục quản lý và sử dụng.
Điều 16. Chính sách thuế và ưu đãi về thuế đối với viện trợ nước ngoài
Chính sách thuế và ưu đãi về thế đối với viện trợ không hoàn lại được thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
Điều 17. Chế độ báo cáo
1. Chủ dự án lập và gửi Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ 6 tháng và cả năm cho cơ quan chủ quản cấp trên, chậm nhất vào ngày 10/7 đối với báo cáo 6 tháng và ngày 20/01 năm sau đối với báo cáo năm.
2. Cơ quan chủ quản là các đơn vị dự toán cấp I lập và gửi:
a) Báo cáo tổng hợp tình hình tiếp nhận viện trợ 6 tháng và cả năm cho cơ quan Tài chính đồng cấp, chậm nhất vào ngày 20/7 đối với báo cáo quý và chậm nhất vào ngày 31/01 năm sau đối với báo cáo năm;
b) Báo cáo kết thúc toàn bộ chương trình, dự án viện trợ, chậm nhất 6 tháng sau khi kết thúc chương trình, dự án.
Các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm được lập căn cứ vào các Tờ khai xác nhận viện trợ và tình hình thực tế tiếp nhận viện trợ của chủ dự án trong kỳ báo cáo, theo Mẫu số 1 (đối với chủ dự án) và Mẫu số 2 (đối với cơ quan chủ quản) tại Phụ lục 3 Thông tư này.
Báo cáo kết thúc dự án được lập theo mẫu Báo cáo quyết toán vốn đầu tư (đối với các dự án xây dựng cơ bản) hoặc Báo cáo quyết toán vốn dự án hành chính sự nghiệp (đối với các dự án do các đơn vị hành chính, sự nghiệp thực hiện) theo quy định hiện hành. Đối với các khoản viện trợ không hoàn lại phi vật chất chỉ đưa vào các báo cáo trên trong trường hợp có thể quy ra tiền và có đủ tài liệu, chứng từ chứng minh.
3. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp tiếp nhận và sử dụng viện trợ và gửi cho cơ quan Tài chính đồng cấp và các cơ quan quản lý nhà nước về viện trợ có liên quan theo quy định hiện hành.
4. Báo cáo của chủ dự án là đơn vị dự toán cấp I thuộc Ngân sách trung ương được gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) một (1) bản chính, đồng thời truyền báo cáo này qua thư điện tử cho Bộ Tài chính theo địa chỉ email: [email protected] mof.gov.vn
5. Các báo cáo gửi cho nhà tài trợ được thực hiện theo các văn kiện dự án, hiệp định hoặc thoả thuận tài trợ đã ký kết với nhà tài trợ. Các báo cáo này cũng được chủ dự án gửi cho cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp để theo dõi, chỉ đạo thực hiện dự án.
Điều 18. Trách nhiệm quản lý tài chính đối với viện trợ nước ngoài
1. Trách nhiệm của cơ quan tài chính:
a) Bộ Tài chính:
- Hướng dẫn việc thực hiện các chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ nước ngoài; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan chủ quản dự án viện trợ nước ngoài, các đối tượng tiếp nhận viện trợ nước ngoài;
- Thực hiện xác nhận viện trợ và hạch toán ngân sách nhà nước đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương;
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương. Theo dõi, đôn đốc các chủ dự án thanh toán hoàn tạm ứng đối với đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu NSTW, bảo đảm thời hạn thanh toán vốn tạm ứng không chậm hơn thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN hàng năm theo quy định hiện hành.
- Thẩm định quyết toán sử dụng viện trợ năm đối với các chủ dự án viện trợ là đơn vị dự toán cấp I thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở Trung ương.
b) Sở Tài chính:
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương;
- Thực hiện xác nhận viện trợ và hạch toán ngân sách địa phương đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương;
- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hạch toán ngân sách đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương;
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách địa phương. Theo dõi, đôn đốc các chủ dự án thanh toán hoàn tạm ứng đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu NSTW chi bổ sung cho NSĐP và viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP, đã ghi chi tạm ứng cho dự án, bảo đảm thời hạn thanh toán vốn tạm ứng không chậm hơn thời hạn chỉnh lý quyết toán NSNN hàng năm theo quy định hiện hành.
- Thẩm định quyết toán viện trợ năm đối với các chủ dự án viện trợ là đơn vị dự toán cấp I thuộc UBND cấp tỉnh.
2. Trách nhiệm của Cơ quan chủ quản và Chủ dự án
a) Cơ quan chủ quản:
- Phối hợp với cơ quan Tài chính trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính quy định tại Thông tư này;
- Lập và tổng hợp kế hoạch tài chính đối với viện trợ nước ngoài của các đơn vị trực thuộc vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; thẩm tra, phê duyệt và thông báo phê duyệt quyết toán nguồn viện trợ nước ngoài cho các đơn vị dự toán cấp dưới;
- Tổng hợp báo cáo quyết toán viện trợ nước ngoài hàng năm và báo cáo kết thúc dự án của các chủ dự án là các cơ quan cấp dưới (thuộc và trực thuộc) để báo cáo cho cơ quan Tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành;
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan Tài chính đồng cấp trong việc đôn đốc, hướng dẫn và phê duyệt đối với báo cáo quyết toán viện trợ hàng năm; xử lý tài sản, kinh phí, chênh lệch tỷ giá kết dư và quyết toán chương trình, dự án viện trợ nước ngoài đã hoàn thành theo hướng dẫn tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
b) Chủ dự án:
- Chấp hành các quy định về chế độ quản lý tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư này;
- Chịu trách nhiệm chính trước pháp luật về việc thực hiện các chương trình, dự án viện trợ nước ngoài theo đúng các quy định đã cam kết trong các hiệp định, thoả thuận hoặc văn kiện dự án viện trợ;
- Kê khai và thực hiện xác nhận của cơ quan Tài chính tại Tờ khai xác nhận viện trợ theo hướng dẫn tại Thông tư này;
- Lập báo cáo quyết toán viện trợ năm và báo cáo quyết toán dự án viện trợ hoàn thành để trình cơ quan chủ quản xem xét và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2011 và thay thế Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề còn vướng mắc hoặc chưa được hướng dẫn tại Thông tư này, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung và sửa đổi kịp thời./.

Nơi nhận:
- VPCP;
- VPTW Đảng;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Quốc hội;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ,CQ thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan TW các tổ chức, đoàn thể;
- TAND tối cao;
- VKSND tối cao;
- Kiểm toán NN;
- Sở Tài chính, KBNN tỉnh TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN        (Phụ lục1 ban hành kèm theo Thông tư số 225 /2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính)

TÊN CHỦ DỰ ÁN

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM …

(Kế hoạch giải ngân vốn viện trợ và vốn đối ứng)

Dự án:……………

Nhà tài trợ:………

 

Đơn vị tính: USD

Số TT

Tên thành

phần/ hạng mục

dự án

Tổng vốn chương trình, dự án

Luỹ kế thực hiện từ đầu đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch năm …

Tổng số

Vốn viện trợ1

Vốn đối ứng2

Vốn viện trợ3

Vốn đối ứng4

Vốn viện trợ5

Vốn đối ứng6

Tổng số

XDCB

HCSN

HTNS

CVL

XDCB

HCSN

Tổng số

XDCB

HCSN

HTNS

CVL

XDCB

HCSN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày ….. tháng …………năm

 

Chú thích: (1): Vốn viện trợ ghi chi tiết theo nhà tài trợ (nếu dự án được tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau)

(2): Vốn đối ứng: ghi theo văn kiện dự án được phê duyệt

(3) và (5): bổ sung thêm cột nếu có từ hai nhà tài trợ hoặc 2 nguồn vốn khác nhau trở lên

(4) và (6): bổ sung thêm cột theo NSTW, NSĐP (nếu có)

Các chữ viết tắt: XDCB: xây dựng cơ bản; HCSN: hành chính sự nghiệp; HTNS: hỗ trợ ngân sách; CVL: cho vay lại (Ký tên và đóng dấu)

  


(Mẫu C1-HD/XNVT, ban hành kèm theo Phụ lục 2 Thông tư số 225 /2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI XÁC NHẬN VIỆN TRỢ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

NƠI ĐĂNG KÝ TỜ KHAI

Bộ Tài chính............................... c

Sở Tài chính................................. c

Tờ khai số .............................. /XNVT

Ngày đăng ký...................................

Sổ đăng ký XNVT.............................

Cán bộ tiếp nhận

 

 

 

I. PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI

A. DỮ LIỆU CƠ BẢN

1. Tên tổ chức viện trợ:

...................................................

...................................................

thuộc:

-Chính phủ ............................... c

-TC quốc tế .............................. c

-Phi chính phủ........................... c

2. Tên chương trình, dự án viện trợ:.............................................

...................................................

...................................................

...................................................

Thời gian thực hiện:

Từ:..............................

Đến:............................

3. Tổng giá trị viện trợ, chương trình, dự án:

- Nguyên tệ:.................................

- Quy ra USD:..............................

4. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:

Số: ..................... ngày................

của:.............................................

5. Chủ dự án:

Tên:..........................................

Địa chỉ:......................................

.................................................

Tel/Fax:.....................................

QĐ thành lập/ĐK hoạt động........

Số:...........................................

Ngày.........................................

Do ...........................................

Mã đơn vị có quan hệ với NS:

  .................................................

6. Cơ quan chủ quản dự án:

Tên:..........................................

Địa chỉ:......................................

.................................................

Tel/Fax:.....................................

Mã đơn vị có quan hệ với NS:

.................................................

 

7. Đơn vị được ủy nhiệm tiếp nhận hàng viện trợ:

Tên:..........................................

Địa chỉ:...................................... .................................................

Tel/Fax:.....................................

 

8. Các đơn vị sử dụng viện trợ:

1. Tên đơn vị:..........................

.................................................

Địa chỉ:......................................

.................................................

Tel/Fax:.....................................

QĐ thành lập/ĐK hoạt động........

Số:...........................................

Ngày.........................................

Do ...........................................

Mã đơn vị có quan hệ với NS: .................................................

Mã số thuế:...............................

 

2. Tên đơn vị:..........................

.................................................

Địa chỉ:......................................

.................................................

Tel/Fax:.....................................

QĐ thành lập/ĐK hoạt động........

Số:...........................................

Ngày.........................................

Do ...........................................

Mã đơn vị có quan hệ với NS:

.................................................

Mã số thuế:...............................

B. HÀNG HÓA VIỆN TRỢ NHẬP KHẨU

Chi tiết hàng hoá nhập khẩu kê khai đề nghị xác nhận viện trợ

Số TT

9. Chứng từ nhận hàng

10. Tên hàng hóa

11. Số lượng

Trị giá

12. Nguyên tệ

13. Quy USD

14. Quy VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. Tỷ giá quy đổi:………………………………………………….....................................................................

 

C. PHẦN KÊ KHAI BỔ SUNG

16. Hàng hóa viện trợ phân bổ theo đơn vị sử dụng
(khai bổ sung khi hàng hóa viện trợ nhập khẩu tại mục B được phân bổ cho nhiều đơn vị sử dụng viện trợ)

Số TT

Tên đơn vị sử dụng viện trợ

Trị giá được phân bổ

Nguyên tệ

Quy ra USD

Quy ra VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

17. Chi tiết “Viện trợ xây dựng công trình”

(Khai bổ sung khi hàng hóa viện trợ nhập khẩu để xây dựng công trình chìa khóa trao tay)

Tên công trình, hạng mục công trình:..................................................................................................... ................

Tên Chủ đầu tư:…………………………………......: Điện thoại………………; Fax.....................................

Cơ quan chủ quản đầu tư…………………………… Điện thoại………………; Fax.....................................

Địa điểm xây dựng công trình............................................................................................................... ................

Quyết định đầu tư số: ........................... ngày...................của ......... ....................................................................

Tổng mức đầu tư được duyệt………………… (trong đó Vốn viện trợ………… ; Vốn đối ứng ……………)

Thời gian khởi công: ...................................... ......Thời gian dự kiến hoàn thành: ................................ ................

18. Đề nghị cơ quan Tài chính không hạch toán NSNN đối với Tờ khai XNVT này, lý do:

- Thuộc đối tượng tiếp nhận viện trợ của TT 109 c theo quy định tại Điều 1 Thông tư này

- Chưa được nhà tài trợ chuyển giao sở hữu c theo quy định tại Điều 15 Thông tư này

- Đã được XNVT bằng tiền c tại Tờ khai XNVT bằng tiền số ………. ngày……..

19. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên đây

................., ngày............tháng ...........năm .........

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

II. PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN TÀI CHÍNH

20. Sau khi thẩm tra tài liệu, cơ quan Tài chính xác nhận số hàng hóa nhập khẩu tại tờ khai xác nhận viện trợ này được mua sắm bằng nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài

Hạch toán ngân sách nhà nước

     Chương:.....................................................

     Mã Ngành kinh tế:.......................................

     Mã Nội dung kinh tế: ..................................

................., ngày............tháng ...........năm .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Thông tư 225/2010/TT-BTC

Thông tư 225/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:225/2010/TT-BTCNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:31/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chế độ quản lý viện trợ không hoàn lại của nước ngoài
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
Theo đó, Thông tư quy định các đối tượng tiếp nhận viện trợ nước ngoài bao gồm: các tổ chức thuộc bộ máy nhà nước Việt Nam; các doanh nghiệp nhà nước; các hội có tính chất đặc thù được nhà nước giao biên chế, hỗ trợ kinh phí và điều kiện hoạt động và các hội khác. Các đối tượng tiếp nhận viện trợ nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn viện trợ theo đúng các quy định của pháp luật Việt nam và các thỏa thuận, cam kết với Bên tài trợ.
Đáng chú ý là quy định bắt buộc chủ dự án được mở tài khoản tiền gửi viện trợ nước ngoài riêng cho từng dự án tại Kho bạc nhà nước nơi đăng ký giao dịch. Trường hợp Hiệp định hoặc Thỏa thuận tài trợ có quy định mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để phục vụ việc giải ngân, thanh toán chi trả (Ngân hàng phục vụ), thì chủ dự án được mở tài khoản tại Ngân hàng phục vụ.
Sau khi mở tài khoản tiếp nhận viện trợ, chủ dự án có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ quan Tài chính đồng cấp việc mở tài khoản nói trên để phối hợp theo dõi và quản lý. Đồng thời nghiêm cấm việc dùng tài khoản cá nhân, thuê mướn hoặc nhờ tài khoản của cơ quan, đơn vị khác, hoặc mở tài khoản tại nước ngoài để tiếp nhận nguồn vốn viện trợ nước ngoài tài trợ cho các dự án.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2011 và thay thế Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết Thông tư 225/2010/TT-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

No. 225/2010/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

Hanoi, December 31, 2010

 

CIRCULAR

Providing regulations on the state financial management regime applicable to foreign non-refundable aid belonging to the State budget revenues

 

Pursuant to the Government's Decree No. 60/2003/ND-CP dated June 06, 2003, detailing and guiding the implementation of the State Budget Law;

Pursuant to the Government's Decree No. 131/2006/ND-CP dated November 09, 2006, promulgating the regulation on management and use of official development assistance (ODA);

Pursuant to the Government's Decree No. 93/2009/ND-CP dated October 22, 2009, promulgating the regulation on management and use of foreign non­governmental aid;

Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

The Ministry of Finance hereby provides guidance on the state financial management regime applicable to foreign non-refundable aid belonging to the State budget revenues as follows:

 

Part I

GENERAL PROVISIONS

                                            

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular provides guidance on the state financial management regime applicable to foreign non-refundable aid provided for Vietnam which belongs to the State budget revenues.

Foreign non-refundable aid (hereinafter referred to as aid) specified in this Circular is the non-refundable aid in cash or in kind provided by foreign aid donors, supporting the implementation of development, humanity purposes, or sponsoring science and technology activities that are approved by Vietnamese competent agencies according to the Government's Decree No. 131/2006/ND-CP dated November 09, 2006, promulgating the regulation on management and use of official development assistance (ODA) and the Government's Decree No. 93/2009/ND-CP dated October 22, 2009, promulgating the regulation on management and use of foreign non-governmental aid.

This Circular does not regulate goods being donations or gifts given by overseas organizations and individuals to organizations and individuals in Vietnam that are regulated by current laws on donation and gifts.

2. Foreign aid donors referred to in this Circular include:

a) Foreign governments, bilateral and multilateral aid organizations, international or inter-governmental organizations that provide non-refundable aid for the State or the Government of the Socialist Republic of Vietnam within the framework of cooperation in official development assistance between Vietnam and foreign aid donors (hereinafter referred to as non-refundable ODA).

b) Foreign non-governmental organizations, other foreign organizations and individuals, including foreign-funded corporations and companies, overseas Vietnamese communities that respect and observe Vietnam’s law and have goodwill to provide non-refundable aid for the purposes of socio-economic development and humanity in Vietnam.

3. Aid recipients referred to in this Circular include:

a) Organizations affiliated to the state apparatus of Vietnam, including the agencies of the Communist Party, the National Assembly, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy; Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies (hereinafter referred to as ministries); People’s Committees of centrally-run cities and provinces (hereinafter referred to as provincial-level People’s Committees); Vietnam Fatherland Front, Vietnam General Confederation of Labor, Ho Chi Minh Communist Youth Union, Vietnam Farmers' Association, Vietnam Veterans’ Association, Vietnam Women’s Union.

b) State enterprises of Vietnam.

c) The particular associations of which payroll is allocated by the State, funding is supported by the State, and operational conditions are in compliance with the Prime Minister’s Decision No. 68/2010/QD-TTg dated October 01, 2010, on particular associations.

4. Other associations (other than particular associations specified at Point c, Clause 3 as mentioned above) established by social organizations, socio-professional organizations, economic organization, individuals, groups of individuals, or residential communities, of which funding is covered by non- state budget capital, are aid recipients specified in the Ministry of Finance’s Circular No. 109/2007/TT-BTC dated September 10, 2007, guiding the state financial management of foreign non-governmental aid not constituting a state budget revenue source.

5. Aid belonging to central budget revenues includes:

a) Non-refundable ODA;

b) Foreign non-governmental aid provided for organizations of the state apparatus of Vietnam (excluding foreign non-governmental aid provided for provincial-level People’s Committees, agencies and units affiliated to provincial-level People’s Committees);

c) Foreign non-governmental aid provided for state enterprises managed by central agencies.

d) Foreign non-governmental aid provided for particular associations nationwide, that are specified in Appendix attached to the Prime Minister’s Decision No. 68/2010/QD-TTg dated October 10, 2010.

6. Foreign aid belonging to the local budget revenues includes:

a) Foreign non-governmental aid directly provided for provincial-level People’s Committees and affiliated agencies and units;

c) Foreign non-governmental aid provided for state enterprises managed by local agencies.

c) Foreign non-governmental aid provided for local particular associations identified by the Chairperson of the provincial-level People’s Committee, on the basis of the Prime Minister’s Decision No. 68/2010/QD-TTg dated October 01, 2010.

Article 2. Subjects of application

1. The state agencies assigned to conduct the state management of foreign aid;

2. Agencies managing foreign aid projects;

3. Project and program owners, units using foreign aid.

Article 3. Principles of State financial management of non-refundable aid belonging to State budget revenues

1. Foreign aid belonging to State budget revenues provided for the aid recipients specified in this Circular must be sufficiently and timely recorded in the State budget under the Law on State budget, according to the following management decentralization:

a) The Ministry of Finance shall collect and pay the central budget for the aid amounts belonging to central budget revenues (including central budget revenues that are recorded as targeted additional expenditures for local budget).

b) Provincial-level Departments of Finance shall collect and pay local budgets for the aid amounts belonging to local budget revenues, and cooperate with the Ministry of Finance in recording the revenues and expenditures of local budgets relating to the aid amounts belonging to central budget revenues that are recorded as targeted additional expenditures for local budget)

2. Foreign aid regulated by this Circular shall only be received and used after being approved by the competent agencies (specified in the Government's Decree No. 131/2006/ND-CP dated November 09, 2006 and Decree No. 93/2009/ND-CP dated October 22, 2009).

3. Aid recipients shall be responsible for managing and using aid according to Vietnam’s law, agreements and commitments with the aid donors. In case there are differences in regulations or conditions for providing aid provided by aid donors and Vietnam’s law, Vietnam’s law shall prevail.

Article 4. Methods of aid provision

1. Aid in kind or cash:

Aid in kind or cash may be provided through programs, projects (including fundamental constructions) or non-project aid (separate aid, emergency aid in relieving consequences of disasters, epidemics, and wars).

2. Non-material aid:

Foreign non-material aid means the aid donors transferring intellectual assets (patents, copyrights, industrial property rights, technology transfers) free of charge; or aid donors directly paying the costs of overseas training, visits, survey, conventions, and consultancy.

Article 5. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. “Managing agencies” mean ministries, provincial-level People’s Committees, central agencies of associations and agencies directly managing state enterprises.

2. “Project owners/aid-benefiting units (hereinafter referred to as project owners)” mean organizations assigned by managing agencies to manage and use aid and counterpart fund to implement programs, projects, or receive non-project aid approved by competent agencies.

3. “Balance-of-payments assistance” means an aid method by which aid donors shall assist in balancing foreign currencies for Vietnam’s Government to import equipment and goods from other countries (or buy imported goods in Vietnam) according to the agreements on balance-of-payments assistance.

4. “Direct budgeting assistance” means an aid method by which aid amount is directly remitted to the State budget to support general expenditures of the State budget (general budgeting assistance) or to support expenditures of the budget on a specific economic sector (sectoral budgeting assistance)

5. “Access assistance by sector or field” means an aid method to a development program of a particular sector or field to support additional resources in order to ensure such economic sector or field is performed in a synchronous, sustainable and effective manner.

Access assistance by sector or field is organized according to a program including multiple component projects, with the participation of multiple managing agencies. In which, one managing agency shall coordinate managing agencies of component projects.

6. “Foreign aid managed by Vietnam” means an aid method by which aid donors shall transfer aid amounts to Vietnamese project owners to manage and perform the aid projects themselves according to bilateral agreements. This aid method includes both co-executive projects of the two parties, or under the trust fund model of the aid donors for Vietnam.

7. “Foreign aid directly managed by aid donors” means an aid method by which aid donors directly manage the finance of projects or entrust a foreign non-governmental organization to perform the aid projects. Upon completing a project, the aid donor shall handover assets and project results to Vietnam.

8. “Technical assistance” means an aid method aiming to support the development of capability and institution of Vietnam, or provide technical input elements to prepare for and perform projects such as providing experts, training, support for equipment, documents, materials, costs of visits, surveys, and conventions.

9. “Goods aid” means a direct aid method in the form of goods and supplies provided for Vietnam’s Government by foreign Governments. Goods and supplies shall be auctioned in Vietnam’s market by the Ministry of Finance, and the proceeds from the auctions shall be remitted to the State budget or allocated to projects according to agreements among Governments.

10. “Emergency aid” means an aid method by which aid donors shall send money or goods to victims when disasters, epidemics, or wars occur.

11. “Non-project aid” means separate aid amounts that do not belong to any specific program or project, provided in the form of money, goods, or experts (including voluntary experts).

 

Part II

SPECIFIC PROVISIONS

 

Article 6. Developing financial plans for aid projects

1. Financial plans for aid projects are plans for disbursement of aid and counterpart fund of non-refundable ODA projects and foreign non-governmental aid projects (including capital plans for the project preparation and performance) which are developed by aid project owners according to guidance on developing financial plans for ODA projects specified in the Ministry of Finance’s Circular No. 108/2007/TT-BTC dated September 07, 2007, guiding the financial management mechanism applicable to official development assistance (ODA) programs and projects.

Financial plans for aid projects must be in compliance with the aid project documents approved by competent agencies, enclosed with description of the calculation basis and grounds.

Annual financial plans for aid projects shall be made according to the Appendix 1 attached to this Circular.

2. On an annual basis, at the time of making the State budget estimates, aid project owners shall make financial plans together with budget revenue and expenditure estimates within the assigned tasks and send them to the superior managing agencies. The managing agencies (in case the managing agencies are not level-I estimating units) shall be responsible for reviewing and summarizing budget estimates of affiliated subordinate units to send them to superior managing agencies being level-I estimating units.

Central and local state agencies (level-I estimating units) shall examine and integrate estimates of affiliated units into the budget estimates within the management and send them to finance agencies and planning and investment agencies at the same levels.

After the annual budget estimate is decided by the National Assembly, the Prime Minister shall allocate budget, the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment shall notify the allocated estimates to other Ministries and local agencies.

3. Regarding direct foreign assistance to the State budget according to programs of access assistance by sector or field:

At the time of making annual the State budget estimates, based on the demand for aid disbursement in the year and the result of the program in the previous year, managing agencies shall estimate their need for aid of programs.

The Ministry of Finance shall cooperate with aid donors to determine the level of aid disbursement in the planning year and request project owners to allocate estimates of programs, and send them to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for summarization and submission to the Government and the National Assembly for decisions.

4. Direct aid for the State budget shall be included in annual estimates of State budget revenues and expenditures to cover general expense of the State budget. The making of estimates of direct aid for the State budget shall comply with current regulations on budget and signed treaties and agreements (if any).

5. Financial plans for foreign non-project aid, goods aid, emergency aid, or for projects managed by aid donors are not required. Based on the actual financial or goods aid or assets handed over by aid donors, the units assigned to receive and use non-project aid, goods aid, and assets handed over from the projects that are directly managed by aid donors shall be responsible for sending reports enclosed with aid dossiers to managing agencies and Finance agencies to carry out procedure for certifying assistance and budget accounting.

6. In case a treaty or agreement on the project is signed but has not taken effect, or has taken effect but the procedure for domestic investment is not completed, within the time limit for making the annual budget estimate, the managing agency shall report to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance to make provisions for fundamental construction or each administrative expenditure, and propose competent agencies to decide (if counterpart fund is provided by the central budget), or the project owner shall send reports to the local managing agency to set aside provisions in the local budget and request competent agencies for decisions (if counterpart fund is provided by the local budget).

7. For the aid projects approved after the time of making annual budget plans, managing agencies shall make additional budget plans. Managing agencies shall report minor, separate, and unscheduled foreign non-governmental aid in the year to Finance agencies and Planning and Investment agencies at the same level to handle on a case-by case basis, on the basis of notices of aid disbursement sent by aid donors.

8. Annual financial plans for aid projects approved and announced by competent agencies shall be used as a basis for Finance agencies to withdraw aid, allocate counterpart fund and manage project finance.

9. Financial plans for minor aid projects that begin in one fiscal year and end in another shall be moved to the next year. The next year's financial plan is not required.

Article 7. Aid certification

1. Aid certification means the certification of imported goods and domestic goods and services purchases by financial aid or certification of the received financial aid on Declarations of aid made by project owners by Finance agencies (the Ministry of Finance and Provincial-level Departments of Finance).

2. The following cases are exempted from aid certification:

a) Financial aid in cash in the form of direct budgeting assistance.

b) Non-material aid amounts.

3. The assignment of aid certification shall be consistent with the distribution of revenues among levels of budget, to be specific:

a) The Ministry of Finance shall sign Declarations of aid certification for:

- Foreign aid belonging to central budget revenues specified in Clause 5 Article 1 of this Circular;

- Emergency aid without specific addresses that is approved by the Chairperson of Vietnam Fatherland Front (specified in Article 15 of the Government's Decree No. 93/2009/ND-CP);

- Aid that is imported goods provided for some localities, but one central state organization shall act as a focal point to receive and distribute (goods imported in the same bill of lading)

b) Provincial-level Departments of Finance shall sign and certify the Declarations of aid certification for foreign aid belonging to local budget revenues specified in Clause 6 Article 1 of this Circular.

4. Purposes of Declarations of aid certification:

a) Finance agencies shall summarize data and status about the receipt and use of foreign aid and account foreign aid belonging to State budget revenues.

b) It is one of legal documents for customs agency to decide the exemption of export and import duties, excise tax (if any) and value-added tax at the stage of importation of equipment, machinery, supplies, appliances, and goods using foreign aid; or for tax agency to refund the value-added tax on goods and services purchased in Vietnam using foreign aid according to current laws on tax.

c) For project owners to monitor and manage foreign aid projects and make reports on the receipt and use of aid as specified in this Circular.

5. The forms of the Declarations of aid certification are provided in Appendix 2 attached to this Circular, including:

a) Form C1-HD/XNVT “Declarations of aid being imported goods” is used for making declarations of aid in kind being imported machinery, equipment, supplies, raw materials, and goods.

b) Form C2-HD/XNVT “Declarations of aid being domestic goods and services” is used for making declarations of foreign aid being machinery, equipment, supplies, raw materials, and goods purchased in Vietnam (including service charges) using foreign aid.

c) Form C3-HD/XNVT “Declaration of aid in cash” is used for making declarations of foreign financial aid received.

6. A Declaration of aid shall be made into 06 original copies, including:

a) 03 original copies shall be kept by Finance agencies; 02 copies shall be used for State budget accounting and 01 copy shall be enclosed with the register of aid certification;

b) 01 original copy shall be kept by the customs agency or tax agency and enclosed with the tax exemption or tax refund dossier;

c) 01 original copy shall be kept by the managing agency for monitoring and making reports on foreign aid;

d) 01 original copy shall be kept by the project owner to make reports on the receipt and payment for aid projects/programs. In case multiple aid recipients are certified in the same Declaration, more original copies shall be made so that each unit shall keep 01 original copy.

For aid that is vehicle (boat, ship, motorbike, automobiles), the project owner shall make 01 more original copy for vehicle registration.

7. Time of making Declarations of aid:

a) Form C1-HD/XNVT “Declaration of aid being imported goods” shall be made right after the project owner receives invoice of imported goods.

a) Form C2-HD/XNVT “Declaration of aid being domestic goods and services” shall be made right after the project owner receives invoice of goods and services purchased in Vietnam.

c) Form C3-HD/XNVT “Declaration of aid in cash” shall be made on receipt of the credit note made by the bank or the State Treasury where the account for receiving financial aid is opened

8. Papers enclosed with the Declarations of aid:

a) For the first declaration of aid, the project owner shall provide legal documents proving the non-refundable aid to the Finance agency, including:

- Specific International Agreements on ODA and power of attorney of the Government to negotiate and sign such agreements as specified in the Government's Decree No. 131/2006/ND-CP dated November 09, 2006, promulgating the regulation on management and use of official development assistance (ODA);

- The memorandum of foreign non-governmental aid, the agreement on foreign non-governmental aid and the written approval for the receipt of foreign non-governmental aid specified in the Government's Decree No. 93/2009/ND-CP dated October 22, 2009 promulgating the regulation on management and use of foreign nongovernmental aid;

- Written certification of aid, funding, donation, gift (hereinafter referred to as funding) provided by the aid donor to support activities in science and technology, and the written documents of a competent state agency on deciding the receipt, management, and use of funding provided by a foreign organization or individual in service of science and technology activities specified in the Government's Decree No. 80/2010/ND-CP dated July 14, 2010 providing for foreign cooperation and investment in science and technology.

b) For projects participated by multiple agencies, at the first time of making the Declaration of aid, the central project management board shall make more copies of the legal documents as mentioned above (the quantity of copies depend on the quantity of localities that benefit from such programs, projects) and send them to the Ministry of Finance to send them to relevant Provincial-level Departments of Finance to monitor the management and accounting of the foreign aid for local beneficiaries.

c) The documents and vouchers shall be used as a basis for making Declaration of aid on a case-by-case basis, such as import documents, documents of purchase of goods and service hired in Vietnam, decision on successful bid, and contracts (import contracts, entrusted import contracts, building contracts, sale contracts, consultancy contracts), final assessment record, record of handover and settlement of turnkey constructions funded by foreign partners; notes of aid disbursement or remittance made by aid donors, and relevant documents.

9. Location of aid certification

a) The Ministry of Finance: at the Department of Debt Management and External Finance – The Ministry of Finance in Hanoi (at 28 Tran Hung Dao Street), or at the International Aid Receipt and Management Office affiliated to the Department of Debt Management and External Finance in Ho Chi Minh City (at 138 Nguyen Thi Minh Khai Street) and in Da Nang City (at 64 Pasteur Street).

b) Provincial-level Departments of Finance: each local agency shall, depend on the actual conditions, arrange location and assign a specialized department or a functional division of the Provincial-level Department of Finance.

10. Notes when making Declarations of aid:

a) Fill both sides of Declarations of aid: C1, C2 and C3-HD/XNVT (it is not allowed to make two 1-side papers). If the space in the form is not sufficient to provide detailed information (especially the information about financial aid and goods aid), the project owner may provide detailed information on the Appendices attached to that Declaration. These Appendices shall also bear the signature and seal of the project owner.

b) The forms No. C1, C2 and C3-HD/XNVT shall be used for making declaration of aid in cash and goods aid to implement a fundamental construction in turn-key form. In this case, the project owner shall provide essential information about relevant fundamental constructions on the overleaf of the Declaration (in “aid for construction” box) to serve the making of financial statement of the fundamental construction after it is finished and handed over to Vietnam.

c) Prices on Declarations of aid:

- Form C1-HD/XNVT “Declaration of aid being imported goods”: according to purchase prices on import invoices (FOG, CIF, C&F, etc.).

When the aid donor signs a contract to entrust the import or a bidding contract with a Vietnamese enterprise, apart from the declaration of prices according to import invoices mentioned above, the project owner shall make a declaration of the prices that have been actually paid by the aid donors using the aid. The actual purchase value shall be used as a basis for the Finance agency to record the budget revenues and expenditures of that aid.

- Form C2-HD/XNVT “Declaration of aid being domestic goods and services” shall be made according to prices, exclusive and inclusive of tax (if any), on the invoices of domestic goods and services. The actual purchase value exclusive of tax shall be used as a basis for the Finance agency to record budget revenues and expenditures relating to that assistance.

d) Exchange rates on Declarations of aid:

- In case the aid donor has fix exchange rates in the agreement signed with Vietnam’s Government, the exchange rates as agreed with the aid donor shall prevail.

- In case the aid donor exchanges the foreign currencies for VND via commercial banks, including foreign banks in Vietnam, the actual exchange rates as announced by such banks shall prevail.

- In case the aid donor directly transfers foreign currencies to the project, the exchange rates annually announced by the Ministry of Finance on its website (http://www.mof.gov.vn) shall prevail.

dd) In order to facilitate the taxation process and State budget accounting, the information about the project owner on the Declarations of aid must include:

- Accurate names and addresses of the project owner and their managing agencies.

- Code of the unit in financial relation to the project owner. In case the aid recipients are enterprises, public non-business units, their tax identification numbers shall be provided to facilitate tax refund.

Article 8. Opening accounts to receive financial aid

1. Project owners may open deposit accounts to receive foreign financial aid for each project at State Treasuries where their transactions are registered. Project owners may open accounts at commercial banks for the aid disbursement and payment if treaties or agreements on funding allow.

2. After opening such an account, the project owner shall be responsible for reporting to the managing agency and Finance agency at the same level to coordinate in monitoring and managing.

3. The use of personal accounts, renting or borrowing accounts of other units, or opening accounts in other countries to receive foreign financial aid for projects, is prohibited. All cases of violation shall be handled according to the law.

Article 9. Aid disbursement

1. For aid in cash in the form of direct budgeting assistance: foreign currencies shall be remitted to the foreign currency fund of the State budget. The sale of foreign currencies to the State bank shall comply with the plan on foreign currency sale that is approved by the Ministry of Finance.

2. For aid in cash in the form of access assistance by sector or field:

a) In case the treaty or agreement on the aid does not provide regulations on the disbursement via commercial banks, foreign currencies shall be transferred to the Foreign currency fund of the State budget as specified in Clause 1 of this Article.

b) In case the treaty or agreement on the aid provides regulations on the disbursement via commercial banks, the foreign financial aid shall be remitted to accounts of the Ministry of Finance (or project owner) at commercial banks.

3. For other aid in cash other than those specified in Clause 1 and Clause 2 of this Article, the Ministry of Finance shall provide specific guidance at the request of managing agencies and project owners on a basis of the treaties and agreements on the aid and the Instruction on aid disbursement provided by aid donors (if any).

Article 10. Accounting state budget revenues and expenditures relating for foreign aid:

1. For aid in cash in the form of direct budgeting assistance (specified in Clause 1 Article 9 of this Circular):

a) Accounting state budget revenues: based on remittance documents, State Treasuries shall account State budget revenues according to regulations (except for the remittance of foreign currencies accounted according to regulations applicable to State budget revenues in foreign currencies).

b) Accounting State budget expenditures: based on the treaties or agreements on aid and allocated budget, State Treasuries shall make payments, control the payments, and account State budget expenditures like domestic capital sources.

2. For aid in cash in the form of access assistance by sector or field (specified in Clause 2 Article 9 of this Circular):

a) In case foreign currencies are directly remitted to the State budget (according to Point a Clause 2 Article 9 of this Circular): budget revenues and expenditures shall be made according to Clause 1 of this Article.

b) In case aid is disbursed via special accounts of the Ministry of Finance that are opened at commercial banks (the Department of Debt Management and External Finance):

- Based on the need for expenditure of the project owner, the Ministry of Finance shall withdraw cash from special accounts and remit it to project owners’ accounts that are opened at State Treasuries.

- State Treasuries shall control expenditures like domestic capital sources. In case treaties or agreements on aid have different regulations, expenditures shall be controlled according to such treaties or agreements.

- State budget accounting of aid belonging to central budget revenues: the Ministry of Finance shall make and send record orders - Form C2-13/NS (hereinafter referred to as Form C2-13/NS) to State Treasuries to account expenditures on advanced payments for projects according to documents about the remittances from special accounts of the Ministry of Finance to project owners. Within 05 working days after receiving the record order, managing agencies shall immediately notify project owners for monitoring future advanced payments.

On a quarter basis, project owners shall make and send reports on the use of aid (the expenditures are certified by State Treasuries) to the Ministry of Finance for making the request for advanced payment of recorded aid – Form C2-14/NS (hereinafter referred to as Form C2-14/NS) and send it to a State Treasury to convert from advance payment into actual expense. Within 05 working days after receiving the request for payment (Form C2-14/NS), the managing agency shall request project owners to monitor the use of aid.

- Accounting aid belonging to central budget revenues: based on the remittance documents from special accounts of the Ministry of Finance sent to project owners, the Ministry of Finance shall make record order (Form C2-13/NS) and send it to State Treasuries for recoding the State budget revenues and targeted additional expenditures for local budgets. The Provincial-level Departments of Finance and local State Treasuries shall cooperate in recording local budget revenues and expenditures on advanced payments for projects. On a basis quarter, project owners shall make and send reports on the use of aid (of which expenditures are certified by State Treasuries) to Provincial-level Departments of Finance for making and sending the request for recorded payment (Form C2-14/NS) to local State Treasuries to convert from advance payment to actual expense.

c) If aid is disbursed via project owners’ accounts that are opened at commercial banks, the State budget shall be controlled and recorded like direct financial aid for projects managed by Vietnam specified in Clause 3 of this Article.

3. State budget accounting direct financial aid provided for projects managed by Vietnam:

a) For aid belonging to central budget revenues:

- The Ministry of Finance shall summarize Declarations of financial aid of every managing agency on a quarter basis, fill and send Form C2-13/NS to State Treasuries for recording advanced payments (applicable to financial aid provided for central agencies); or targeted additional expenditures for local budget (applicable to financial aid provided for local agencies). After completing the budget accounting, the Ministry of Finance shall send the Form C2-13/NS enclosed with the list of Declarations of financial aid according to each aid project to central managing agencies to monitor and refund advanced payments, or to Provincial-level Departments of Finance for recording local budget revenues and make advanced payments to local project owners. Within 05 working days after receiving the Form C2-13/NS, managing agencies shall immediately notify project owners for monitoring future advanced payments.

- Project owners shall send reports on advance payments for financial aid in each quarter to managing agencies being central and local level-I estimating units to inspect, summarize, and send reports to the Ministry of Finance (or Provincial-level Departments of Finance) to make requests (Form C2-14/NS) and send them to State Treasuries to convert from advance payment to actual expense, then send 01 copy of the request (Form C2-14/NS) to the managing agency. Within 05 working days after receiving the request (Form C2-14/NS), the managing agency shall request project owners to monitor the use of aid.

Managing agencies shall inspect the accuracy and legitimacy of advance payment reports made by project owners under their management.

The deadline for refunding advanced payments for annual advance payments to project owners shall not be later than the deadline for adjusting the State budget settlement as specified by current regulations. The Minister of Finance shall consider and decide on the extension of the deadline for refunding advanced payments

After the deadline for adjusting the State budget, the residual financial aid recorded as advanced payments for project owners that has not been paid shall be moved to the next year or be used subject to the decisions of aid donors.

b) For financial aid belonging to local budget revenues: Provincial-level Departments of Finance shall cooperate with provincial State Treasuries and managing agencies in recording local budget revenues and expenditures following the same procedure as financial aid belonging to central budget revenues specified at Point a Clause 3 of this Article.

4. State budget accounting of aid in kind being goods, supplies, and equipment to the State budget:

a) For aid belonging to central budget revenues:

On an annual basis, based on Declarations of aid, the Ministry of Finance shall make and send Form C2-13/NS to State Treasuries to record the expenditures on projects (applicable to the aid provided for projects managed by central agencies), or targeted additional expenditures (applicable to the aid provided for projects managed by local governments).

b) For aid belonging to local budget revenues:

On an annual basis, based on the Declarations of aid, Provincial-level Departments of Finance shall make orders to record local budget revenues and expenditures on projects, send them to provincial State Treasuries to record local budget revenues and expenditures.

c) The regulations on State budget accounting specified at Points a and b shall only be applicable to imported goods or domestic goods directly purchased and handed over to Vietnam by aid donors. For goods, supplies, and equipment imported or purchased in Vietnam by project owners using financial aid, upon making Declaration of aids, project owners shall mark the box “Finance agency shall not include items in this Declaration to the State budget because financial aid is certified” on the overleaf of the Declaration of aid, so that Finance agencies shall not record relevant financial aid and goods aid twice.

5. State budget accounting of goods aid provided for fundamental constructions in the form of turnkey aid.

On a quarter basis, Finance agencies shall summarize Declarations of aid in the form of goods, equipment, or financial aid provided for each construction, thence fill and send Form C2-13/NS to State Treasuries for recording advanced payments for the constructions. After State Treasuries complete the budget accounting, Finance agencies shall send copies of Form C2-13/NS enclosed with the list of Declarations of aid for which advanced payments are recorded to managing agencies for monitoring and settling. After a construction is completed and handed over to Vietnam, the project owner shall collect Declarations of aid and documents relating to such construction to make a financial statement of finished construction as specified in the Circular No. 33/2007/TT-BTC dated April 09, 2007 of the Ministry of Finance guiding the settlement of completed projects funded with state capital and the Circular No. 98/2007/TT-BTC dated August 09, 2007 amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 33/2007/TT-BTC dated April 09, 2007 of the Ministry of Finance guiding the settlement of completed projects funded with state capital, and send it to a Finance agency at the same level for State budget accounting (withdrawing advanced payments) according to the value of the construction handed over.

6. State budget accounting of goods aid provided for state enterprises:

a) Goods aid being supplies consumed during the process of production or business of state enterprises (raw materials, fuel, frail items) shall be classified as “other incomes” at market prices at that time, thence included in the profits, and used to calculate tax liability to the State. Finance agencies shall not record the aid mentioned above to the State budget revenues and expenditures.

b) For goods aid that form fixed assets of state enterprises: record the funding for state enterprises that receive and use such assets. In case such enterprises are affiliated to state corporations in parent or subsidiary relationships, funding shall be recorded via parent companies of which 100% of charter capital is held by the State.

b) For goods aid that form fixed assets of joint-stock companies: record them as “expenditures on supporting enterprises”. Boards of Directors of joint-stock companies shall be responsible for using and managing such assets according to the agreements with aid donors and current law.

7. Where beneficiaries of aid being organizations and individuals that are not in a relation with the State budget (social funds, charities, social protection institutions, non-public non-business units, religious organizations) receive non-refundable ODA via non-refundable ODA agreements signed by the Government and aid donors (foreign aid belonging to central budget revenues as specified in Clause 5 Article 1 of this Circular): the Ministry of Finance shall record central budget revenues and provincial budget expenditures. Depending on the aid recipients, provincial-level People’s Committees shall assigned specialized agencies to ensure the proper and efficient use of aid.

Provincial-level People’s Committees shall assign affiliated agencies to directly monitor aid beneficiaries managed by local governments, issue operation licenses, and ensure that aid is used properly and lawfully. Provincial-level People’s Committees shall handle violations and notify them to state management agencies in charge of foreign aid to monitor in cooperation and enhance control.

Article 11. Adjusting State budget accounting

1. The State budget accounting shall be regularly adjusted in a fiscal year to settle the difference between budget revenues and expenditures and actual use of foreign aid that may occur in the following cases:

a) The amount or value of assets, goods, financial aid that are different from the recorded figures (including the cases in which sale prices in foreign currencies are adjusted according to import invoices on Declarations of aid - Form C1-HD/XNVT to match domestic prices);

b) Excess financial aid being returned to aid donors:

c) Financial and goods aid recorded as State budget revenues in the previous year that are used in succeeding year or deducted from the succeeding year's budget (according to the design of the project or agreement with aid donors);

d) Competent state agencies change the financial mechanism (such as changing from on-lending to allocation from the State budget)

2. Adjustment procedure

a) According to the financial statements of the actual use of aid and decisions to adjust figures and financial mechanism made by competent state agency, Finance agencies shall review the data and make notes of budget data adjustment, send them to project owners and State Treasuries as the basis for recording the increase and decreases of the State budget revenues and expenditures.

b) State Treasuries shall adjust budget data according to the notes of budget data adjustment. Project owners shall adjust the financial statements of foreign aid according to the notes of budget data adjustment sent by State Treasuries.

3. Adjusting excess financial aid: the excess financial aid in the previous year shall be used in the next year. Project owners shall send reports to State Treasuries (according to the list of state budget), State Treasuries shall request Finance agencies at the same level to decrease the expenditure in the previous year and move it to the succeeding year (within 45 days from the deadline for adjusting settlement of each budget level).

4. Adjusting excess goods aid: project owners shall monitor and use the excess goods and supplies included in budget expenditure in the previous year, and send reports to State Treasuries and Finance agencies at the same level. It is not allowed to adjust the State budget accounting in this case.

5. The deadline for recording and adjusting State budget revenues and expenditures are specified in the Circular No. 108/2008/TT-BTC dated November 18, 2008 of the Ministry of Finance, guiding the settlement of budget at the end of years and making annual financial statements of State budget.

When adjusting budget accounting after making the annual State budget settlement, managing agencies being level-I estimating units shall send the reports on the aid belonging to central budget revenues to the Ministry of Finance or send reports on the aid belonging to local budget revenues to provincial-level People’s Committees for consideration and settlement.

Article 12. Procurement regime and spending limits

1. Procurement regime:

a) Managing agencies and project owners shall comply with the Law on Investment and current regulations on procurement during the performance of aid programs or projects.

b) In case aid donors wish to apply other regulations on procurement different from current Vietnam's law that are specified in treaties or agreements on aids, such regulations shall prevail. During the negotiation of treaties and agreements on aid, negotiators shall report such differences in regulations to superior managing agencies and Finance agencies at the same level to provide responsive guidance before the conclusion.

c) Managing agencies shall cooperate with Finance agencies at the same level to in providing project owners with guidance on the implementation of regulations on procurement and spending limits applicable to programs or projects managed by Vietnam.

2. Spending limits:

a) Limits on spending counterpart fund: apply the spending limits specified in the Ministry of Finance’s Circular No. 219/2009/TT-BTC dated November 19, 2009 prescribing a number of spending norms applicable to official development assistance-funded projects/programs.

b) Limits on spending aid:

- The spending of aid shall apply the limits imposed by aid donors or stated in treaties or agreements or aid dossiers.

- For special expenditures that are not specified by aid donors or in treaties or agreements or in the Ministry of Finance’s Circular No. 219/2009/TT-BTC dated November 19, 2009, managing agencies shall cooperate with aid donors in imposing spending limits and reach an agreement with the Ministry of Finance before applying.

Article 13. Accounting and settlement

1. The project owner shall organize their accounting apparatus, appoint a Chief accountant as specified by current laws on accounting the receipt and use of aid according to current Accounting Regime of Vietnam. Accountants shall make a book to monitor each aid program or project and each capital source (aid, counterpart fund) and each expenditure in the estimate approved. It is not allowed to include general aid in administrative expenses.

2. Where aid donors wish to use an accounting system that is different from that of Vietnam, or to change from using another accounting system to a system of Vietnam, the project owner shall immediately request the managing agency and the Ministry of Finance for guidance.

3. For projects that require financial statements in a format required by aid donors, project owners shall open more accounting books or use suitable accounting software to make reports according to both Vietnam's accounting regime and aid donors' requirements.

For projects that require submission of original papers to aid donors, project owners shall photocopy the accounting papers as specified in Article 18 of the Government's Decree No. 128/2004/ND-CP dated May 31, 2004, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Accounting Law, applicable to the state accounting domain.

4. For aid programs or projects that are terminated or dissolved or amalgamated in the fiscal year, project directors and accountants shall settle revenues, expenditures, and complete the financial statements of aid up to the date of termination, dissolution, or amalgamation, and shall be accountable for the violations committed during the performance of their tasks.

5. Project owners being level-I estimating units shall make and send annual financial statements to Finance agencies at the same level for consideration, verification, and announcement.

a) Fundamental construction capital shall comply with the Circular No. 53/2005/TT-BTC dated June 23, 2005 of the Ministry of Finance, guiding the making and verification of annual financial statements of fundamental construction capital belonging to state budget capital.

b) Administrative capital shall comply with Circulars of the Ministry of Finance guiding the examination, verification, and announcement of annual settlement, applicable to administrative agencies, public non-business units, and organizations funded by the State budget.

6. Upon completing a project, the project owner shall make a financial statement of finished project (applicable to fundamental construction projects) or financial statement of administrative capital (applicable to administrative projects) and send it to the managing agency for verification and approval under the current accounting regime.

a) Financial statements of finished projects shall comply with the Ministry of Finance’s Circular No. 33/2007/TT-BTC dated April 09, 2007 guiding the settlement of completed projects funded with state capital and the Circular No. 98/2007/TT-BTC dated August 08, 2007 amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 33/2007/TT-BTC.

b) Financial statements on administrative capital shall comply with the Minister of Finance’s Decision No. 19/2006/QD-BTC dated March 30, 2006 promulgating the regime for administrative accounting.

Article 14. Audit

1. Aid projects shall be audited based on the requirements, scale, targets, contents, methods, and cost of audit that are specified in treaties, agreements or aid dossiers. State Audit Agency shall audit aid projects according to the plans approved by competent agencies or official written requests in case the audit of an aid project is not planned, the aid donor or the project owner shall hire independent auditors to audit the project according to the treaties or agreement or aid dossiers.

2. The cost of independent auditors hired by aid donors shall be covered by aid donors or financial aid according to aid agreements. Project owners shall send or request aid donors to send annual reports on independent audit or thematic audit to managing agencies and Finance agencies at the same level to monitor and serve the settlement of financial aid provided for projects.

3. In case the audit is performed by Vietnam: project owners shall request their managing agencies and Finance agencies at the same levels to hire independent auditors using counterpart fund as specified in treaties and agreements or aid dossiers. Audit reports shall be sent to managing agencies and Finance agencies at the same level to monitor and serve the settlement of financial aid and counterpart fund provided for projects.       

Article 15. Regime of management of capital and property from aid

1. Property from the foreign aid classified belonging State budget revenues shall be under state ownership. The establishment of ownership of State-owned property shall comply with the Government's Decree No. 137/2006/ND-CP dated November 14, 2006 on the decentralization of state management of State-owned property at administrative agencies, public non-business units, and property under the State ownership.

2. The management and use of property during the performance of foreign aid programs/projects (including non-refundable ODA and foreign non-governmental aid) shall comply with the Prime Minister’s Directive No. 17/2007/CT-TTg dated July 25, 2007 on strengthening the property management of management boards of projects funding the state capital.

3. Regime of management of property of aid projects upon their operation:

a) For property used for the work of project management boards such as automobile, office equipment (hereinafter referred to as administrative property), project management boards at all levels shall be responsible for opening books to monitor such property according to the State’s current accounting regime and complying with the law regulations on management of State property.  

In case the administrative property is no longer usable or needed during the performance of projects, the handling of such property shall be similar to the one applied to property of aid projects after their completion as specified in Clause 4 of this Article.

b) For the administrative property managed by the aid donor and only handed over to Vietnam at the time the projects are completed (such as the property serving activities of foreign experts, consulting, supervising and building contractors): on the Declaration of aid in kind (Form C1-HD/XNVT and Form C2- HD/XNVT), the project owners shall tick "Finance agency does not make State budget accounting of this aid confirmation declaration because the ownership is not handed over by the aid donor" so that the finance agencies do not make state budget accounting of such property.  The property shall be handed after the completion of projects as specified in Clause 4 of this Article.

c) For property and equipment purchased using financial aid and handed over to beneficiaries of aid (hereinafter referred to as investment property): according to the decision to distribute property made by the project owner or the project management board, beneficiaries shall record the increase of property and their sources in accordance with the current accounting regime, and comply with the laws on state asset management.

4. Handling of property after the completion of aid projects:

a) Project owners being state agencies and public non-business units shall make settlement of completed projects, make statistics, and propose plans to handle and hand over the property according to guidance in the Circular No. 87/2010/TT-BTC dated June 15, 2010 of the Ministry of Finance guiding the management and handling of property of projects funded by the State budget after their completion.

b) For aid projects performed by enterprise: enterprises shall make and send settlement of completed projects to the Ministry of Finance (for projects belonging to central budget revenues) or Provincial-level Departments of Finance (for projects belonging to local budget revenues) as the basis for accounting and handover of property of aid projects to enterprises for management and use.  

c) For property belonging to foreign aid projects directly managed by aid donors (as specified in Article 5 of this Circular): pursuant to handover records between the aid donors and relevant Vietnam counterparts, managing agencies shall be responsible for formulating the dossiers of property handling of finished projects to handle them or submit competent agencies for handling according to the law regulations. In case of handing over to agiencies, organizations and units not under the management of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, central agencies of unions and provincial-level People’s Committees, managing agencies shall request the Ministry of Finance to decide the handover.

d) Handling of property of other aid projects shall comply with the Circular No. 87/2010/TT-BTC dated June 15, 2010 of the Ministry of Finance guiding the management and handling of property of projects funded by the State budget after their completion.

dd) For temporarily imported property eligible for tax exemption of foreign experts working for aid projects: if such property are handed over to Vietnam’s Government after the projects’ completion, the aid project owners or agencies assigned to handle property shall carry out the procedures for passing property and pay tax (if any) according to the law regulations.  

e) The agencies, units assigned to receive, manage, and use property of completed projects shall record the increase of property and sources under the state ownership after the issuance of handling decisions by competent state agencies.

5. Handling of capital in cash of completed aid projects:

a) Interest on the deposit of financial aid shall be accounted and monitored separately, and only be used for paying the expenses of transaction at serving banks during the performance of projects (if any). After the completion of a project, the project owner shall confirm that interest as a new aid and use it in accordance with treaties and agreements or aid project dossiers.  If there is no treaties and agreements defining the use of such interest, the project owner shall remit it into the State budget.

b) Balance budget is the amount of money that the aid donor sends Vietnam for payment for activities of a project and remains in accounts used to receiving the aid after the completion of the project. If residual budget is not returned to aid donors by agreement, it shall be credited to a separate account managed by a managing agency.  

c) The exchange rate difference between the exchange rate on the accounting book and the actual exchange rate during the accouting, conversion of foreign currency into local currency aid shall be accounted separately and included in annual expenditures or revenues of the project. After the completion of the project, if the balance budget is not returned to aid donors by agreement, it shall be credited to a separate account managed by a managing agency.  

On an annual basis, managing agencies shall be responsible for coordinate with the Ministry of Finance in handling balance budget and exchange rate differences according to regulations.

6. After the completion of a aid program or project, the credit components in the program or project may be sent to the State budget or given to credit institutions for loans in the form of revolving credit funds depending on the treaty or agreement signed with the aid donor.

7. When examining the settlement and handling property and capital in cash of completed projects, the managing agencies shall be responsible for handing over other accomplishments of the aid programs or projects such as technical guidance, models for demonstration or testing, residual consumables supplies and goods to relevant agencies and units for continuing management and use.  

Article 16. Taxation policies and taxation incentives for foreign aid

The taxation policies and taxation incentives for non-refundable aid shall comply with current law regulations on taxation.

Article 17. Reporting regime

1. Project owners shall make annual and biannual reports on the receipt of aid and send them to their superior managing agencies. Biannual reports shall be sent on July 10 and annual reports shall be sent on January 20 of the next year at the latest.

2. Managing agencies being level-I estimating units shall make and send:

a) Biannual and annual summary reports on the receipt of aid to finance agencies at the same level. Biannual reports shall be sent on July 20 and annual reports shall be sent on January 31 of the next year at the latest;

b) Reports of completion of aid programs and projects shall be sent after 06 months from the completion of aid programs and projects at the latest.

Monthly, quarterly and annual reports shall be made based on project owners’ declarations of aid and actual receipt of aid in the reporting period, according to Form No. 1 (for project owners) and Form No. 2 (for managing agencies) in the Appendix 3 issued together with this Circular.  

Project completion reports shall be made according to the form of report of settlement of investment capital (for fundamental construction projects) or settlement of administrative and non-business project capital (for the projects performed by administrative and non-business units) according to current regulations. Non-refundable non-material aid shall be included in reports if they can be cashed in and sufficient evidence is provided.

3. Managing agencies shall make and send summary reports on the receipt and use of aid to finance agencies at the same level and relevant state agencies in charge of aid according to current regulations.

4. 01 original copy of the report made by project owners being level-I estimating units belonging to central budget shall be sent to the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance), and sent to the Ministry of Finance via the email: [email protected]

5. Reports shall be sent to aid donors according to documents, treaties or agreements on aid signed with aid donors. Project owners shall also sent those reports to managing agencies and finance agencies at the same level for monitoring and directing the performance of projects.

Article 18. Responsibilities for financial management of foreign aid

1. Responsibilities of finance agencies:

a) The Ministry of Finance:

- To guide the implementation of the regime of financial management of foreign aid, inspect the adherence to financial management regime of agencies managing foreign aid projects and aid recipients;

- To certify and account foreign aid belonging to central budget revenues to the State budget;

- To inspect and supervise the use of foreign aid belonging to central budget revenues. To monitor and urge project owners’ refunding of the advanced payments for the aid belonging to central budget revenues, ensure that the refunds are given no later than the deadline for adjusting the annual the State budget statement as specified by current regulations.

- To appraise the annual settlement of use of aid, for aid project owners being level-I estimating units under Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and other central agencies.

b) Provincial-level Departments of Finance:

- To guide and inspect the compliance with regime of financial management of foreign aid directly provided to localities;

- To certify the aid and account foreign aid belonging to local budget revenues to the local budget;

- To coordinate with the Ministry of Finance in accounting the foreign aid belonging to central budget revenues used for support for the local budget;

- To inspect and supervise the use of foreign aid belonging to central budget revenues used for support for the local budget, and foreign aid belonging to local budget revenues. To monitor and urge project owners to refund the advanced payments for the aid belonging to central budget revenues used for the local budget and aid belonging to local budget, ensure that the refunds are given no later than the deadline for adjusting the annual the State budget statement according to current regulations.

- To appraise annual settlement of aid, for project owners being level-I estimating units under provincial-level People’s Committees.

2. Responsibilities of managing agencies and project owners

a) Managing agencies:

- To coordinate with finance agencies in directing, guiding and inspecting their affiliated units’ compliance with financial management regime specified in this Circular;

- To make and integrate financial plans for foreign aid made by affiliated units into annual State budget estimates; examine, approve and notify on the approval of settlement of foreign aid to inferior estimating units;

- To summarize annual foreign aid settlement reports and project completion reports made by project owners being affiliated inferior agencies to report them to finance agencies at the same level according to current regulations;

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with finance agencies at the same level in, urging, guiding and approving annual aid settlement reports; handling property, budget, exchange rate difference, and settlement of completed foreign aid programs/projects according to the guidance in this Circular and relevant law regulations.

b) Project owners:

- To comply with the regulations on financial management regime according to the guidance in this Circular;

- To take responsibility before the law for the performance of foreign aid programs/projects in accordance with regulations of treaties, agreements or aid project dossiers;

- To complete the declaration of aid receipt and have them certified by finance agencies according to the guidance in this Circular;

- To make annual aid settlement reports and completed aid project settlement reports to submit them to their managing agencies for consideration and approval according to current regulations.


Part III

IMPLEMENTATION ORGANIZATION
 

This Circular takes effect on March 01, 2011 and replaces the Circular No. 82/2007/TT-BTC dated July 12, 2007 of the Ministry of Finance
guiding the state financial management applicable to foreign aid belonging state budget revenues.

Any problem arising, or contents to be guided, in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for prompt study and guidance of amendment and supplementation./.

 

 

FOR THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

NAME OF THE MANAGING AGENCY

NAME OF THE PROJECT OWNER

(Appendix 1 to the Circular No. 225/2010/TT-BTC dated December 31, 2010 of the Ministry of Finance)

 

 

     

FINANCIAL PLAN OF THE YEAR...

(Aid and counterpart fund disbursement plan)

Project:.................

Aid donor:..............

 

Unit: USD

No.

Name of project component/ subproject

 

 

Finance for programs or projects

Accrual from the beginning to the reporting date 

Plan of the year…

Total

Aid1

Counterpart fund2

Aid3

Counterpart fund4

Aid6

Counterpart fund6

Total

IC

AA

BA

OL

IC

AA

Total

IC

AA

BA

OL

IC

AA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………, [date]………

     

Note: (1): insert contents according to details provided by aid donors (if a project is financed by multiple funding sources)

(2): insert according to approved project documents 

(3) and (5): add more columns if there are 2 aid donors or 2 funding sources or more.

(4) and (6): add more columns according to the central budget or local budget (if any)

Abbreviation: IC: Infrastructure Construction; AA: Administrative and non-business Affair; BA: Budget Assistance; OL: On-lending (Signature and stamp)

 

(Form C1-HD/XNVT in the Appendix 2 to the Circular No. 225/2010/TT-BTC dated December 31, 2010 of the Ministry of Finance)

 DECLARATION OF CONFIRMATION OF IMPORTED GOODS AID

DECLARATION APPLICATION VENUE

The Ministry of Finance……………….c

Department of Finance…………….…c

Declaration No..../XNVT

Registration date..................

Register No.........................

Receiving officer

 

 

 

I. FOR DECLARANTS

A. BASIC DATA

1. Name of aid-granting organization:

.........................................

.........................................

reported to:

-The Government.......c

-International organization………...c

-Non-governmental organization:……….c

2. Name of aid program or project:

.........................................

.........................................

.........................................

Performance duration:

From: ..................

To:.......................

3. Total of aid value of program or project:

- Original currency:...........

- Converted into USD:.......

4. Written approval issued by competent agencies:

No……………dated.........

of......................................

5. Project owner:

Full name:......................

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Establishment Decision/ Operation Registration....

No..................................

Dated .............................

Issued by .......................

Code of budget-connected unit:

...........................................

6. The managing agency of the project:

Name:............................

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Code of budget-connected unit:

.........................................

 

7. The authorized unit receiving aid goods:

Name:............................

Address:......................... .......................................

Tel/Fax:..........................

 

8. Units using the aid:

  1. Name:

.......................................

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Establishment Decision/ Operation Registration....

No..................................

Dated .............................

Issued by .......................

Code of budget-connected unit:………………

Tax identification number:.......................................

  2. Name of unit:

.......................................

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Establishment Decision/ Operation Registration....

No..................................

Dated .............................

Issued by .......................

Code of budget-connected unit:

........................................

Tax identification number:.......................................

B. IMPORTED AID GOODS

Details of imported goods declared for confirmation of aid

No.

9. Documents of goods receipt

10. Name of goods

11. Quantity

Value

12. Original currency

13. Converted into USD

14. Converted into VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. Exchange rate:………………………………………………………………

 

C. SUPPLEMENTARY DECLARATION

16. Aid goods dispensed to units for use

No.

Units using the aid

Value of dispensed aid

Original currency

Converted into USD

Converted into VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

17. Details of “Construction aid”

(Providing additional declarations of aid goods imported for key handover construction projects)

Name of project or project component:……………………………………...

Name of the project owner:…………; Telephone:………..; Fax:..............

     The investment managing agency:…………; Telephone:……; Fax:…......

Construction site.........................................................

Investment decision No.:…………dated…………..of................................

     Total approved investment:…………………..(of which aid capital accounts………; counterpart fund accounts……………….)

Commencement date:………….Expected completion date:……………

18. Request that finance agencies do not account the amounts declared in this declaration form into the state budget, for the following reasons:

- These amounts have been specified as entities receiving aid as specified in the Circular 109 according to Article 1 of this Circular c

- These amounts of which ownership is not transferred according to Article 15 of this Circular c

- These amounts have been confirmed as aid in cash in the declaration form for confirmation of aid in cash No………….dated................c

19.  I undertake to assume legal responsibility for information declared above

                                                                            ................., [date]………….

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

II. FOR FINANCE AGENCIES

20. After verifying documents, the finance agency confirms that the number of imported goods declared in this declaration for confirmation of aid are purchased by foreign non-refundable aid

Accounrting into the state budget

    Chapter:.......................................

    Economic sector code:..................

    Economic transaction code: ..........

................., [date]………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Form C2-HD/XNVT in the Appendix 2 of the Circular No. 225/2010/TT-BTC dated December 31, 2010 of the Ministry of Finance)

DECLARATION OF CONFIRMATION OF DOMESTIC GOOD AND SERVICE AID

DECLARATION APPLICATION VENUE

Ministry of Finance……………….                                        c

Department of Finance……………c

No………………………../XNVT

Registration date...................

Register No...........................

Receiving officer

 

 

 

I. FOR DECLARANTS

A. BASIC DATA

1. Name of aid-granting organization:

.........................................

.........................................

reported to:

-The Government……. c

-International organization .......c

-Non-governmental organization:….c

2. Name of aid program or project:

.........................................

.........................................

.........................................

Performance duration:

From: ..................

To:.......................

3. Total of aid value of program or project:

- Original currency:...........

- Converted into USD:.......

4. Written approval issued by competent agencies:

No……………dated.........

Of…………………………….

5. Project owner:

Name:............................

Establishment Decision/ Operation Registration....................

No……………dated………of……….

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Code of budget-connected unit:

............................................

6. The managing agency of the project:

Name:............................

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Code of budget-connected unit:

............................................

 

7. Name of unit selling goods and rendering services:

Name:............................

Address:.........................       

Tel/Fax:..........................

8. Units using the aid:

  1. Name of unit:

.......................................

Establishment Decision/ Operation Registration....................

No……………dated………of……….

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Issued by .......................

Code of budget-connected unit:

............................................

Tax identification number:     

  2. Name of unit:

.......................................

Establishment Decision/ Operation Registration....................

No……………dated………of……….

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Issued by .......................

Code of budget-connected unit:

  ..........................................

Tax identification number:     

 

B. DOMESTICALLY-PURCHASED GOODS AND SERVICES

Details of domestically-purchased goods and services declared for confirmation of aid:

No.

9. Proof of goods receipt

10. Name of goods and services

11. Quantity

Value

 

12. Unit price (tax excluded)

 

 

13. Value (tax excluded)

 

14. Value (tax included)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SUPPLEMENTARY DECLARATION

15. Domestically-purchased goods or services dispensed to units for use (supplementary declaration is required if domestically-purchased goods or services mentioned in Section B are dispensed to aid-using units)

No.

Aid-using unit

Dispensed aid value

Name of goods, services

Quantity

Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

16. Details of “Construction aid”

(Providing additional declarations of aid goods imported for key handover construction projects)

Name of project or project component:………………………

Name of the project owner:……….; Telephone:………..; Fax:……………

     The investment managing agency:…… …; Telephone:………..; Fax:………

Construction site:………………………………………………………………

Investment Decision No.:………dated…………..of.........................................

     Total approved investment:…………………..(of which aid capital accounts for………; counterpart fund accounts for……………….)

Commencement date:………………………….Completion date:…………

17.  Request for finance agencies’ refusal to enter amounts declared in this declaration form into the State Budget accounts with the following reasons:

- These amounts have been specified as entities receiving aid  as specified in the Circular 109 according to Article 1 of this Circular c

- These amounts of which ownership is not transferred according to Article 15 of this Circular c

- These amounts have been confirmed as aid in cash in the declaration of confirmation of aid in cash No………….dated................c

18. I undertake to assume legal responsibility for information declared above. 

                                                                             ................., [date]………….

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

II. FOR FINANCE AGENCIES

19. After verifying documents, the finance agency confirms that the number of domestically-purchased goods or services declared in this declaration form are purchased by foreign non-refundable aid

Accounting the state budget:

    Chapter:.......................................

    Economy code:.............................

    Economic transaction code: ..........

 

................., [date]………….

 

 

 

 

 

 

 

 (Form C3-HD/XNVT in the Appendix 2 of the Circular No. 225/2010/TT-BTC dated December 31, 2010 of the Ministry of Finance)

DECLARATION OF CONFIRMATION OF AID IN CASH

DECLARATION APPLICATION VENUE

The Ministry of Finance……………….c

Department of Finance……………c

No………………………../XNVT

Registration date...................

Register No...........................

Receiving officer

 

 

 

I. FOR DECLARANTS

A. BASIC DATA

1. Name of aid-granting organization:

.........................................

.........................................

reported to:

- The Government.... c

-International organization….c

-Non-governmental organization:……..c

2. Name of aid program or project:

.........................................

.........................................

.........................................

Performance duration:

From: ..................

To:.......................

3. Total of aid value of program or project:

- Original currency:...........

- Converted into USD:.......

4. Written approval issued by competent agencies:

No……………dated.........

of......................................

 

5. Project owner:

Name:............................

Establishment Decision/ Operation Registration....

No……..dated……..of ...

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Code of budget-connected unit:

..........................................

6. The managing agency of the project:

Name:............................

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

  Code of budget-connected unit:…………………………..

7. The authorized unit receiving aid in cash (if any):

Name:............................

Address:......................... .......................................

Tel/Fax:..........................

 

8. Units using the aid:

  1. Name of unit:

.......................................

Establishment Decision/ Operation Registration....

No……..dated……..of....

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Code of budget-connected unit:

..........................................

Tax identification number:.......................................

  2. Name of unit:

.......................................

Establishment Decision/ Operation Registration....

No……..dated……..of....

Address:.........................

.......................................

Tel/Fax:..........................

Code of budget-connected unit:

........................................

Tax identification number:.......................................

B. DETAILS OF AID IN CASH

Details of aid in cash declared for confirmation of aid

9. Proof of cash receipt

10. Money transmitting unit

11. Deposited account

 

 

 

 

 

 

Name of the account:…………………………

Account No.........................................

Bank:...................................................

Total sum

12. Original currency

13. Converted into USD

14. Original currency

 

 

 

 

 

 

15. Exchange rate:

 

C. SUPPLEMENTARY DECLARATION

16. Aid in cash dispensed to units for use (supplementary declaration is required if the amount of aid in cash declared in Section B are dispensed to multiple aid-using units

No.

Aid-using unit

Dispensed aid value

Original currency

Converted into USD

Converted into VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

17. Details of “Construction aid”

(Providing additional declarations of aid in cash for key handover construction projects)

Name of project or project component:……………………………………

Name of the project owner:…………; Telephone:…… …..; Fax:………

     The investment managing agency:………; Telephone:……; Fax:……

Construction site:……………………………………………………………

Investment Decision No.:………………dated…………..of.........................

     Total approved investment:…………………..(of which aid capital accounts for………; counterpart fund accounts for……………….)

Commencement date:…………….Completion date:………………………

18.  Request for finance agencies’ refusal to enter amounts declared in this declaration form into the State Budget accounts with the following reasons:

- These amounts have been specified as entities receiving aid as stipulated in the Circular No. 109 c

 

19. I undertake to assume legal responsibility for information declared above. 

                                                                             ................., date:………….

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

II. FOR FINANCE AGENCIES

20. After verifying documents, the finance agency confirms that the number of aid in cash declared in this declaration form are foreign non-refundable aid

Accounting the state budget

    Chapter:.......................................

    Economy code:.............................

    Economic transaction code: ..........

................., date:………….

 

 

 

 

 

 

NAME OF THE PROJECT OWNER……

(Form No. 1, Appendix 3, the Circular No. 225/2010/TT-BTC dated December 31, 2010 of the Ministry of Finance)

 

 

REPORT ON RECEIPT OF AID

Reporting period (6 month, whole year)    

Name of aid program or project:.......................................................................................................................

Name of aid-granting organization:...............................................................................................................

Total aid value:..........................................................................................................................

                                                                      Part I: Data

No.

 

Detail

Aid disbursed in the reporting period

Total amount for the whole program/project

Note

Original currency

Converted into USD

VND

Original currency

Converted into USD

VND

1

Imported good aid

 

 

 

 

 

 

 

2

Domestic good and service aid

 

 

 

 

 

 

 

3

Aid in cash

 

 

 

 

 

 

 

 

    Total

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Part II: Situation

……………., [date]……………
                                      THE HEAD OF AGENCY

Note: - Receipts: project managing agencies

 • Data recorded in the reporting period are actual amounts of received aid. If value of such actual amounts includes undeclared amounts, the value of these undeclared amounts must be specified in the column “note”
 • The exchange rate shall be the one announced on a monthly basis by the Ministry of Finance on its website at the reporting date.

 

 

NAME OF THE MANAGING AGENCY

(Form No. 2, Appendix 3, the Circular No. 225/2010/TT-BTC dated December 31, 2010 of the Ministry of Finance)

 

GENERAL REPORT ON RECEIPT OF AID

  (Reporting period: 6 month, whole year)

                                                                              Part I: Data

No.

 

Name of project/ aid-granting organization

Project owner

Aid disbursed in the reporting period

Aggregate amount for the whole program/ project

Note

 

Original currency

Converted into USD

VND

Original currency

Converted into USD

VND

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Total

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Part II: Situation

……………., [date]……………

THE HEAD OF AGENCY

 

Note:

- Receipts: Ministry of Finance/Department of Finance                                                                        

- This report is compiled by aggregating reports made by owners of subsidiary projects according to the form No. 01- Appendix 3 to the Circular No…2010/TT-BTC dated…

 of the Ministry of Finance

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 225/2010/TT-BTC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi