Thông tư 18/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 18/2009/TT-NHNN

NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2009

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ

 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các công tác mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị như sau:

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Áp dụng pháp luật

Các ngân hàng thương mại cho vay đối với người được mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị thực hiện theo các quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, các quy định của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị (sau đây gọi tắt là cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp): là việc các ngân hàng thương mại cho vay các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, đủ điều kiện được mua, thuê nhà ở thu nhập thấp theo chính sách của nhà nước.

2. Mua nhà ở thu nhập thấp trả góp: Là việc người có thu nhập thấp được mua nhà ở thu nhập thấp và phải trả tiền mua nhà thành nhiều kỳ hạn.

3. Thuê mua nhà ở thu nhập thấp: Là việc người có thu nhập thấp được thuê mua nhà thu nhập thấp theo chính sách và người thuê mua trở thành chủ sở hữu toàn bộ căn nhà sau khi thanh toán hết tiền thuê mua theo hợp đồng thuê mua.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng được thực hiện cho vay để trả một lần, trả góp tiền mua, thuê mua nhà ở đối với các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo chính sách của nhà nước.

2. Đối tượng vay vốn tại các ngân hàng thương mại để mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Điều 4. Nguyên tắc cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

1. Ngoài các quy định tại Thông tư này, các ngân hàng thương mại cho vay mua, thuê mua nhà ở thu thập thấp thực hiện theo cơ chế tín dụng thương mại.

2. Việc hỗ trợ lãi suất vay đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận thời hạn vay trên cơ sở tính toán thu nhập và khả năng trả nợ của khách hàng.

4. Việc cho vay đối với khách hàng để mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải đảm bảo đúng đối tượng và mục đích, bảo đảm thu hồi cả gốc và lãi khi đến hạn.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 5. Điều kiện vay vốn để mua nhà thanh toán một lần, mua nhà trả góp và thuê mua nhà ở thu nhập thấp

Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này vay vốn để mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

2. Đủ điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được chủ đầu tư chấp thuận bán, cho thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

3. Có vốn tự có tối thiểu để mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp là:

a) 30% giá trị nhà ở thu nhập thấp theo thỏa thuận với chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp nếu khách hàng vay vốn mua nhà ở thu nhập thấp trả một lần;

b) 20% giá trị nhà ở thu nhập thấp theo thỏa thuận với chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp nếu khách hàng vay vốn mua nhà ở thu nhập thấp trả góp, thuê mua nhà ở thu nhập thấp;

4. Có khả năng tài chính, phương án trả nợ phù hợp với thời gian cam kết trả nợ ngân hàng.

Điều 6. Hồ sơ, thủ tục, quy trình thẩm định xét duyệt cho vay đối với khách hàng vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

Căn cứ theo quy định tại Thông tư  này và các quy định chung về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, các ngân hàng thương mại hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục, quy trình thẩm định xét duyệt cho vay đối với khách hàng vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp để thực hiện thống nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại.

Điều 7. Mức cho vay và thời hạn cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

1. Cho vay mua nhà ở thu nhập thấp để trả một lần:

a) Mức cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 70% giá trị nhà ở thu nhập thấp theo thỏa thuận với chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp;

b) Thời hạn cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5 năm. Trong trường hợp khách hàng thu xếp tài chính để trả trước hạn cho ngân hàng thương mại thì ngân hàng thương mại không được thu phí trả nợ trước hạn của khách hàng.

2. Cho vay mua nhà ở thu nhập thấp trả góp, cho vay thuê mua nhà ở thu nhập thấp:

a) Ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận hạn mức cho vay nhưng tối đa không vượt quá 80% giá trị nhà ở thu nhập thấp trả góp hoặc thuê mua theo thỏa thuận với chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp. Ngân hàng thương mại chỉ được tính lãi đối với dư nợ thực tế phát sinh của khách hàng, không được thu phí cấp hạn mức tín dụng đối với khách hàng;

b) Trên cơ sở hạn mức tín dụng đã được phê duyệt, ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận kế hoạch và mức tiền giải ngân từng lần, phù hợp với thời hạn và số tiền trả góp hoặc tiền thuê mua của khách hàng trả cho chủ đầu tư;

c) Căn cứ vào kế hoạch, số tiền giải ngân và phương án tài chính của khách hàng, ngân hàng thương mại và khách hàng thống nhất thời hạn, kế hoạch và mức trả nợ từng kỳ hạn của khách hàng, nhưng thời hạn trả nợ tối thiểu là 10 năm.

Điều 8. Lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

1. Lãi suất cho vay đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp thực hiện cơ chế tín dụng thương mại theo quy định của pháp luật.

2. Số tiền hỗ trợ lãi suất đối với người vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp của Nhà nước được chuyển cho ngân hàng thương mại để khấu trừ trực tiếp cho khách hàng trong các kỳ tính và thu lãi.

Điều 9. Tài sản đảm bảo cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

1. Căn cứ vào tình hình thực tế của khách hàng vay, ngân hàng thương mại có thể lựa chọn các biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong trường hợp khách hàng vay đã trả hết tiền cho chủ đầu tư và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì sau 10 năm kể từ ngày khách hàng vay ký hợp đồng với chủ đầu tư, các ngân hàng thương mại được phép yêu cầu khách hàng bổ sung căn nhà được mua, thuê mua bằng khoản vay ngân hàng để làm tài sản thế chấp cho ngân hàng thương mại.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Trách nhiệm của ngân hàng thương mại cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

1. Ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đến tính đặc thù hoạt động cho vay mua, thuê mua và cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với đối tượng khách hàng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp để áp dụng trong hệ thống của ngân hàng thương mại.

2. Thực hiện cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo đúng quy định tại Thông tư này và các văn bản khác có liên quan.

3. Thực hiện việc giảm trừ lãi tiền vay từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc cho vay đúng mục đích và đối tượng.

Điều 11. Trách nhiệm của khách hàng vay vốn mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp

1. Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến việc đề nghị xin vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo yêu cầu của ngân hàng thương mại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp cho ngân hàng thương mại.

2. Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Tín dụng: Phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước để xử lý các vấn đề có liên quan đến cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay mua, thuê nhà ở thu nhập thấp của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thực hiện việc thanh tra, giám sát theo thẩm quyền tình hình cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp. Báo cáo, đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn.

Điều 13. Chế độ thông tin báo cáo

Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ (hàng quý) tình hình cho vay mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp theo mẫu biểu đính kèm Thông tư này. Báo cáo quý nộp về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng và thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại; các đối tượng vay vốn mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn Đồng Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng:

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở THU NHẬP THẤP

Quý         Năm

(Cho vay theo Thông tư số 18/2009/TT-NHNN ngày 14.8.2009 của NHNN)

 

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Dư nợ đầu kỳ

Doanh số phát sinh trong kỳ

Doanh số thu nợ trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3-5)

So sánh kỳ trước

Tăng trưởng dư nợ

Tăng (+)/ Giảm (-) tỷ lệ nợ xấu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. Cho vay mua nhà ở thu nhập thấp trả một lần

 

 

 

 

 

 

 

2. Cho vay mua nhà ở thu nhập thấp trả góp

 

 

 

 

 

 

 

3. Cho vay thuê mua nhà ở thu nhập thấp

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Kiểm soát

Tổng giám đốc/Giám đốc
(ký và đóng dấu)

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 18/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 18/2009/TT-NHNN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 14/08/2009 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Đất đai-Nhà ở
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

STATE BANK
OF VIETNAM
-----------------
No. 18/2009/TT-NHNN
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
------------------
Hanoi, August 14, 2009

 

 

circular

 

PROVIDING IN DETAILS FOR LENDING BY COMMERCIAL BANKS TO BORROWERS FOR PURCHASE, HIRE PURCHASE OF LOW END HOUSING AT URBAN AREAS

 

of the Governor of the State Bank

 

 
-         Pursuant to the Resolution No. 18/ND-CP dated 20 April 2009 of Government on some mechanisms, policies in order to speed up housing development for pupils, students at training establishments and housing for employers working at centralized industrial zones, persons with low income at urban areas,
-         Pursuant to the Decision No. 67/2009/QD-TTg dated 24 April 2009 of Prime Minister on the issuance of several mechanisms, policies on housing development for persons with low income at urban areas.
The State Bank of Vietnam hereby provides in details for lending by commercial banks to borrowers for purchase, hire purchase of housing at urban areas as follows:
 
Chapter I. General Provisions
 
Article 1. Governing laws
Commercial banks lending to persons entitled to buy, hire purchase low end housing at urban areas shall comply with provisions of applicable laws on lending by credit institutions in respect of customers, provisions of this Circular and other provisions of related laws.
Article 2. Interpretation
In this Circular following terms shall be construed as follows:
1. Lending to persons who buy, hire purchase low end housing at urban area (hereinafter referred to as lending to persons who buy, hire purchase low end housing): means commercial banks provide loans to borrowers with low income at urban areas, who are qualified for purchase, hire purchase of low end housing according to the state’s policy.
2. Purchase of low-end housing by installment payments means person with low income is entitled to buy low-end housing and make payment by various installments.
3. Hire purchase of low end housing: means persons with low income are entitled to hire purchase low end housing according to policy and hire purchaser shall become owner of the entire house after making full payment of hire purchase amount under the contract of hire purchase.
Article 3. Governing scope and subjects of application
1. Commercial banks established and operating under the Law on Credit Institutions shall be entitled to provide loans for purchase with one-off payment, installment payment, hire purchase of house, to subjects entitled to buy, hire purchase low end housing in accordance with State policy
2. Persons who borrow capital from commercial banks to buy, hire purchase low end housing include officers, civil servants, armed forces who enjoy salary from state budget and low income people at urban areas.
Article 4. Principles of lending for purchase, hire purchase of low end housing
1. Apart from provisions stated in this Circular, commercial banks which provide loans for purchase, hire purchase of low end housing shall comply with commercial credit mechanism.
2. Giving loan interest rate support to subjects which buy, hire purchase low end housing shall be carried out in accordance with instructions of Ministry of Finance.
3. Commercial banks and borrowers shall mutually agree about loan term on the basis of their income and ability of debt payment.
4. Loans to borrowers to buy, hire purchase low end housing must ensure to be provided to the right subject, for the right purpose, ensure the ability to collect both principals and interests upon maturity.
 
Chapter II. Specific Provisions
 
Article 5. Conditions for borrowing to buy house with one-off payment, buy house with installment payment and hire purchase low end housing
Subjects as stipulated in Paragraph 2, Article 3 of this Circular, borrowing capital to buy, hire purchase low end housing must fully satisfy following conditions:
1. Having civil legal capacity and civil act capacity
2. Being qualified to buy, hire purchase low end housing in accordance with provisions in Paragraph 2, Article 6 of the Decision No. 67/2009/QD-TTg dated 24 April 2009 of Prime Minister and provisions of People’s Committee in provinces, cities under the central Government’s management; being agreed upon by investor to purchase, hire purchase low end housing.
3. Their minimum own capital for purchase, hire purchase of low end housing is
a. Equal to 30% of value of low end housing according to agreement with investor of low end housing project if customer borrows capital to buy low end housing with one off payment;
b. Equal to 20% of value of low end housing according to agreement with investor of low end housing project if customer borrows capital to buy low end housing with installment payment, hire purchase low end housing;
4. Their financial capacity, plan of debt repayment are correspondent with the time of debt repayment to the bank as committed
Article 6. Documents, procedures, process of appraising, approving loans to customers who borrow for purchase, hire purchase of low end housing
Pursuant to provisions in this Circular and general provisions on lending by credit institutions to borrowers, commercial banks shall provide specific guidance on documents, procedures, process of appraising, approving loans to customers who borrow for purchase, hire purchase of low end housing for consistent performance in the system of commercial banks.
Article 7. Amount of lending and term of lending for buying, hire purchasing low end dwelling house
1. Lending for buying low end housing with one-off payment
a. The amount of loan shall be agreed upon by and between the commercial bank and borrower, but it shall not exceed 70% of value of low end housing in accordance with agreement made with the investor of low end housing project.
b. Loan term shall be agreed upon by and between commercial bank and borrower, but not be lower than 5 years at the minimum. Where the borrower makes financial arrangement to pay debt prior to its maturity to the commercial bank, then commercial bank shall not be entitled to collect fee for pre-mature debt repayment of the borrower.
2. Lending for buying low end housing with installment payment, lending for hire-purchase of low end housing
a. Commercial bank and the borrower shall agree about loan limit, provided that it does not exceed 80%, at the maximum, of value of low end housing by installment payment or hire purchase according to the agreement made with the investor of low end housing project. Commercial bank shall only be entitled to calculate interest for actually arisen outstanding loan of the borrower, not be authorized to collect fee for granting credit line to the borrower.
b. On the basis of approved credit lines, commercial bank shall agree upon with the borrower about plan and amount of each disbursement in correspondence with the term and amount of installment payment or amount of hire-purchase payable by the borrower to the investor;
c. Based on the plan and amount of disbursement and financial plan of the borrower, commercial bank shall agree upon with the borrower about term, plan and amount of debt payment for each term by the borrower, but the minimum term of debt payment is 10 years.
Article 8. Interest rate applicable to loan for purchase, hire-purchase of low end housing
1. Loan interest rate applicable to subjects of purchase, hire purchase of low end housing shall comply with the commercial credit mechanism in accordance with provisions of applicable laws.
2. Amount of interest rate support for borrowers, who buy, hire purchase low end housing, of the State shall be transferred to commercial banks to directly discount for the borrowers in periods of interest calculation and collection.
Article 9. Security assets for loan to buy, hire purchase low end housing
1. Based on actual situation of borrowers, commercial bank may select methods of loan security in line with provisions of current laws.
2. Where borrowers completely make full payment to investor and are granted Certificate of housing ownership, commercial banks shall be entitled to, after 10 years since the date of signing contract between borrowers and the investor, require the borrowers to supplement the house bought, hire- purchased by the bank loan as collaterals to the commercial banks.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!