Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 178/1998/TT-BTC
NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ÁP DỤNG CHO TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 

- Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997;

- Căn cứ Thông tư số 89/1998/TT/BTC ngày 27/6/1998, Thông tư số 100/1998/TT-BTC ngày 15/7/1998 và Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện;

Để hạch toán thuế giá trị gia tăng (sau đây viết tắt là GTGT) phù hợp với việc tính thuế, kê khai, nộp thuế GTGT của Tổng công ty Điện lực Việt nam, Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thuế GTGT đối với sản phẩm điện của Tổng công ty Điện lực Việt nam, như sau:

 

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

 

- Tổng công ty Điện lực Việt nam phải tổ chức kế toán thuế GTGT theo quy định của Chế độ kế toán hiện hành và quy định tại Thông tư này.

- Doanh thu bán điện được phản ánh vào Tài khoản 511 hoặc Tài khoản 512 theo giá bán chưa có thuế GTGT, không phản ánh vào Tài khoản 511, Tài khoản 512 các khoản tiền phạt do vi phạm sử dụng điện... (nếu có), các khoản phụ thu theo chế độ quy định (nếu có) dùng để đầu tư cải tạo lưới điện.

- Giá trị vật tư, hàng hóa, tài sản cố định (TSCĐ), dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất sản phẩm điện và các hoạt động kinh doanh khác được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT (trường hợp có hoá đơn GTGT hoặc có chứng từ đặc thù).

Trường hợp mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ không có hoá đơn GTGT thì phản ánh theo giá thanh toán, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

- Hàng tháng các Nhà máy điện, Công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị khác hạch toán phụ thuộc Tổng công ty phải căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ... thực hiện lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất điện. Bảng kê lập thành 03 bản, 01 bản gửi cho Cục Thuế nơi đơn vị đóng trụ sở, 01 bản gửi cho Tổng công ty, 01 bản lưu tại đơn vị. Mẫu bảng kê được lập theo quy định tại Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính.

Tổng công ty có trách nhiệm tổng hợp các Bảng kê thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh tại văn phòng Tổng công ty để lập bảng kê và tính số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh ở các Nhà máy điện, Công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống quốc gia,... và các đơn vị khác hạch toán phụ thuộc Tổng công ty thì không khấu trừ ở tại đơn vị này mà được khấu trừ ở Tổng công ty Điện lực Việt nam.

- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh ở Văn phòng công ty Điện lực I, II và III thì không được khấu trừ ở Văn phòng công ty Điện lực I, II và III mà phân bổ và cho khấu trừ ở Điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc công ty. Mức và tiêu chuẩn phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các điện lực tỉnh, thành phố theo quy định tại điểm 2.2, Mục II Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính.

 

II- HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

 

1- Hạch toán tại Tổng công ty.

- Hàng tháng, căn cứ vào báo cáo chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh ở các nhà máy điện, Công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng công ty và các đơn vị khác hạch toán phụ thuộc Tổng công ty gửi lên, kế toán Tổng công ty, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (1541)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

- Hàng tháng, căn cứ vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh tại văn phòng Tổng công ty, kế toán Tổng công ty kiểm tra và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải trả cho các đơn vị, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

- Căn cứ vào hoá đơn bán điện cho các Công ty điện lực, kế toán phản ánh doanh thu bán điện theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 136 - phải thu nội bộ (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuế GTGT).

- Cuối kỳ, kế toán tính và xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

- Cấp (trả) chi phí sản xuất và thuế GTGT đầu vào cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, ghi:

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ

Có TK 111, 112...

- Các nội dung khác về kế toán thuế giá trị gia tăng thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.

2- Hạch toán thuế GTGT ở các nhà máy điện, công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Ban quản lý dự án thuộc Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty (sau đây gọi tắt là các đơn vị hạch toán phụ thuộc).

- Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh điện có hoá đơn GTGT, kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 152, 153, 211, 627, 642... (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán).

- Hàng tháng, các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ mua vào, thực hiện lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất điện theo chế độ quy định làm căn cứ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại Tổng công ty. Căn cứ vào số liệu trên bảng kê này, kế toán phản ánh và kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ nhưng không khấu trừ tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc mà khấu trừ tại Tổng công ty, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

- Kế toán thuế GTGT của các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động sản xuất điện, được thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.

3- Hạch toán thuế GTGT ở Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào hoá đơn mua điện của Tổng công ty, kế toán phản ánh chi phí sản xuất điện theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 336 - Phải trả nội bộ (Tổng giá thanh toán).

- Căn cứ vào hoá đơn bán điện, kế toán phản ánh doanh thu bán điện theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131... (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (Theo giá bán chưa có thuế GTGT).

- Các nội dung khác về kế toán thuế GTGT được thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.

4- Hạch toán thuế GTGT ở Công ty Điện lực I, II và III.

- Khi mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ dùng vào sản xuất, kinh doanh điện, kế toán công ty phản ánh giá trị vật tư, tài sản, dịch vụ mua vào theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 152, 153, 211, 642... (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán).

- Căn cứ vào hoá đơn mua điện của Tổng công ty, kế toán phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh điện theo giá mua nội bộ chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

- Hàng quý, Công ty Điện lực I, II và III tính và phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh điện cho các Điện lực tỉnh, thành phố theo quy định tại Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho các điện lực tỉnh, thành phố, kế toán phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phân bổ cho các điện lực tỉnh, thành phố, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

- Khi nhận tiền của các điện lực tỉnh, thành phố trả về số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phân bổ cho các điện lực tỉnh, thành phố, ghi:

Nợ TK 111, 112...

Có TK 136 - Phải thu nội bộ.

- Hàng quý, Tài khoản 133 ở Công ty điện lực I, II, III có thể có số dư Có, nhưng cuối năm chỉ có số dư Nợ.

- Kế toán thuế GTGT của hoạt động kinh doanh khác ngoài sản phẩm điện được thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.

5- Hạch toán thuế GTGT ở các Điện lực tỉnh, thành phố trựe thuộc Công ty Điện lực I, II, III.

- Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ dùng vào sản xuất, kinh doanh, kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ mua vào theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 152, 156, 211, 641, 642... (Theo giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán).

- Phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do Công ty Điện lực I, II hoặc III phân bổ để khấu trừ tại Điện lực tỉnh, thành phố, ghi:

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

- Căn cứ vào hoá đơn bán điện, kế toán phản ánh doanh thu bán điện theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131... (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (Giá bán chưa có thuế GTGT)

- Các nội dung khác về kế toán thuế GTGT thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.

 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 

1- Tổng công ty Điện lực Việt nam có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng công ty thực hiện kế toán thuế GTGT theo quy định tại Thông tư này.

2- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999, các nội dung khác về kế toán thuế GTGT không hướng dẫn trong Thông tư này thì thực hiện theo chế độ kế toán hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 178/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng áp dụng cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 178/1998/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 26/12/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No.178/1998/TT-BTC
Hanoi, December 26, 1998

 
CIRCULAR
GUIDING THE ACCOUTING OF VALUE - ADDED TAX APPLICABLE TO THE VIETNAM ELECTRICITY CORPORATION
Pursuant to Law on Value- Added Tax No.02/1997/QH9 of May 10, 1997;
Pursuant to Circular No.89/1998/TT-BTC of June 27,1998, Circular No. 100/1998/TT/BTC of July 15, 1998 and Circular No. 146/1998/TT-BTC of November 12, 1998 of the Ministry of Finance guiding the calculation and declaration for payment of value-added tax by the power industry;
In order to make the accounting of value-added tax ( hereafter referred to VAT for short) compatible with the VAT calculation, declaration and payment by the Vietnam Electricity Corporation, the Ministry of Finance guides the accounting of VAT on electricity produced by the Vietnam Electricity Corporation, as follows:
I. GENERAL PROVISIONS:
The Vietnam Electricity Corporation shall gave to organize the VAT accounting according to the regulations of the current accounting regime and this Circular's provisions.
- The electricity sale turnover shall be reflected into Account 511 or Account 512 according the non-VAT selling prices; the fines for violations in the electricity consumption,... (if any) and surcharges collected according to the prescribed regime (if any) which have been used for investment in upgrading electricity grids shall not be reflected into Account 511 or Account 512.
- The value of materials , goods, fixed assets and/or services purchased for use in the electricity production and other business activities shall be reflected according to the purchasing prices without VAT (in cases where the VAT invoices or particular vouchers are available)
The value of materials, goods, fixed assets and/or services purchased without VAT invoices shall be reflected according to the payment prices, and the input VAT shall not be deducted.
Every month, the power plants, electricity transmission companies, the national electricity network control centers and project management boards attached to the Corporation and other dependent-accounting units thereof shall bases themselves on invoices and vouchers for purchase of materials, goods, services,... to made the lists of in voices and vouchers for goods and services purchased and used for power generation. Each list shall be made in 03 copies, of which one shall be sent to the Tax Department of the locality where the concerned unit is located, one sent to the Corporation and another kept at the unit. The lists shall be made according to the form set by Circular No.146/1998/TT-BTC of November 12, 1998 of the Ministry of Finance.
The Corporation shall have to sum-up the lists of deductible input VAT of the dependent - accounting units and deductible input VAT arising at the Corporation Office in order to make the sum-up list and calculate the deductible input VAT amount.
The deductible input VAT amounts arising in the electric power plants, electricity transmission companies, the national electricity network control centers,... and other dependent-accounting units of the Corporation shall be deducted not at such units, but at the Vietnam Electricity Corporation.
- The deductible input VAT amounts arising at the offices of Electricity companies I, II, and III shall not be deducted at such offices but shall be assigned for deduction at the provincial/municipal electricity offices under such companies. The levels and criteria for allocation of input VAT to the provincial/municipal electricity offices shall ply with the provisions of Point 2.2, Section II of Circular No.146/1998/TT-BTC of November 12, 1998 of the Ministry of Finance.
II. VAT ACCOUNTING
1. Accounting at the Corporation
-Monthly, basing themselves on the reports on production and/ or business costs arising in the power plants, electricity transmission companies, the national electricity network control centers, project management boards attached to the Corporation and other dependent-accounting units thereof, the Corporation's accountants shall write:
Debit: Account 154 - Costs of unfinished production and/ or business activities (1541)
Debit: Account 642 - Enterprise management expenses
Credit: Account 336 - Internally payable amounts
- Every month, basing themselves on the lists of deductible input VAT of the dependent - accounting units and deductible input VAT arising at the Corporation Office, the Corporation's accountants shall verify and determine the deductible input VAT amounts that must be paid to the units, writing:
Debit: Account 133 - Deductible VAT
Credit: Account 336 - Internally payable amounts.
Basing themselves on the invoices of electricity sale to the electricity companies, the accountants shall reflect the electricity sale turnover according to the selling prices without, writing:
Debit: Account 136 - Internally collectible amounts (Total payment prices)
Credit: Account 3331 - Payable VAT
Credit: Account 512 - Internal sale turnover (Selling prices without VAT).
- At the end of each accounting period, the accountants shall calculate and determine the input VAT amount deducted in the period, writing:
Debit: Account 3331 - Payable VAT
Credit: Account 133 - Deductible VAT.
- To allocate (pay) the production costs and input VAT to the dependent-accounting units of the Corporation, writing:
Debit: Account 336 - Internally payable amounts
Credit: Accounts 111, 112,...
- Other VAT accounting contents shall comply with the current accounting regime.
2. The VAT accounting in the power plants, electricity transmission companies, the national electricity network control centers, project management boards attached to the Corporation and the dependent-accounting units thereof (hereafter referred to as the dependent-accounting units).
-When purchasing materials, goods, fixed assets and/or services for use in power generation and/or trading with VAT invoices, the accountants shall reflect the value of such materials, goods, fixed assets and/or services according to the purchasing prices without VAT, writing:
Debit: Accounts 152, 153, 211, 627, 642...(According to the purchasing prices without VAT)
Debit: Account 133 - Deductible VAT
Credit: Accounts 111, 112, 331... (Total payment prices).
- Monthly, the dependent-accounting units of the Corporation shall base themselves on the purchase invoices and vouchers to made lists of invoices and vouchers for goods and services purchased for use in the power generation under the prescribed regime to serve as basis for determining the input VAT to be deducted at the Corporation. Basing themselves on figures on such lists, the accountants shall reflect and transfer the deductible input VAT amounts which have not been deducted at the dependent-accounting units but deducted at the Corporation, writing:
Debit: Account 136 - Internally collectible amounts
Debit: Account 133 - Deductible VAT
- The accounting of VAT for business activities other than electricity generation shall ply with the current accounting regime.
3. VAT accounting at Hanoi Electricity Company and Ho Chi Minh City Electricity company
- Basing themselves on the invoices for purchase of electricity from the Corporation, the accountants shall reflect the electricity production costs according to the purchasing prices without VAT, writing:
Debit: Account 154 - Costs of unfinished production and/ or business activities (according to the purchasing prices without VAT)
Debit: Account 133 - Deductible VAT
Credit: Account 336 - Internally payable amounts (Total payment prices).
- Basing themselves on the electricity sale invoices, the accountants shall reflect the electricity sale turnover according to the selling prices without VAT, writing:
Debit: Accounts 111, 112, 131, ... (Total payment prices)
Credit: Account 3331 - Payable VAT
Credit: Account 511 - Sale turnover (according to the selling prices without VAT).
- Other VAT accounting contents shall ply with the current accounting regime.
4. VAT accounting at Electricity companies I, II, and III
-When purchasing materials, fixed assets and/ or services for use in the electricity production and/ or trading activities, the companies' accountants shall reflect the value of materials, fixed assets and/ or services purchased accounting to the purchasing prices without VAT, writing:
Debit: Accounts 152, 153, 211, 642,... (according to the purchasing prices without VAT).
Debit: Account 133 - Deductible VAT
Credit: Account 111, 113, 331, ... (Total payment prices).
- Basing themselves on the invoices for purchase of electricity from the Corporation, the accountants shall reflect the electricity production and/ or trading costs according to the internal purchasing prices without VAT, writing:
Debit: Account 154 - Costs of unfinished production and/ or business activities (according to the purchasing prices without VAT)
Debit: Account 133 - Deductible VAT
Credit: Account 336 - Internally payable amounts.
- Quarterly, Electricity companies I, II and III shall calculate and allocate deductible input VAT on electricity production and trading activities to provincial/municipal electricity offices according to Circular No. 146/1998/TT-BTC of November 12, 1998 of the Ministry of Finance.
Basing themselves on the table of deductible input VAT allocation to provincial/municipal electricity offices, the accountants shall reflect the deductible input VAT amounts allocated to such provincial/municipal electricity offices, writing:
Debit: Account 136 - Internally collectible amounts
Debit: Account 133 - Deductible VAT
- When receiving from provincial/municipal electricity offices the payment of deductible in put VAT amounts allocated thereto, the accountants shall write:
Debit: Accounts 111, 112,...
Credit: Account 136 - Internally collectible amounts.
- Quarterly, Account 133 at Electricity companies I, II and III may have Credit balance, but at the yearend, it shall only have Debit balance.
-The accounting of VAT for business activities other than electricity production activities shall be conducted under the current accounting regime.
5. VAT accounting at provincial/municipal electricity offices under Electricity companies I, II, and III.
-When purchasing materials, goods, fixed assets and/ or services for use in the production and/or business, the accountants shall reflect the value of materials, goods, assets and/or services purchased according to the purchasing prices without VAT, writing:
Debit: Accounts 152, 156, 211, 641, 642,...(according to the purchasing prices without VAT).
Debit: Account 133 - Deductible VAT
Credit: Accounts 111, 112, 331,... (Total payment prices).
- They shall reflect the deductible input VAT amounts assigned by Electricity Company I, II and III for deduction at provincial/municipal electricity offices, writing:
Debit: Account 133 - Deductible VAT
Credit: Account 336 - Internally payable amounts.
-Basing themselves on the electricity sale invoices, the accountants shall reflect the electricity sale turnover according to the purchasing prices without VAT, writing:
Debit: Accounts 111, 112, 331,... (Total payment prices).
Credit: Account 3331 - Payable VAT
Credit: Account 551 - Sale turnover (Purchasing prices without VAT)
- Other VAT accounting contents shall comply with the current accounting regime.
III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. The Vietnam Electricity Corporation shall have to guide its attached units to account VAT according to this Circular's provisions.
2. This Circular takes effect from January 1st, 1999; other VAT accounting contents which are not guided by this Circular shall ply with the current accounting regime.
Any problems arising in the course of implementation shall be reported by the concerned units to the Ministry of Finance for study and settlement.

  
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINSTER
Tran Van Ta

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!