Thông tư 16/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THôNG Tư

CủA Bộ TàI CHíNH Số 16/TC/NSNN NGàY 7 THáNG 03 NăM 1995

HướNG DẫN, Bổ SUNG Và SửA đổI MụC LụC NGâN SáCH NHà NướC

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/TC-NSNN ngày 15 tháng 8 năm 1994 về việc hệ thống hoá và bổ sung sửa đổi một số Chương, Mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành, Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/1994. Đến nay, do có nhiều thay đổi trong quản lý tài chính và quản lý ngân sách Nhà nước; Bộ Tài chính tiếp tục bổ sung, sửa đổi một số Chương, Mục của Mục lục ngân sách Nhà nước và hướng dẫn việc hạch toán kế toán và quyết toán các khoản thu, cho của ngân sách Nhà nước phát sinh như sau:

 

A/ VỀ CHƯƠNG:

 

1/ Mở Chương 36A mới "Kiểm toán Nhà nước" để hạch toán, kế toán và quyết toán chi ngân sách Nhà nước của cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Số chi ngân sách Nhà nước phát sinh từ sau 01/01/1995 đều được hạch toán và quyết toán vào Chương 36A loại, khoản, hạng, mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước.

2/ Bỏ Chương 81A "Ban quản lý khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh" và bỏ Chương 82A "Ban quản lý khu chế xuất thành phố Hải Phòng", mở Chương 81A mới "Ban quản lý các khu chế xuất", để hạch toán và theo dõi các khoản cấp phát của ngân sách Nhà nước cho các Ban quản lý khu chế xuất: số cấp phát của ngân sách Nhà nước phát sinh từ 01/01/1995 cho các Ban quản lý khu chế xuất hạch toán và quyết toán vào Chương 81A mới "Ban quản lý các khu chế xuất"; loại, khoản, hạng, mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

 

B/ VỀ MỤC THU:

 

1/ Để hạch toán và theo dõi số thuế xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền nộp vào ngân sách Nhà nước của tất cả các loại hàng hoá được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới đất liền (bao gồm hàng chính ngạch và hàng tiểu ngạch), mở các Mục sau:

- Mở Mục 06 " Thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền" - Mở Mục 07 " Thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền"

- Mở Mục 32 " Thu khác về thuế xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền"

Để tránh nhầm lẫn chứng từ nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cần ghi rõ nội dung: " Nộp thuế xuất, nhập khẩu qua biên giới đất liền hoặc thu khác về thuế xuất nhập khẩu qua biên giới đất liền". Hàng hoá được phép xuất nhập khẩu qua đường hàng không, đường biển vẫn hạch toán vào Mục 33 "Thu khác về thuế xuất nhập khẩu" của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

2/ Mở Mục 15 mới "Thu bảo hiểm xã hội", để hạch toán, kế toán và quyết toán số tiền bảo hiểm xã hội đã khấu trừ của các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương do Sở Tài chính vật giá các tỉnh, thành phố nộp vào ngân sách Nhà nước và số tiền bảo hiểm xã hội đã khấu trừ của các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương do Bộ Tài chính nộp vào ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương) để ngân sách Trung ương cấp lại cho Quỹ Bảo hiểm xã hội theo quy định tại công văn số 3478/TC-HCVX ngày 27/12/1994 của Bộ Tài chính.

- Khi nộp bảo hiểm xã hội vào ngân sách Nhà nước, giấy nộp tiền ghi nộp vào Chương 99, loại 13, khoản 02, hạng 03, Mục 15 "Thu bảo hiểm xã hội" (Ngân sách Trung ương hưởng 100%).

- Khi thực hiện khấu trừ vào kế hoạch kinh phí hàng quý của đơn vị kế toán hạch toán và quyết toán chi loại, khoản, hạng, tương ứng, Mục 68 "Chi bảo hiểm xã hội".

- Khi trích chuyển bảo hiểm xã hội từ ngân sách Nhà nước sang quỹ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý để chi trả lương hưu và các chính sách xã hội thì kế toán, hạch toán Chương 99A loại 13, khoản 02, hạng 03, Mục 68 "Chi bảo hiểm xã hội". Cuối năm khi lập báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trình Quốc hội số thu và chi bảo hiểm xã hội nói trên, thì ngân sách Trung ương sẽ được loại trừ để đảm bảo quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước không bị trùng lặp.

3/ Mục 40 "Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước". Để hạch toán, kế toán và quyết toán số thu về tiền bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước cho các đối tượng quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ. Năm 1995 căn cứ vào Quyết định số 829/TTg ngày 30/12/1994 và Thông tư số 06/TC-NSNN ngày 6/1/1995 của Bộ Tài chính quy định số thu về tiền cấp quyền sử dụng đất theo tiền bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước, phát sinh từ 01/01/1995 sẽ được hạch toán, kế toán và quyết toán vào Mục 40 "Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước".

Khi nộp tiền bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước (kể cả tiền cấp quyền sử dụng đất theo nhà thuộc sở hữu của Nhà nước) vào ngân sách Nhà nước, chứng từ nộp tiền ghi Chương tương ứng loại 14, khoản 1, hạng 9, mục 40 "Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước".

4/ Mục 28 "Thu cấp quyền sử dụng đất, để hạch toán, kế toán và quyết toán số tiền thu về cấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo chế độ quy định hiện hành. Riêng số thu về cấp quyền sử dụng đất thuộc nhà sở hữu của Nhà nước từ 01/01/1995 không hạch toán vào Mục 28 "Cấp quyền sử dụng đất" mà hạch toán vào Mục 40 "Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu của Nhà nước" như đã hướng dẫn ở Điểm 3, Phần B. Khi nộp tiền cấp quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, chứng từ nộp tiền ghi Chương tương ứng loại 14, khoản 01, hạng 9, Mục 28 "Thu cấp quyền sử dụng đất".

5/ Mục 29 "Thuế chuyển quyền sử dụng đất" để hạch toán, kế toán và quyết toán tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân theo chế độ quy định tại Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất. Khi nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, chứng từ nộp tiền ghi chương, loại, khoản, hạng tương ứng, và Mục 29 " Thuế chuyển quyền sử dụng đất".

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995; các Bộ, các ngành, các đơn vị địa phương, các cơ quan tài chính, cơ quan thuế và cơ quan kho bạc Nhà nước các cấp tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc hạch toán, kế toán và quyết toán số thu, chi ngân sách Nhà nước phát sinh theo đúng quy định tại Thông tư này. Những quy định tại Thông tư số 69/TC-NSNN ngày 15/8/1994 trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện còn gì vướng mắc cần giải thích hoặc bổ sung sửa đổi, đề nghị có văn bản gửi về Bộ Tài chính để Bộ nghiên cứu và giải quyết.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 16/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 16/TC/NSNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom – Happiness
--------
No: 16-TC/NSNN
Hanoi, March 07, 1995

 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION, SUPPLEMENTING AND MODIFYING THE TABLE OF CONTENTS OF THE STATE BUDGET
The Ministry of Finance has issued Circular No.68-TC/NSNN on the 15th of August 1994 on the systematization, complementing and modification of a number of chapters and sections of the Table of Contents of the current State Budget. The Circular took effect on the 1st of January 1994. Now, in view of the many changes in financial management and in the management of the State Budget, the Ministry of Finance makes the following additions and modifications to a number of chapters and sections of the Table of Contents of the State Budget, and provides the following guidance for the accounting, accountancy and the final accounts of the arising revenues and expenditures of the State budget :
A.- ON THE CHAPTERS :
1. To add Chapter 36A entitled "State Audit" in order to carry out the accounting, accountancy and the final accounts of expenditures of the State Budget by the State Audit agency. The State budget expenditures made after the 1st of January 1995 shall be accounted and have their final accounts stated in Chapter 36A and the corresponding categories, items, classes and sections in the Table of Contents of the State Budget.
2. To drop Chapter 81A concerning "the Managing Board of the Ho Chi Minh City Export Processing Zone" and Chapter 82A about "the Managing Board of the Haiphong Export Processing Zone"; to add new Chapter 81A entitled "Managing Boards of the Export Processing Zones" in order account and monitor the State budget allocations to the managing boards of the export processing zones : the State budget allocations made after the 1st of January 1995 to the managing boards of the export processing zones shall be accounted and have their final accounts entered in new Chapter 81A concerning the "Managing Boards of the Export Processing Zones" at the corresponding categories, items, classes and sectors in the current Table of Contents of the State Budget.
B.- ON REVENUES :
1. To account and monitor the taxes on goods of all categories licensed to be exported or imported through the land border (including both documented and undocumented goods) and their remittances to the State budget, the following sections are added :
- Section 06 on "Tax on exports through the land border".
- Section 07 "Tax on imports through the land border".
- Section 32 on "Other revenues from import-export taxes on goods going across the land border".
In order to avoid any errors or mistakes, in the voucher of remittances to the State budget, the following must be clearly stated : "Payment of taxes on exports and imports through the land border, or other revenues concerning the taxes on exports and imports through the land border". The goods allowed to be exported or imported by air or by sea shall continue to be accounted in Section 04 concerning "Export Tax", Section 05 concerning "Import tax", and Section 33 concerning "Other revenues from exports and import taxes" in the current Table of Contents of the State Budget.
2. To add Section 15 concerning "Social Insurance Revenues" in order to account, enter for accountancy and make the final financial accounts of the social insurance payments already deducted from the accounts of the administrative and non-business units receiving local budget allocations, and already remitted to the State budget by the Finance and Pricing services in the provinces and cities, as well as the social insurance payments already deducted from the accounts of the administrative and non-business units receiving allocations from the Central Budget and remitted to the State budget by the Ministry of Finance (Central Budget), so that the Central Budget will re-allocate them to the social insurance fund as stipulated in Official Dispatch No.3478-TC HCVX on the 27th of December 1994 of the Ministry of Finance.
- When remitting social insurance payments to the State budget, the voucher shall be entered into Chapter 99, Category 13, Item 2, Class 3 of Section 15 on "Revenues from Social Insurance" (100% remitted to the Central Budget).
- When making deductions to the quarterly expenditure plan of the unit, the sum shall be accounted, entered for accountancy and for the final financial statement of the expenditures at the corresponding category, item and class of Section 68 concerning "Social Insurance Expenditures".
- When transferring the social insurance payments from the State budget to the Social Insurance Fund managed by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in order to pay the pensions and other expenditures under the social welfare policies, this amount shall be entered into the accountancy and accounted in Chapter 99A, Category 13, Item 2, Class 3 of Section 68 concerning "social insurance expenditures". At the end of each year, when drawing up the State budget financial statement to report to the National Assembly, the revenues and expenditures regarding social insurance mentioned above shall be taken out of the Central Budget so as to avoid repeat in the final statement of revenues and expenditures of the State budget.
3. To open Section 40 concerning "Revenues from sales of State-owned houses" in order to account, enter into the accounts and make the final financial statement of the revenues from sales of State-owned houses to the subjects stipulated in Decree No.61-CP on the 5th of July 1994 of the Government. In 1995, on the basis of Decision No.829-TTg on the 30th of December 1994 and Circular No.6-TC/NSNN on the 6th of January 1995, the Ministry of Finance decided that the revenues from the granting of the right to land use associated with the sales of State-owned houses as from the 1st of January 1995 shall be accounted, entered for accountancy and final statement of accounts in Section 40 entitled "Revenue from sales of State-owned houses".
In remitting the sales of State-owned houses (including the levies on the land use right associated with the State-owned houses) to the State budget, the vouchers of remittances shall be entered into the corresponding category 14, Item 01, Class 9 and Section 40 entitled "Collection of sales of State-owned houses".
4. Section 28 entitled "Revenue from the granting of land use right in order to account, enter for accountancy and make final statement of accounts of the levies on the land use right with regard to the organizations and individuals under current regulations". However, the revenue on the granting of the right to use the land belonging to the State-owned houses from the 1st of January 1995 onward shall not be accounted into Section 28 concerning the "Granting of the land use right", but into Section 40 concerning " Revenue from the sales of State-owned houses" as has been already indicated at Point 3, Part B. When remitting the levies on the granting of the land use right to the State budget, the vouchers of remittances shall be entered into the corresponding chapter, category 14, Item 01, Class 9, Section 28 concerning "Revenue on the granting of land use rights".
5. Item 29 concerning the "Tax on the transfer of land use rights" shall be accounted, entered for accountancy and final statement of accounts of the tax on land use rights of the organizations and individuals under the regime stipulated at the law on tax on the transfer of land use rights. The vouchers of the tax on the transfer of land use rights remitted to the State budget shall be entered into the corresponding chapter, category, class and Section 29 concerning "Tax on the transfer of land use rights".
This Circular takes effect on the 1st of January 1995; the ministries, branches, local units, financial agencies, tax agencies and State Treasuries at different levels shall guide the dependent units to account, enter into the accountancy and make the final financial accounts of the arising State budget revenues and expenditures in conformity with the stipulations of this Circular. The regulations at Circular No.68-TC/NSNN on the 15th of August 1994 which are contrary to this Circular, are now annulled.
In the process of implementation, if any question arises which needs explanation, supplement or amendment, the units are required to make written proposals to the Ministry of Finance for study and settlement.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Nguyen Sinh Hung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!