Thông tư 131/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1998

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 131/1999/TT/BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
VỐN TÀI TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ PHÁP NĂM 1998

 

Căn cứ Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Nghị định thư Việt - Pháp năm 1998 ký ngày 22/12/1998 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam và Bộ Kinh tế Tài chính Pháp;

Căn cứ Thoả ước áp dụng cho Nghị định thư Việt - Pháp năm 1998 ký ngày 3/9/1999 giữa Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp;

Căn cứ Công văn số 627/CP-QHQT ngày 18/6/1999 của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với các dự án sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Pháp thuộc Nghị định thư năm 1998;

Căn cứ Công văn số 75/CP-QHQT ngày 23/1/1999 của Chính phủ về chính sách thuế đối với các dự án sử dụng vốn tài trợ của Chính phủ Pháp thuộc Nghị định thư năm 1998;

Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1998 như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Nguồn vốn theo Nghị định thư năm 1998 của Chính phủ Pháp cho Chính phủ Việt Nam vay (từ nguồn Kho bạc Pháp) là nguồn thu của Ngân sách Nhà nước, được hạch toán vào Ngân sách Nhà nước và quản lý theo đúng quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Bộ Tài chính có trách nhiệm trả nợ gốc và lãi cho Chính phủ Pháp khi đến hạn đối với các khoản vay.

2. Căn cứ vào mục tiêu, tính chất sử dụng vốn cũng như khả năng hoàn trả, các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ thuộc Nghị định thư 1998 được phân loại như sau:

- Dự án thuộc diện Ngân sách Nhà nước cấp phát theo danh mục tại Phụ lục I đính kèm (dự án đo vẽ bản đồ).

- Các dự án thực hiện chế độ vay lại từ nguồn vay Kho bạc Pháp theo danh mục cụ thể tại Phụ lục II đính kèm.

3. Các thủ tục để triển khai dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1425-BKH/KTĐN ngày 9/3/1999 về việc thực hiện Nghị định thư Việt - Pháp năm 1998.

4. Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện theo đúng những quy định tại điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

5. Trên cơ sở dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đấu thầu và ký kết Hợp đồng thương mại mua hàng hoá và cung cấp dịch vụ với các công ty của Pháp theo đúng những quy định tại Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ và các quy định của Chính phủ Pháp đối với nguồn vốn này. Các hợp đồng thương mại phải được ký kết trước ngày 30/6/2000 (trừ trường hợp được Chính phủ Pháp đồng ý gia hạn thêm sau này).

6. Cơ quan quản lý vốn cấp phát và cho vay lại vốn vay:

. Đối với dự án Đo vẽ bản đồ thuộc diện cấp phát, Bộ Tài chính trực tiếp quản lý vốn cấp phát.

. Đối với các dự án thực hiện chế độ vay lại từ Ngân sách Nhà nước: Bộ Tài chính uỷ nhiệm cho Cơ quan cho vay lại (hiện nay là hệ thống Tổng cục Đầu tư Phát triển) trực tiếp quản lý và cho vay lại.

7. Các tổ chức và cá nhân Pháp thực hiện các dự án trong khuôn khổ của Nghị định thư Việt - Pháp 1998 được miễn thuế lợi tức công ty, thuế thu nhập cá nhân và các thuế trực thu khác tại Việt Nam. Miễn các loại thuế và phí đánh vào việc thanh toán tiền gốc và lãi của Nghị định thư Việt - Pháp 1998. Hàng hoá, trang thiết bị và dịch vụ của các dự án sử dụng nguồn vốn vay của Pháp thuộc Nghị định thư 1998 để phục vụ cho dự án được miễn thuế nhập khẩu theo Công văn số 852/CP-QHQT ngày 25/7/1998 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 3670-TC/TCT ngày 28/7/1999 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính.

8. Việc xây dựng kế hoạch, bố trí cấp phát, cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng của các dự án được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 81/1998/TTLT- BTC-NHNN của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước ngày 17/6/1998 hướng dẫn quy trình, thủ tục và quản lý việc rút vốn đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ngày 14/8/1998 hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

9. Các chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng vốn đúng mục đích theo các cam kết, quy định trong Thoả ước đã ký, Hợp đồng thương mại đã được duyệt, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán thống kê và hạch toán kế toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Trình tự và thủ tục rút vốn vay

a) Căn cứ để Bộ Tài chính làm thủ tục rút vốn vay cho dự án:

Các chủ dự án cần gửi cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) các hồ sơ sau để làm thủ tục rút vốn vay nước ngoài:

- Báo cáo Nghiên cứu khả thi kèm theo Quyết định đầu tư,

- Hợp đồng thương mại đã được phê duỵệt,

- Công văn cho phép nhập khẩu hàng hoá theo Hợp đồng thương mại đã ký của Bộ Thương mại

- Công văn đề nghị rút vốn tài trợ để thanh toán các hợp đồng thương mại của chủ dự án

b) Sau khi đã nhận được đầy đủ các tài liệu dự án nêu trên và công hàm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Cơ quan Thương mại Pháp tại Hà Nội đề nghị phân bổ vốn cho dự án:

- Đối với dự án được Ngân sách Nhà nước cấp phát: Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) sẽ ký xác nhận văn bản hợp đồng thương mại của dự án và làm thủ tục uỷ quyền gửi Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội rút vốn trực tiếp cho dự án.

- Đối với các dự án thuộc diện vay lại vốn ODA từ NSNN: sau khi Chủ dự án đã ký Hợp đồng tín dụng với Cơ quan cho vay lại theo các điều kiện cho vay lại nêu tại điểm 2 dưới đây, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) sẽ ký xác nhận văn bản hợp đồng thương mại của dự án và làm thủ tục uỷ quyền AFD tại Hà Nội rút vốn trực tiếp cho dự án.

c) Đối với từng lần rút vốn sau đó, Bộ Tài chính ký xác nhận các hoá đơn chứng từ có liên quan đã được chủ dự án ký chấp nhận thanh toán do Cơ quan Thương mại Pháp tại Hà Nội gửi tới để AFD tại Hà Nội thực hiện việc thanh toán cho đối tác Pháp.

d) Thời hạn rút vốn cuối cùng cho các dự án là 31/12/2002 (trừ trường hợp được Chính phủ Pháp đồng ý gia hạn thêm sau này).

e) Trường hợp việc thực hiện dự án không thể tiến hành hoặc thực hiện chậm trễ do chưa hoàn tất các thủ tục hồ sơ, muốn rút hoặc chuyển đổi dự án vì bất kỳ lý do nào, chủ dự án phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

2. Thực hiện quản lý cấp phát và cho vay lại

a) Đối với dự án được Ngân sách Nhà nước cấp phát.

. Bộ Tài chính thực hiện ghi thu Ngân sách Nhà nước và ghi chi cấp phát cho Tổng cục Địa chính số vốn vay cho dự án Đo vẽ Bản đồ ghi tại Phụ lục I theo chế độ hiện hành về quản lý và cấp phát vốn sự nghiệp kinh tế từ Ngân sách Nhà nước.

. Chứng từ để Bộ Tài chính ghi thu, ghi chi qua Ngân sách Nhà nước là Giấy báo nợ của AFD.

b) Đối với các dự án vay lại

. Sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hợp đồng thương mại ký giữa chủ dự án (hoặc đơn vị được cơ quan chủ quản dự án uỷ quyền nhập hàng) và đối tác Pháp, chủ dự án phải tiến hành ký Hợp đồng tín dụng với Cơ quan cho vay lại về việc vay lại nguồn vốn tài trợ từ Ngân sách Nhà nước.

Hợp đồng tín dụng sẽ là cơ sở để chủ dự án chính thức nhận nợ với Ngân sách Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng này.

Căn cứ để tính Khế ước nhận nợ giữa Chủ dự án và Cơ quan cho vay lại là các chứng từ ghi thu các khoản rút vốn nước ngoài qua Ngân sách Nhà nước (Thông tri duyệt y dự toán của Vụ Tài chính đối ngoại, Lệnh chi của Ngân sách Nhà nước và Giấy báo có của Kho bạc Nhà nước) và ghi chi cho Cơ quan cho vay lại để cho vay lại các dự án.

Thời điểm chủ dự án nhận nợ với Ngân sách Nhà nước là thời điểm phía Pháp ghi nợ cho Chính phủ Việt Nam.

. Các điều kiện cho vay lại đối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay Kho bạc Pháp:

* Đối với các dự án ghi tại mục II. a của Phụ lục II

- Thời gian cho vay lại: 15 năm có 3,5 năm ân hạn

- Lãi suất cho vay lại: 1,4%/ năm

- Đồng tiền cho vay lại và thu nợ: đồng Euro

- Lãi phạt chậm trả: theo quy định tại Hợp đồng tín dụng ký với Cơ quan cho vay lại (nhưng không thấp hơn mức lãi phạt của Pháp là 5%/năm).

* Đối với các dự án ghi tại mục II. b của Phụ lục II

- Thời gian cho vay lại: 15 năm có 3,5 năm ân hạn

- Lãi suất cho vay lại: 2,5%/ năm

- Đồng tiền cho vay lại và thu nợ: đồng Euro

- Lãi phạt chậm trả: theo quy định tại Hợp đồng tín dụng ký với Cơ quan cho vay lại (nhưng không thấp hơn mức lãi phạt của Pháp là 5%/năm).

Trường hợp các doanh nghiệp thanh toán bằng đồng Việt Nam thì tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và đồng Euro là tỷ giá EUR/VND trung bình trên thị trường liên ngân hàng áp dụng cho 26 loại ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố vào thời điểm thanh toán.

Các khoản phí: Ngoài lãi suất vay lại nói trên, các chủ dự án còn phải trả phí dịch vụ cho vay lại vốn vay của Chính phủ do cơ quan cho vay lại thu theo mức phí đã được Chính phủ phê duyệt tại Công văn 853/CP-QHQT ngày 25/7/1998.

Phương thức thanh toán các khoản phí:

Cơ quan cho vay lại trực tiếp thu phí trong nước theo các mức phí như quy định nói trên từ chủ dự án cùng với lịch thu hồi gốc và lãi. Sau khi thu từ chủ dự án, cơ quan cho vay lại có trách nhiệm chuyển trả 25% số phí nêu trên cho ngân sách Nhà nước theo Công văn số 2983-TC/TCĐN ngày 8/8/1998 của Bộ Tài chính.

 

III. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO VÀ QUYẾT TOÁN

 

a) Định kỳ 6 tháng 1 lần chủ dự án có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại, Cơ quan cho vay lại), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan chủ quản về tình hình tiếp nhận, sử dụng và hoàn trả vốn vay.

b) Khi hoàn thành dự án, các chủ dự án thuộc diện vay lại vốn nước ngoài của Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan chủ quản dự án và Bộ Tài chính.

c) Việc báo cáo và quyết toán đối với dự án Đo vẽ bản đồ thực hiện theo Thông tư 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC ngày 23/9/1999 của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính hướng dẫn việc phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các cơ quan chủ quản của dự án có trách nhiệm hướng dẫn các chủ dự án thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, chủ dự án và các cơ quan chủ quản cần phản ảnh kịp thời để Bộ Tài chính xem xét giải quyết

 

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG VỐN TÀI TRỢ CỦA PHÁP
TÀI KHOÁ 1998 THEO CHẾ ĐỘ NHÀ NƯỚC CẤP PHÁT VỐN

(Kèm theo Thông tư số 131/1999/TT/BTC, ngày 11/11/1999 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ quản

Vốn tài trợ (triệu Euro)

1

Đo vẽ bản đồ

Tổng cục Địa chính

1.966.592,32

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG KHOẢN VAY KHO BẠC PHÁP
TÀI KHOÁ 1998 THEO CHẾ ĐỘ NHÀ NƯỚC CHO VAY LẠI VỐN

(kèm theo Thông tư số 131/1999/TT/BTC, ngày 11/11/1999 của Bộ Tài chính)

 

II. a

 

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ quản

Vốn tài trợ (triệu EUR)

1

2

Hệ thống xử lý và thoát nước thải thành phố Thái Nguyên

Xử lý rác thành phố Nam định

UBND Thái Nguyên

UBND Nam Định

15.854.697,79

3.353.878,38

 

II.b

 

STT

Tên dự án

Cơ quan chủ quản

Vốn tài trợ
(triệu EUR)

1


2

3

4

5

Sản xuất và chế biến hoa quả tỉnh Hoà Bình

Đầu tư chiều sâu cảng cá Phan Thiết

Cung cấp 2 tầu cá

Đào tạo thợ máy

Hiện đại hoá xưởng sửa chữa máy bay A76

UBND Hoà bình


UBND Bình Thuận

UBND Bình Thuận

Cục HKDD Việt Nam

Cục HKDD Việt Nam

1.905.612,72


1.524.490,17

2.591.633,29

1.036.653,32

2.164.776,04

 

thuộc tính Thông tư 131/1999/TT-BTC

Thông tư 131/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng và quản lý tài chính vốn tài trợ của Chính phủ Pháp năm 1998
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:131/1999/TT-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:11/11/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 131/1999/TT-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi