Thông tư 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

________

Số: 114/2021/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

 

 

 

THÔNG TƯ

Bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

____________

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

 

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam tổ chức hoạt động, quản lý tài chính theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính, Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Đối với số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

3. Đối với số dư quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được trích lập theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 và áp dụng từ năm tài chính 2022.

2. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương & các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ, Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ TCNH (......b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 114/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 114/2021/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 17/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chứng khoán
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

________

No. 114/2021/TT-BTC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, December 17, 2021

 

CIRCULAR

Annulling the Minister of Finance's Circular No. 146/2014/TT-BTC dated October 06, 2014, guiding the financial regime for securities companies and fund management companies

_____________

 

Pursuant to the Law on Promulgation of Legal Documents dated June 22, 2015;

Pursuant to the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Promulgation of Legal Documents dated June 18, 2020;

Pursuant to the Government’s Decree No. 34/2016/ND-CP dated May 14, 2016, detailing a number of articles of, and providing measures for implementing, the Law on Promulgation of Legal Documents;

Pursuant to the Government’s Decree No. 154/2020/ND-CP dated December 31, 2020, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 34/2016/ND-CP of May 14, 2016, detailing a number of articles of, and providing measures for implementing, the Law on Promulgation of Legal Documents;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Director of the Department of Banking and Financial Institutions;

The Minister of Finance hereby promulgates the Circular annulling the Minister of Finance's Circular No. 146/2014/TT-BTC dated October 06, 2014, guiding the financial regime for securities companies and fund management companies.

 

Article 1. Circular to be annulled

To annul the Minister of Finance's Circular No. 146/2014/TT-BTC dated October 06, 2014, guiding the financial regime for securities companies and fund management companies.

Article 2. Transitional provisions

1. Securities companies, fund management companies, and branches of foreign fund management companies licensed to be established and operate in Vietnam shall conduct financial management and activities in accordance with the 2019 Law on Securities, the Government’s Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities, the Minister of Finance’s Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing regulations on operation of securities companies, the Minister of Finance's Circular No. 99/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, providing Guidance on operations of securities investment fund management companies, the Minister of Finance's Circular No. 91/2020/TT-BTC dated November 13, 2020, prescribing prudential ratios and remedies to be taken by securities trading institutions that fail to achieve these ratios, the Minister of Finance's Circular No. 48/2019/TT-BTC dated August 08, 2019, providing instructions on the appropriating  and handling of provisions of devaluation of stocks, losses of investments, bad debts and warranty on products, goods, services, construction works at enterprises, and amending, supplementing and replacing documents (if any).

2. Regarding the balance of the reserve funds for charter capital supplementation which are set aside in accordance with the Circular No. 146/2014/TT-BTC, securities companies, fund management companies, and branches of foreign fund management companies licensed to be established and operate in Vietnam shall supplement charter capital under the Law on Securities No. 54/2019/QH14, guiding documents, organization and operation charters of enterprises.

3. Regarding the balance of the financial and professional risk provisions which are set aside in accordance with the Circular No. 146/2014/TT-BTC, securities companies, fund management companies, and branches of foreign fund management companies licensed to be established and operate in Vietnam shall supplement charter capital or use it according to the decisions of the Shareholders’ General Meetings, Members’ Councils or Company Presidents under the Law on Securities No. 54/2019/QH14, guiding documents, organization and operation charters of enterprises, ensuring the financial safety criteria in accordance with the law on securities.

Article 3. Effect and organization of implementation

1. This Circular takes effect on February 01, 2022, and applies from the 2022 fiscal year.

2. Chief of the Ministry Office, Director of the Department of Banking and Financial Institutions, Heads of relevant units affiliated to the Ministry of Finance, securities companies, fund management companies, branches of foreign fund management companies licensed to be established and operate in Vietnam, and relevant organizations and individuals shall implement this Circular./.

 

 

FOR THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

Nguyen Duc Chi

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!