Quyết định 2075/QĐ-TTg 2021 chủ trương đầu tư ra nước ngoài Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu Sài Gòn Thương Tín Lào

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 2075/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN LÀO

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4272/BC-BKHĐT ngày 02 tháng 7 năm 2021 và số 628/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021, ý kiến các cơ quan liên quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào (Dự án) của nhà đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tại các văn bản trên, với nội dung điều chỉnh sau:

1. Điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm; ngày sinh 24 tháng 12 năm 1973; chức vụ Tổng Giám đốc; Quốc tịch Việt Nam; Thẻ căn cước công dân số 068173000073 cấp ngày 19 tháng 01 năm 2018; cơ quan cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đồng thời là chỗ ở hiện tại: 76/18B Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài đồng thời là vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là 517 tỷ kíp Lào, tương đương 60,6 triệu đô la Mỹ, quy đổi 1.323 tỷ đồng, trong đó:

- Số vốn đã góp cho Dự án để phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng TNHH Sài Gòn Thương Tín Lào là 317 tỷ kíp Lào, tương đương 39 triệu đô la Mỹ, quy đổi 819 tỷ đồng.

- Vốn đăng ký tăng thêm cho Dự án là 200 tỷ kíp Lào, tương đương 21,6 triệu đô la Mỹ, quy đổi 504 tỷ đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư. Sacombank sẽ chuyển tiền (kíp Lào) để tăng vốn cho Sacombank Lào.

3. Điều chỉnh tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài:

Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài: chậm nhất đến cuối năm 2023, chuyển đủ số vốn đăng ký tăng bổ sung cho dự án đầu tư tại Lào là 200 tỷ kíp Lào, tương đương 21,6 triệu đô la Mỹ, quy đổi 504 tỷ đồng.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu tại báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án của Sacombank; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước, theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án nêu trên theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước, thực hiện trách nhiệm giám sát việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước theo quy định của pháp luật; giám sát Sacombank thực hiện bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định và bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho Sacombank Lào.

Điều 4. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hiệu quả của Dự án, bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho Sacombank Lào, thực hiện Dự án theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (điều chỉnh) được cấp, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật của Lào và các quy định liên quan (trong đó có quy định về đầu tư ra nước ngoài, quản lý ngoại hối, các giới hạn góp vốn, mua cổ phần, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn; bảo đảm mức vốn điều lệ của Sacombank Lào sau khi tăng vốn đúng bằng mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật Lào).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg TT Phạm Bình Minh, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Mai Thị Thu Vân, Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2)HC.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 2075/QĐ-TTg

Quyết định 2075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2075/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:10/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đồng ý chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Sacombank

Ngày 10/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2075/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào.

Cụ thể, đồng ý chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào của nhà đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank), theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, với nội dung điều chỉnh sau:

Thứ nhất, tổng vốn đầu tư của dự án tại nước ngoài đồng thời là vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là 517 tỷ kíp Lào, tương đương 60,6 triệu đô la Mỹ, quy đổi 1.323 tỷ đồng.

Thứ hai, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài chậm nhất đến cuối năm 2023, chuyển đủ số vốn đăng ký tăng bổ sung cho dự án đầu tư tại Lào là 200 tỷ kíp Lào, tương đương 21,6 triệu đô la Mỹ, quy đổi 504 tỷ đồng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2075/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi