Thông tư 02/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thông tư

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 02/2005/TT-NHNN
NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIAO, NHẬN NỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN
BÀN GIAO TÀI SẢN HÌNH THÀNH BẰNG NGUỒN VỐN VAY CÁC
TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ
PHÁT TRIỂN CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản, vườn cây, đàn gia súc, diện tích rừng hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận bàn giao tài sản, vườn cây, đàn gia súc, diện tích rừng (sau đây gọi tắt là tài sản) mà một phần hay toàn bộ giá trị tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay tổ chức tín dụng (sau đây viết tắt là TCTD) của các nông trường quốc doanh, các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước, lâm trường quốc doanh (sau đây viết tắt là NLTQD) thực hiện việc đổi mới tổ chức theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định số 200/2004/NĐ-CP có trách nhiệm nhận nợ.

Số nợ do các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận nợ với TCTD cho vay là dư nợ được xác định giữa NLTQD với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và TCTD tại thời điểm bàn giao tài sản, tương ứng với số nợ của NLTQD được giảm đi.

1.2. Các Nông trường quốc doanh, Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và đơn vị sự nghiệp được thành lập từ việc chuyển đổi các NLTQD có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ mà NLTQD đã vay vốn các TCTD theo quy định tại Điểm 3 dưới đây.

1.3. Các quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với các tài sản bàn giao theo Quyết định 255/2003/QĐ-TTg ngày 01/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của các nông, lâm trường về địa phương quản lý.

2. Nguyên tắc giao, nhận nợ

2.1. Tiền vốn các NLTQD vay các TCTD phải được bảo toàn trong xây dựng và thực hiện các Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Tổng công ty (sau đây gọi tắt là Đề án).

2.2. Số nợ gốc và lãi vốn vay của TCTD mà các NLTQD chưa trả được nợ phải được xác định và nhận nợ đầy đủ.

2.3. Trường hợp giá trị tài sản hình thành từ vốn vay (được xác định tại thời điểm TCTD và NLTQD đánh giá lại giá trị tài sản) nhỏ hơn dư nợ vay thì NLTQD có nghĩa vụ thanh toán phần chênh lệch hoặc bổ sung tài sản đảm bảo trước khi bàn giao tài sản và khoản nợ cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

3. Xác định nợ và nhận lại nợ

3.1. TCTD cho vay và NLTQD căn cứ vào phương án vay vốn, hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, số liệu hạch toán kế toán và giá trị tài sản hình thành từ vốn vay đánh giá lại theo giá trị thực tế đến thời điểm bàn giao của NLTQD vay vốn để xác định cụ thể số nợ vay hình thành tài sản bàn giao làm cơ sở cho việc xác định số nợ mà tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận bàn giao phải nhận lại nợ.

3.2. Căn cứ kết quả xác định tại điểm 3.1 nêu trên, trên cơ sở dự kiến bàn giao tài sản của địa phương hoặc Tổng công ty và các quy định tại Thông tư này, TCTD cho vay phối hợp với NLTQD có dư nợ đối chiếu lại kết quả tính toán với các hồ sơ liên quan đến khoản vay do các bên lưu giữ để lập phương án bàn giao, nhận nợ và lập danh sách các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận lại nợ để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Tổng công ty, làm căn cứ để bàn giao và thực hiện Đề án.

3.3. Trường hợp tài sản bàn giao có nguồn gốc vốn tín dụng thì Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc các Tổng công ty lập phải bao gồm phương án bàn giao, nhận nợ và các nội dung liên quan đến việc bàn giao, nhận nợ theo các nguyên tắc nêu tại Điểm 2 trên đây.

3.4. Nhận nợ của bên nhận tài sản

Trên cơ sở phương án bàn giao tài sản của Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD được cấp có thẩm quyền phê duyệt và căn cứ thoả thuận với NLTQD về số nợ hình thành tài sản bàn giao, TCTD (chi nhánh TCTD) trực tiếp cho vay và NLTQD xây dựng phương án bàn giao tài sản và nợ vay theo mẫu số 5.

3.5. Việc nhận bàn giao tài sản và nhận nợ phải được tiến hành đồng thời và phải được thể hiện bằng văn bản giữa 3 bên: NLTQD giao tài sản và chuyển giao nợ; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận nợ và TCTD. Nội dung văn bản ghi rõ các nội dung liên quan đến việc bàn giao tài sản hình thành từ vốn vay như: bên giao, bên nhận, số lượng, giá trị, tài sản giao nhận, dư nợ vay tương ứng (gốc, lãi), thực trạng dư nợ, trách nhiệm của mỗi bên trong việc giao nhận nợ, kế thừa nghĩa vụ trả nợ…

TCTD cho vay và mỗi tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận bàn giao tài sản phải hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục nhận lại nợ thông qua việc lập Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay và khế ước vay vốn đồng thời với việc thanh lý Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng bảo đảm tiền vay giữa TCTD và NLTQD đối với phần dư nợ bàn giao. Đây là thủ tục nhận lại nợ, việc thẩm định đã được TCTD thực hiện từ khi cho vay nên TCTD có thể thẩm định lại nếu thấy cần thiết; Thời hạn cho vay do TCTD thoả thuận với bên nhận nợ và có thể điều chỉnh lại trên cơ sở nguồn thu của chính tài sản nhận nợ và các nguồn thu khác của khách hàng; Cơ chế đảm bảo tiền vay áp dụng theo cơ chế hiện hành.

Tổ chức, hộ gia đình và các nhân nhận nợ có nghĩa vụ trả các khoản nợ đã nhận lại nợ với TCTD cùng các khoản lãi phát sinh từ nợ gốc.

3.6. Các TCTD (Chi nhánh TCTD) cho vay rà soát lại toàn bộ các khoản nợ của các NLTQD thuộc đối tượng sắp xếp lại theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ, lập Bảng kê tình hình vay, trả nợ và dư nợ của nông, lâm trường… cho từng NLTQD theo Mẫu số 1; Căn cứ bảng kê theo Mẫu số 1, TCTD (Chi nhánh TCTD) cho vay lập Biểu tổng hợp tình hình dư nợ vay TCTD đối với các tài sản hình thành từ vốn vay để thực hiện bàn giao của các nông, lâm trường khi chuyển đổi theo Mẫu số 2, gửi 1 bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và 1 bản theo hệ thống về hội sở chính của TCTD. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp theo Mẫu số 3, TCTD tổng hợp theo hệ thống theo Mẫu số 4 gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng).

4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Tổng giám đốc (Giám đốc) các TCTD chỉ đạo các chi nhánh trong hệ thống phối hợp với các NLTQD thuộc diện sắp xếp lại và các cơ quan có liên quan trên địa bàn thực hiện các nội dung có liên quan đến việc bàn giao dư nợ của các tài sản hình thành bằng vốn vay ngân hàng theo các hướng dẫn tại Thông tư này; định kỳ hàng quý, báo cáo NHNN (Vụ Tín dụng) về việc giao nhận nợ, kết quả xử lý nợ theo phương án sắp xếp lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố tổng hợp tình hình bàn giao dư nợ, theo quy định tại Thông tư này của các NLTQD trên địa bàn thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP để kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo các TCTD (Chi nhánh TCTD) và các nông lâm trường quốc doanh thực hiện đúng các văn bản có liên quan.

5.3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Nhà nước; các nông trường quốc doanh, các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước, các lâm trường quốc doanh, các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

5.4. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các TCTD, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) để xem xét, giải quyết.

 


Biểu 1

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

BẢNG KÊ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ VÀ DƯ NỢ CỦA NÔNG, LÂM TRƯỜNG....

đến ngày...... tháng..... năm.......

(theo quy định tại Thông tư số....../2005/TT-NHNN ngày.... tháng.... năm 2005)

 

Đơn vị tính: đồng

 

STT

Tên tài sản của nông, lâm trường...

Tổng giá trị tài sản

Trong đó vốn vay

Dư nợ

Ghi chú

Số tiền vay

Số khế ước

Ngày vay

Mục đích vay

Lãi suất

Thời hạn vay

Nợ gốc

Nợ lãi

1

Tài sản X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tài sản Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng giá trị tài sản là Tổng giá trị tài sản của NLTQD theo sổ sách kế toán khi bàn giao tài sản

 

...., ngày.... tháng.... năm....

Xác nhận của NLTQD

Lập bảng

Trưởng phòng Tín dụng

Giám đốc TCTD

 

Biểu 2

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (HOẶC CHI NHÁNH TCTD) CHO VAY

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DƯ NỢ VAY TCTD ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
ĐỂ THỰC HIỆN BÀN GIAO CỦA CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG KHI CHUYỂN ĐỔI

đến ngày.... tháng.... năm....

(Theo quy định tại Thông tư số......./2005/TT-NHNN ngày..... tháng.... năm 2005)

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Tên nông, lâm trường

Địa chỉ

Tổng giá trị tài sản

Số tiền vay

Mục đích vay

Lãi suất

Thời hạn vay

Dư nợ

Ghi chú

Nợ gốc

Nợ lãi

I

Nông trường A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tài sản X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tài sản Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Lâm trường B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng giá trị tài sản là Tổng giá trị tài sản của NLTQD theo sổ sách kế toán khi bàn giao tài sản.

 

 

Lập bảng

 

Trưởng phòng tín dụng

....., ngày.... tháng... năm

Thủ trưởng đơn vị

Biểu 3

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ....

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DƯ NỢ VAY TCTD ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
ĐỂ THỰC HIỆN BÀN GIAO CỦA CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG KHI CHUYỂN ĐỔI

đến ngày.... tháng.... năm....

(Theo quy định tại Thông tư số......./2005/TT-NHNN ngày..... tháng.... năm 2005)

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Tên lâm trường

Địa chỉ

Tổng giá trị tài sản

Số tiền vay

Mục đích vay

Lãi suất

Thời hạn vay

Dư nợ

Ghi chú

Nợ gốc

Nợ lãi

I

TCTD (chi nhánh)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nông trường A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Tài sản X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Tài sản Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lâm trường B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TCTD (chi nhánh)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng giá trị tài sản là Tổng giá trị tài sản của NLTQD theo sổ sách kế toán khi bàn giao tài sản.

 

 

Lập bảng

 

Kiểm soát

....., ngày.... tháng... năm

Giám đốc chi nhánh


Biểu 4

 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH DƯ NỢ VAY TCTD ĐỐI VỚI CÁC TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
ĐỂ THỰC HIỆN BÀN GIAO CỦA CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG KHI CHUYỂN ĐỔI

đến ngày.... tháng.... năm....

(Theo quy định tại Thông tư số......./2005/TT-NHNN ngày..... tháng.... năm 2005)

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Tên TCTD

Địa chỉ

Tổng giá trị tài sản

Số tiền vay

Mục đích vay

Lãi suất

Thời hạn vay

Dư nợ

Ghi chú

Nợ gốc

Nợ lãi

I

Chi nhánh tỉnh (thành phố)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nông trường A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Tài sản X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Tài sản Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lâm trường B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Tài sản X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Tài sản Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi nhánh tỉnh (thành phố)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng giá trị tài sản là Tổng giá trị tài sản của NLTQD theo sổ sách kế toán khi bàn giao tài sản.

 

 

Lập bảng

 

Kiểm soát

....., ngày.... tháng... năm

Tổng giám đốc (Giám đốc)


Biểu 5

TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Áp dụng cho TCTD cho vay trực tiếp

gồm: Trụ sở chính và chi nhánh TCTD

PHƯƯƠNG ÁN GIAO NHẬN NỢ CỦA TÀI SẢN BÀN GIAO

(theo quy định tại Thông tưư số..../2005/TT-NHNN ngày..... tháng..... năm 2005)

 

Đơn vị tính: đồng

 

STT

Bên giao

Bên nhận

Tài sản nhận

Tổng giá trị tài sản

Trong đó vốn vay

Dư nợ bàn giao

Chữ ký của người nhận bàn giao

Gốc

Lãi

1

Lâm trường A

Ông X

Y

.....

 

 

 

 

.....

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng giá trị tài sản là Tổng giá trị tài sản của NLTQD theo sổ sách kế toán khi bàn giao tài sản

 

Lập bảng

 

Trưởng phòng tín dụng

....., ngày.... tháng... năm

Thủ trưởng đơn vị

 

thuộc tính Thông tư 02/2005/TT-NHNN

Thông tư 02/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2005/TT-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Đức Thuý
Ngày ban hành:11/04/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Hướng dẫn việc thực hiện giao nhận nợ - Ngày 11/4/2005, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2005/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng (TCTD) trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh (NLTQD). Theo đó, trường hợp giá trị tài sản hình thành từ vốn vay (được xác định tại thời điểm TCTD và NLTQD đánh giá lại giá trị tài sản) nhỏ hơn dư nợ vay thì NLTQD có nghĩa vụ thanh toán phần chênh lệch hoặc bổ sung tài sản đảm bảo trước khi bàn giao tài sản và khoản nợ cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân... Việc nhận bàn giao tài sản và nhận nợ phải được tiến hành đồng thời và phải được thể hiện bằng văn bản giữa 3 bên: NLTQD giao tài sản và chuyển giao nợ, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhận nợ và TCTD. Nội dung văn bản ghi rõ các nội dung liên quan đến việc bàn giao tài sản hình thành từ vốn vay như: bên giao, bên nhận, số lượng, giá trị, tài sản giao nhận, dư nợ vay tương ứng (gốc, lãi), thực trạng dư nợ, trách nhiệm của mỗi bên trong việc giao nhận nợ, kế thừa nghĩa vụ trả nợ... Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Thông tư02/2005/TT-NHNN tại đây

tải Thông tư 02/2005/TT-NHNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi