Quyết định 953/QĐ-TTg 2019 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 953/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển
của Nhà nước năm 2019

----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về Tín dụng đầu tư của Nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4797/BKHĐT-TCTT ngày 11 tháng 7 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;- Các bộ:    

- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 953/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2019
của Thủ tướng Chính phủ)

 

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2019

Kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước

 

 

Tổng mức kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Tỷ đồng

3.800

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực