Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 739/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 937/QĐ-BTC NGÀY 25/4/2011

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-BTC ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
“1. Tại mục I chương trình cải cách quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước: bãi bỏ Đề án số 9” Thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước”
2. Điều chỉnh lại lộ trình các đề án sau:
- Tại mục I chương trình cải cách quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước: Đề án số 7 “Thống nhất đầu mối và quy trình kiểm soát chi NSNN” từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2011-2020.
- Tại mục II chương trình cải cách quản lý ngân quỹ và nợ chính phủ: Đề án số 10 “Xây dựng Nghị định quản lý ngân quỹ”; Đề án số 11 “Xây dựng hệ thống dự báo luồng tiền”; Đề án số 12 “Xây dựng hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro ngân quỹ “ và Đề án số 13 “Xây dựng mô hình KBNN quản lý ngân quỹ”: triển khai sau khi Luật NSNN năm 2002 (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.
- Tại mục II chương trình cải cách công tác kế toán: Đề án số 19 “Xây dựng mô hình Kho bạc Nhà nước thực hiện chức năng Tổng kế toán nhà nước” từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2011-2020; Đề án số 21 “Xây dựng và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán công áp dụng tại Việt Nam trên cơ sở chuẩn mực kế toán công quốc tế” từ giai đoạn 2008-2020 sang giai đoạn 2010-2020.
- Tại mục IV chương trình hiện đại hóa công tác thanh toán” Đề án số 23 “Mở rộng tăng cường thanh toán điện tử với hệ thống Ngân hàng, bao gồm: thanh toán điện tử song phương, thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán điện tử liên ngân hàng” từ giai đoạn 2007-2012 sang giai đoạn 2007-2014.
3. Bổ sung Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN” vào mục V chương trình cải cách công tác kiểm tra, kiểm soát, cụ thể:
- Đơn vị chủ trì: Kho bạc Nhà nước.
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian bắt đầu: 2014.
- Thời gian kết thúc: 2016”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Thủ trưởng, các Phó thủ tướng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 739/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/04/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 739/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020
 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 937/QĐ-BTC NGÀY 25/4/2011
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-BTC ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:
“1. Tại mục I chương trình cải cách quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước: bãi bỏ Đề án số 9” Thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước”
2. Điều chỉnh lại lộ trình các đề án sau:
- Tại mục I chương trình cải cách quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước: Đề án số 7 “Thống nhất đầu mối và quy trình kiểm soát chi NSNN” từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2011-2020.
- Tại mục II chương trình cải cách quản lý ngân quỹ và nợ chính phủ: Đề án số 10 “Xây dựng Nghị định quản lý ngân quỹ”; Đề án số 11 “Xây dựng hệ thống dự báo luồng tiền”; Đề án số 12 “Xây dựng hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro ngân quỹ “ và Đề án số 13 “Xây dựng mô hình KBNN quản lý ngân quỹ”: triển khai sau khi Luật NSNN năm 2002 (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.
- Tại mục II chương trình cải cách công tác kế toán: Đề án số 19 “Xây dựng mô hình Kho bạc Nhà nước thực hiện chức năng Tổng kế toán nhà nước” từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2011-2020; Đề án số 21 “Xây dựng và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán công áp dụng tại Việt Nam trên cơ sở chuẩn mực kế toán công quốc tế” từ giai đoạn 2008-2020 sang giai đoạn 2010-2020.
- Tại mục IV chương trình hiện đại hóa công tác thanh toán” Đề án số 23 “Mở rộng tăng cường thanh toán điện tử với hệ thống Ngân hàng, bao gồm: thanh toán điện tử song phương, thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán điện tử liên ngân hàng” từ giai đoạn 2007-2012 sang giai đoạn 2007-2014.
3. Bổ sung Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN” vào mục V chương trình cải cách công tác kiểm tra, kiểm soát, cụ thể:
- Đơn vị chủ trì: Kho bạc Nhà nước.
- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian bắt đầu: 2014.
- Thời gian kết thúc: 2016”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ trưởng, các Phó thủ tướng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN.
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!