Quyết định 937/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------------------

Số: 937/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Hà Nội, ngày  25  tháng  04  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục điều chỉnh tên và lộ trình triển khai các đề án, cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 được quy định tại Quyết định số 3873/QĐ-BTC ngày 12/12/2008.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:   

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng (để báo cáo);

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, KBNN.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Vũ Văn Ninh

                                                                                   

DANH MỤC ĐỀ ÁN, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KBNN ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 937 /QĐ-BTC ngày  25 / 04 / 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

I

Chương trình cải cách quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước

1

Hiện đại hoá quy trình quản lý thu nộp thuế giữa Thuế-Hải quan và KBNN

Tổng cục thuế

KBNN; Tổng cục Hải quan; Cục Tin học và thống kê.

2007

2012

2

Xây dựng quy trình cam kết chi

KBNN

Vụ NSNN; Vụ Đầu tư; Vụ CĐKT; Vụ HCSN.

2008

2012

3

Xây dựng kho dữ liệu thu, chi NSNN

Cục Tin học và Thống kê

Vụ NSNN; ĐT; HCSN; Vụ I; KBNN; CĐKT; Cục QLN&TCĐN; TCNH; các đơn vị liên quan khác.

2008

2010

4

Xây dựng quy trình kiểm soát chi NSNN "một cửa" qua KBNN

KBNN

 

2007

2008

5

Sửa đổi bổ sung Luật NSNN

Vụ NSNN

Các đơn vị thuộc Bộ

2008

2014

6

Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN

KBNN

Vụ NSNN; ĐT; HCSN; CĐKT&KT; Thanh tra TC; Pháp chế; các đơn vị liên quan khác.

2011

2012

7

Thống nhất đầu mối và quy trình kiểm soát chi NSNN

KBNN

Các đơn vị thuộc Bộ

2011

2015

8

Xây dựng quy trình kiểm soát chi điện tử

KBNN

Vụ NSNN; Vụ ĐT; Vụ HCSN; CĐKT&KT; Cục QLN&TCĐN; TH&TK; các đơn vị liên quan khác.

2015

2020

9

Thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước

Vụ NSNN

KBNN; ĐT; Tổng cục dự trữ; Vụ HCSN; CĐKT&KT; Cục QLN&TCĐN; TCNH; các đơn vị có liên quan khác

2012

2015

II

Chương trình cải cách quản lý ngân quỹ và nợ Chính phủ

10

Xây dựng Nghị định quản lý ngân quỹ

KBNN

NSNN; TCNH; Cục QLN&TCĐN; CĐKT&KT; các đơn vị có liên quan khác.

2008

2012

11

Xây dựng hệ thống dự báo dòng tiền

KBNN

NSNN; TCNH; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan khác

2011

2013

12

Xây dựng hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro ngân quỹ

KBNN

Vụ NSNN; Vụ TCNH; Cục TH&TK; Thanh tra TC; các đơn vị có liên quan khác.

2011

2013

13

Xây dựng mô hình KBNN quản lý ngân quỹ

KBNN

Vụ NSNN; Vụ TCNH; Cục QLN&TCĐN; Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác

2011

2012

nhayThời gian triển khai các Đề án 10, 11, 12, 13 bắt đầu sau khi Luật NSNN năm 2002 (sửa đổi) được Quốc hội thông qua theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 739/QĐ-BTC.nhay

14

Tái cơ cấu hàng hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ

KBNN

Vụ NSNN; Vụ TCNH; Cục QLN&TCĐN; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan khác.

2010

2011

15

Sửa đổi Nghị định số 141/2003/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ , trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Vụ TCNH

Vụ NSNN; KBNN; Cục QLN&TCĐN; các đơn vị có liên quan khác

2008

2011

16

Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2011/NĐ-CP; tổ chức hiện đại hóa công tác phát hành

Vụ TCNH

Vụ NSNN; KBNN; Cục QLN&TCĐN; các đơn vị có liên quan khác

2008

2012

17

Đề án quản lý nợ

Cục QLN&TCĐN

Vụ NSNN; KBNN; Vụ CĐKT&KT; các đơn vị có liên quan khác.

2008

2011

III

Chương trình cải cách công tác kế toán

18

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị trong điều kiện triển khai TABMIS

Vụ NSNN

KBNN; Vụ CĐKT&KT; và các đơn vị thuộc Bộ.

Theo lộ trình triển khai TABMIS

19

Xây dựng mô hình KBNN thực hiện chức năng Tổng kế toán nhà nước

KBNN

NSNN; CĐKT&KT; Vụ ĐT; Vụ HCSN; Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác.

2011

2015

20

Xây dựng hệ thống kế toán nhà nước

KBNN

NSNN; CĐKT&KT; Vụ ĐT; Vụ HCSN; TCT; TCHQ; các đơn vị có liên quan khác.

2011

2015

21

Xây dựng và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán công áp dụng tại Việt Nam trên cơ sở chuẩn mực kế toán công quốc tế

Vụ CĐKT&KT

NSNN; KBNN; Vụ ĐT; Vụ HCSN; TCT; TCHQ; các đơn vị có liên quan khác

2008

2020

IV

Chương trình hiện đại hoá hệ thống thanh toán

22

Tăng cuờng công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN

KBNN

NSNN; TCT;TCHQ; Vụ TCNH; Cục TH&TK

2007

2020

23

Mở rộng và tăng cường thanh toán điện tử với hệ thống Ngân hàng bao gồm: thanh toán điện tử song phương, thanh toán bù trừ điện tử; thanh toán điện tử liên NH

KBNN

Vụ CĐKT&KT; Tổng cục thuế; Tổng cục HQ; Cục TH&TK.

2007

2012

V

Chương trình cải cách công tác kiểm tra, kiểm soát

24

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và quy trình giám sát từ xa các hoạt động nghiệp vụ KBNN

KBNN

Vụ CĐKT&KT; Thanh tra Tài chính; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan

2008

2011

25

Xây dựng khung kiểm soát quản lý rủi ro các hoạt động KBNN

KBNN

Vụ CĐKT&KT; Thanh tra Tài chính; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan

2008

2011

26

Xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ KBNN

KBNN

Vụ CĐKT&KT; Thanh tra Tài chính; Cục TH&TK; Vụ TCCB; Vụ TVQT; các đơn vị có liên quan

2008

2011

27

Xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ

KBNN

Vụ CĐKT&KT; Thanh tra Tài chính; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan

2008

2011

nhayĐề án "Xây dựng tổ chức bộ máy và hoạt động thanh tra chuyên ngành KBNN" được bổ sung vào Mục V Chương trình cải cách công tác kiểm tra, kiểm soát theo theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 739/QĐ-BTC.nhay

VI

Chương trình Hiện đại hoá công nghệ thông tin

28

Triển khai dự án TABMIS

Ban triển khai TABMIS

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo tiến độ thực hiện TABMIS

29

Hoàn thiện các ứng dụng của KBNN trong điều kiện triển khai TABMIS

KBNN

Cục TH&TK

2008

2015

30

Triển khai hệ thống an toàn bảo mật cho hệ thống thông tin kho bạc, trong đó có hệ thống TABMIS

KBNN

Cục TH&TK; NSNN; các đơn vị có liên quan

2008

2015

31

Thiết lập hệ thống dự phòng khắc phục thảm hoạ

Cục Tin học và Thống kê

KBNN; TCT; TCHQ; UBCKNN; các đơn vị có liên quan khác

2008

2015

32

Xây dựng mạng thông tin nội bộ Intranet của kho bạc

KBNN

Cục TH&TK

2007

2008

33

Xây dựng cổng thông tin điện tử KBNN

KBNN

Cục TH&TK

2008

2012

34

Xây dựng Kho bạc điện tử

KBNN

Cục TH&TK; TCT; TCHQ; các đơn vị có liên quan

2015

2020

VII

Chương trình hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực

35

Xác định những thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức bộ máy và nhu cầu nguồn nhân lực trong điều kiện triển khai TABMIS

KBNN

Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác

2008

2015

36

Xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình tổ chức mới: KBNN không thực hiện thu, chi tiền mặt; KBNN khu vực.

KBNN

Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác

2010

2020

37

Xây dựng chương trình, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về quản lý cán bộ KBNN

KBNN

Vụ TCCB; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan khác

2008

2009

38

Hoàn thiện chính sách quản lý cán bộ KBNN bao gồm: xác định rõ quyền và nghĩa vụ cán bộ KBNN, xây dựng bản mô tả công việc; hệ thống chỉ tiêu đánh giá cán bộ ...

KBNN

Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác

2008

2020

39

Tăng cường sử dụng lao động của các tổ chức cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp đối với một số công việc hoặc lĩnh vực không cần phải bố trí biên chế KBNN

KBNN

Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác

2008

2011

40

Xây dựng bộ giáo trình chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KBNN và sinh viên đại học, cao đẳng về nghiệp vụ KBNN

KBNN

Vụ TCCB; Trung tâm đào tạo cán bộ; các đơn vị có liên quan khác

2011

2015

VIII

Chương trình đổi mới quản lý tài chính nội ngành và tăng cường hợp tác quốc tế

41

Xây dựng và triển khai cơ chế tài chính KBNN mới thay thế cho cơ chế tài chính hiện hành được ban hành theo Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ

KBNN

Vụ KHTC, các đơn vị liên quan khác

2011

2013

42

Xây dựng kế hoạch tổng thể về phát triển hợp tác quốc tế của KBNN đến năm 2020

KBNN

Vụ hợp tác quốc tế; các đơn vị có liên quan

2008

2011

Thuộc tính văn bản
Quyết định 937/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 937/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 937/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Danh mục các đề án và cơ chế chính sách thực hiện
Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục điều chỉnh tên và lộ trình triển khai các đề án, cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 được quy định tại Quyết định số 3873/QĐ-BTC ngày 12/12/2008.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:   
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Vũ Văn Ninh

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!