Quyết định 737/QĐ-BTC 2019 bổ sung Quyết định 1206/QĐ-BTC về phân cấp kiểm toán nội bộ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 737/QĐ-BTC

Quyết định 737/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1206/QĐ-BTC ngày 26/07/2018 và thay thế một số nội dung của Công văn 4890/BTC-KHTC ngày 27/04/2018 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:737/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:03/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh việc phân cấp quản lý tài chính đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bộ Tài chính đã ra Quyết định 737/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1206/QĐ-BTC ngày 26/07/2018 và thay thế một số nội dung của Công văn 4890/BTC-KHTC ngày 27/04/2018 của Bộ Tài chính ngày 03/05/2019.

Theo đó, bên cạnh việc phải báo cáo Bộ Tài chính về tổng hợp dự toán đã phân bổ, giao, điều chỉnh của các đơn vị dự toán thuộc Bộ và phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS thì trong trường hợp các đơn vị dự toán cấp II thực hiện điều chỉnh dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo phân cấp thì Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ giao Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính trong thời gian 05 ngày làm việc thực hiện như sau:

Trường hợp thống nhất với đề nghị của đơn vị: Ký Công văn của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) gửi Bộ Tài chính (Quản lý Nhà nước) để kiểm tra, phê duyệt điều chỉnh dự toán trên hệ thống TABMIS và gửi Lãnh đạo Bộ để báo cáo.

Trường hợp không thống nhất với đề nghị của đơn vị: Ký Công văn của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) yêu cầu đơn vị dự toán cấp II trực tiếp thuộc Bộ điều chỉnh lại theo quy định và gửi Lãnh đạo Bộ để báo cáo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.                   

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định 1206/QĐ-BTC về việc phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

Xem chi tiết Quyết định 737/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 737/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1206/QĐ-BTC NGÀY 26/7/2018 VÀ THAY THẾ MỘT NỘI DUNG CỦA CÔNG VĂN SỐ 4890/BTC-KHTC NGÀY 27/4/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1206/QĐ-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung điểm b khoản 1.4 Điều 1 như sau:
b) Báo cáo Bộ Tài chính (Cơ quan tài chính) về tổng hợp dự toán đã phân bổ, giao, điều chỉnh của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính để kiểm tra phân bố, điều chỉnh dự toán và phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS.
Trường hợp các đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo phân cấp tại khoản 2.3 Điều này: Thực hiện theo điểm đ khoản 1.5 Điều này.
2. Bổ sung điểm đ khoản 1.5 Điều 1 như sau:
đ) Đối với việc các đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo phân cấp tại khoản 2.3 Điều này: Giao Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính trong thời gian 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo và các tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật ngân sách do đơn vị dự toán cấp II trực tiếp thuộc Bộ gửi) thực hiện như sau
- Trường hợp thống nhất với đề nghị của đơn vị: Ký Công văn của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) gửi Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) để kiểm tra, phê duyệt điều chỉnh dự toán trên hệ thống TABMIS và gửi Lãnh đạo Bộ (để báo cáo).
- Trường hợp không thống nhất với đề nghị của đơn vị: Ký Công văn của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) yêu cầu đơn vị dự toán cấp II trực tiếp thuộc Bộ điều chỉnh lại theo quy định và gửi Lãnh đạo Bộ (để báo cáo).
Điều 2. Thay thế mục 1.4 phần 1 Công văn số 4890/BTC-KHTC ngày 27/4/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, lập dự toán, chấp hành dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính như sau:
“1.4. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính:
- Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo 02 đợt: Đợt 1 vào tháng 6 và đợt 2 vào tháng 10 hàng năm (trừ trường hợp đặc biệt đột xuất). Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm theo thời gian như sau:
+ Đối với điều chỉnh dự toán đợt 1: Báo cáo trước ngày 30/5 hàng năm.
+ Đối với điều chỉnh dự toán đợt 2: Báo cáo trước ngày 30/9 hàng năm.
- Đối với việc các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo phân cấp của Bộ Tài chính (Quản lý ngành): Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính phải hoàn thành việc điều chỉnh dự toán hàng năm đối với các đơn vị dự toán trực thuộc (bao gồm cả việc điều chỉnh dự toán đối với các đơn vị dự toán cấp Chi cục), báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) về kết quả điều chỉnh dự toán (gồm: Đơn vị, căn cứ, nội dung, dự toán của từng nhiệm vụ) trước ngày 25/10 hàng năm để báo cáo Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) kiểm tra, phê duyệt TABMIS theo quy định (đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/11 hàng năm)”.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải)
;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi