Quyết định 60/QĐ-VKSTC 2022 công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 60/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-VKSTC ngày 10/3/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh kinh phí chi Giám định tư pháp và chi khám chữa bệnh bắt buộc (kinh phí không tự chủ) của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 25/4/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho các đơn vị dự toán trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-VKSTC ngày 05/5/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ sung dự toán kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm sát cán bộ Lào năm 2022 cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-VKSTC ngày 03/6/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán trực thuộc;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (theo 04 quyết định đính kèm) .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng VKSND tối cao và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Trang tin điện tử VKSND tối cao (để đăng tin);
- Lưu: VP, C3 (VTh, LĐC, P.KHNS).
Ng
10b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 14/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022

_____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán NSNN năm 2022 cho các đơn vị dự toán trong Ngành;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh 35,112 triệu đồng kinh phí chi Giám định tư pháp và chi khám chữa bệnh bắt buộc (kinh phí không tự chủ) của Văn phòng VKSND tối cao tại Hà Nội cho VKSND tỉnh Quảng Trị (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Đơn vị sử dụng ngân sách; Bản chi tiết của
từng đơn vị sử dụng ngân sách
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách); Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách
- Lưu VP; C3 (Vth, LĐC, PTCKT, P.KHNS).
Ph.15b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-VKSTC ngày 10/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Loại: 340-341

(Kinh phí tự chủ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Mã ĐVSDNS

Mã KBGD

Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ

Điều chỉnh tăng

Điều chỉnh giảm

1

Văn phòng VKSND tối cao tại Hà Nội

1003046

0011

35,112

2

VKSND tỉnh Quảng Trị

1053313

1561

35,112

Ghi chú:

- Giảm kinh phí chi Giám định tư pháp và khám chữa bệnh bắt buộc (kinh phí không tự chủ) của Văn phòng VKSND tối cao tại Hà Nội là 35,112 triệu đồng.

- Tăng kinh phí (không tự chủ) cho VKSND tỉnh Quảng Trị là 35,112 triệu đồng để bổ sung kinh phí khám chữa bệnh bắt buộc cho VKSND huyện Gio Linh (bị can Hoàng Đình Chính).

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 39/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022

___________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1934/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán chi NSNN năm 2022 cho các đơn vị dự toán trong Ngành;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch- Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Đơn vị sử dụng ngân sách; Bản chi tiết của
từng đơn vị sử dụng ngân sách
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách) Bản chi tiết của từng đơn vị sử dụng ngân sách
- Lưu VP; C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
B50b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ TINH GIẢN BIÊN CHẾ BỔ SUNG ĐỢT I NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC-C3 ngày 25/4/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Loại 340-341

Đơn vị tính: đồng

STT

Tên đơn vị VKS

Số người

Số tiền

I

Nghỉ hưu trước tuổi

14

3.378.396.550

1

VKS tỉnh Lạng Sơn

1

183.345.190

2

VKS tỉnh Long An

5

1.347.885.050

3

VKS tỉnh Kon Tum

1

219.128.650

4

VKS tỉnh Đắk Lắk

1

293.860.400

4

VKS tỉnh Đồng Nai

5

1.206.932.950

5

VKS tỉnh Gia Lai

1

127.244.310

II

Nghỉ thôi việc ngay

1

320.097.640

1

VKS tỉnh Tây Ninh

1

320.097.640

Tổng cộng

15

3.698.494.190

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 40/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022

_____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Công văn số 2024/BKHĐT-KTĐN ngày 30/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào và Campuchia năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-VKSTC ngày 23/02/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2022;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao bổ sung, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và đầu tư (để báo cáo);
- Kho bạc nhà nước Trung ương (để phối hợp);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để phối hợp);
- Trường ĐTBD NVKS tại TP HCM (để thực hiện);
- Lưu: VP; Thư ký PVT; C3 (Vth, LĐC, P.KHNS; P.TCKT). Tâm.
15b.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀO NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-VKSTC ngày 05/5/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐTBD NVKS TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mã số đơn vị quan hệ ngân sách: 1003047

Mã số KBNN nơi giao dịch: 0136

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

Kinh phí đào tạo cán bộ Lào

(Loại 400-402, Mục 7400 - Tiểu mục 7401)

685,0

Ghi chú: Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm sát cho 20 cán bộ Lào trong thời gian 02 tháng.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 49/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022

____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán NSNN năm 2022 cho các đơn vị dự toán trong Ngành;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; VKSND tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách);
- Lưu VP; C3(Vth, LĐC, PTCKT, P.KHNS).
Ph.15b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-VKSTC-C3 ngày 03/6/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Loại 340-341

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị VKS

Kinh phí thực hiện tự chủ

Ghi chú

Điều chỉnh Giảm

Điều chỉnh tăng

1

Văn phòng VKSND tối cao

779,2

2

VKS tỉnh Thừa Thiên Huế

557,2

Kinh phí Đoàn ra (Thăm và làm việc tại CHDCND Lào)

107,2

Kinh phí sửa chữa trụ sở VKSND huyện Phong Điền khắc phục hậu quả lốc xoáy

450,0

3

VKS tỉnh Phú Thọ

222,0

Kinh phí sửa chữa trụ sở VKSND huyện Đoan Hùng khắc phục mưa bão

222,0

Tổng cộng

779,2

779,2

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-VKSTC-C3 ngày 03/6/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Mã số đơn vị quan hệ ngân sách: 1003046

Mã số KBNN nơi giao dịch: 0011

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (L340- 341)

779

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

779,2

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

Ghi chú:

- Điều chỉnh giảm Kinh phí Đoàn ra

107,2 triệu đồng

- Điều chỉnh giảm Kinh phí Công tác chỉ đạo điều hành của VKSND tối cao

672 triệu đồng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-VKSTC-C3 ngày 03/6/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

ĐƠN VỊ: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Mã số đơn vị quan hệ ngân sách: 1053521

Mã số KBNN nơi giao dịch: 1611

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

TNG SỐ

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (L340- 341)

557,2

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

557,2

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

Ghi chú:

- Điều chỉnh tăng kinh phí Đoàn ra

107,2 triệu đồng

- Điều chỉnh tăng kinh phí sửa chữa trụ sở VKSND huyện Phong Điền khắc phục lốc xoáy

450,0 triệu đồng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-VKSTC-C3 ngày 03/6/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

ĐƠN VỊ: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Mã số đơn vị quan hệ ngân sách: 1053047

Mã số KBNN nơi giao dịch: 1261

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

NỘI DUNG

TNG S

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (L340- 341)

222

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

222

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

Ghi chú:

- Điều chỉnh tăng kinh phí sửa chữa trụ sở khắc phục mưa bão

222 triệu đồng

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 60/QĐ-VKSTC

Quyết định 60/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:60/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành:28/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

VKSNDTC công bố, công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2022

Ngày 28/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 60/QĐ-VKSTC về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Cụ thể, giảm kinh phí chi Giám định tư pháp và khám chữa bệnh bắt buộc (kinh phí không tự chủ) của Văn phòng VKSND tối cao tại Hà Nội là 35,112 triệu đồng. Đồng thời, tăng kinh phí (không tự chủ) cho VKSND tỉnh Quảng Trị là 35,112 triệu đồng để bổ sung kinh phí khám chữa bệnh bắt buộc cho VKSND huyện Gio Linh (bị can Hoàng Đình Chính).

Ngoài ra, giao bổ sung 685 triệu đồng cho Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh để tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm sát cho 20 cán bộ Lào trong thời gian 02 tháng.

Bên cạnh đó, điều chỉnh giảm 779,2 triệu đồng kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng VKSND tối cao, điều chỉnh tăng 557,2 triệu đồng kinh phí Đoàn ra thăm và làm việc tại CHDCND Lào, kinh phí sửa chữa trụ sở VKSND huyện Phong Điền khắc phục hậu quả lốc xoáy của VKS tỉnh Thừa Thiên Huế và 222 triệu đồng kinh phí sửa chữa trụ sở VKSND huyện Đoan Hùng khắc phục mưa bão cho VKSND tỉnh Phú Thọ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 60/QĐ-VKSTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi