Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 57/2002/QĐ-NHNN
NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM
ĐỀ ÁN PHÂN TÍCH, XẾP LOẠI TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật các Tổ chức tín dụng ngày 12-12-1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-03-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Cho phép Trung tâm Thông tin tín dụng triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp. Việc phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp được thực hiện tại Trung tâm Thông tin tín dụng theo phương pháp xếp loại và phương pháp so sánh. Nội dung cụ thể như sau:

1- Thu thập thông tin:

Các chỉ tiêu thông tin thu thập để sử dụng trong quá trình phân tích bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh;

- Tình hình dư nợ ngân hàng;

- Các thông tin phi tài chính khác.

2- Phân loại doanh nghiệp: theo ngành kinh tế, theo quy mô.

- Theo ngành: nông lâm ngư nghiệp; thương mại dịch vụ; xây dựng; công nghiệp;

- Theo quy mô: lớn; vừa; nhỏ.

3- Các chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản gồm:

- Chỉ tiêu thanh khoản;

- Chỉ tiêu hoạt động;

- Chỉ tiêu cân nợ;

- Chỉ tiêu thu nhập.

4- Chỉ tiêu phân tích, trọng số cho các chỉ tiêu, thang điểm được thể hiện ở biểu 04 của đề án.

5- Cách tính điểm các chỉ tiêu:

Nội dung cách tính điểm thể hiện ở biểu 3A, 3B, 3C, 3D của đề án.

6- Doanh nghiệp được xếp loại tín dụng theo 6 loại có thứ hạng từ cao xuống thấp, có ký hiệu như sau: AA; A; BB; B; CC; C.

Điểm tối đa cho một doanh nghiệp là 135 điểm, điểm tối thiểu là 27 điểm, khoảng cách loại tín dụng doanh nghiệp được xác định theo công thức:

Khoảng cách

 

Điểm tối đa - Điểm tối thiểu

 

135 - 27

 

 

loại tín dụng

=

-------------------------------------

=

--------------

=

18

doanh nghiệp

 

Số loại tín dụng doanh nghiệp

 

6

 

 

 

Nội dung đánh giá từng loại theo biểu số 05 của đề án.

 

Điều 2. Thời gian thí điểm 02 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau thời gian thí điểm, Trung tâm Thông tin tín dụng báo cáo kết quả trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

 

Điều 3. Đối tượng thí điểm phân tích, xếp loại tín dụng là các doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Công ty cổ phần.

 

Điều 4. Trong thời gian thí điểm, Trung tâm Thông tin tín dụng chỉ được cung cấp sự đánh giá thông tin, xếp loại tín dụng doanh nghiệp cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; các tổ chức tín dụng. Các đơn vị sử dụng thông tin đúng mục đích; không cung cấp lại thông tin cho bên thứ ba.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 6. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


BIỂU SỐ 3A

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

 

Chỉ tiêu

Tiêu chuẩn về các chỉ tiêu tài chính đối với các doanh nghiệp

 

Quy mô lớn

Quy mô vừa

Quy mô nhỏ

 

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

* Các chỉ tiêu thanh khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Khả năng thanh toán ngắn hạn (L)

2,1

1,5

1,0

0,7

2,3

1,6

1,2

0,9

2,5

2,0

1,5

1,0

2- Khả năng thanh toán nhanh (L)

1,1

0,8

0,6

0,2

1,3

1,0

0,7

0,4

1,5

1,2

1,0

1,0

* Các chỉ tiêu hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Vòng quay hàng tồn kho (V)

4,0

3,5

3,0

2,0

4,5

4,0

3,5

3,0

4,0

3,0

2,5

2,0

4- Kỳ thu tiền bình quân (N)

40

50

60

70

39

45

55

60

34

38

44

55

5- Hiệu quả sử dụng tài sản (L)

3,5

2,9

2,3

1,7

4,5

3,9

3,3

2,7

5,5

4,9

4,3

3,7

* Các chỉ tiêu cân nợ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Nợ phải trả/tổng tài sản

39

48

59

70

30

40

52

60

30

35

45

55

7- Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu

64

92

143

233

42

66

108

185

42

53

81

122

8- Nợ quá hạn/Tổng dư nợ ngân hàng

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

* Các chỉ tiêu thu nhập (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu

3,0

2,5

2,0

1,5

4,0

3,5

3,0

2,5

5,0

4,5

4,0

3,5

10- Tổng thu nhập trước thuế/tổng tài sản có

4,5

4,0

3,5

3,0

5,0

4,5

4,0

3,5

6,0

5,5

5,0

4,5

11- Tổng thu nhập trước thuế/nguồn vốn CSH

10

8,5

7,6

7,5

10

8

7,5

7

10

9

8,3

8,4

 

Ghi chú: Doanh nghiệp có tỷ số: Từ A về phía trái: 5 điểm

Sau A đến B: 4 điểm

Sau B đến C: 3 điểm

Sau C đến D: 2 điểm

Từ sau D về phía phải: 1 điểm

 

* Một số trường hợp đặc biệt:

- Các chỉ số lợi nhuận trong các mục 9, 10, 11 < 0: 0 điểm

- Tỷ số Nợ phải trả /NVCSH trong mục 7 < 0: 0 điểm


BIỂU SỐ 3B

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

Chỉ tiêu

Tiêu chuẩn về các chỉ tiêu tài chính đối với các doanh nghiệp

 

Quy mô lớn

Quy mô vừa

Quy mô nhỏ

 

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

* Các chỉ tiêu thanh khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Khả năng thanh toán ngắn hạn (L)

2,1

1,6

1,1

0,8

2,3

1,7

1,2

1,0

2,9

2,3

1,7

1,4

2- Khả năng thanh toán nhanh (L)

1,4

0,9

0,6

0,4

1,7

1,1

0,7

0,6

2,2

1,8

1,2

0,9

* Các chỉ tiêu hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Vòng quay hàng tồn kho (V)

5,0

4,5

4,0

3,5

6,0

5,5

5,0

4,5

7,0

6,5

6,0

5,5

4- Kỳ thu tiền bình quân (N)

39

45

55

60

34

38

44

55

32

37

43

50

5- Hiệu quả sử dụng tài sản (L)

3,0

2,5

2,0

1,5

3,5

3,0

2,5

2,0

4,0

3,5

3,0

2,5

* Các chỉ tiêu cân nợ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Nợ phải trả/tổng tài sản

35

45

55

65

30

40

50

60

25

35

45

55

7- Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu

53

69

122

185

42

66

100

150

33

54

81

122

8- Nợ quá hạn/Tổng dư nợ ngân hàng

0

1,0

1,5

2,0

0

1,6

1,8

2,0

0

1,6

1,8

2,0

* Các chỉ tiêu thu nhập (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu

7,0

6,5

6,0

5,5

7,5

7,0

6,5

6,0

8,0

7,5

7,0

6,5

10- Tổng thu nhập trước thuế/tổng tài sản có

6,5

6,0

5,5

5,0

7,0

6,5

6,0

5,5

7,5

7,0

6,5

6,0

11- Tổng thu nhập trước thuế/nguồn vốn CSH

14,2

12,2

9,6

9,8

13,7

12

10,8

9,8

13,3

11,8

10,9

10

 

Ghi chú: Doanh nghiệp có tỷ số: Từ A về phía trái: 5 điểm

Sau A đến B: 4 điểm

Sau B đến C: 3 điểm

Sau C đến D: 2 điểm

Từ sau D về phía phải: 1 điểm

 

* Một số trường hợp đặc biệt:

- Các chỉ số lợi nhuận trong các mục 9, 10, 11 < 0: 0 điểm

- Tỷ số Nợ phải trả/NVCSH trong mục 7 < 0: 0 điểm


BIỂU SỐ 3C

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

 

Chỉ tiêu

Tiêu chuẩn về các chỉ tiêu tài chính đối với các doanh nghiệp

 

Quy mô lớn

Quy mô vừa

Quy mô nhỏ

 

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

* Các chỉ tiêu thanh khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Khả năng thanh toán ngắn hạn (L)

1,9

1,0

0,8

0,5

2,1

1,1

0,9

0,6

2,3

1,2

1,0

0,9

2- Khả năng thanh toán nhanh (L)

0,9

0,7

0,4

0,1

1,0

0,7

0,5

0,3

1,2

1,0

0,8

0,4

* Các chỉ tiêu hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Vòng quay hàng tồn kho (V)

3,5

3,0

2,5

2,0

4,0

3,5

3,0

2,5

3,5

3,0

2,0

1,0

4- Kỳ thu tiền bình quân (N)

60

90

120

150

45

55

60

65

40

50

55

60

5- Hiệu quả sử dụng tài sản (L)

2,5

2,3

2,0

1,7

4,0

3,5

2,8

2,2

5,0

4,2

3,5

2,5

* Các chỉ tiêu cân nợ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Nợ phải trả/tổng tài sản

55

60

65

70

50

55

60

65

45

50

55

60

7- Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu

69

100

150

233

69

100

122

150

66

69

100

122

8- Nợ quá hạn/Tổng dư nợ ngân hàng

0

1

1,5

2,0

0

1,6

1,8

2,0

0

1

1,5

2,0

* Các chỉ tiêu thu nhập (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu

8,0

7,0

6,0

5,0

9,0

8,0

7,0

6,0

10

9,0

8,0

7,0

10- Tổng thu nhập trước thuế/tổng tài sản có

6

4,5

3,5

2,5

6,5

5,5

4,5

3,5

7,5

6,5

5,5

4,5

11- Tổng thu nhập trước thuế/nguồn vốn CSH

9,2

9

8,7

8,3

11,5

11

10

8,7

11,3

11

10

9,5

 

Ghi chú: Doanh nghiệp có tỷ số: Từ A về phía trái: 5 điểm

Sau A đến B: 4 điểm

Sau B đến C: 3 điểm

Sau C đến D: 2 điểm

Từ sau D về phía phải: 1 điểm

 

* Một số trường hợp đặc biệt:

- Các chỉ số lợi nhuận trong các mục 9, 10, 11 < 0: 0 điểm

- Tỷ số Nợ phải trả/NVCSH trong mục 7 < 0: 0 điểm


BIỂU SỐ 3D

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP

 

Chỉ tiêu

Tiêu chuẩn về các chỉ tiêu tài chính đối với các doanh nghiệp

 

Quy mô lớn

Quy mô vừa

Quy mô nhỏ

 

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

* Các chỉ tiêu thanh khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Khả năng thanh toán ngắn hạn (L)

2,0

1,4

1,0

0,5

2,2

1,6

1,1

0,8

2,5

1,8

1,3

1,0

2- Khả năng thanh toán nhanh (L)

1,1

0,8

0,4

0,2

1,2

0,9

0,7

0,3

1,3

1

0,8

0,6

* Các chỉ tiêu hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Vòng quay hàng tồn kho (V)

5,0

4,0

3,0

2,5

6,0

5,0

4,0

3,0

4,3

4,0

3,7

3,4

4- Kỳ thu tiền bình quân (N)

45

55

60

65

35

45

55

60

30

40

50

55

5- Hiệu quả sử dụng tài sản (L)

2,3

2,0

1,7

1,5

3,5

2,8

2,2

1,5

4,2

3,5

2,5

1,5

* Các chỉ tiêu cân nợ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Nợ phải trả/tổng tài sản

45

50

60

70

45

50

55

65

40

45

50

55

7- Nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu

122

150

185

233

100

122

150

185

82

100

122

150

8- Nợ quá hạn/Tổng dư nợ ngân hàng

0

1

1,5

2,0

0

1,6

1,8

2,0

0

1

1,4

1,8

* Các chỉ tiêu thu nhập (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Tổng thu nhập trước thuế/doanh thu

5,5

5,0

4,0

3,0

6,0

5,0

4,0

2,5

6,5

6,0

5,0

4,0

10- Tổng thu nhập trước thuế/tổng tài sản có

6,0

5,5

5,0

4,0

6,5

6,0

5,5

5,0

7,0

6,5

6,0

5,0

11- Tổng thu nhập trước thuế/nguồn vốn CSH

14,2

13,7

13,3

13

14,2

13,3

13

12,2

13,3

13

12,9

12,5

 

Ghi chú: Doanh nghiệp có tỷ số: Từ A về phía trái: 5 điểm

Sau A đến B: 4 điểm

Sau B đến C: 3 điểm

Sau C đến D: 2 điểm

Từ sau D về phía phải: 1 điểm

 

* Một số trường hợp đặc biệt:

- Các chỉ số lợi nhuận trong các mục 9, 10, 11 < 0: 0 điểm

- Tỷ số Nợ phải trả/NVCSH trong mục 7 < 0: 0 điểm


BIỂU SỐ 04

BẢNG CHỈ TIÊU, TRỌNG SỐ, THANG ĐIỂM XẾP LOẠI

 

Các chỉ tiêu

Trọng số

Thang điểm xếp loại

 

 

A

B

C

D

Sau D

Các chỉ tiêu thanh khoản

 

 

 

 

 

 

1- Khả năng thanh toán ngắn hạn

2

5

4

3

2

1

2- Khả năng thanh toán nhanh

1

5

4

3

2

1

Các chỉ tiêu hoạt động

 

 

 

 

 

 

3- Luân chuyển hàng tồn kho

3

5

4

3

2

1

4- Kỳ thu tiền bình quân

3

5

4

3

2

1

5- Hệ số sử dụng tài sản

3

5

4

3

2

1

Các chỉ tiêu cân nợ

 

 

 

 

 

 

6. Nợ phải trả/Tổng tài sản

3

5

4

3

2

1

7. Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu

3

5

4

3

2

1

8- Nợ quá hạn/Tổng dư nợ ngân hàng

3

5

4

3

2

1

Các chỉ tiêu thu nhập

 

 

 

 

 

 

9- Tổng thu nhập trước thuế /doanh thu

2

5

4

3

2

1

10- Tổng thu nhập trước thuế/Tổng tài sản có

2

5

4

3

2

1

11- Tổng thu nhập trước thuế /Nguồn vốn CSH

2

5

4

3

2

1

 


BIỂU SỐ 5

BẢNG XẾP LOẠI TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

 

Ký hiệu xếp loại

Nội dung

AA

Doanh nghiệp này là doanh nghiệp hoạt động rất tốt, đạt hiệu quả cao và có triển vọng tốt đẹp. Rủi ro thấp.

A

Doanh nghiệp này là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tài chính lành mạnh, có tiềm năng phát triển. Rủi ro thấp.

BB

Doanh nghiệp này hoạt động có hiệu quả, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, có hạn chế nhất định về nguồn lực tài chính và có những nguy cơ tiềm ẩn. Rủi ro thấp.

B

Doanh nghiệp hạng này hoạt động chưa đạt hiệu quả, khả năng tự chủ tài chính thấp, có nguy cơ tiềm ẩn. Rủi ro trung bình.

CC

Doanh nghiệp này có hiệu quả hoạt động thấp, tài chính yếu kém, thiếu khả năng tự chủ về tài chính. Rủi ro cao.

C

Doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ kéo dài, tình hình tài chính yếu, không có khả năng tự chủ tài chính, có nguy cơ phá sản. Rủi ro rất cao.

 

Ghi chú:

- Loại AA sẽ có số điểm từ 117 đến 135

- Loại A sẽ có số điểm từ 98 đến 116

- Loại BB sẽ có số điểm từ 79 đến 97

- Loại B sẽ có số điểm từ 60 đến 78

- Loại CC sẽ có số điểm từ 41 đến 59

- Loại C sẽ có số điểm dưới 41 điểm.

 

thuộc tính Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:57/2002/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành:24/01/2002Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

STATE BANK OF VIETNAM
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 57/2002/QD-NHNN
Hanoi, January 24th, 2002
 
DECISION
ON THE EXPERIMENTAL DEPLOYMENT OF THE ENTERPRISE CREDIT ANALYZING, RANKING PROJECT
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam; the Law on credit institutions dated 12 December, 1997;
Pursuant to Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministries-level agencies.
Upon the proposal of the Director of the Credit Information Center,
DECIDE
Article 1. To permit the Credit Information Center to carry out on the experimental basis, the project on analyzing and ranking the enterprises’ creditability. The analysis, ranking of enterprise creditability shall be implemented at the Credit Information Center by the ranking method and comparing method. Specific contents shall be as follows:
1. Information collection:
The information collected for use in the process of analysis shall include:
- The balance sheet;
- The loss and profit statement;
- The status of credits outstanding to banks;
- Other non-financial information.
2. Enterprises classification: by economic sector, by scale.
- By sector: agriculture, forestry, fishing industries; commerce and service; construction; manufacturing industry;
- By scale: large, medium, small.
3. The basic items of financial analysis shall include:
- Liquidity;
- Operation;
- Debt ratios;
- Income.
4. Analysis items, weights accorded to items, ranking order are reflected in the form No. 04 of the project.
5. The scoring method for different items:
The content of the method of giving a mark is reflected in forms No. 3A, 3B, 3C, 3D of the project.
6. Enterprises shall be ranked by in 6 categories from high to low level with symbols as follows: AA; A; BB; B; CC; C.
The maximum score for an enterprise shall be 135 points, the minimum score shall be 27 points, the score difference within a category shall be defined by the following formula:

The score difference within a category
=
Maximum score - minimum score
=
135-27
= 18
The number of enterprise categories
6
The content of assessment of each category shall be stated in form No. 05 of the project.
Article 2. The time for the experiment shall be 02 years since the effective date of this Decision. After the experiment period, the Credit Information Center shall report results to the Governor of the State Bank.
Article 3. The subjects of experimental creditability analysis, classification shall be State owned enterprises; foreign invested enterprises; joint stock companies.
Article 4. During the experimental period, the Credit Information Center shall only be entitled to provide the information assessment, enterprises’ credit classification to units of the State Bank; credit institutions. Units shall be responsible for using the information for right purposes, not for providing to the third party.
Article 5. This Decision shall be effective after 15 days since the signing date.
Article 6. Head of the Administrative Department, the Director of the Credit Information Center, Head of units of the State Bank, General Managers of State Bank branches in provinces, cities under central Government’s management, Chairman, General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Van Giau
 
 
FILE ATTACHED
 
 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 57/2002/QD-NHNN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi