Quyết định 37/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 37/2007/QĐ-BTC NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2007

VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC

                 

          

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

­- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

- Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 1870/2006/QĐ-BKHCN ngày 22/8/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành mã số chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này và được áp dụng từ năm 2007. Các khoản thu, chi ngân sách thuộc các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên), ngoài việc hạch toán theo mã số của Chương trình, còn phải hạch toán đúng theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo Loại, Khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định này.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tá

 

 

 


Phụ lục số 01

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC MÃ SỐ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-BTC
ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Cấp quyết

định

Mã số chương

trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

Mã số từng dự án, chương trình thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

Tên dự án, chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

 

 

1

0011

 

Chương trình khoa học và công nghệ

trọng điểm cấp Nhà nước

1

0011

01

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

1

0011

02

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu

1

0011

03

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hoá

1

0011

04

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

1

0011

05

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo

1

0011

06

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực

1

0011

07

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

1

0011

08

Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

1

0011

09

Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội

1

0011

10

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

1

0011

11

Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020

1

0011

12

Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam

1

0011

13

Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

1

0011

14

Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử văn hoá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô (KX.09)

1

0011

15

Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập (KX.10)

                                                                                                                     


Phụ lục số 02

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 37 /2007/QĐ-BTC
ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Cấp

quyết

định

Mã số chương

trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

Mã số từng  dự án, chương trình thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

Tên dự án, chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm

cấp nhà nước

 

 

Hạch toán

Loại, Khoản (căn cứ vào tính chất hoạt động để xác định)

 

1

0011

 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước

 

1

0011

01

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

02

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

03

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hoá

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

04

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

05

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

06

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

07

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

08

Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

09

Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

10

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Loại  11,

Khoản 01

1

0011

11

Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020

Loại  11,

Khoản 02

1

0011

12

Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam.

Loại  11,

Khoản 02

1

0011

13

Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Loại  11,

Khoản 02

1

0011

14

Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử văn hoá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô (KX.09).

Loại  11,

Khoản 02

1

0011

15

Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập (KX.10)

Loại  11,

Khoản 02

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 37/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 37/2007/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!