Hướng dẫn 31/HD-TLĐ 2021 thực hiện Quyết định 3040/QĐ-TLĐ tăng cường dinh dưỡng đội ngũ y tế tuyến đầu phòng chống COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
_______

Số: 31/HD-TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

HƯỚNG DẪN

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

_____________

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11 tháng 8 năm 2021 về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Việc triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có mục đích hỗ trợ chi phí cải thiện, tăng cường dinh dưỡng, bổ sung các bữa ăn, góp phần đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Thể hiện sự quan tâm, chăm lo, động viên của các cấp công đoàn đối với đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch; từ đó kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng chia sẻ khó khăn, vất vả với đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo đúng mục đích, công khai, minh bạch và hồ sơ thủ tục quyết toán đơn giản, thuận tiện, đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối với đối tượng nêu tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định 3040/QĐ-TLĐ việc tổ chức thực hiện theo các bước sau đây:
1.1. Công đoàn Y tế Việt Nam có công văn kèm theo danh sách các đơn vị có đội ngũ y tế đi tăng cường gửi về Tổng Liên đoàn để đề nghị cấp kinh phí.
1.2. Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận kinh phí do Tổng Liên đoàn cấp và thực hiện cấp xuống công đoàn cơ sở nơi có cán bộ đi tăng cường.
1.3. Giao công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn (Giám đốc đơn vị hoặc Trưởng đoàn công tác) linh hoạt tổ chức thực hiện việc bổ sung dinh dưỡng cho đội ngũ y tế theo nhu cầu thực tế của các đơn vị (các đoàn) đảm bảo đúng mục tiêu của gói hỗ trợ; lập hồ sơ quyết toán theo quy định và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện.
2. Đối với đối tượng nêu tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định 3040/QĐ-TLĐ việc tổ chức thực hiện theo các bước sau đây:
2.1. Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố nơi có cán bộ y tế đi tăng cường rà soát, lập danh sách đội ngũ y tế được cử đi tăng cường để ra quyết định chi hỗ trợ và thực hiện cấp kinh phí xuống công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cơ sở theo phân cấp tài chính.
2.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận kinh phí do Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố cấp và thực hiện cấp xuống công đoàn cơ sở nơi có cán bộ đi tăng cường.
2.3. Giao công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn (Giám đốc đơn vị hoặc Trưởng đoàn công tác) linh hoạt tổ chức thực hiện việc bổ sung dinh dưỡng cho đội ngũ y tế theo nhu cầu thực tế của các đơn vị (các đoàn) đảm bảo đúng mục tiêu của gói hỗ trợ; lập hồ sơ quyết toán theo quy định và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện.
2.4. Đối với các đơn vị có cán bộ đi tăng cường nhưng chưa có công đoàn cơ sở thì Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố cấp kinh phí cho Công đoàn ngành Y tế địa phương; giao Công đoàn ngành Y tế địa phương phối hợp với lãnh đạo chuyên môn (Giám đốc đơn vị hoặc Trưởng đoàn công tác) linh hoạt tổ chức thực hiện việc bổ sung dinh dưỡng cho đội ngũ y tế theo nhu cầu thực tế của các đơn vị (các đoàn) đảm bảo đúng mục tiêu của gói hỗ trợ; lập hồ sơ quyết toán theo quy định và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện.
3. Đối với đối tượng nêu tại điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định 3040/QĐ-TLĐ việc tổ chức thực hiện theo các bước sau đây:
3.1. Công đoàn Công an nhân dân, Ban Công đoàn Quốc phòng nơi có cán bộ y tế đi tăng cường rà soát, lập danh sách đội ngũ y tế được cử đi tăng cường để ra quyết định chi hỗ trợ và thực hiện cấp kinh phí xuống công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cơ sở theo phân cấp tài chính.
3.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận kinh phí do Công đoàn Công an nhân dân, Ban Công đoàn Quốc phòng cấp và thực hiện cấp xuống công đoàn cơ sở nơi có cán bộ đi tăng cường.
3.3. Giao công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn (Giám đốc đơn vị hoặc Trưởng đoàn công tác) linh hoạt tổ chức thực hiện việc bổ sung dinh dưỡng cho đội ngũ y tế theo nhu cầu thực tế của các đơn vị (các đoàn) đảm bảo đúng mục tiêu của gói hỗ trợ; lập hồ sơ quyết toán theo quy định và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện.
4. Đối với đối tượng nêu tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định 3040/QĐ-TLĐ việc tổ chức thực hiện theo các bước sau đây:
4.1. Liên đoàn Lao động 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg giao Công đoàn Y tế địa phương và các Liên đoàn lao động quận huyện, công đoàn cấp trên trực tiếp có đối tượng được hỗ trợ phối hợp với cơ quan có liên quan của địa phương lập danh sách đội ngũ y tế đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 để Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố ra quyết định chi hỗ trợ và thực hiện cấp kinh phí xuống công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cơ sở theo phân cấp tài chính.
Đội ngũ y tế đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19 được xác định theo quy định tại mục a khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 gồm: người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh.
4.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp nhận kinh phí do Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố cấp và thực hiện cấp xuống công đoàn cơ sở nơi có đội ngũ y tế làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19.
4.3. Giao công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn (Giám đốc đơn vị hoặc Trưởng đoàn công tác) linh hoạt tổ chức thực hiện việc bổ sung dinh dưỡng cho đội ngũ y tế theo nhu cầu thực tế của các đơn vị (các đoàn) đảm bảo đúng mục tiêu của gói hỗ trợ; lập hồ sơ quyết toán theo quy định và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện.
2.4. Đối với các đơn vị có đội ngũ y tế làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19 nhưng chưa có công đoàn cơ sở thì Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố cấp kinh phí cho Công đoàn ngành Y tế địa phương; giao Công đoàn ngành Y tế địa phương phối hợp với lãnh đạo chuyên môn (Giám đốc đơn vị hoặc Trưởng đoàn công tác) linh hoạt tổ chức thực hiện việc bổ sung dinh dưỡng cho đội ngũ y tế theo nhu cầu thực tế của các đơn vị (các đoàn) đảm bảo đúng mục tiêu của gói hỗ trợ; lập hồ sơ quyết toán theo quy định và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện. Yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công an nhân dân, Ban Công đoàn Quốc phòng căn cứ Hướng dẫn này triển khai thực hiện việc chi hỗ trợ dinh dưỡng cho đội ngũ y tế đảm bảo đúng mục tiêu của gói hỗ trợ và nguyên tắc tài chính của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính, Ban Quan hệ Lao động) để được giải đáp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Thường trực ĐCT (để b/c);

- CĐYTVN; CĐCAND, BCĐQP (để t/h);

- 19 LĐLĐ tnh, thành phố phía Nam đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg (để t/h);

- LĐLĐ tỉnh, tp có cán bộ y tế đi tăng cường (để t/h);

- UBKT TLĐ (để ktra,gs);

- Lưu: VT, QHLĐ, TC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phan Văn Anh

thuộc tính Hướng dẫn 31/HD-TLĐ

Hướng dẫn 31/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/HD-TLĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Phan Văn Anh
Ngày ban hành:19/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi