Quyết định 2243/QĐ-BYT 2022 Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2243/QĐ-BYT

Quyết định 2243/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2243/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:17/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Y tế tiến hành xác minh tài sản thu nhập năm 2022 tại 20/104 đơn vị thuộc Bộ

Ngày 17/8/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 2243/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ tiến hành xác minh tại 20/104 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ bằng hình thức sử dụng phần mềm máy tính; tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu đơn vị hoặc cấp phó của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau: Là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; Chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền tính từ ngày 30/12/2021 trở về trước; Không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, người đang điều trị bệnh hiểm nghèo;…

Ngoài ra, người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính. Khi tổ chức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính lựa chọn người được xác minh, Cơ quan Kiểm soát tài sản, thu thập mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, đại diện Công đoàn Bộ dự và chứng kiến.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2243/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
______

Số: 2243/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-BYT ngày 05/4/2022 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022;

Căn cứ văn bản số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Q. Bộ trưởng (để b/c);

- BCĐ PCTN TW;

- Thanh tra Chính phủ;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

 

 

 

 

BỘ Y TẾ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

(Kèm theo Quyết định số 2243/QĐ-BYT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

_______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là người có nghĩa vụ kê khai) nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

- Xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (sau đây gọi tắt là Luật Phòng, chống tham nhũng) và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 130/2020/NĐ-CP).

- Việc xác minh tài sản, thu nhập được tiến hành kịp thời, công khai, khách quan, trung thực.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung xác minh

- Xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là bản kê khai) của người có nghĩa vụ kê khai.

- Xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tính trung thực trong việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm (nếu có).

2. Đối tượng được xác minh

2.1. Các đơn vị được xác minh trong năm 2022

Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Bộ Y tế sẽ tiến hành xác minh tại 20/104 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị) bằng hình thức sử dụng phần mềm máy tính.

2.2. Các cá nhân được xác minh

- Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu đơn vị hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị.

3. Tiêu chí, hình thức lựa chọn người được xác minh

3.1. Tiêu chí lựa chọn

a. Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập;

- Chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền tính từ ngày 30/12/2021 trở về trước.

b. Không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của những người sau đây:

- Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

- Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

3.2. Hình thức lựa chọn

- Người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính.

- Khi tổ chức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính lựa chọn người được xác minh, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, đại diện Công đoàn Bộ dự và chứng kiến.

- Thanh tra Bộ Y tế trao đổi, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để lựa chọn sử dụng phần mềm máy tính cho việc bốc thăm đơn vị và lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập.

- Việc lựa chọn đơn vị và người được xác minh được lập thành biên bản.

- Triển khai lựa chọn ngẫu nhiên: Quý III năm 2022

- Thời gian thực hiện xác minh: Quý III, Quý IV năm 2022

4. Trình tự tiến hành xác minh

- Bộ trưởng ban hành Quyết định xác minh và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Điều 45 Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức và hoạt động của Tổ xác minh, tài sản thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Tổ xác minh tài sản, thu nhập tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với những người đã được lựa chọn xác minh.

- Kết thúc xác minh tại mỗi đơn vị, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập báo kết quả và dự thảo Kết luận xác minh, trình Bộ trưởng ban hành Kết luận xác minh.

- Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các đơn vị được xác minh

- Chấp hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập của Bộ trưởng.

- Cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai do đơn vị quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 7 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Phối hợp với Tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình Tổ xác minh tiến hành xác minh đối với người được xác minh tại đơn vị mình.

2. Thanh tra Bộ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập tại các đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên.

- Tham mưu trình đồng chí Bộ trưởng quyết định thành lập tổ xác minh tài sản, thu nhập để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của các cá nhân được lựa chọn.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Y tế và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

3. Cục Công nghệ thông tin

Bố trí cán bộ, công chức phối hợp với Thanh tra Bộ trong quá trình sử dụng phần mềm máy tính để lựa chọn đơn vị và người được xác minh tài sản, thu nhập.

4. Văn phòng Bộ

Bố trí kinh phí và phương tiện đi lại phục vụ cho việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ) để được hướng dẫn.

 

BỘ Y TẾ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi