Quyết định 1921/QĐ-BTC 2022 ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục I kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC ban hành năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1921/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHỤ LỤC THAY THẾ PHỤ LỤC I KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2131/QĐ-BTC NGÀY 04/10/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-BTC ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy chế hoạt động của Cng Thông tin điện tử Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-BTC ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Hỏi đáp chính sách tài chính tự động trên Cng thông tin điện tử Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 02/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính trên Hệ thống thông tin Chính ph.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục thay thế Phụ lục I kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng đ
ể b/c;
- L
ãnh đạo Bộ (đ b/c);
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, THTK (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

PHỤ LỤC I

BẢNG PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH CUNG CẤP, BIÊN TẬP, XUẤT BẢN THÔNG TIN TRÊN CỔNG TTĐT BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính)

I. Mục/ Chuyên mục

STT

Tên mục/chuyên mục

Tên đơn vị cung cấp thông tin

Tên đơn vị biên tập, xuất bản thông tin

1

Giới thiệu bộ

VPB

VPB, Cục THTK

1.1

Lãnh đạo bộ

VPB

Cục THTK

1.2

Nhiệm vụ - quyền hạn

VPB

Cục THTK

1.3

Tổ chức bộ máy

VPB

Cục THTK

1.4

Lịch sử tài chính Việt Nam

VPB

VPB

1.5

Tham quan phòng truyền thống BTC

VPB

VPB

1.6

Danh mục sách của thư viện BTC

VPB

VPB

2

Tin tức tài chính

VPB

VPB

3

Tin video

VPB

VPB

4

Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19

VPB

VPB

5

Vấn đề quốc hội quan tâm

VPB

VPB

6

Đảng bộ Bộ Tài chính

Tạp chí Tài chính

Cục THTK

7

Thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

8

Các dự án thuộc Bộ

Cục KHTC, Vụ HTQT, Ban QLDA ODA

Cục THTK, Vụ HTQT, Ban QLDA ODA

8.1

Các dự án, chương trình và kết quả thực hin đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

Cục KHTC

Cục THTK

8.2

Các dự án, chương trình và kết quả thực hiện sử dụng các nguồn vốn vay theo quy định của pháp luật

Vụ HTQT, Ban QLDA ODA

Vụ HTQT, Ban QLDA ODA

9

Chiến lược và Kế hoạch hành động

Viện CLTC, các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

10

Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

Viện CLTC

Viện CLTC

11

Danh mục điều kiện, đầu tư kinh doanh

VPB

Cục THTK

12

Khung điều kiện vay 6 ngân hàng phát triển

Cục QLN

Cục THTK

13

Công khai danh mục giao dịch bắt buộc thanh toán qua ngân hàng

Vụ TCNH

Cục THTK

14

Thông tin điều hành giá

Cục QLG

Cục THTK

15

Lịch công tác

VPB

THTK

16

Khen thưởng-Xử phạt

Vụ TĐKT, các đơn vị thuộc Bộ

Vụ TĐKT, Cục THTK

16.1

Khen thưởng

Vụ TĐKT

Vụ TĐKT

16.2

Xử phạt vi phạm hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

17

Công khai ngân sách Bộ Tài chính

Cục KHTC

Cục THTK

18

Gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt

Vụ TĐKT

Vụ TĐKT

19

Tuyn dụng

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

20

Thông cáo báo chí

VPB

VPB

21

Thông báo

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

22

Trao đổi trực tuyến

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

23

Lịch tiếp công dân

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

24

Phản ánh kiến nghị

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

25

Kiến nghị cử tri

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

26

Hỏi đáp chính sách tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

27

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

28

Hỗ trợ Doanh nghiệp

Vụ PC, VPB

Vụ PC, VPB

28.1

Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vụ PC

Vụ PC

28.2

Đồng hành cùng Doanh nghiệp

VPB

VPB

29

Quản lý tài chính doanh nghiệp

Cục TCDN

Cục THTK

30

Công bố sản phẩm bảo him

Cục QLBH

Cục QLBH

31

TT Doanh nghiệp thuộc Bộ

Cục TCDN, Vụ TCNH

Cục THTK

32

Thông tin dịch vụ tài chính

Cục QLG, QLKT

Cục THTK

32.1

Thông tin thẩm định về giá

Cục QLG

Cục THTK

32.2

Thông tin về dịch vụ kế toán, kiểm toán

Cục QLKT

Cục THTK

33

Thông tin đấu thầu

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

34

Thông tin chứng khoán

UBCK

UBCK

35

Tỷ giá hạch toán

KBNN

Cục THTK

36

Tỷ giá ngoại t

Cục THTK

Cục THTK

37

Hệ thống Văn bản

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK, Vụ PC

37.1

Văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ PC

37.2

Văn bản hợp nhất

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ PC

37.3

Văn bản điều hành

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

38

Ngân sách nhà nước

Vụ NSNN

Cục THTK

39

Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Cục QLN

Cục THTK

40

Kế toán - Kiểm toán

Cục QLKT

Cục THTK

41

Hợp tác quốc tế

Vụ HTQT

Vụ HTQT

42

Đầu tư

Vụ ĐT

Cục THTK

            II. Chuyên trang

STT

Tên trang

Địa chỉ truy cập

Đơn vị chủ thể

Đơn vị xuất bản

1

Bộ trưởng Bộ Tài chính

http://portal.mof.gov.vn/webcenter/portal/ttbt

VPB

VPB

2

Công đoàn Bộ Tài chính

http://congdoan.mof.gov.vn

Tạp chí Tài chính

Cục THTK

3

Thị trường trái phiếu

http://tpcp.mof.gov.vn

Vụ TCNH

Vụ TCNH

4

Giá và Thẩm định giá

http://qlg.mof.gov.vn

Cục QLG

Cục QLG

5

Thông tin Pháp luật tài chính

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc

Vụ PC

Vụ PC

6

Thanh tra Bộ

http://thanhtrabtc.mof.gov.vn

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

7

Quản lý, giám sát bo hiểm

http://isa.mof.gov.vn

Cục QLBH

Cục QLBH

8

Chiến lược và Chính sách tài chính

http://nif.mof.gov.vn

Viện CLTC

Viện CLTC

9

Tin tức tài chính

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_home

VPB

VPB

10

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

http://vidi.mof.gov.vn

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Viện Phát triển bo hiểm Việt Nam

11

Tiếng anh

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcen/pages_home

VPB, Cục THTK

VPB, Cục THTK

12

Dịch vụ công

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/TrangdchvcngBTC/pages_home

Cục THTK

Cục THTK

13

Thống kê tài chính

 

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục THTK

14

Tin học và Thống kê tài chính

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/thtk/pages_home

Cục THTK

Cục THTK

15

Cổng Công khai ngân sách nhà nước

https://ckns.mof.gov.vn

Cục THTK

Vụ NSNN, Cục THTK, Cơ quan TƯ, Sở Tài chính các tỉnh, TP

16

Chuyn đi s

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/cdso

Cục THTK

Cục THTK

III. Trang liên kết

STT

Tên trang

Địa chỉ truy cập

Đơn vị chủ thể

1

Trang Thông tin điện tử về tài sn nhà nước

https://taisancong.vn

Thời báo Tài chính

2

Thời báo tài chính Việt Nam online

http://thoibaotaichinhvietnam.vn

Thời báo Tài chính

3

Tạp chí tài chính

http://www.tapchitaichinh.vn

Tạp chí tài chính

4

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

http://ift.edu.vn

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

5

Học viện tài chính

http://www.hvtc.edu.vn

Học viện tài chính

6

Trường Đại học Tài chính - Marketing

http://www.ufm.edu.vn

Trường Đại học Tài chính - Marketing

7

Trường Đại học Tài chính - kế toán

http://www.tckt.edu.vn

Trường Đại học Tài chính - kế toán

8

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

https://ufba.edu.vn

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

9

Trường Hi quan Việt Nam

https://truonghaiquan.edu.vn

Trường Hải quan Việt Nam

10

Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

http://hnx.vn

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

11

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

https://www.hsx.vn

Sở giao dịch chng khoán TP.HCM

12

Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam

http://datc.vn

Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam

13

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

http://www.vsd.vn

Trung tâm lưu ký chứng khoán

14

Công ty xổ số điện toán Việt Nam

https://vietlott.vn

Công ty xổ số điện toán Việt Nam

15

Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước

https://vst.mof.gov.vn

Kho bạc Nhà nước

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi