Quyết định 1715/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự toán chi ngân sách vốn viện trợ năm 2010 Dự án Tăng cường thể chế Trung tâm Tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý công trình Thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 1715/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VỐN VIỆN TRỢ NĂM 2010 DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ TRUNG TÂM TƯ VẤN PIM VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN Ở SƠN LA VÀ NINH THUẬN” DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP TÀI TRỢ
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ, ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC, ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 3130/QĐ-BNN-HTQT, ngày 24/10/2006, phê duyệt “Tăng cường thể chế Trung tâm Tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình Thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ;
Căn cứ Thỏa ước tài trợ số CVN 301601E, ngày 24/5/2007 được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD);
Căn cứ Công thư số D477, ngày 30/8/2010 của Nhà tài trợ không phản bác đối với kế hoạch sử dụng vốn viện trợ từ nguồn của AFD.
Xét đề nghị của Trung tâm Tư vấn PIM tại Công văn số 94/TT-TTPIM, ngày 20/10/2010, về việc xin phê duyệt Dự toán vốn viện trợ năm 2010, 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi ngân sách năm 2010 cho Dự án “Tăng cường thể chế Trung tâm Tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình Thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận”, nội dung cụ thể như sau:
Chủ khoản viện trợ: Trung tâm Tư vấn PIM
Dự toán chi: 523.370 Euro (Năm trăm, hai ba ngàn, ba trăm bẩy mươi Euro)
Nguồn vốn: viện trợ không hoàn lại của AFD.
Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
(Chi tiết Dự toán theo phụ lục đính kèm)   
Điều 2. Căn cứ vào Dự toán chi viện trợ được giao, Giám đốc Trung tâm Tư vấn PIM, Giám đốc Dự án có trách nhiệm:
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước;
- Tổ chức lựa chọn chuyên gia tư vấn và mua sắm trang thiết bị, tài sản phục vụ hoạt động của Tiểu hợp phần theo quy định tại Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời đảm bảo tuân thủ nội dung văn kiện dự án đã cam kết, thỏa thuận ký với Nhà tài trợ.
- Phê duyệt dự toán chi tiết đối với toàn bộ các hạng mục, nội dung hoạt động của Dự án trong quá trình triển khai thực hiện.
- Đối với hạng mục chi nghiên cứu bổ sung (90.000 Euro), thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính các đề tài, dự án khoa học công nghệ của Nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Đối với hạng mục chi phí tham quan nước ngoài (50.000 Euro), thực hiện lập, phê duyệt dự toán và quyết toán theo đúng quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính.  
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Hợp tác Quốc tế, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn PIM, Giám đốc Dự án nêu trên và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Hứa Đức Nhị (b/c);
- Vụ HTQT, Cục QLXDCT;
- Viện KHTL Việt Nam;
- Lưu VT, Vụ TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Văn Hà

 

thuộc tính Quyết định 1715/QĐ-BNN-TC

Quyết định 1715/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự toán chi ngân sách vốn viện trợ năm 2010 Dự án "Tăng cường thể chế Trung tâm Tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý công trình Thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận" do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1715/QĐ-BNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành:02/11/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi