Quyết định 1456/QĐ-BTC 2022 Kế hoạch thực hiện thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1456/QĐ-BTC

Quyết định 1456/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1456/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Thành Hưng
Ngày ban hành:22/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày 22/7/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1456/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai phong trào thi đua trong Quý III/2020; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025. Hằng năm, tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn, Bộ Tài chính đã đăng ký nhận chỉ đạo, hỗ trợ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1456/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1456/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban TĐKT TW;
- Cổng TTĐT BTC;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT (50 b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BTC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính)

 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tích cực tham gia có hiệu quả và thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

2. Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu xây dựng, phát triển, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách tài chính liên quan đến thúc đy xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

3. Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

5. Phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo tính thống nhất và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới đề ra.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chếchính sách và đề xuất các giải pháp đy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

2. Bộ Tài chính đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành 02 Thông tư hướng dẫn theo thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ (Tng cục Thuế chủ trì).

- Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp chủ trì).

3. Giai đoạn 2022 - 2025:

3.1. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 02 Nghị định, 07 Thông tư và các cơ chế, chính sách khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Nghị định của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân (Vụ Tài chính ngân hàng, hoàn thành năm 2022).

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP , Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP (Vụ Chính sách Thuế, hoàn thành năm 2022).

- Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (Tổng cục Thuế, hoàn thành năm 2022).

- Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (Tổng cục Thuế, hoàn thành năm 2022).

- Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (Vụ Ngân sách Nhà nước, hoàn thành năm 2022).

- Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” (Vụ Hành chính sự nghiệp, hoàn thành năm 2022).

- Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Vụ Hành chính sự nghiệp, hoàn thành sau 6 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025).

- Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Vụ Hành chính sự nghiệp, hoàn thành sau 6 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025).

- Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Vụ Hành chính sự nghiệp, hoàn thành sau 4 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025).

3.2. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách đã được ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (các đơn vị liên quan).

4. Đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ đối với xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tnh Bình Định (theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện xây dựng nông thôn mới.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua.

3. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, các tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của các đơn vị trong ngành Tài chính có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền kịp thời; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính.

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

1.1. Đối với tập thể:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Nghiên cứu để điều chỉnh kịp thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu với Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

1.2. Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sáng kiến, giải pháp hữu ích, cụ thể trong việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thúc đy xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Bộ trưởng;

- Giấy khen.

2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng:

Việc xét khen thưng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các đơn vị xây dựng kế hoạch, hưng dẫn tổ chức triển khai Phong trào thi đua trong Quý III năm 2022.

2. Năm 2023 tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

3. Hàng năm tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã đặc biệt khó khăn Bộ Tài chính đã đăng ký nhận chỉ đạo, hỗ trợ. Thực hiện kiểm tra, giám sát địa bàn được phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính.

- Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở nhiệm vụ được giao, xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai Phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Bộ.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả tại đơn vị, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả tổ chức thực hiện Phong trào thi đua (kết hợp với nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị) và gửi báo cáo về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, trình Bộ, báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo quy định.

2. Công đoàn Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị (Tng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Đoàn Thanh niên, Bộ,…) các doanh nghiệp trực thuộc Bộ (Công ty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam, Công ty x số điện toán Việt Nam,...) và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia hỗ trợ đối với xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định là xã đặc biệt khó khăn đã được Bộ lựa chọn thực hiện, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

3. Giao Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Công đoàn Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Phong trào thi đua; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ và báo cáo Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các đơn vị gửi về Bộ Tài chính (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi