Quyết định 1414/QĐ-BTC 2024 điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1414/QĐ-BTC

Quyết định 1414/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1414/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:24/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước đối với Văn phòng Bộ Tài chính

Ngày 24/06/2024, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1414/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024. Cụ thể:

1. Đối với Văn phòng Bộ Tài chính điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước như sau: Giảm 229.095.000 đồng chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế để bố trí tăng dự toán chi NSNN năm 2024 cho Tổng cục Hải quan.

2. Đối với Cục Quản lý Giá điều chỉnh nội dung sử dụng từ số dư dự toán năm 2023 chuyển sang năm 2024, trong đó:

 • Chi công tác phí cho các đoàn thanh tra, kiểm tra giá: 470.393.780 đồng;
 • Chi phục vụ đoàn công tác khảo sát một số nội dung triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Giá số 16/2023/QH15: 148.986.000 đồng;
 • Chi hội nghị, hội thảo: 610.620.220 đồng;
 • Chi hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 1.23 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1414/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 1414/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2974/QĐ-BTC ngày 29/12/2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-BTC ngày 31/5/2024 của Bộ Tài chính về việc thực hiện tinh giản biên chế quý II năm 2024 (bổ sung);

Căn cứ Công văn số 3945/BTC-KHTC ngày 16/4/2024 của Bộ Tài chính về kinh phí tinh giản biên chế quý II năm 2024;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 được giao, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kiểm toán nhà nước;
- Kho bạc nhà nước;
- Kho bạc nhà nước nơi giao dịch;
- Cục TH&TKTC (để công khai);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

 

 

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Văn phòng Bộ Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1132948

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1414/QĐ-BTC ngày 24/6/2024 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

-229.095.000

-229.095.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

-229.095.000

-229.095.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-229.095.000

-229.095.000

0

2.1

Chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế

-229.095.000

-229.095.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Mục 2.1: Điều chỉnh giảm dự toán của Văn phòng Bộ Tài chính 229.095.000 đồng để bố trí tăng dự toán chi NSNN năm 2024 cho Tổng cục Hải quan.

 

 

Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Tổng cục Hải quan

Mã số đơn vị QHNSNN: 1059110

(Kèm theo Quyết định số 1414/QĐ-BTC ngày 24/6/2024 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

229.095.000

229.095.000

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

229.095.000

229.095.000

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

229.095.000

229.095.000

0

2.1

Chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế

229.095.000

229.095.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục 2.1: Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Quyết định số 1229/QĐ-BTC ngày 31/5/2024 của Bộ Tài chính về việc thực hiện tinh giản biên chế quý II năm 2024 (bổ sung).

2. Tổng cục Hải quan:

- Thực hiện phân bổ, giao chi tiết dự toán năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) kết quả phân bổ chi tiết dự toán năm 2024 kèm theo quyết định điều chỉnh dự toán năm 2024 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

 

Phụ lục số III

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: Cục Quản lý Giá

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110608

(Kèm theo Quyết định số 1414/QĐ-BTC ngày 24/6/2024 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

0

0

0

 

Trong đó:

 

 

 

a

Chi công tác phí cho các đoàn thanh tra, kiểm tra giá

(470.393 780)

(470.393.780)

0

b

Chi phục vụ đoàn công tác khảo sát một số nội dung triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Giá số 16/2023/QH15

(148.986.000)

(148.986 000)

0

c

Chi hội nghị, hội thảo

(610.620.220)

(610.620.220)

0

d

Chi hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1.230.000.000

1.230.000.000

0

 

 

 

 

 

Ghi chú: Điều chỉnh nội dung sử dụng từ số dư dự toán năm 2023 chuyển sang năm 2024 của Cục Quản lý giá./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi