Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19 tháng 02 năm 1998 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các Tổ chức Tín dụng vay vốn từ các Qũy Phát triển Nông thôn do WB tài trợ.

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 141/1998/QĐ-NHNN21 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/1998/QĐ-NHNN21 NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 1998 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH
QUY ĐỊNH VỀ CẦM CỐ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
VAY VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO WB TÀI TRỢ

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Bộ Luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990;

- Căn cứ Hiệp định Tín dụng phát triển số 2855-VN ngày 19 tháng 7 năm 1996 giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế, Ngân hàng thế giới;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-NH21 ngày 28/2/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế Quản lý và Sử dụng Quỹ phát triển nông thôn";

- Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-TCCB ngày 27/11/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao cho Ban quản lý các dự án Ngân hàng thực hiện chức năng Ngân hàng bán buôn của Dự án "Tài chính Nông thôn" do Ngân hàng thế giới tài trợ;

- Căn cứ Công văn số 340/CP-KTTH ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thế chấp, cầm cố tài sản cho các Ngân hàng thương mại quốc doanh khi vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý các dự án Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19 tháng 2 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và "Quy định về cầm cố tài sản của các tổ chức tín dụng vay vốn từ Quỹ Phát triển nông thôn do WB tài trợ" như sau:

1. Phần trích yếu của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/2/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nay sửa đổi như sau:

"Về việc ban hành Quy định về thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn do WB tài trợ".

2. Sửa đổi tên của "Quy định về cầm cố tài sản của các tổ chức tín dụng vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn do WB tài trợ" ban hành kèm theo Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19/2/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Quy định về thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn do WB tài trợ".

3. Nay sửa đổi, bổ sung một số khoản vào các Điều 1, 3, 8 của Quy định như sau:

a. Điều 1: Nay bổ sung thêm vào cuối điều như sau:

Riêng các Ngân hàng thương mại quốc doanh đã được Ngân hàng Nhà nước và WB lựa chọn tham gia Dự án tài chính nông thôn, khi vay vốn từ Quỹ phát triển nông thôn do WB tài trợ không phải thế chấp, cầm cố tài sản.

b. Điều 3 nay sửa đổi, bổ sung như sau:

Tên của Điều 3 sửa đổi là: "Tài sản dùng để thế chấp, cầm cố gồm:"

Khoản 2: Ngoại tệ bằng USD (hoặc ngoại tệ khác được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận); Số ngoại tệ này được gửi tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và được trả lãi theo mức lãi suất hiện hành đối với tiền gửi ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Khoản 4: Ngoài các loại tài sản nên ở các khoản 1, 2, 3 Điều 3, tổ chức tín dụng còn được sử dụng các loại tài sản khác để thế chấp, cầm cố như quy định trong "Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/NH1 ngày 17/8/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để thế chấp, cầm cố hoặc được bên thứ 3 bão lãnh khi vay vốn từ Quỹ Phát triển nông thôn do WB tài trợ.

Phạm vi, hình thức, trình tự, thủ tục và cách sử lý tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ 3 được thực hiện theo Quyết định số 217-QĐ/NH1 ngày 17/8/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

c. Điều 8: Nay sửa đổi, bổ sung như sau:

Tên của Điều 8 sửa đổi là: "Lưu giữ, quản lý và bảo quản tài sản cầm cố"

Khoản 3: Vụ Kế toán - Tài chính hướng dẫn thủ tục hạch toán đối với số ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý dùng để cầm cố vay vốn từ Quỹ Phát triển nông thôn.

Khoản 4: Giao cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (được uỷ quyền bằng văn bản) nơi Hội sở chính của các Ngân hàng Thương mại cổ phẩn đóng trụ sở tiến hành các thủ tục để ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và thực hiện các vấn đề khác có liên quan theo Quyết định số 217-QĐ/NH1 ngày 17/8/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Khoản 5: Khi vay vốn từ Quỹ Phát triển nông thôn, Ngân hàng Thương mại cổ phần phải gửi cho Ban quản lý các Dự án Ngân hàng hợp đồng thế chấp tài sản (bản sao có công chứng) đã được ký kết với Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

Khoản 6: Giao cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (được uỷ quyền bằng văn bản) nơi Hội sở chính của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đóng trụ sở tiến hành đánh giá, kiểm định tài sản cầm cố là vàng, bạc, đá quý để ký kết hợp đồng cầm cố, tổ chức bảo quản số tài sản này.

 

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 3.- Chánh Văn phòng Thống đốc, Trưởng ban quản lý các Dự án Ngân hàng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng vay vốn từ Quỹ Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 141/1998/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/1998/QĐ-NHNN21 ngày 19 tháng 02 năm 1998 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về cầm cố tài sản của các Tổ chức Tín dụng vay vốn từ các Qũy Phát triển Nông thôn do WB tài trợ.
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 141/1998/QĐ-NHNN21 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 20/04/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 141/1998/QD-NHNN21
Hanoi, April 20, 1998

 
DECISION
TO AMEND AND SUPPLEMENT A NUMBER OF ARTICLES OF DECISION No.71/1998/QD-NHNN21 OF FEBRUARY 19, 1998 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK ISSUING THE REGULATION ON THE PROPERTY PLEDGE BY CREDIT INSTITUTIONS WHICH BORROW CAPITAL FROM THE RURAL DEVELOPMENT FUND FINANCED BY THE WB
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the Ordinance on the State Bank of Vietnam; the Ordinance on Banks, Credit Cooperatives and Financial Companies of May 23, 1990;
Pursuant to the Credit Development Treaty No. 2855-VN of July 19, 1996 between the Socialist Republic of Vietnam and the International Development Association, the World Bank;
Pursuant to Decree No. 15-CP of March 2, 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decision No. 47/QD-NH21 of February 28, 1997 of the Governor of the State Bank on the issuance of the "Regulation on the Management and Use of the Rural Development Fund";
Pursuant to Decision No. 1641/QD-TCCB of November 27, 1995 of the Governor of the State Bank to assign the Board of Management of Banking Projects to perform the banking wholesale function of the "Rural Finance" Project financed by the World Bank;
Pursuant to Official Dispatch No. 340/CP-KTTH of March 28, 1998 of the Prime Minister on the property mortgage or pledge exemption for State-owned commercial banks when they borrow capital from the Rural Development Fund;
At the proposal of the Director of the Board of Management of Banking Projects,
DECIDES:
Article 1.- To amend and supplement a number of articles and clauses of Decision No. 71/1998/QD-NHNN21 of February 19, 1998 of the Governor of the State Bank and the "Regulation on the property pledge by credit institutions which borrow capital from the Rural Development Fund financed by the WB" as follows:
1. The summarized contents of Decision No. 71/1998/QD-NHNN21 of February 19, 1998 of the Governor of the State Bank is amended as follows:
" On the issuance of the Regulation on the property mortgage or pledge and the guaranty for the capital borrowing by credit institutions which borrow capital from the Rural Development Fund financed by the WB"
2. To amend the name of the "Regulation on the property pledge by credit institutions which borrow capital from the Rural Development Fund financed by the WB" issued together with Decision No. 71/1998/QD-NHNN21 of February 19, 1998 of the Governor of the State Bank as follows:
"Regulation on the property mortgage or pledge and the guaranty for the capital borrowing by credit institutions which borrow capital from the Rural Development Fund financed by the WB"
3. To amend and supplement some clauses to Article 1,3 and 8 of the Regulation as follows:
a/ Article 1: The following is supplemented to the end of the Article:
Particularly for State-owned commercial banks which have been selected by the State Bank and the World Bank for participating in the Rural Finance Project, they shall not have to mortgage or pledge their property when borrowing capital from the Rural Development Fund financed by the WB.
b/ Article 3: is amended and supplemented as follows:
The name of Article 3 is changed into: "Property used for mortgage or pledge include:"
Clause 2: Foreign currency in US dollar (or other foreign currency (ies) accepted by the State Bank); this amount of foreign currency shall be deposited at the Transaction Office of the State Bank and enjoy an interest at the current interest rate for foreign currency deposits prescribed by the Governor of the State Bank.
Clause 4: Apart from those kinds of property specified in Clause 1, 2 and 3 of Article 3, credit institutions may also use other kinds of property for mortgaging or pledging as prescribed in the "Regulation on the property mortgage and pledge and the guaranty for the borrowing of bank loans" issued together with the State Bank Governor's Decision No. 217-QD/NH1 of August 17, 1996 for mortgaging, pledging or enjoying the guaranty by a third party when borrowing capital from the Rural Development Fund financed by the WB.
The scope, form, order, procedures and modes of handling the mortgaged or pledged property or the property guaranteed by a third party shall comply with Decision No. 217-QD-NH1 OF August 17, 1996 of the Governor of the State Bank.
c/ Article 8: is amended and supplemented as follows:
The name of Article 8 is changed into "Storing, managing and preserving pledged property"
Clause 3: The Accountancy-Finance Department shall guide the cost-accounting procedures for foreign currencies, gold, silver and precious stones used as pledges to borrow capital from the Rural Development Fund.
Clause 4: To assign with written authorization the Directors of the State Bank's branches of the provinces or cities where the main offices of the joint-stock commercial banks are located to process the procedures for signing property mortgage contracts and deal with other relevant matters in accordance with the State Bank Governor's Decision No. 217-QD/NH1 of August 17, 1996.
Clause 5: When borrowing capital from the Rural Development Fund, joint-stock commercial banks shall also have to send to the Board of Management of Banking Projects the property mortgage contracts (notarized copies) already signed with the directors of the State Bank's provincial or municipal branches.
Clause 6. To assign (with written authorization) the Directors of the State Bank's branches of the provinces or cities where the main offices of the joint-stock commercial banks are located to evaluate and inspect the pledged property which are gold, silver or precious stones before signing pledge contracts and organize the preservation of such property.
Article 2.- This Decision takes effect from the date of its signing.
Article 3.- The director of the Governor's Office, the chairman of the Board of Management of Banking Projects, the chief inspector, the director of the Department for Economic Studies, the director of the State Bank's transaction office, the director of the Accountancy-Finance Department, the heads of the units of the Central State Bank, the directors of the State Bank's provincial/municipal branches, chairmen of the Managing Boards and the general directors (directors) of the credit institutions that borrow capital from the Rural Development Fund shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Duong Thu Huong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!