Quyết định 1374/QĐ-BTC Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1374/QĐ-BTC

Quyết định 1374/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1374/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:21/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dữ liệu thống kê GDCK của TTCK thuộc Danh mục dữ liệu mở của BTC

Ngày 21/07/2021, Bộ Tài chính ra Quyết định 1374/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính.

Theo đó, Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính là danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành được ban hành tại Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 15/12/20217 của Bộ Tài chính.

Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định này gồm 25 dữ liệu, cụ thể như: Danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành; Danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài; Tỷ giá hạch toán ngoại tệ; Dữ liệu thống kê về giao dịch chứng khoán của thị trường chứng khoán; Thông tin đại lý làm thủ tục hải quan…

Định kỳ 06 tháng/lần (trước 20/6 và trước 20/12 hàng năm), các đơn vị thuộc Bộ tiến hành rà soát, cập nhật danh sách Danh mục dữ liệu mở do đơn vị quản lý, cung cấp hoặc khi có cập nhật (sửa đổi, bổ sung, thay thế) Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, kịp thời gửi nội dung tới Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) để tổng hợp, trình Bộ trưởng ban hành văn bản cập nhật Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1374/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 1374/-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính là danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành được ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính ban hành danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính.
Điều 2. Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các đơn vị thuộc Bộ:
a) Định kỳ 06 tháng/lần (trước ngày 20 tháng 6 và trước ngày 20 tháng 12 hàng năm) thực hiện rà soát, cập nhật danh sách Danh mục dữ liệu mở do đơn vị quản lý, cung cấp hoặc khi có cập nhật (sửa đổi, bổ sung, thay thế) Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, đơn vị kịp thời gửi nội dung cập nhật tới Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) để tổng hợp, rà soát, trình Bộ trưởng ban hành văn bản cập nhật Danh mục cơ sở dữ liệu, Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính.
b) Chịu trách nhiệm về danh mục, nội dung, chất lượng của dữ liệu mở do đơn vị quản lý, cung cấp.
2. Cục Tin học và Thống kê tài chính:
- Định kỳ 06 tháng/lần (trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 31 tháng 12 hàng năm) tổng hợp, rà soát đề xuất của các đơn vị, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành văn bản cập nhật Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính (nếu có thay đổi).
- Rà soát, tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, ban hành văn bản cập nhật Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, thời gian tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của các đơn vị về cập nhật (sửa đổi, bổ sung, thay thế) Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) để phối hợp xử lý.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Vụ NSNN, TCT, TCHQ, KBNN, CKNN, DTNN (để p/h);
- Lưu: VT, THTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

Phụ lục

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1374/QĐ-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính)

STT

Tên dữ liệu

Nội dung dữ liệu

Kế hoạch cung cấp (*)

Cơ sở pháp lý thực hiện công bố thông tin

Đơn vị chủ trì quản lý cung cấp, cập nhật

1

Các mức lãi suất phát hành công cụ nợ của Chính phủ

Ngày phát hành, Kỳ hạn, Mức lãi suất

Bộ Tài chính (KBNN) đang cung cấp thông tin về các mức lãi suất phát hành công cụ nợ của Chính phủ sau mỗi phiên đấu thầu hàng tuần trên Cổng thông tin điện tử KBNN dưới dạng hình thức đăng tải văn bản tại địa chỉ website: https://vst.mof.gov.vn/webcenter/ portal/kbnn/r/o/tpcp/kqph.

Điều 30, Thông tư số 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

KBNN

2

Danh sách tài khoản của đơn vị KBNN mở tại Ngân hàng thương mại

Số hiệu kho bạc, mã kho bạc, tên kho bạc, mã ngân hàng, tên ngân hàng, số tài khoản

Bộ Tài chính (KBNN) đang cung cấp danh sách các chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng thương mại nơi Bộ Tài chính (KBNN) mở tài khoản đang được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử KBNN tại địa chỉ website: https://vst.mofgov.vn (mục Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước\Thông tin chung về DVC\Danh sách tài khoản của đơn vị KBNN mở tại Ngân hàng thương mại)

Điểm 2, công văn số 5230/VPCP-KSTT ngày 29/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp, đồng bộ danh mục cơ quan phục vụ triển khai thu phạt vi phạm giao thông, Văn phòng Chính phủ đề nghị KBNN hướng dẫn các ngân hàng, trung gian thanh toán hạch toán vào tài khoản kho bạc cho các dịch vụ thu phạt. Theo đó, KBNN cung cấp dữ liệu “Danh sách tài khoản của đơn vị KBNN mở tại ngân hàng thương mại” để các ngân hàng, trung gian thanh toán có thông tin hạch toán vào tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng thương mại, thuận lợi cho việc thu vào NSNN.

KBNN

3

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ

Tên nước, tên ngoại tệ, ký hiệu ngoại tệ (bằng chữ, bằng số), tỷ giá ngoại tệ/VND

Bộ Tài chính (KBNN) đang cung cấp tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng đang được chia sẻ dưới hai hình thức sau:

(i) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ website:

https://www.mof.gov. vn/webcenter/portal/btc/r/dn/tght

(ii) Gửi bằng hình thức văn bản cho các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Điểm d khoản 1 điều 8 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN.

KBNN

4

Dữ liệu về các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý Quỹ và Quỹ đầu tư

Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Website

Bộ Tài chính (UBCKNN) đang cung cấp trên Cổng TTĐT của UBCKNN tại địa chỉ website: https://www.ssc.gov.vn

Thông tư số 96/2020/TT- BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

UBCKNN

5

Dữ liệu thống kê về giao dịch chứng khoán của thị trường chứng khoán

Ngày giao dịch, Sàn giao dịch, Giá trị Index, Tổng khối lượng giao dịch, Tổng giá trị giao dịch

Bộ Tài chính (UBCKNN) đang cung cấp trên Cổng TTĐT của UBCKNN dưới dạng biểu đồ, đồ thị tại địa chỉ website: https://www.ssc.gov.vn

Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

UBCKNN

6

Tổng số lượng tờ khai theo đơn vị; Tổng số lượng tờ khai theo năm; Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu theo đơn vị; Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu theo năm

Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu theo năm

Bộ Tài chính (TCHQ) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hải quan tại địa chỉ website: https://www.cnstoms.gov.vn tại trang chủ mục số liệu thống kê

Điểm a khoản 2 điều 49 chương IV Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội.

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

TCHQ

7

Thông tin đại lý làm thủ tục hải quan

Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ; số/ngày quyết định công nhận/tạm dừng/tiếp tục/chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Bộ Tài chính (TCHQ) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử hải quan tại địa chỉ website: https://www.customs.gov. vn tại mục Dịch vụ công/Thông tin đại lý Hải quan.

Điểm 3 điều 15 chương V Thông tư số 15/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính.

TCHQ

8

Thông tin NNT

MST, ngày cấp, ngày đóng (nếu có), Tên chính thức, tên giao dịch, nơi đăng ký quản lý thuế, địa chỉ trụ sở, nơi đăng ký nộp thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế, GPKĐ - Ngày cấp, Cơ quan cấp, ngày nhận tờ khai, ngày/tháng bắt đầu năm tài chính, ngày/tháng kết thúc năm tài chính, ngày bắt đầu hoạt động, Chương - Khoản, PP tính thuế GTGT; Chủ sở hữu/Ngườđại diện pháp luật, địa chỉ chủ sở hữu/người đại diện pháp luật, Tên giám đốc, địa chỉ, Kế toán trưởng, địa chỉ.

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://www.gdt.gov.vn

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

TCT

9

Thông tin hộ khoán

Họ tên, Mã số thuế, kỳ lập bộ, Địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, doanh thu khoán/tháng, tiền thuế phải nộp trong tháng

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://www.gdt.gov.vn

Điều 4 Quyết định số 1474/QĐ-BTngày 25/6/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mục 8 Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh.

TCT

10

Quyết định cưỡng chế về hóa đơn

Ngày quyết định, Mã số thuế, Tên người nộp thuế, văn bản Quyết định cưỡng chế, văn bản thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://www.gdt.gov.vn.

Điều 13 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

TCT

11

Danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành

Ngày ra quyết định, Số quyết định, Cục Thuế TP Hà Nội, văn bản ra quyết định, văn bản danh sách doanh nghiệp

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://www.gdt.gov.vn

Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT

12

Danh sách doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://www.gdt.gov.vn

Quyết định số 750/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục Thuế ban hành quy trình lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng.

Điều 9 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

TCT

13

Thông tin hóa đơn

Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ: Người bán hàng hóa, dịch vụ, Địa chỉ, Trạng thái hoạt động, Cơ quan thuế quản lý.

Thông tin hóa đơn: Mu số, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Hình thức hóa đơn , Ngày bắt đầu sử dụng/Ngày mua , Trạng thái hóa đơn, Ghi chú

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 9, điều 12, điều 13, điều 14 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT

14

Thông tin biên lai

Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ: Người bán hàng hóa, dịch vụ, Địa chỉ, Trạng thái hoạt động, Cơ quan thuế quản lý.

Thông tin hóa đơn: Mẫu số, Ký hiệu biên lai, Số biên lai, Hình thức biên lai, Ngày bắt đu sử dụng/Ngày mua, Trạng thái biên lai, Ghi chú

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 5 Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

TCT

15

Thông báo phát hành hóa đơn của tổ chức/cá nhân

Mã/Tên đơn vị phát hành, Trạng thái hoạt động, Địa chỉ trụ sở chính, Cơ quan thuế quản lý, Danh sách thông báo phát hành (Ngày phát hành, số thông báo, Cơ quan thuế nhận thông báo phát hành, Ghi chú)

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT

16

Thông báo phát hành hóa đơn của cơ quan thuế

Mã/Tên đơn vị phát hành, Địa chỉ trụ sở chính, Danh sách thông báo phát hành (Ngày phát hành, số thông báo, Ghi chú)

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 10 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT

17

Thông báo phát hành biên lai của tổ chức/cá nhân

Mã/Tên đơn vị phát hành, Trạng thái hoạt động, Địa chỉ trụ sở chính, Cơ quan thuế quản lý, Danh sách thông báo phát hành (Ngày phát hành, số thông báo, Cơ quan thuế nhận thông báo phát hành, Ghi chú)

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 5 Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

TCT

18

Thông báo phát hành biên lai của cơ quan thuế

Mã/Tên đơn vị phát hành, Địa chỉ trụ sở chính, Danh sách thông báo phát hành (Ngày phát hành, số thông báo, Ghi chú)

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 5 Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

TCT

19

Hóa đơn hết giá trị sử dụng của tổ chức/cá nhân

Mã/Tên đơn vị phát hành, Trạng thái hoạt động, Địa chỉ trụ sở chính, Cơ quan thuế quản lý, Danh sách thông báo phát hành (Ngày phát hành, số thông báo, Cơ quan thuế nhận thông báo phát hành, Ghi chú)

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT

20

Hóa đơn hết giá trị sử dụng của cơ quan thuế

Mã/Tên đơn vị phát hành, Địa chỉ trụ sở chính, Danh sách thông báo phát hành (Ngày phát hành, số thông báo, Ghi chú)

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov. vn/

Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT

21

Biên lai hết giá trị sử dụng của tổ chức/cá nhân

Mã/Tên đơn vị phát hành, Trạng thái hoạt động, Địa chỉ trụ sở chính, Cơ quan thuế quản lý, Danh sách thông báo phát hành (Ngày phát hành, số thông báo, Cơ quan thuế nhận thông báo phát hành, Ghi chú)

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov. vn/

Điều 6 Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

TCT

22

Biên lai hết giá trị sử dụng của cơ quan thuế

Mã/Tên đơn vị phát hành, Địa chỉ trụ sở chính, Danh sách thông báo phát hành (Ngày phát hành, số thông báo, Ghi chú)

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 6 Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

TCT

23

Danh mục nhà in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn

MST, Tên, địa chỉ, điện thoại

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 6, điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT

24

Danh sách doanh nghiệp rủi ro, vi phạm

Tên tổ chức, cá nhân, Số quyết định, ngày quyết định, ngày dừng sử dụng HĐ tự in, ngày thông báo, trạng thái

Bộ Tài chính (TCT) đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

TCT

25

Dữ liệu công khai ngân sách nhà nước

Dữ liệu công khai theo Luật NSNN

Bộ Tài chính đang cung cấp tại địa chỉ webiste: https://ckns.mof.gov.vn

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 343/2016/TT- BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Vụ NSNN

Dữ liệu công khai theo chuẩn quốc tế

Quyết định số 749/QĐ- BTC ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc cung cấp số liệu ngân sách nhà nước cho các tổ chức tài chính - tiền tệ quốc tế và các nước đối tác.

Dữ liệu công khai báo cáo NSNN dành cho công dân

Thực hiện theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về minh bạch ngân sách.

nhayPhụ lục Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính kèm theo Quyết định số 1374/QĐ-BTC ngày 21/7/2021 được thay thế bởi Danh mục dữ liệu mở của Bộ Tài chính kèm theo Quyết định số 2198/QĐ-BTC ngày 10/10/2023 theo quy định tại Điều 1nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

Thông tư 26/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 132/2016/TT-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao Hợp tác chiến lược kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ bảy, Hội nghị cấp cao Hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ tám và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mê Công tại Việt Nam

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

Thông tư 59/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Thông tư 59/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư 74/2016/TT-BTC ngày 20/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Điều 10 Thông tư 76/2016/TT-BTC ngày 30/5/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi