Quyết định 1111/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế mẫu phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 1111/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ LỆNH CHI TIỀN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS)
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2538/2009/QĐ-BTC ngày 16/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai diện rộng Dự án hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);
Căn cứ Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS);
Xét đề nghị của Trưởng ban triển khai TABMIS - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu phân công trách nhiệm cho các đơn vị thuộc Sở Tài chính, Phòng tài chính, Kho bạc Nhà nước địa phương trong việc thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương hàng năm vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).
Điều 2. Căn cứ vào Quy chế này, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với KBNN đồng cấp xây dựng và ban hành Quy chế áp dụng đối với ngân sách cấp tỉnh, huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban triển khai TABMIS - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố; Trưởng phòng tài chính, giám đốc KBNN các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Dự án cải cách QLTCC;
- Ban triển khai TABMIS;
- Vụ NSNN, Vụ Đầu tư, Vụ HSCN;
- Lưu: VT, KBNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 
 
 
 
 
QUY CHẾ MẪU
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ LỆNH CHI TIỀN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BTC ngày 04/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này quy định trách nhiệm của Sở Tài chính, Phòng Tài chính; KBNN tỉnh, KBNN huyện và sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong việc nhập dự toán chi ngân sách, dự toán tạm cấp và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương hàng năm vào hệ thống TABMIS.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Các thuật ngữ được giải thích tại khoản 2, Mục I, Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước:
1. "Tham gia vào TABMIS" là việc các cơ quan, đơn vị được kết nối và thực hiện tác nghiệp trên hệ thống TABMIS.
2. "Dự toán phân bổ cấp 0" là dự toán chi ngân sách cấp tỉnh, dự toán chi ngân sách cấp huyện theo ngành, lĩnh vực và chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới được Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện (hoặc Ủy ban nhân dân huyện trong trường hợp không có Hội đồng nhân dân huyện) quyết định hàng năm, bao gồm cả dự toán chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách.
3. Quy trình nhập dự toán vào TABMIS và quy trình được thiết lập để nhập dự toán từ đơn vị cấp trên xuống đơn vị cấp dưới, bao gồm: "Quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ cấp 0"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 1"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 4"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 1 đến cấp 4"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 1 đến cấp trung gian"; "Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp trung gian đến cấp 4" và "Quy trình nhập dự toán tạm cấp".
4. "Đơn vị dự toán cấp 1 đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách" là đơn vị dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện giao dự toán và trực tiếp sử dụng ngân sách.
Điều 3. Dự toán chi ngân sách tỉnh, huyện được nhập vào TABMIS
1. Dự toán chi ngân sách tỉnh, huyện theo ngành, lĩnh vực được Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện (hoặc Ủy ban nhân dân huyện trong trường hợp không có Hội đồng nhân dân huyện) quyết định hàng năm, bao gồm: dự toán chi ngân sách trong cân đối ngân sách tỉnh, huyện và dự toán chi ngân sách từ nguồn thu quản lý qua ngân sách. Việc nhập dự toán vào TABMIS được thực hiện theo quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ cấp 0.
2. Dự toán chi ngân sách tỉnh, huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện (hoặc ủy quyền cho các cơ quan Tài chính, Kế hoạch và đầu tư) giao cho các Sở, phòng, ban, đơn vị (đơn vị dự toán cấp I) và bổ sung cho ngân sách cấp dưới, bao gồm: dự toán giao đầu năm; dự toán giao bổ sung trong năm từ các nguồn tăng thu, dự phòng và dự toán chi ngân sách cho các lĩnh vực chưa phân bổ đầu năm; dự toán điều chỉnh trong năm; dự toán ứng trước ngân sách năm sau. Quy trình nhập dự toán vào TABMIS như sau:
a) Các trường hợp thực hiện theo quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 1, gồm:
(1) Dự toán giao cho các đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; bao gồm cả dự toán chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách.
Trường hợp các đơn vị dự toán cấp I chưa tham gia vào TABMIS, đơn vị dự toán cấp I gửi kèm file dữ liệu về phương án phân bổ được tạo theo mẫu quy định để cơ quan tài chính cập nhật vào TABMIS.
(2) Dự toán giao cho đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách và thực hiện rút dự toán tại KBNN.
(3) Dự toán chi bằng Lệnh chi tiền. Các trường hợp cấp phát bằng hình thức Lệnh chi tiền do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc ủy quyền cho Sở Tài chính quy định cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
b) Các trường hợp thực hiện theo quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 4 (sử dụng mã tổ chức ngân sách) gồm: Dự toán chi bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu và các nhiệm vụ khác từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.
Sở Tài chính thực hiện nhập dự toán bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện và Phòng Tài chính thực hiện nhập dự toán bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu của ngân sách huyện cho ngân sách xã.
c) Đối với vốn trái phiếu địa phương dùng để xây dựng các dự án, giao dự toán (kế hoạch vốn) chi tiết đến dự án, thực hiện theo quy trình nhập dự toán chi đầu tư phân bổ từ cấp 0 đến cấp 1, đồng thời nhập dự toán giao chi tiết cho các dự án theo quy trình nhập dự toán từ cấp 1 đến cấp 4.
d) Đối với nguồn trái phiếu Chính phủ trong trường hợp giao cho địa phương phân bổ chi tiết đến dự án, Bộ Tài chính nhập chi tiết từ cấp 0 đến cấp 1 và đồng bộ hóa về Bộ sổ tỉnh quản lý: Sở Tài chính căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền thực hiện phân bổ và nhập dự toán từ cấp 1 đến cấp 4.
Lưu ý: Trường hợp Bộ Tài chính chưa thực hiện việc đồng bộ hóa dự toán về bộ sổ tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm nhập dự toán vào cấp 4 chi tiết cho từng dự án.
e) Đối với dự toán ứng trước cho các đơn vị sử dụng ngân sách, dự án, cơ quan tài chính thực hiện nhập dự toán cấp 1 chi tiết cho từng đơn vị, dự án và phân bổ dự toán từ cấp 1 đến cấp 4. Riêng đối với trường hợp dự toán ứng trước chi chuyển giao, thực hiện nhập dự toán chi chuyển giao cấp 4.
3. Dự toán chi ngân sách do đơn vị dự toán cấp I phân bổ, giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc, các dự án, công trình đầu tư hoặc ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới, bao gồm: dự toán giao đầu năm; dự toán giao bổ sung, điều chỉnh trong năm; dự toán ứng trước ngân sách năm sau, trừ các dự toán chi quy định tại Điều 4 Quy chế này. Việc nhập dự toán vào TABMIS căn cứ vào Quyết định phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp I. Quy trình nhập dự toán vào TABMIS cụ thể như sau:
a) Các trường hợp thực hiện theo quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ từ cấp 1 đến cấp 4, gồm:
(1) Dự toán đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết đến các đơn vị sử dụng ngân sách, dự án đầu tư.
(2) Dự toán phân bổ chi tiết của các đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách.
b) Trường hợp đơn vị dự toán cấp I ủy quyền cho các đơn vị dự toán cấp II thực hiện phân bổ, giao dự toán theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục IV Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, thì thực hiện nhập theo quy trình phân bổ dự toán từ cấp 1 đến cấp trung gian đối với dự toán đơn vị dự toán cấp I giao cho các đơn vị dự toán cấp II và nhập theo quy trình phân bổ dự toán cấp từ cấp trung gian đến cấp 4 đối với dự toán đơn vị dự toán cấp II giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách.
4. Dự toán tạm cấp đầu năm theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, thực hiện nhập vào TABMIS theo quy trình nhập dự toán vào cấp 4.
Điều 4. Các nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh, huyện không phải nhập dự toán vào TABMIS
1. Các nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh, huyện phân bổ cấp 0 không phải nhập dự toán vào TABMIS, gồm:
a) Các khoản ghi thu, ghi chi vốn vay nợ, viện trợ (vốn ngoài nước) của các dự án đầu tư đã được cân đối trong ngân sách hàng năm và các khoản ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách khác không giao trong dự toán phân bổ cấp 0.
b) Chi chuyển nguồn ngân sách năm trước sang năm sau của các cấp ngân sách.
2. Các nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh, huyện phân bổ từ cấp 0 đến cấp 1 hoặc phân bổ chi tiết đến các đơn vị sử dụng ngân sách không phải nhập vào TABMIS, gồm:
Các khoản chi trả nợ trong nước theo khoản 3 điều 8 của Luật NSNN chi tiết theo từng khoản vay và chủ nợ, bao gồm: thanh toán gốc, lãi trái phiếu địa phương, thanh toán nợ dân và các khoản vay khác.
Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính thực hiện nhập dự toán và Lệnh chi tiền thuộc ngân sách tỉnh, huyện vào TABMIS
1. Dự toán ngân sách tỉnh, huyện
Cơ quan tài chính căn cứ vào cơ cấu tổ chức của đơn vị mình phân công công việc cho các bộ phận và đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Sở Tài chính thực hiện nhập dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, Phòng Tài chính thực hiện nhập dự toán thuộc ngân sách cấp huyện vào TABMIS đối với các nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quy chế này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ của dữ liệu dự toán trong TABMIS.
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện (hoặc Ủy ban nhân dân huyện trong trường hợp không có Hội đồng nhân dân huyện) về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh, huyện hàng năm (đối với dự toán chi ngân sách tỉnh, huyện theo ngành, lĩnh vực) và văn bản giao dự toán, ứng trước dự toán cho các cơ quan, đơn vị, bổ sung cho các quận, huyện, thành phố, thị xã của cấp có thẩm quyền, cơ quan tài chính chịu trách nhiệm nhập kịp thời dự toán vào TABMIS, làm cơ sở cho các đơn vị KBNN thực hiện kiểm soát chi và thanh toán theo quy định.
- Xem xét xử lý trường hợp trong quá trình nhập, kiểm tra, phê duyệt dự toán chi ngân sách cấp tỉnh, huyện vào TABMIS phát hiện giữa dự toán giao cho các đơn vị dự toán cấp I theo quyết định của cấp có thẩm quyền không khớp đúng với dự toán trong TABMIS.
- Khi nhận được các văn bản, quyết định của cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, huyện (kể cả trong dự toán và ngoài dự toán hàng năm) thực hiện nhập dự toán vào TABMIS theo quy định.
- Căn cứ quyết định phân bổ, giao dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, huyện của các đơn vị dự toán cấp I (hoặc đơn vị dự toán cấp II trong trường hợp được các đơn vị dự toán cấp I ủy quyền) gửi đến, cơ quan tài chính thực hiện kiểm tra, nhập dữ liệu dự toán, phê duyệt trong TABMIS; trong trường hợp cần thiết phải bổ sung thêm thông tin, tài liệu theo quy định thì phải yêu cầu đơn vị dự toán cấp I cung cấp, bổ sung kịp thời.
- Trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán và phương án phân bổ ngân sách chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, khi thực hiện tạm cấp ngân sách tỉnh, huyện, đối với dự toán tạm cấp bằng Lệnh chi tiền do Sở Tài chính, Phòng tài chính nhập dự toán tạm cấp vào TABMIS cho các nhiệm vụ chi được quy định tại điều 45, Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. Sau khi dự toán chính thức được phê duyệt, cơ quan tài chính thực hiện nhập dự toán chính thức vào TABMIS và chạy chương trình TABMIS - Đảo dự toán tạm cấp để đảo dự toán tạm cấp đã nhập.
2. Lệnh chi tiền Ngân sách tỉnh, huyện
a) Trách nhiệm nhập Lệnh chi tiền ngân sách tỉnh, huyện
- Sở Tài chính thực hiện nhập Lệnh chi tiền thuộc ngân sách tỉnh vào TABMIS.
- Phòng tài chính thực hiện nhập Lệnh chi tiền thuộc ngân sách huyện vào TABMIS.
- KBNN cùng cấp có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của Lệnh chi tiền trong TABMIS do cơ quan tài chính nhập; Trường hợp chứng từ không hợp lệ, hợp pháp hoặc các thông tin chi tiết không chính xác, KBNN phải thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất ngay sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ.
b) Một số điểm lưu ý trong khâu phối hợp liên quan đến quy trình nghiệp vụ giữa cơ quan tài chính và KBNN cùng cấp đối với việc chi trả, thanh toán các khoản chi bằng Lệnh chi tiền:
- Cơ quan tài chính khi nhập "Phương thức thanh toán" cần lưu ý phối hợp với KBNN cùng cấp để có thể thực hiện thanh toán thành công đối với phương thức thanh toán Liên kho bạc, chuyển khoản. Đối với phương thức thanh toán với ngân hàng, thời gian giao dịch trong ngày bị giới hạn. Đối với phương thức thanh toán Liên kho bạc, nếu ngày hạch toán cách ngày hệ thống lớn hơn hoặc bằng 2 ngày làm việc, giao dịch LKB-LCT không giao diện được vào chương trình thanh toán điện tử Liên kho bạc. Do vậy, các chứng từ này cần được ưu tiên thực hiện đảm bảo các lệnh thanh toán được chuyển đi trong ngày. Trường hợp hết giờ thanh toán, KBNN sẽ phải thực hiện áp dụng thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp.
- KBNN cần kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, khớp đúng của 12 đoạn mã COA, phương thức thanh toán và các thông tin khác, đảm bảo thực hiện thanh toán được an toàn, chính xác.
- Cơ quan tài chính và KBNN phối hợp xử lý dứt điểm từ khâu nhập liệu đến khâu kết sổ bút toán. KBNN thực hiện đầy đủ các bước của quy trình nghiệp vụ, chỉ thực hiện báo Có cho đơn vị thụ hưởng sau khi kết sổ bút toán. Trường hợp phát hiện sai sót sau khi bút toán đã được phê duyệt nhưng chưa kết sổ, cần trao đổi thống nhất giữa cơ quan tài chính và KBNN trước khi cơ quan tài chính thực hiện xóa Lệnh chi tiền trên TABMIS.
- Trường hợp Lệnh chi tiền đã bị xóa, cơ quan tài chính và KBNN cùng cấp phối hợp rà soát lại các thông tin đã xóa, đảm bảo không ảnh hưởng đến số liệu, làm thủ tục chứng từ phục hồi đã in. Sau đó, cơ quan tài chính nhập lại Lệnh chi tiền đã bị xóa theo đúng quy trình hệ thống theo nguyên tắc nêu trên.
- Đối với Lệnh chi tiền do cơ quan Tài chính nhập vào hệ thống có ngày hiệu lực cách ngày KBNN nhận được Lệnh chi tiền nhiều hơn 5 ngày làm việc, KBNN thống nhất với cơ quan tài chính thực hiện loại bỏ để cơ quan Tài chính sửa lại ngày hạch toán trên TABMIS. Thời gian để loại bỏ Lệnh chi tiền do KBNN tỉnh, thành phố thống nhất với cơ quan tài chính địa phương để tránh vướng mắc khi thực hiện.
Điều 6. Trách nhiệm của KBNN trong nhập dự toán và Lệnh chi tiền thuộc ngân sách tỉnh, huyện, xã
1. Dự toán tạm cấp ngân sách tỉnh, huyện
Trường hợp đầu năm, đơn vị sử dụng ngân sách chưa được giao dự toán, các đơn vị KBNN thực hiện tạm cấp dự toán và nhập vào tài khoản dự toán tạm cấp căn cứ đề nghị của các đơn vị theo hướng dẫn của KBNN.
Khi đã có dự toán chính thức được giao, sau khi cơ quan Tài chính nhập dự toán vào hệ thống, KBNN cần đối chiếu để đảo dự toán tạm cấp đã nhập theo quy trình.
Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách đã được giao dự toán ngân sách bằng văn bản nhưng cơ quan tài chính chưa thực hiện việc nhập dự toán cho đơn vị này kịp thời vào hệ thống TABMIS, KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch và cơ quan tài chính đồng cấp cần phải bàn bạc, thống nhất phương án xử lý nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thanh toán kinh phí cho các đơn vị.
2. Dự toán và Lệnh chi tiền ngân sách xã
- KBNN nhập dự toán ngân sách xã vào TABMIS theo Quy trình nhập dự toán phân bổ ngân sách từ cấp 0 đến cấp 4.
- Lệnh chi tiền thuộc ngân sách xã do KBNN huyện nhập vào TABMIS.
- Quy trình nhập Lệnh chi tiền: Kế toán viên KBNN nhập đầy đủ các thông tin trên chứng từ giấy của Lệnh chi tiền và thực hiện thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.
Điều 7. Phối hợp giữa cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước trong việc rà soát, đối chiếu, điều chỉnh số liệu và công tác xử lý số liệu cuối ngày, cuối tháng, cuối năm
1. Cơ quan tài chính:
- Thực hiện công việc xử lý cuối ngày, tháng, năm.
- Cơ quan tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát về dự toán trên TABMIS của các đơn vị dự toán thuộc trách nhiệm của cơ quan tài chính nhập vào TABMIS; Thực hiện rà soát, đối chiếu các khoản tạm vay, tạm ứng chưa đưa vào cân đối NSNN để có phương án xử lý.
- Cơ quan tài chính kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu chi NSNN bằng Lệnh chi tiền với KBNN cùng cấp.
- Phối hợp với KBNN và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu và điều chỉnh số liệu (nếu có), đảm bảo số liệu khớp đúng.
- Thực hiện theo quy định tại công văn hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán cuối năm của Bộ Tài chính.
2. Kho bạc nhà nước:
- Thực hiện công việc xử lý cuối ngày, tháng, năm.
- KBNN chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát số liệu chi NSNN, bao gồm cả số liệu chi bằng lệnh chi tiền, bằng dự toán và ghi thu, ghi chi.
- Rà soát, có ý kiến với cơ quan tài chính cùng cấp về việc xử lý các khoản tạm vay, tạm ứng chưa đưa vào cân đối NSNN.
- KBNN thực hiện đối chiếu, xác nhận với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên cơ sở dự toán đã được nhập vào TABMIS, số đã chi và số dư dự toán còn lại.
- Thực hiện theo quy định tại công văn hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán cuối năm của Bộ Tài chính./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi