Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 11/2007/QĐ-NHNN

NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2007
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2006/QĐ-NHNN

NGÀY 18/01/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC

KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN Ở NƯỚC NGOÀI

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài như sau:

1-      Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau:

"2. "Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng" trạng thái ròng tổng hợp giữa trạng thái kinh doanh vàng vật chất được phép trong nước và trạng thái kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của tổ chức tín dụng."

2- Bổ sung khoản 5 Điều 2 như sau:

"5. Trạng thái kinh doanh vàng vật chất được phép trong nước" là trạng thái vàng tuân thủ theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ chuyển đổi tối đa nguồn vốn huy động bằng vàng ra tiền và trạng thái kinh doanh vàng vật chất khác."

3- Sửa đổi tiết b khoản 1 Điều 3 như sau:

"b) Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động thuộc một trong những lĩnh vực sau:

- Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng;

- Hoạt động huy động và cho vay vàng;

- Hoạt động xuất, nhập khẩu vàng."

4- Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:

"2. Đối với tổ chức tín dụng:

Tổ chức tín dụng phải có giấy phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước cấp."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng được phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT.THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn Đồng Tiến

 

thuộc tính Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN

Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/2007/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành:15/03/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài - Ngày 15/3/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN như sau: trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được hiểu là trạng thái ròng tổng hợp giữa trạng thái kinh doanh vàng vật chất được phép trong nước và trạng thái kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của tổ chức tín dụng (quy định trước đây được hiểu là số dư vàng trên tài khoản vàng của tổ chức tín dụng). Điều kiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài được sửa đổi như sau: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động thuộc một trong những lĩnh vực sau: Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, Hoạt động huy động và cho vay vàng, Hoạt động xuất, nhập khẩu vàng (trước đây quy định về việc này chỉ là có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu vàng). Riêng đối với tổ chức tín dụng phải có giấy phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước cấp... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN tại đây

tải Quyết định 11/2007/QĐ-NHNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence Freedom Happiness
-------------
No. 11/2007/QD-NHNN
Hanoi, March 15, 2007
 
DECISION
ON THE AMENDMENT OF, SUPPLEMENT TO THE DECISION NO. 03/2006/QD-NHNN DATED 18 JANUARY 2006 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK ON GOLD TRADING THROUGH OVERSEA ACCOUNT
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in1997; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions issued in 1997; the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on Credit Institutions issued in 2004;
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19/5/2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Pursuant to the Decree No. 160/2006/ND-CP dated 28 December 2006 of the Government providing in details for the implementation of the Ordinance on foreign exchange;
Upon the proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,
 
DECIDES:
Article 1. To amend, supplement several Articles of the Decision No.03/2006/QD-NHNN dated 18 January 2006 of the Governor of the State Bank on gold trading through oversea account as follows:
1. To amend paragraph 2 of Article 2 as follows:
2. Gold position of credit institution shall be the net position combined between the position of material gold trading authorized domestically and the position of gold trading through oversea account of a credit institution.
2. To supplement paragraph 5 to Article 2 as follows:
5. Position of the material gold trading authorized domestically shall be the gold position in compliance with provisions of the State Bank on the maximum conversion ratio of capital source mobilized in gold into money and position of other material gold trading.
3. To amend point b, paragraph 1 of Article 3 as follows:
b. Having at least 01 (one) year of experience in one of following areas:
- Activity of gold trading;
- Activity of gold mobilization and lending;
- Activity of gold export, import.
4. To amend paragraph 2 of Article 3 as follows:
2. For credit institutions:
Credit institutions must possess an operation licence in foreign exchange area issued by the State Bank.
Article 2. Implementation effectiveness
This Decision shall be effective after 15 days since its publication in the Official Gazette.
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 11/2007/QD-NHNN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi