Quyết định 1081/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

-------

Số: 1081/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

---------

B TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng số 01/2020 ngày 01/4/2020 giữa Bộ Tài chính và Viện Chiến lược và chính sách tài chính;

Căn cứ Công văn số 8250/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Viện Chiến lược và chính sách tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- KBNN;

- KBNN (nơi giao dịch);

- Cục THTK (để công khai);

- Kiểm toán nhà nước;

- Lưu: VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỬ TRƯỞNG

Tạ Anh Tuấn

 

 

ĐIỂU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Viện Chiến lược và chính sách tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1104239

Mã số KBNN giao dịch: 0011

(Kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 20/7/2020 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

I

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Khoản 102)

 

 

 

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

8.025.000

8.025.000

0

1.1

Chi thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

8.025.000

8.025.000

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

-8.025.000

-8.025.000

0

2.1

Chi mua sắm tài sản

75.000

75.000

0

2.2

Chi khác

-8.100.000

-8.100.000

0

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1081/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1081/QĐ-BTCNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:20/07/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!