Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH 2020 bổ sung tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_____________

Số: 833/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

_______________

B TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định s 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Công văn số 7719/BTC-QLCS ngày 24/6/2020 của Bộ Tài chính về việc dự thảo Quyết định ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định này (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm:
1. Tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, bố trí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định khác tại các văn bản khác có liên quan.
2. Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành bổ sung tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan, thực hiện rà soát lại, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sắp xếp lại, xử lý hoặc tự quyết định sắp xếp lại, xử lý theo thẩm quyền được phân cấp đối với tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức.
3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo quy định.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này.
2. Tổng hợp đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định của pháp luật.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách năm 2019.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3, Điều 6;

Bộ Tài chính;

Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

Trung tâm Thông tin (để đăng tải công khai);

Lưu: VT, Vụ KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

số lượng tối đa

1

Máy phân tích rung động

Máy

1

2

Camera nhiệt

Máy

1

3

Máy thử nghiệm Common Rail

Máy

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống xử lý khí thải dạng ướt

Hệ thống

1

2

Hệ thống xử lý nước thải sử dụng hóa chất cho phòng thí nghiệm

Hệ thống

1

3

Máy trích ly CO2 siêu tới hạn

Máy

1

4

Máy quang phổ huỳnh quang

Máy

1

5

Hệ thống đo tốc độ hô hấp rau quả

Hệ thống

1

6

Bộ chiết xơ và máy phân tích chất xơ

Bộ

1

7

Máy phân tích nhiệt quét vi sai

Máy

1

8

Máy gây mê thú y

Máy

1

9

Máy đo cận hồng ngoại

Máy

1

10

Bàn phẫu thuật thú y

Bộ

1

11

Mô hình đào tạo về hệ thống điện và hệ thống xe lai điện trong ô tô.

Bộ

1

12

Mô hình tổng thành tháo lắp, đo kiểm, chẩn đoán xe ô tô tải 2.5 tấn

Bộ

1

13

Mô hình tháo lắp đo kiểm, chẩn đoán hệ thống treo điều biến điện tử

Bộ

1

14

Mô hình tháo lắp đo kiểm, chẩn đoán hệ thống treo khí nén điều biển điện tử.

Bộ

1

15

Mô hình tổng thành tháo lắp đo kiểm chẩn đoán xe ô tô tải 1.5 tấn.

Bộ

1

16

Hệ thống mô phỏng thực tế ảo đa năng

Hệ thống

1

17

Bộ thiết bị đào tạo tổng thành ô tô điện

Bộ

1

18

Mô hình tổng thành tháo lắp đo kiểm chẩn đoán hệ thống điều khiển ô tô

Bộ

1

19

Bộ mô hình Thiết bị bảo trì máy phay điều khiển kỹ thuật số

Bộ

1

20

Siêu máy chủ sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Bộ

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy siêu âm Doppler màu tổng quát (có chức năng tim)

Máy

1

2

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

3

Máy điều trị la-ze công suất cao

Hệ thống

2

4

Máy kích thích xuyên sọ bằng điện từ trường

Máy

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ LĐTBXH kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Phần mềm

1

2

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc trực tuyến

Phần mềm

1

3

Phần mềm kết nối cổng dịch vụ công Bộ LĐTBXH với Cổng dịch vụ công quốc gia

Phần mềm

1

4

Máy chủ ảo hóa

Bộ

2

5

Máy chủ ảo hóa vCenter

Bộ

1

6

Máy chủ cơ sở dữ liệu của Trung tâm ADN

Bộ

2

7

Máy chủ dự phòng backup

Bộ

1

8

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

Bộ

1

9

Thiết bị backup dữ liệu

Bộ

1

10

Dịch vụ công trực tuyến Hỗ trợ thân nhân người lao động bị chế và hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khỏe để tiếp tục và phải về nước trước hạn

Phần mềm

1

11

Thiết bị điều hòa chính xác

Chiếc

3

12

Thiết bị hội nghị truyền hình

Bộ

2

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy thủy trị liệu toàn thân

Máy

2

2

Hệ thống tập luyện dáng đi

Hệ thống

2

3

Hệ thống mổ nội soi cột sống

Hệ thống

2

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống

Bộ

2

5

Máy điện não đồ

Máy

2

6

Máy điều trị la-ze công suất cao

Máy

2

7

Kính hiển vi phẫu thuật

Chiếc

2

8

Hệ thống bàn mổ điện thủy lực có giá đỡ, có khay chứa phim

Hệ thống

1

9

Hệ thống tập phục hồi vận động thụ động - chủ động

Hệ thống

1

10

Máy siêu âm đầu dò thần kinh

Máy

2

11

Bộ khoan, cưa xương hơi

Bộ

2

12

Bộ Dao mổ điện cao tầng

Bộ

2

13

Máy đo điện cơ

Máy

2

14

Máy sóng xung kích

Máy

2

15

Máy phân tích đông máu tự động

Máy

1

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống tập luyện dáng đi

Hệ thống

1

2

Thiết bị kích thích não bộ, điều trị trầm cảm

Bộ

1

       
DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu

Bộ

1

2

Máy khoan mài cao tốc dùng trong phẫu thuật cột sống

Máy

1

3

Hệ thống monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân

Hệ thống

1

4

Hệ thống luyện tập dáng đi kết hợp trút bỏ tải trọng hỗ trợ di chuyển bệnh nhân bại liệt, chấn thương chỉnh hình đột quỵ bại não

Hệ thống

4

5

Hệ thống buồng điều trị, điều dưỡng oxy cao áp chủ động cung cấp nguồn oxy loại 1,5ATA

Hệ thống

2

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUY NHƠN
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy bào da

Máy

2

2

Máy đo độ loãng xương

Máy

2

3

Khoan, cưa xương

Bộ

3

Thuộc tính văn bản
Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dung tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 833/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!