Nghị quyết 70/NQ-CP cơ chế tài chính các dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 70/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam”, vay vốn WB

_______________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ,

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1976/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 4 năm 2021; báo cáo giải trình số: 2920/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2467/BGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1843/ĐHQGHN-KHTC ngày 21 tháng  6  năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội, 1002/ĐHQG-HCM ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng của các dự án thành phần thuộc Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam”, gồm: Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc Gia Hà Nội”, Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh”, Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) theo tỷ lệ như sau:

- Ngân sách trung ương cấp phát 90%.

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng tự bố trí 10% từ nguồn thu hợp pháp của các Đại học như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về báo cáo và kiến nghị tại các văn bản nêu trên.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về sự chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và giải trình; sự phù hợp với khả năng cân đối tài chính và quy định pháp luật trong việc bố trí vốn đối ứng từ nguồn thu hợp pháp cho Dự án thành phần theo quy định.

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quyết định của các cấp có thẩm quyền về đầu tư công, các cơ quan chủ quản đăng ký nhu cầu và bố trí kế hoạch đầu công các nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 cho dự án thành phần của mình./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;

- Các Bộ: KHĐT, GDĐT, TC, TP, NG;        

- ĐHQG HN;

 - ĐHQG TP HCM;

- ĐH Đà Nẵng;

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, KGVX, PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc Dự án "Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam", vay vốn WB
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 70/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!