Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh văn bản cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87/1998/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1998
VỀ PHÁT HÀNH, THU HỒI VÀ THAY THẾ TIỀN GIẤY, TIỀN KIM LOẠI

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Nhằm cung ứng đủ tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế, bảo đảm lưu thông thông suốt; bảo vệ đồng tiền trong lưu thông; bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tiền giấy, tiền kim loại;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Nghị định này quy định việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại.

 

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan duy nhất phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Điều 3. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Tiền mặt" là các loại tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành;

2. "Tiền đã công bố lưu hành" là các loại tiền giấy, tiền kim loại đã được Ngân hàng Nhà nước công bố phát hành sau khi Chính phủ cho phép lưu hành;

3. "Tiền chưa công bố lưu hành" là các loại tiền giấy, tiền kim loại đã được in, đúc và dự trữ tại các kho tiền của Ngân hàng Nhà nước nhưng chưa được phép lưu hành;

4. "Tiền đình chỉ lưu hành" là các loại tiền giấy, tiền kim loại không có giá trị lưu hành khi Ngân hàng Nhà nước đã công bố thu hồi và rút khỏi lưu thông;

5. "Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông" là các loại tiền giấy, tiền kim loại đã lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

 

CHƯƠNG II
PHÁT HÀNH TIỀN

 

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước căn cứ kế hoạch cung ứng tiền tăng thêm hàng năm được Chính phủ phê duyệt; nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt của nền kinh tế; nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; tiền đình chỉ lưu hành để xác định số lượng và cơ cấu các loại tiền mặt cần phát hành vào lưu thông theo các yêu cầu trên.

 

Điều 5. Ngân hàng Nhà nước được lập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước để quản lý tiền dự trữ phát hành.

Quỹ dự trữ phát hành được bảo quản và quản lý ở các Kho tiền Trung ương của Ngân hàng Nhà nước và các kho tiền tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quỹ nghiệp vụ phát hành được bảo quản và quản lý tại Kho tiền Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các Kho tiền tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Điều 6. Nguồn hình thành Quỹ dự trữ phát hành bao gồm:

1. Tiền mới in, đúc nhập từ các nhà máy in, đúc tiền;

2. Tiền thu hồi từ lưu thông, kể cả các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành nhập từ Quỹ nghiệp vụ phát hành.

 

Điều 7. Nguồn hình thành Quỹ nghiệp vụ phát hành bao gồm:

1. Tiền nhập từ Quỹ dự trữ phát hành;

2. Tiền thu hồi từ lưu thông, kể cả các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành.

 

Điều 8. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về thông qua dịch vụ ngân quỹ, thanh toán và các hoạt động nghiệp vụ khác của Ngân hàng Nhà nước cho khách hàng.

 

Điều 9.

1. Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thu, chi tiền mặt cho tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên cơ sở số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước;

2. Các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt kịp thời, chính xác và an toàn cho khách hàng.

Điều 10. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trong việc tuyển chọn, phân loại tiền theo tiêu chuẩn tiền lưu thông.

 

Điều 11. Căn cứ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế và yêu cầu ổn định tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ cho công bố lưu hành các loại tiền mới chưa phát hành.

Việc công bố phát hành loại tiền mới được quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

 

Điều 12. Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ:

1. Cơ cấu, mệnh giá các loại tiền mới phát hành phù hợp với mặt bằng giá và tập quán sử dụng tiền mặt của nhân dân;

2. Thời điểm và hình thức phát hành, thu hồi, thay thế tiền phù hợp với yêu cầu của chính sách tiền tệ.

 

Điều 13. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành và kiểm tra thực hiện:

1. Chế độ điều hoà tiền mặt; chế độ xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước;

2. Chế độ kế toán, thống kê và thông tin báo cáo về nghiệp vụ phát hành tiền, phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

 

CHƯƠNG III
THU HỒI, THAY THẾ TIỀN

 

Điều 14. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thường xuyên việc đổi tiền rách nát, hư hỏng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân ý thức giữ gìn, bảo vệ đồng tiền Việt Nam; phát hiện và ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 29 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Điều 15. Ngân hàng Nhà nước quy định tiền rách nát, hư hỏng không đủ tiêu chuẩn lưu thông, công bố công khai những tiêu chuẩn đó và hướng dẫn, kiểm tra Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước thực hiện việc đổi các loại tiền rách nát, hư hỏng cho các tổ chức và cá nhân theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này.

 

Điều 16. Việc đổi tiền rách nát, hư hỏng được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông của các tổ chức, cá nhân được đổi hoặc nộp vào tài khoản tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước một cách thuận tiện, không hạn chế số lượng, không phân biệt nơi cư trú, không phải nộp lệ phí, không cần một thủ tục giấy tờ nào.

2. Tiền rách nát, hư hỏng do bị cháy, mục, mối xông, chuột cắn thì người có tiền phải làm đơn trình bày rõ lý do để Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước xét đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Người có tiền được đổi phải nộp lệ phí theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phù hợp với quy định của Nhà nước về phí và lệ phí.

3. Tiền hư hỏng do viết, vẽ, cắt, xé hoặc làm biến dạng; nếu xét thấy không do hành vi huỷ hoại thì được xét đổi như quy định tại khoản 2 Điều này; nếu bị nghi do hành vi huỷ hoại thì Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tạm thu giữ và phối hợp với cơ quan Công an điều tra, xử lý.

 

Điều 17. Khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi tiền đình chỉ lưu hành, công bố lưu hành tiền mới, Ngân hàng Nhà nước phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về:

1. Chủ trương của Chính phủ thay thế một phần hay toàn bộ các loại tiền đang lưu hành;

2. Hình thức, thủ tục, thời gian phát hành các loại tiền mới; thời hạn thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành thống nhất trong cả nước;

3. Đặc điểm, mệnh giá, màu sắc, kích thước, trọng lượng của từng loại tiền mới sẽ phát hành kèm theo mẫu tiền;

4. Tỷ lệ đổi tiền mới so với tiền đình chỉ lưu hành, nếu có.

 

Điều 18. Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi cho Bộ Tài chính về việc phát hành, thu hồi và thay thế các loại tiền theo quy định kỳ quý, năm hoặc đột xuất.

 

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ CÓ LIÊN QUAN VÀ
UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

 

Điều 19. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

1. Kiểm tra việc thực hiện quy chế về nghiệp vụ phát hành, thu hồi và thay thế tiền theo quy định tại Nghị định này.

2. Kiểm tra và chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện những quy định có liên quan tại Nghị định này.

 

Điều 20. Bộ Công an có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo công an các cấp chủ trì và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng cấp điều tra, kết luận để xử lý theo pháp luật đối với các hành vi huỷ hoại tiền, làm, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

2. Tổ chức giám định đối với hiện vật nghi là tiền giả, tiền bị huỷ hoại khi được yêu cầu.

 

Điều 21. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

Chỉ đạo các ngành chuyên môn tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức giữ gìn, bảo vệ đồng tiền Việt Nam; chống hành vi huỷ hoại tiền, làm, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

 

CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 22. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước xem xét hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định này.

 

Điều 23. Các đơn vị, cá nhân vi phạm Nghị định này, tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 24. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 25. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

 

Điều 26. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

thuộc tính Nghị định 87/1998/NĐ-CP

Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:87/1998/NĐ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:31/10/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 87/1998/NĐ-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 87/1998/ND-CP
Hanoi, October 31, 1998
 
DECREE
ON THE ISSUE, WITHDRAWAL AND REPLACEMENT OF PAPER MONEY AND METAL MONEY
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30,1992;
Pursuant to the Law on the Vietnam State Bank No. 01/1997/QH10 of December 12, 1997;
In order to supply enough paper money and metal money to the economy; ensure smooth circulation; protect the currency in circulation; ensure the legitimate interests of organizations and individuals in the use of paper money and metal money;
At the proposal of the Governor of the State Bank,
DECREES:
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- This Decree provides for the issue, withdrawal and replacement of paper money and metal money.
Article 2.- The Vietnam State Bank (hereunder called State Bank for short) is the only agency to issue, withdraw and replace paper money and metal money of the Socialist Republic of Vietnam.
Article 3.- In this Decree the following terms are construed as follows:
1. "Cash money" are the paper money and metal money issued by the State Bank;
2. "Money already declared in circulation" are the various kinds of money paper and metal money of which the State Bank has announced the issue after the Government allows their circulation;
3. "Money not yet declared in circulation" are the various kinds of paper money and metal money which have been printed, cast and stored at the money stores of the State Bank but not yet allowed to circulate;
4. " Money suspended from circulation" are the paper money and metal money which have no circulation value after the State Bank has announced their retrieval and withdrawn from circulation;
5. " Money not qualified for circulation" are the paper money and metal money in circulation but which are torn or damaged as stipulated by the State Bank.
Chapter II
ISSUE OF MONEY
Article 4.- The State Bank shall base itself on the plan of annual increased money supply already ratified by the Government; the need of payment in cash of the economy; the need of replacement of money not qualified for circulation; money suspended from circulation to determine the quantity and structure of the various kinds of cash that need to be issued into circulation according to the above needs.
Article 5.- The State Bank is allowed to set up an Issuing Reserve Fund and an Issuing Profession Fund in the system of State Bank to manage the issuing reserve money.
The Issuing Reserve Fund is preserved and managed at the central money stores of the State Bank and the money stores of the branches of the State Bank in the provinces and cities directly under the Central Government.
The Issuing Profession Fund is preserved and managed at the money stores of the State Bank transaction service and the money stores of the branches of the State Bank in the provinces and cities directly under the Central Government.
Article 6.- The sources of the Issuing Reserve Fund include:
1. Newly printed or cast money taken from the money printing and casting factories;
2. Money withdrawn from circulation, including the kinds of money not qualified for circulation and money suspended from circulation taken from the Issuing Profession Fund.
Article 7.- The sources of the Issuing Profession Fund include:
1. Money taken from the Issuing Reserve Fund;
2. Money withdrawn from circulation, including money not qualified for circulation and money suspended from circulation.
Article 8.- The State Bank issues money into circulation and withdraws money from circulation through the treasury, payment services and other professional activities of the State Bank in service of customers.
Article 9.-
1. The State Bank has the duty to meet the need of collecting and spending cash for the credit institutions and the State Treasury on the basis of the balance of the deposits account at the State Bank;
2. Credit institutions and the State Treasury have the duty to meet the need of timely, accurate and safe payment in cash to customers.
Article 10.- The State Bank guides and inspects the credit institutions and the State Treasury in the selection and classification of money by the standard of the money in circulation.
Article 11.- Basing himself on the need in cash of the economy and the need of monetary stability, the Governor of the State Bank shall propose the Prime Minister to decree an announcement on the circulation of new kinds of money to be issued.
The announcement of the issue of the new kinds of money is provided for in Article 17 of this Decree.
Article 12.- The State Bank shall study and propose to the Prime Minister:
1. The structure and nominations of the money newly issued in conformity with the price platform and habit of cash use of the population;
2. The point of time and form of issue, withdrawal and replacement of money in conformity with the need of the monetary policy.
Article 13.- The Governor of the State Bank shall issue and inspect the implementation of:
1. The regime of regulation of cash, the regime of exit and entry of the Issuing Reserve Fund and the Issuing Profession Fund in the system of State Bank;
2. The regime of accountancy, statistics and information and report on the issue of money in conformity with the prescriptions of the legislation on accountancy and statistics.
Chapter III
WITHDRAWAL AND REPLACEMENT OF MONEY
Article 14.- The State Bank shall regularly organize the replacement of torn and damaged money as stipulated in Article 16 of this Decree; educate and guide the people in the sense of preserving and protecting the Vietnamese currency, detecting and preventing acts banned under Article 29 of the Law on the Vietnam State Bank.
Article 15.- The State Bank shall provide for torn and damaged and otherwise unqualified for circulation, publicly announce these criteria, and guide and inspect the Transaction Service of the State Bank and the Branches of the State Bank, the credit institutions and the State Treasury in replacing torn and damaged money for organizations and individuals as prescribed in Article 16 of this Decree.
Article 16.- Money that are torn off or damaged shall be changed according to the following regulations:
1. Money of organizations and individuals that are torn off or damaged in the process of circulation shall be changed or remitted to the accounts at the Transaction Service of the State Bank, the Branches of the State Bank in the provinces and cities directly under the Central Government, credit institutions and the State Treasury in a convenient manner, without restriction in quantity, irrespective of the place of residence, without having to pay fees and without requiring any procedures or paper whatsoever.
2. For the money that are torn off or damaged by fire, moldiness, termite destruction or mouse biting, the owner must send an application explaining the reason to the State Bank, credit institutions or the State Treasury so that replacement may be considered as provided for by the State Bank. The owners who are allowed to change the money must pay a fee as prescribed by the State Bank in conformity with the prescriptions of the State on charges and fees.
3. For the money that are damaged by writing, drawing, cutting, tearing or deforming, if it is judged free from sabotage activities, they shall be considered for change as stipulated in Item 2 of this Article; if it is suspected that the damage is caused by sabotage acts, the State Bank, the credit organizations and the State Treasuries shall temporarily confiscate them and coordinate with the police office to investigate and handle.
Article 17.- When the Prime Minister decides to withdraw the money which have been suspended from circulation or announces the circulation of the new money, the State Bank shall have to announce widely on the mass media on the following:
1. The policy of the Government to replace part or all the kinds of money in circulation;
2. The form, procedures and time of issuing new kinds of money; the time-limit for the withdrawal of the kinds of money which are suspended from circulation uniformly in the whole country;
3. Characteristics, denominations, color, size, weight of each kind of new money to be issued together with its specimen;
4. The rate of change of the new money compared with the money suspended from circulation, if any.
Article 18.- The State Bank shall report to the Prime Minister and at the same time send a report to the Ministry of Finance on the issue, withdrawal and replacement of different kinds of money periodically in each quarter, each year or unexpectedly.
Chapter IV
RESPONSIBILITY OF THE CONCERNED MINISTRIES AND PEOPLE'S COMMITTEES OF VARIOUS LEVELS
Article 19.- The Ministry of Finance shall have:
1. To inspect the execution of the statute on the specialization of issuing, withdrawing and replacing money as prescribed in this Decree.
2. To inspect and direct the system of State Treasuries to carry out the related regulations in this Decree.
Article 20.- The Ministry of Public Security shall have:
1. To direct the police at various levels to assume the prime responsibility and coordinate with the State Bank of the same level to investigate and conclude on the acts of destroying money, forging, transporting, storing and circulating faked money in order to handle them according to law.
2. To organize the evaluation of objects suspected to be forged money or destroyed money when requested.
Article 21.- The People's Committees at various levels shall have:
To direct the specialized branches to carry out education and mobilization of the people in the sense of preserving and protecting the Vietnamese currency and fighting against the acts of destroying money, forging, transporting, storing and circulating forged money.
Chapter V
REWARDS AND HANDLING OF VIOLATIONS
Article 22.- Each year, the State Bank shall consider or ask the competent authority to consider achievements to the units or individuals with outstanding records in the implementation of this Decree.
Article 23.- Units or individuals that violate this Decree shall, depending on the character and extent of the violation, be disciplined, subject to administrative sanctions, pay compensation for the damage or be examined for penal liability as prescribed by law.
Chapter VI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 24.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The earlier regulations which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 25.- The Governor of the State Bank, the Minister of Finance and the Minister of Public Security shall, within the ambit of their respective functions and duties have to guide and inspect the implementation of this Decree.
Article 26.- The Ministers, the Heads of the ministerial level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.
 

 
THE GOVERNMENT
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 87/1998/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi