Thông tư 138/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giời ngày 1/4/1999

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 138/1998/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP PHÁT, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ
THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ
VÀ NHÀ Ở VÀO THỜI ĐIỂM 0 GIỜ NGÀY 01-4-1999

 

Thực hiện Quyết định số 106/1998/QĐ-TTg ngày 09-6-1998 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở, sau khi thống nhất ý kiến với Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, việc cấp phát, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01-4-1999 như sau:

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

- Kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở do Ngân sách Nhà nước bảo đảm, được tổ chức quản lý thống nhất từ Trung ương đến các địa phương.

- Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) Trung ương và các cấp tổ chức quản lý, kế toán, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

 

1. Nội dung chi:

Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01-4-1998 được chi những nội dung sau đây:

- Chi cho tập huấn nghiệp vụ cho những người làm công tác điều tra.

- Chi tuyên truyền.

- Chi in biểu mẫu, phiếu điều tra, và các tài liệu hướng dẫn.

- Chi vẽ sơ đồ, lập bảng kê.

- Chi cho cán bộ điều tra tại cơ sở.

- Chi hoạt động ban chỉ đạo các cấp.

- Chi xử lý số liệu, kết quả điều tra.

- Chi tổng kết.

- Chi khác có liên quan đến tổng điều tra dân số và nhà ở.

Các nội dung chi tiêu trên đây, Ban chỉ đạo các cấp thực hiện chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.

2. Về mức chi cụ thể cho điều tra viên:

a. Đối với cán bộ trong biên chế Nhà nước tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở, chế độ chi tiêu áp dụng theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành về thanh toán công tác phí, hội nghị phí do Bộ Tài chính quy định.

b. Đối với điều tra viên không hưởng lương Nhà nước thì chế độ chi tiêu được quy định cụ thể như sau:

- Đại biểu không hưởng lương ở xã về dự hội nghị, tập huấn tổ chức tại huyện được hưởng tiền ăn 15.000 đ/ngày; tiền thuê chỗ ngủ cho đại biểu xa phải ở lại, tối đa không quá 40.000 đồng/ngày và phải có hoá đơn thu tiền ngủ; được trợ cấp tiền đi lại cho một lần tập huấn từ xã về huyện dự họp và trở về xã, mức 7.000 đồng/đại biểu trong trường hợp xã cách huyện từ 5km đến 15km, mức 15.000 đồng/đại biểu trong trường hợp xã cách huyện trên 15km.

- Đại biểu không hưởng lương ở xã về dự hội nghị tập huấn tại cụm xã được trợ cấp tiền ăn và tiền đi lại là 15.000đ/ngày. Trường hợp đại biểu ở xa nơi tập huấn trên 15 km đối với vùng đồng bằng, trung du, núi thấp và trên 10km đối với vùng núi cao, hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì được hỗ trợ tiền thuê chỗ ngủ là 10.000đ/ngày.

- Điều tra viên đi điều tra trực tiếp tại cơ sở cấp 15.000đ/ngày để hỗ trợ chi phí ăn, nghỉ.

3. Lập dự toán kinh phí:

Ban chỉ đạo các cấp ở địa phương lập dự toán kinh phí thuộc địa phương quản lý gửi Ban chỉ đạo cấp trên. Ban chỉ đạo các tỉnh và Ban chỉ đạo của các Bộ Ngoại giao (phần điều tra ngoài nước), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lập dự toán kinh phí tổng điều tra thuộc lĩnh vực mình quản lý gửi Ban chỉ đạo Trung ương.

Ban chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm tổng hợp dự toán toàn bộ kinh phí cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở; chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Phân bổ kinh phí:

Trên cơ sở kinh phí cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở được Thủ tướng Chính phủ giao, Ban chỉ đạo Trung ương chủ trì và thống nhất với Bộ Tài chính việc phân bổ kinh phí cho Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương.

Căn cứ số kinh phí do Ban chỉ đạo Trung ương phân bổ, Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ kinh phí cho Ban chỉ đạo các quận, huyện thị xã trực thuộc.

5. Cấp phát kinh phí:

Căn cứ vào dự toán kinh phí của Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Tài chính cấp phát kinh phí cho Ban chỉ đạo Trung ương để Ban chỉ đạo Trung ương chuyển kinh phí cho Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương theo tiến độ thực hiện.

Căn cứ vào dự toán chi của Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã, thuộc tỉnh; Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố chuyển kinh phí cho Ban chỉ đạo quận, huyện, thị xã trực thuộc và Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố (nếu có) để thực hiện triển khai theo tiến độ công việc.

Ban chỉ đạo các cấp có thể sử dụng lực lượng cán bộ kế toán tài vụ hiện có của ngành Thống kê từ Trung ương đến địa phương để theo dõi, quản lý, và kiểm tra giám sát nội dung chi tiêu, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và chế độ quy định.

Riêng kinh phí bố trí cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào dự toán kinh phí của Ban chỉ đạo Trung ương đã phân bổ cho các cơ quan này để cấp phát trực tiếp cho các Bộ.

6. Kiểm tra, quyết toán và xét duyệt quyết toán kinh phí:

Trong quá trình thực hiện Ban chỉ đạo các cấp phối hợp với cơ quan Tài chính đồng cấp để kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chế độ chi tiêu cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Sau khi kết thúc cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở; Ban chỉ đạo các cấp kịp thời lập báo cáo quyết toán toàn bộ kinh phí đã sử dụng gửi Ban chỉ đạo cấp trên theo đúng chế độ hiện hành.

Ban chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt quyết toán của Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố và tổng hợp toàn bộ quyết toán tổng kinh phí điều tra dân số và nhà ở gửi Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xét duyệt báo cáo quyết toán kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán toàn bộ Tổng kinh phí điều tra dân số và nhà ở do Ban chỉ đạo Trung ương lập và phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương trong việc kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán của Ban chỉ đạo các cấp.

7. Kinh phí Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/1999 được ghi vào Chương 061 loại 13 khoản 01 mục và tiểu mục tương ứng, theo mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định trong Thông tư chỉ áp dụng trong việc tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01-4-1999. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương để xem xét, xử lý.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 138/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giời ngày 1/4/1999
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 138/1998/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 21/10/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!