Chỉ thị 442/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 442/TTG NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 1996 VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI VÀ DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1997

 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1996 nhìn chung đạt kết quả khá: sản xuất, lưu thông hàng hoá, xuất nhập khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng khá và phát triển theo chiều hướng tích cực; lạm phát được kiềm chế; nhiều mặt xã hội có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, còn nổi lên một số khó khăn tồn tại là: Thu ngân sách tuy có tiến bộ nhưng nhiều khoản thu còn đạt thấp so với dự toán đầu năm, như thu thuế xuất, nhập khẩu, thu cấp quyền sử dụng đất, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; tình hình thất thu, trốn lậu thuế, buôn lậu chưa được ngăn chặn có hiệu quả; triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản chậm; một số sản phẩm sản xuất trong nước tồn đọng lớn đã ảnh hưởng đến nhịp độ tăng trưởng và thu ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 1995) về nhiệm vụ năm 1996 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự đoán ngân sách Nhà nước năm 1997, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số việc theo nội dung sau đây:

 

I. ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 1996:

 

Các Bộ, ngành và địa phương tiến hành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, các mục tiêu, chương trình, dự án trong 6 tháng đầu năm, xác định rõ những mặt làm được, chưa làm được, phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm nhằm phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1996; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện các công việc dưới đây:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan rà soát lại các cân đối lớn của nền kinh tế, kiến nghị các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, ổn định giá cả, mở rộng thị trường. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị khai thác tối đa năng lực sản xuất, tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành..., phấn đấu tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan căn cứ tình hình giá cả, tình hình sản xuất và cung cầu hàng hoá để rà soát lại danh mục các mặt hàng nhập khẩu, trình Chính phủ điều chỉnh các mặt hàng nhập khẩu trong cơ cấu kế hoạch và kịp thời điều chỉnh thuế suất một số mặt hàng nhập khẩu trong khung cho phép nhằm kích thích sản xuất trong nước phát triển, tạo điều kiện cân đối tiền - hàng, kiềm chế lạm phát và bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước.

3. Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu; có biện pháp tích cực, kiên quyết để đôn đốc các đơn vị nộp hết các khoản thu còn tồn đọng của năm 1995 và 6 tháng đầu năm 1996 vào ngân sách Nhà nước; bằng mọi biện pháp phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 1996 đã được Quốc hội thông qua. 4. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được giao, hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản để làm căn cứ cấp vốn. Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính phối hợp tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế quản lý vốn đầu tư, bảo đảm quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời đơn giản hoá thủ tục để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đã được ghi kế hoạch.

5. Trong điều hành chi ngân sách Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình quốc gia, chi lương, các khoản có tính chất lương và những công việc cấp thiết; Hạn chế và tạm lùi các khoản chi chưa thật cần thiết như mua sắm, sửa chữa, hội nghị...

Từ nay đến cuối năm, không giải quyết bổ sung chi ngân sách ngoài kế hoạch, trừ trường hợp thật sự bức bách. Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị phải thực hành tiết kiệm, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để bảo đảm cho nhu cầu chi cấp thiết mới phát sinh. Những nhu cầu chi đã có quyết định, nhưng chưa bố trí kinh phí trong kế hoạch ngân sách đầu năm thì cần soát xét để giãn tiến độ và bố trí trong kế hoạch năm 1997.

Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách cả năm và kiến nghị Chính phủ những khoản chi cần phải tiết kiệm.

6. Các Bộ, ngành, địa phương tiến hành sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm, đề ra biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

7. Ban vật giá Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ các biện pháp bình ổn giá cả 6 tháng cuối năm, giữ chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng và dịch vụ cả năm 1996 dưới 10%.

8. Các Bộ, ngành, địa phương đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, đề xuất những cơ chế, chính sách nhằm giải phóng mạnh mẽ hơn năng lực sản xuất, huy động tốt hơn các nguồn lực trong các thành phần kinh tế; xác định những cơ chế cần triển khai nghiên cứu ban hành ngay trong năm 1996 để có thể thực hiện từ năm 1997.

 

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 1997

 

1. Các nhiệm vụ chủ yếu của năm 1997:

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 1997 là tiếp tục phát huy những nhân tố tích cực đã đạt được trong nhiều năm qua, khắc phục những tồn tại, yếu kém, tận dụng những cơ hội thuận lợi mới để phát triển, tạo điều kiện hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng lần thứ VIII đề ra.

Kế hoạch năm 1997 tiếp tục được thể hiện và bố trí theo nhiệm vụ tổng quát và những tư tưởng chỉ đạo lớn cho cả thời kỳ 5 năm 1996-2000. Những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 1997 một mặt phải thể hiện được tính liên tục của sự tăng trưởng cao và bền vững, mặt khác phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển dài hạn kinh tế - xã hội của đất nước, quy hoạch phát triển của từng ngành, từng địa phương và vùng lãnh thổ.

Năm 1997 cần tập trung sức giải quyết 5 vấn đề lớn sau đây:

a. Tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, tạo ra những bước chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các chương trình và lĩnh vực phát triển đã được đề ra trong kế hoạch 5 năm.

b. Tăng nhanh tiềm lực tài chính của đất nước, tiếp tục cải cách hệ thống thuế, cơ cấu lại ngân sách trên cơ sở thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, khuyến khích tăng thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Tiếp tục hình thành các cơ chế chính sách huy động tốt mọi nguồn tài chính quốc gia. Tăng khả năng hoạt động của hệ thống các ngân hàng chuyên doanh, bảo đảm huy động và cho vay vốn có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế và kiểm soát lạm phát, phấn đấu giữ chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng và dịch vụ cả năm 1997 dưới 10%.

c. Thúc đẩy việc thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hoá - xã hội; tạo bước chuyển biến mới về văn hoá, văn nghệ, phát thanh, truyền hình, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và các mặt xã hội khác. Đặc biệt, phải tạo được bước phát triển mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo, thực hiện một bước mục tiêu nâng cao mặt bằng dân trí, tiếp tục xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu trước mắt và lâu dài.

d. Tập trung sức nhiều hơn cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, tạo cho các vùng này có bước phát triển mới trên cơ sở khai thác mọi nguồn lực của địa phương và huy động sự hỗ trợ của cả nước. Chú trọng phát triển mạng lưới giao thông; xây dựng hệ thống thuỷ lợi; đưa điện về huyện lỵ, các trung tâm cụm xã; phát triển mạng lưới y tế, giáo dục, phủ sóng phát thanh, truyền hình và hệ thống thông tin, bưu điện...; thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo.

e. Tiếp tục củng cố và đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước ở các ngành, các cấp; tiến hành khẩn trương hơn chương trình cải cách hành chính, thiết lập trật tự kỷ cương trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội; giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững vàng trong mọi tình huống.

2. Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế năm 1997 so với năm 1995 như sau:

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9-10%;

- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 4,5-4,9%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14-15%;

- Giá trị các ngành dịch vụ tăng 12-13%;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 28%;

- Tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 23%.

3. Về Ngân sách Nhà nước:

- Phấn đấu ổn định, lành mạnh hoá và cải thiện rõ rệt nền tài chính quốc gia; thu thuế và phí đúng luật, bao quát và khai thác mọi nguồn thu, chống thất thu có kết quả; bảo đảm nhu cầu chi thường xuyên ở mức hợp lý và tiết kiệm, bố trí trả những khoản nợ đến hạn và quá hạn; dành cho đầu tư phát triển với tỷ lệ và mức độ cao hơn các năm trước.

- Dự toán Ngân sách Nhà nước phải được lập từ cơ sở, bảo đảm tính chắc chắn và hiện thực để tạo điều kiện phân cấp quản lý ngân sách ổn định cho các cấp từ 3 đến 5 năm theo Luật Ngân sách Nhà nước; trước mắt, tính toán để ổn định trong 3 năm từ 1997-1999.

- Cân đối ngân sách phải bảo đảm tích cực, hiện thực; mọi khoản thu, chi ngân sách đều phải phản ánh đầy đủ vào dự toán ngân sách Nhà nước và quản lý qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các khoản Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại, phải đưa vào Ngân sách Nhà nước để quản lý việc cho vay và trả nợ.

- Phấn đấu thu thuế và phí đạt 20-21% so với GDP và dành khoảng 70% số thu này cho chi thường xuyên; trong đó ưu tiên cho chi giáo dục - đào tạo và bảo đảm cho các nhu cầu về y tế, giao thông, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, khoa học, chi cho quốc phòng và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Cần bố trí nguồn để thanh toán các khoản ngân sách vay trong nước cho đầu tư phát triển của các năm trước; tiếp tục hạn chế các khoản chi mua ô tô con và xây dựng mới trụ sở trong các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể bằng kinh phí Ngân sách Nhà nước. Đối với chi xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, những công trình đến 31-12-1996 thực hiện vượt kế hoạch, phải bố trí trong kế hoạch năm 1997 để có nguồn thanh toán; những công trình không thực hiện hết kế hoạch, nếu cần tiếp tục thực hiện, phải bố trí vào kế hoạch năm 1997. Trong phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phải đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng miền núi, Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long..., tạo sự chuyển biến rõ rệt ở các vùng này ngay trong năm 1997.

- Bội chi Ngân sách Nhà nước phải tương ứng với khả năng vay chắc chắn trong nước và vay ưu đãi nước ngoài; không vay thương mại nước ngoài, không phát hành và vay trong nước thời hạn ngắn, lãi suất cao để bù đắp bội chi Ngân sách Nhà nước. Mức bội chi Ngân sách Nhà nước (không kể vay ngoài nước về cho vay lại) phải thấp hơn 3% so với GDP.

- Các Bộ, cơ quan Nhà nước theo chức năng được phân công, có nhiệm vụ xây dựng các chỉ tiêu kinh tế xã hội cụ thể, như sản lượng khai thác dầu thô, sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu (xi măng, điện, rượu, bia, thuốc lá...), kim ngạch và cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu, số học sinh, số giường bệnh, biên chế cán bộ... và thông báo kịp thời cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 1997.

- Năm 1997 là năm đầu thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và tính toán để ổn định phân cấp quản lý ngân sách cho các năm sau, nên các cấp chính quyền chưa có đủ các căn cứ về phân cấp quản lý nguồn thu, các nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu và số bổ sung từ ngân sách cấp trên để quyết định dự toán ngân sách cấp mình trước khi Quốc hội quyết định dự toán Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ chỉ thị này và hướng dẫn của cấp trên, lập dự toán ngân sách cấp mình gửi cấp trên để tổng hợp, lập dự toán ngân sách Nhà nước; Khi Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước, Uỷ ban nhân dân các cấp sẽ điều chỉnh lại dự toán ngân sách cấp mình phù hợp với kế hoạch được cấp trên giao, trình Hội đồng nhân dân quyết định.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tính toán kế hoạch phù hợp với tình hình chung, bảo đảm các cân đối tích cực, vững chắc.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, có sự tham gia của Bộ Tài chính về kế hoạch kinh tế - xã hội; danh mục công trình và khối lượng đầu tư thực hiện cho từng công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

- Bộ Tài chính thông báo số kiểm tra về thu, chi ngân sách Nhà nước và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; chủ trì làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, có sự tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ phụ trách ngành, lĩnh vực về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, kinh phí cho các chương trình quốc gia.

- Các Bộ, ngành, các cơ quan chủ quản chương trình quốc gia phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm việc với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và tổ chức công tác lập dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997 theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

2. Tiến độ và thời gian:

- Trước ngày 10 tháng 8 năm 1996, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 1997 lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ.

- Từ nay đến 20 tháng 9 năm 1996, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo nhiệm vụ được phân công, triển khai làm việc với các Bộ, địa phương và tổng hợp kế hoạch trình Chính phủ, các Uỷ ban của Quốc hội để kịp trình Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 10; đồng thời dự kiến phương án phân bổ ngân sách Nhà nước cho từng Bộ, số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho từng tỉnh để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định ngay sau khi Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước. 3. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sát sao, chặt chẽ quá trình xây dựng và tổng hợp kế hoạch năm 1997, bảo đảm thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 442/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 442/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/07/1996 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 442-TTg
Hanoi , July 03, 1996

DIRECTIVE
ON THE FORMULATION OF THE 1997 PLAN ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE STATE BUDGET ESTIMATE
The first six months of 1996 saw fairly good results in the implementation of the socio-economic development plan: Production, goods circulation, export and import achieved at a fairly high growth rate in the positive direction; inflation was controlled; and improvements were seen in many social aspects. Nevertheless, a number of difficulties and problems have emerged, including: many budget revenues were lower than the estimate made early this year, such as revenues from import-export duties and certification of the land-use right and remittances by non-State industrial, trade and service sectors; ineffective control and prevention of tax evasion and smuggling; delayed execution of the capital construction plan; large inventories of unsold local products which impeded economic growth and the collection of State budget revenues.
In order to implement successfully the Resolution of the IXth National Assembly adopted at its 8th session (October 1995) on the 1996 tasks, the formulation of the socio-economic development plan and the draft State budget of 1997, the Prime Minister requests the Ministries, branches and localities to implement the following:
I. DIRECTING THE EXECUTION OF THE 1996 PLAN
The Ministries, branches and localities shall evaluate the situation in the execution of the plan, objectives, programs and projects in the first six months, clearly point out the achievements and failures, analyze their causes and devise execution measures for the last six months in order to strive to fulfill and over fulfill the 1996 socio-economic development plan; and at the same time, promptly undertake the following activities:
1. The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with the Ministry of Finance and other relevant Ministries and branches in examining the major balances of the economy, proposing measures to boost business and production, stabilizing prices and expanding the markets. The Ministries, branches and localities shall direct their units to make maximum use of their production capacity, increase output, cut down costs and reduce prices..., to strive to increase the State budget revenues.
2. The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall coordinate with the Ministry of Trade and the General Department of Customs in revising the list of imports on the basis of the situation of prices, production and goods supply and demand and submit it to the Government so that the Government can adjust the imports in line with plan and adjust in time the tax rates for a number of imports within the prescribed tax bracket in order to encourage the development of domestic production, create conditions for balancing money and goods, curb inflation and ensure sources of revenues for the State budget.
3. The Ministry of Finance and the General Department of Customs shall coordinate with the branches and localities in intensifying inspection and supervision to combat losses of budget revenues and smuggling; taking effective and resolute measures to urge establishments to remit all the revenues left over from 1995 and the first six months of 1996 into the State budget; taking every possible measure to fulfill the task of collecting budget revenues in 1996 already adopted by the National Assembly.
4. The Ministries, branches and localities shall expeditiously organize the execution of the assigned plan on capital construction, complete all the procedures related to capital construction as a basis for capital allocation. The Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Construction and the Ministry of Finance shall work together to remove obstacles in the mechanism of managing investment capital so as to ensure strict management of investments in capital construction, and, at the same time, simplify the procedures so as to create conditions for accelerating the implementation of the projects registered in the plan...
5. In directing the State budget spending, the Ministries, branches and localities should give priority to capital construction investment, funding national programs, wage and wage-related payments and other urgent tasks; restrict and temporarily postpone unnecessary expenditures on purchases, repairs, meetings, etc.
From now to the end of this year, no additional budget spending outside the plan shall be allowed, except in extremely urgent cases. The Ministries, branches, localities and establishments must practice thrift and rearrange their expenditures so as to meet urgent and newly arising spending needs. The spending needs which have been decided but not yet included in the budget plan early this year should be examined to slow down the implementation tempo and should be put into the 1997 plan.
The Ministry of Finance shall help the Ministries, branches and localities to evaluate the possibility of accomplishing the task of budget collection and spending for the whole year and recommend to the Government the areas where expenditures can be cut down.
6. The Ministries, branches and localities shall conduct a preliminary review of their practice of thrift and combat against wastefulness, corruption and smuggling in the first six months and work out implementation measures for the last six months which shall be reported to the Government and sent to the Ministry of Finance for synthetization.
7. The Pricing Commission of the Government shall assume the main responsibility and coordinate with the concerned Ministries and localities in submitting to the Government measures to stabilize prices in the last six months and keep the consumer goods and service prices index below 10 per cent for the whole of 1996.
8. The Ministries, branches and localities shall work out major solutions to guarantee the achievement of the development objectives in the branches, domains and localities under their charge, propose mechanisms and policies to release the production capacity, better mobilize the resources of the different economic sectors; identify the mechanisms which should be studied and issued right in 1996 and implemented from 1997.
II. FORMULATION OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN AND DRAFT BUDGET FOR 1997
1. Key tasks of 1997:
The tasks set for 1997 shall have to continue to bring into play the positive factors achieved over the past years, overcome shortcomings and weaknesses, seize the new opportunities for development and create conditions for the successful attainment of the socio-economic objectives laid down by the VIIIth Party Congress.
The 1997 plan continues to be formulated and arranged in accordance with the overall task and the major guidelines for the whole 5-year period 1996-2000. The 1997 socio-economic development objectives must, on the one hand, reflect the continuation of the high and sustainable growth and, on the other, conform to the national master plan for long-term socio-economic development and the development plan of each sector, locality and territorial region.
In 1997, efforts should be concentrated on the following five major issues:
a/ Maintaining the high economic growth rate, raising the economy’s efficiency, achieving positive changes in the implementation of the development programs and fields defined in the five-year plan.
b/ Expanding rapidly the country’s financial potential, continuing the tax system reform, restructuring the budget on the basis of the Law on the State budget, encouraging higher budget revenues and more efficient use of budgetary capital. Proceeding with the formulation of policies and mechanisms to mobilize all the national financial sources. Raising the operating capability of specialized banks, ensuring effective capital mobilization and lending in response to the demand of a growing economy. Continuing to take measures to check and control inflation, striving to keep the consumer goods and service prices index below 10% for the whole of 1997.
c/ Stepping up the fruitful implementation of social and cultural development programs; creating a new change in the fields of culture, arts and literature, radio and television, public health care, population and family planning and other social aspects. In particular, taking a vigorous stride in developing education and training, taking one more step towards raising the people’s knowledge, continuing to eradicate illiteracy and universalize primary education; training, fostering and improving the quality of human resources to meet the immediate and long term needs.
d/ Concentrating efforts on the socio-economic development program in mountainous and ethnic minority areas, deep-lying and remote areas, creating a new step of development in these areas by tapping all local resources and mobilizing nationwide support. Paying attention to developing the communication network; building the irrigation system; transmitting electricity to townships and the communal centers; expanding health and education network, covering these areas with radio and television broadcast and information and postal systems...; implementing the poverty eradication and hunger alleviation program.
e. Continuing to strengthen and renew the State management mechanism in various branches and levels; speeding up the administrative reform, establishing order and discipline in economic and social management; maintaining political stability and social safety in order to accelerate economic development and ensure firm national defense and security in any circumstance.
2. Projected economic growth in 1997 for a number of key targets compared with 1995:
- GDP 9-10%;
- Agro-forestry-fishery production value 4.5-4.9%;
- Industrial production value 14-15%;
- Services value 12-13%;
- Total export value 28%;
- Total import value 23%.
3. Regarding the State budget:
- Striving for a stable, healthy and remarkably improved national finance; collecting taxes and fees in accordance with law, supervising and tapping all sources of revenues, effectively combating tax evasion; ensuring the need of regular expenditures at a rational and economical level, arranging payment of due and overdue debts; increasing the capital for development investment both in absolute terms and in percentage.
- The draft State budget must be elaborated from the grassroots up to ensure its reliability and practicality so as to create conditions for a stable assignment of budget management to lower levels in 3 to 5 years in accordance with the Law on the State Budget; In the immediate future, calculations should be made to ensure stability in 3 years from 1997 to 1999.
- The budget must be kept in a positive and practical balance; all budget revenues and expenditures must be reflected in the draft State budget and managed by the State Treasury. Foreign borrowings by the Government for relending must be also incorporated into the State budget so that the lending and debt payment can be managed.
- Striving to collect taxes and fees equivalent to 20-21% of GDP 70% of which shall be used for regular expenditures, with priority given to financing education and training and meeting the needs of various fields: health, transport, culture and information activities, sports, science, national defense, social security, order and safety.
- Sources should be allocated to reimburse domestic budget borrowings made for the purpose of development investment in the previous years; continuing to restrict the spending of State budget allocations on purchasing cars and building new offices of State agencies as well as Party and mass organizations. For the projects which would overfulfill its plan by December 31, 1996, their capital construction expenditures deriving from the State budget must be incorporated into the 1997 plan so that they can be settled; for the projects which are unable to fulfill its plan in 1996 and need to continue building, their expenditures must be incorporated into the 1997 plan. In allocating capital construction investments, special attention must be paid to building infrastructure works in mountainous areas, the Central Highlands, the Mekong River Delta, in order to bring about a marked improvement in these areas immediately in 1997.
- The overspending of the State budget must correspond with the realistic possibilities of domestic borrowings as well as foreign concessional loans; no borrowing of foreign commercial loans shall be made and no domestic short-term bonds carrying a high interest rate shall be issued to make up for the State budget deficit. The State budget overspending excluding foreign borrowings for relending must be less than 3% of GDP.
- The Ministries, the State agencies shall, according to their assigned functions, have the task of drawing up specific socio-economic targets such as the quantity of crude oil to be tapped, the output of some essential products (cement, electricity, alcohol, beer, cigarettes...), value and structure of exports and imports, the number of pupils and students, the number of hospital beds, payroll... and notify in time the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment so that they can serve as a basis for elaborating the plan and draft budget of 1997.
- Since 1997 is the curtain-raiser of the implementation of the Law on the State Budget in which a stable assignment of budget management shall be designed for the subsequent years, the administration of various levels may not have sufficient grounds for the decentralization of management of revenue sources, spending tasks, the distribution ratio of revenues and the additional allocations from the budget of the higher level to decide the draft budget of their own level before the National Assembly adopts the draft State budget. Therefore, the People’s Committees of various levels shall base themselves on this Directive and the guidance of the higher level to draw up their draft budgets and send them to the higher level which shall synthesize them and prepare the draft State budget. After the National Assembly adopts the draft State budget, the People’s Committees of various levels shall adjust their own draft budgets to conform to the plan assigned by the higher level before submitting them to the People�s Councils of the same level for decision.
III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION:
1. The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall collaborate closely to provide guidance for the Ministries, branches and localities in designing their plans suitable to the general situation and to ensure positive and stable balance.
- The Ministry of Planning and Investment shall guide the Ministries, branches and localities in synthesizing and summing up the socio-economic plan; assume over the main responsibility and coordinate with the Ministries, branches and localities, with the participation of the Ministry of Finance, in working out the socio-economic plan and the list of capital construction projects together with the investment volume to be executed in each project.
- The Ministry of Finance shall notify the control code of the State budget revenues and expenditures and guide the Ministries, branches and localities in drawing and synthesizing the draft State budget expenditures and revenues; assume the main responsibility and coordinate with the Ministries, branches and localities, with the participation of the Ministry of Planning and Investment and the Ministries in charge of the branches and sectors, in working out the draft State budget expenditures and revenues and the financing of national programs.
- The Ministries, branches and the agencies managing the national programs shall coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance in discussing with the concerned Ministries and branches and the localities on the socio-economic development tasks and the draft budget of the fields under their charge.
- The People’s Councils and the People’s Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government shall guide and organize the elaboration of the 1997 draft State budget in accordance with the Law on the State Budget.
2. Tempo and schedule:
- Prior to August 10, 1996, the Ministries, branches and localities shall send reports on their socio-economic development and draft budgets for 1997 to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance which shall synthesize and submit them to the Government.
- From now to September 20, 1996, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall, according to their assigned tasks, discuss with the Ministries and localities and synthesize the above-mentioned reports into a plan and submit it to the Government and the National Assembly Commissions so that it can be presented in time to the 10th session of the IXth National Assembly; at the same time, propose plans on allocating the State budget to each Ministry and the additional grants from the Central budget to each province to the National Assembly Standing Committee for decision right after the National Assembly adopts the draft State budget.
3. The Prime Minister requests the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government to closely direct the process of formulating and synthesizing the 1997 plan to ensure attainment of the set orientations, tasks and objectives.

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!