Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------
Số: 08/2016/TT-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2016
 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
 
Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điu của Bộ Luật Dânsự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyn tác giả, quyn liên quan;
Căn cứ Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CPngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một s điều của Bộ LuậtDân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;
Căn cứ Nghị định s 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy địnhcác biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyn liên quan.
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, t chức, cá nhân tham gia hoạt động đăng ký quyền tác giả,quyền liênquan.
Điều 3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư
1. Ban hành 04 biểu mẫu với tên và ký hiệu như sau:
a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả: Mu số 01;
b) Tờ khai đăng ký quyền liên quan: Mu số 02;
c) Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Mu số 03;
d) Giấy Chứng nhận đăng ký quyền liên quan: Mu số 04.
2. Các mẫu quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016, bãi bỏ Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ Vănhóa - Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng kýquyền tác giả, quyền liên quan. Các Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT tiếp tục có hiệu lực.
Điều 5. Trách nhiệm thực hiện
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có ớng mắc, các cơ quan, tổchức,cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Th thao và Du lch để nghiêncứu sửa đổi, bổ sung./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội;

- UBTWMTTQVN, Cơ quan TW các đoàn thể;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND,
UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL (Sở VHTT) các tỉnh, TP trựcthuộc TW;
- Công báo Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, CBQTG, HN (300).
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

thuộc tính Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2016/TT-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:02/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Sở hữu trí tuệ , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành 4 Biểu mẫu trong hoạt động Đăng ký quyền tác giả

Ngày 02/07/2016, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các Biểu mẫu trong hoạt động Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Theo đó, 04 Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm: Tờ khai đăng ký quyền tác giả; Tờ khai đăng ký quyền liên quan; Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; Giấy Chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
Trong Biểu mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả có các thông tin về người nộp tờ khai như: Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Số điện thoại…; thông tin về tác phẩm đăng ký: Tên tác phẩm; Loại hình; Ngày hoàn thành tác phẩm; Công bố/chưa công bố; Ngày công bố;Hình thức công bố; Nơi công bố; Nội dung chính của tác phẩm; Tên tác phẩm gốc; Ngôn ngữ gốc; Tác giả của tác phẩm gốc; Chủ sở hữu tác phẩm gốc… trong trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh. Ngoài ra, cần có thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả…
Trong Tờ khai đăng ký quyền liên quan, ngoài kê khai thông tin về bản thân, người nộp tờ khai phải nêu thông tin về đối tượng đăng ký quyền liên quan như: Tên cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng; Nội dung Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng (nêu tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng - nội dung do cá nhân/tổ chức tự thực hiện, không sao chép, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016.

Xem chi tiết Thông tư08/2016/TT-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 08/2016/TT-BVHTTDL DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2635/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động phát thanh, truyền hình và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Quyết định 2635/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động phát thanh, truyền hình và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013

Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ

Vui lòng đợi