Thông tư 12/2010/TT-BNNPTNT về danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------

Số: 12/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

THÔNG TƯ

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

được phép lưu hành tại Việt Nam 

------------------------------

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;   

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam" (Danh mục kèm theo) bao gồm 165 sản phẩm sản xuất trong nước và 11 sản phẩm nhập khẩu.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ;
Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;                                       
- Lưu: VT, NTTS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Vũ Văn Tám

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

 

DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số  12 / 2010 /TT - BNNPTNT

Ngày 11/032010  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

 

STT

Tên Sản phẩm

Thành Phần

Hàm lượng

Công Dụng

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam- Xưởng Công nghệ Sinh học; Khu công nghiệp Bàu Xéo- xã Sông Trầu- huyện Trảng Bom- tỉnh Đồng Nai. ĐT : 0613.921502

1

C.P Bio Plus

Bacillus subtilis

109CFU

Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.

Bacillus licheniformis

109CFU

Bacillus megaterium

109CFU

2

 

C.P. Zymetin

Bacillus subtilis

109CFU

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Lactobacillus acidophilus

1010CFU

Saccharomyces cerevisiae

1010CFU

Aspergillus oryzae

108CFU

Chất mang (đường, tinh bột): đủ

1kg

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Na Ri Ta, 7 đường 40, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

3

NARITA-18

Saccharomyces cereviae

2,8 x 108 CFU/kg

Phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Lactobacillus acidophillus

4,7 x 108 CFU/kg

Bacillus subtilis

1,9 x 109 CFU/kg

Aspergillus oryzae

1,5 x 109 CFU/kg

Amylase, Protease, Pectinase, Beta glucanase, bột Zeolite vừa đủ

1kg

Công ty Hữu hạn sinh học Hoàn Cầu (TNHH), Đền Bà Chúa Kho, Thôn Cổ Mễ, Vũ Ninh – Tp Bắc Ninh

4

HC-BIO

Bacillus subtilis

5 x 109 CFU

Phân hủy chất hữu cơ. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

Lactobacillus lactis

5 x 109 CFU

Bacillus lactobacillus

5 x 10CFU

Phụ liệu và Lactose vừa đủ

1000g

5

OXY-BESTOT

Sodium Carbornat peroxyhydate

 

99%

Cung cấp oxy tức thời vào ao nuôi tôm, cá.

Bột Talc vừa đủ

1000g

Công ty TNHH NOBEN, địa chỉ: 20/30G/33 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 08 37966039, fax: 08 37966038

6

Super OXY – O2

Sodium carbonat peroxide (2Na2CO3. 2H2O2)

100%

Cung cấp một lượng oxy nhanh, kip thời trong ao nuôi, đặc biệt khi tôm nổi đầu.

7

AQUA BAC

Bacillus subtilis

1011 CFU/kg

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH3

Lactobacillus acidophilus

1011 CFU/kg

Nitrosomonas sp.

1010 CFU/kg

Nỉtobacter sp.

1010 CFU/kg

8

SUPER BIOCA

Yucca

30%

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Làm giảm khí độc NH3

9

NB-BIOPOND

Bacillus licheniformis

4x 108 CFU/g

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH3

Bacillus subtilis

4x 108 CFU/g

Bacillus megaterium

4x 108 CFU/g

Bacillus polymysa

4x 108 CFU/g

10

SUPER CUT ALGA

Copper s Elemental (CuSO4. 5H2O)

10%

Diệt tảo trong nước ao nuôi

11

Super OXY – O2

Sodium carbonat peroxide (2Na2CO3. 2H2O2)

100%

Cung cấp một lượng oxy nhanh, kip thời trong ao nuôi, đặc biệt khi tôm nổi đầu.

12

AQUA BAC

Bacillus subtilis

1011 CFU/kg

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH3

Lactobacillus acidophilus

1011 CFU/kg

Nitrosomonas sp.

1010 CFU/kg

Nỉtobacter sp.

1010 CFU/kg

13

SUPER BIOCA

Yucca

30%

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Làm giảm khí độc NH3

14

NB-BIOPOND

Tổng Bacillus (Bacillus cubtilis, Bacillus megaterium, Bacillus polymysa, bacillus licheniformis)

1,5 x 10CFU/g

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH3

15

SUPER CUT ALGA

Copper s Elemental (CuSO4. 5H2O)

10%

Diệt tảo trong nước ao nuôi

Công ty TNHH Thủy sản SAN HÔ, địa chỉ: 26/B2 ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 0862504424, fax: 0862504424

16

MICROZYM

Saccharomyces cerevisiae

6 x 107 cfu/g

Cung cấp vi sinh vật có lợi, phân hủy nhanh các chất hữu cơ, xử lý và phục hồi nguồn nước nuôi sau khi khử trùng, giảm NH4( NH3)

Lactobacillus acidophilus

2.5 x 109 cfu/g

Bacillus megaterium

3.5 x 109 cfu/g

Bacillus lichenformis

3 x 109 cfu/g

Bacillus subtilis

3 x 109 cfu/g

Amylase, Protease

17

ZUCCA – SH

 

Yucca Schidigera                    

50%

Tiêu hủy nhanh chóng khí độc NH3, H2S, NO2

Ổn định chất lượng nước, giảm mùi hôi thối, tạo môi trường ao nuôi sạch làm giảm Stress cho tôm.

Thích hợp cho hệ thống ao nuôi khép kín, ít thay nước.

Công ty TNHH TM & SX Việt Viễn (Vivco), 14G Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Điện thoại: 08. 38943854    -  Fax: 08. 389438555

18

BC 400

Saccharomyces cereviae

1,5 x 107 CFU/g

Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hoà tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nuôi. Hấp thụ các loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi.

Lactobacillus acidophillus

1,5 x 107 CFU/g

Bacillus subtilis

1,5 x 108 CFU/g

Aspergillus oryzae

1,5 x 107 CFU/g

SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, Zeolite

vừa đủ 1kg

19

YUCCA 750

Yucca schidigera

750g

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.

Nước cất

1000ml

20

YUCOX 300

Yucca schidigera

300g

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi, Phân huỷ các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước.

Bacillus subtilis

5 x 107 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

5 x 107 CFU/g

Nước cất

1000ml

21

Quillaja Yucca 50/50 PRO

Yucca schidigera

50%

Giảm khí NHcó trong môi trường nước ao nuôi thuỷ sản; Cải thiện chất lượng nước

Quillaja

50%

Nước cất

1000ml

22

TRIFLURALIN 48

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol)

vừa đủ 1000 ml

 
 

23

YUCCA ZEO BIO

Yucca Schidigera

2%

Giảm khí NH3;  Bổ sung khoáng chất  kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản; Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Saccharomyces cerevisiae

5 x 109CFU/g

SiO2

71%

CaO

2,51%

Al2O3

11,02%

Fe2O3

1,61%

MgO

1,01%

K2O

2,28%

24

PENTINO

1,5-Pentanedial

50%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi.

Dung môi vừa đủ

1000 ml

25

BON 888

Bacillus megaterium

10CFU/g

Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết ; Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm cá như NH3, NO3, H2S.

B. mesentericus

10CFU/g

B.licheniformic

10CFU/g

Nitrosomonas sp.

10CFU/g

Nitrobaster sp.

10CFU/g

Dextrose vừa đủ

1kg

26

WEEDOX

CuSO4.5H2O

15%

Diệt tảo trong nước ao nuôi.

Nước cất vừa đủ

100%

27

IODINE 80

Iodine (dung dịch phức hợp)

80%

Sát trùng nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản.

Bromine

20%

28

SUPER MAXTO

Sodium thiosulphate

30%

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.

EDTA

10%

29

CYMEX 175

Cypermethrin

175g/l

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.

1lít

30

PVP IODINE 90

PVP Iodine (dung dịch phức hợp)

90%

Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thuỷ sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao.

Tá dược vừa đủ

100%

31

BC 909

Bacillus subtilis

109CFU/g

Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.

Bacillus licheniformis

109CFU/g

Bacillus megaterium

109CFU/g

32

BC ONE

Bacillus subtilis

108CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Lactobacillus  acidophilus

108CFU/g

Saccharomyces

cerevisiae

107CFU/g

Aspergillus  oryzae

107CFU/g

Chất mang (đường, tinh bột) vừa đủ

1kg

33

CRENO 60

Sodium  dichloroisocyanurate

1000g

 

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản.

(Hoạt lực )

60%

34

SEKIRO

Poly vinyl pyrolidone Iodine

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước.

Nước cất

1000ml

35

YODO

Alkyl aryl polyoxyethylene iodine

10%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Nước cất

1000ml

36

BEZ

Lactobacillus  acidophilus

5 x 108 CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi    trường ao nuôi.

Bacillus subtilis

5 x 108  CFU/g

Saccharomyces

cerevisiae

5 x 107  CFU/g

Amylase, Protease,  Cellulase

 

Dextrose vừa đủ

1kg

37

 

GLUREX

Glutaraldehyde

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên inh động vật trong nước ao nuôi.

Alkyldimethyl benzyl ammonium chloride

24%

38

DEOX 50

Niclosamide

50%

Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi thuỷ sản (chỉ sử dụng trong quá trình cải tạo).

Tá dược (bột talc) vừa đủ

1kg

39

 

CEZ

Bacillus subtilis

9 x 109 CFU/g

Giúp phân hủy chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc, mùi hôi đáy ao..

Saccharomyces

cerevisiae

9 x 109 CFU/g

Amylase, Protease,  Cellulase, Lipase

 

40

BEZ 111

Lactobacillus  acidophilus

5 x 1011CFU/l

Phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi ; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis,

5 x 1011CFU/l

Saccharomyces

cerevisiae

5 x 1011CFU/l

Amylase, Protease,  Cellulase, Lipase, Pectinase, chất đệm vừa đủ

1 lít

41

CHLORMAX T

Chloramin T

10%

Tác dụng sát trùng, tiêu độc nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản; khử trùng dụng cụ, bể ương.

Dung môi vừa đủ

1 lít

42

BON 707

 

Bacillus subtilis

107CFU/g

Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; làm giảm khí Amoniac trong ao nuôi tôm cá..

Bacillus amyloliquefaciens 

107CFU/g

 

Bacillus licheniformis

107CFU/g

Bacillus pumilus

107CFU/g

Bacillus megaterium

107CFU/g

Nitrobacter sp.

107CFU/g

Nitrosomonas sp.

107CFU/g

43

BCP 54

 

Bacillis subtilis

1x109CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm cá

Bacillus  licheniformis

1x109CFU/g

Bacillus  megaterium

1x109CFU/g

Bacillus polymyxa)

1x109CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

5x107CFU/g

44

CYMEX - CHLOR

 

Cypermethrin

100g

 

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Tá dược vừa đủ

1 lít

45

BCP 45

Bacillis subtilis

1,5x109CFU/g

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi

Bacillus  licheniformis

1,5x109CFU/g

Bacillus  megaterium

1,5x109CFU/g

Bacillus polymyxa

1,5x109CFU/g

46

ATD SUPER

Alkyl trimethyl amino bromide

350g/l

Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá

Tetradecyl trimethyl amino bromide

80%

Dodecyl trimethyl amino bromide

20%

Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân, 94/1035A1Dương Quảng Hàm, P.17,Gò Vấp, Tp. HCM , Số điện thoại: (08) 39842240       Fax: (08) 39842230

47

Clear Yet

Bacillus megaterium 

109 CFU/ kg

 

Giảm độ đục nước ao, ổn định màu nước.

Phân hủy thức ăn dư thừa, tạo môi trường nước ao trong sạch.

Giảm sự hình thành các lọai khí độc và các tác nhân có hại trong nguồn nước ao nuôi.

Bacillus licheniformis

109 CFU/ kg

Bacillus mensentericus

109 CFU/ kg

Nitrosomonas

109 CFU/ kg

Nitrobacter

109 CFU/ kg

Tá dược vừa đủ

1kg

48

SUPER SP

Rhodobacter spirillum

1010 CFU/ l

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá

Rhodobacter pseudomonas

1010 CFU/ l

Nước cất vừa đủ

1000ml

49

Alga Grow

Bacillus subtilis

109CFU/ kg

Thúc đẩy sự phát triển nhanh của tảo, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.

Bacillus licheniformis

109CFU/ kg

Bacillus polymyxa

109CFU/ kg

Lactobacillus acidophilus

108CFU/ kg

  Tá dược vừa đủ

1kg

50

CYPER

Cypermethrin

100g/ lít

 

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày.

Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này.

Dung môi vừa đủ

1000ml

51

YOBEX

Iodine Polyvinyl pyrrolidone complex

24%

Sát khuẩn phổ rộng, tiêu diệt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật có hại trong môi trường nước nuôi tôm.

Nước cất vừa đủ

1000ml

52

TRIFLU 48

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ

100%

 

53

KILTEX

1,5-Pentanedial

500g

Diệt các lọai vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi.

Dung môi vừa đủ

1000ml

54

EDTA

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)

20%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.

Dextrose vừa đủ

100%

Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi (INVET), 11 Nguyễn Văn Giai, P. Đakao, Q1, Tp.HCM, Điện thoại: 08. 22405061– 22405062       Fax : 08.39846897

55

BCP 400

Saccharomyces cereviae

1,5 x 107 CFU/g

Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hoà tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nuôi. Hấp thụ các loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi.

Lactobacillus acidophillus

1,5 x 107 CFU/g

Bacillus subtilis

1,5 x 108 CFU/g

Aspergillus oryzae

1,5 x 107 CFU/g

SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, Zeolite

vừa đủ 1kg

56

YUCCA 750 LIQUID

Yucca schidigera

750g

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.

Nước cất

1000ml

57

EZF 300

Yucca schidigera

 

300g

 

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi, Phân huỷ các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước.

Bacillus subtilis

5 x 107 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

5 x 107 CFU/g

Nước cất

1000ml

58

Quillaja Yucca 50/50 BLEND

Yucca schidigera

50%

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.

Nước cất

1000ml

59

FLURAL 48

Trifluralin

48%

 

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol)

vừa đủ 1000 ml

60

PENTAL 50

1,5-Pentanedial

50%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi.

Dung môi vừa đủ

1000 ml

61

BCP 888

Bacillus megaterium

10CFU/g

Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết ; Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm cá như NH3, NO3, H2S.

B. mesentericus

10CFU/g

B.licheniformic

10CFU/g

Nitrosomonas sp.

10CFU/g

Nitrobaster sp.

10CFU/g

Dextrose vừa đủ

1kg

62

DEWEED

CuSO4.5H2O

5%

Diệt tảo trong nước ao nuôi.

Nước cất vừa đủ

100%

63

DEHELIX 50

Niclosamide

50%

 

Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi tôm. Tiêu diệt nhanh và hiệu quả, tiện lợi khi sử dụng, an toàn với môi trường.

tá dược (bột talc) vừa đủ

1kg

64

PYMEX 175

Cypermethrin

175g/l

 

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.

1 lít

65

BCP 999

Bacillus subtilis

109CFU/g

Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.

Bacillus licheniformis

109CFU/g

Bacillus megaterium

109CFU/g

66

BCP MIX

Bacillus subtilis

108CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Lactobacillus  acidophilus

108CFU/g

Saccharomyces

cerevisiae

107CFU/g

Aspergillus  oryzae

107CFU/g

Chất mang (đường, tinh bột) vừa đủ

1kg

67

SDIC 60

Sodium  dichloroisocyanurate

(Hoạt lực)

1000g

 

 

60%

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản.

68

SEKIR COMPLEX

Poly vinyl pyrolidone Iodine

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước.

Nước cất

1000ml

69

YODO

ISOPHOR

Alkyl aryl polyoxyethylene iodine

10%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Nước cất

1000ml

70

BCP COMPLEX

Lactobacillus acidophilus

5 x 108 CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi    trường ao nuôi.

Bacillus subtilis

5 x 108  CFU/g

Saccharomyces

cerevisiae

5 x 107  CFU/g

Amylase, Protease,  Cellulase

 

Tá dược (bột talc) vừa đủ

1kg

71

 

AQUA BCP

Bacillus subtilis

9 x 109 CFU/g

Giúp phân hủy chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc, mùi hôi đáy ao..

Saccharomyces

cerevisiae

9 x 109 CFU/g

Amylase, Protease,  Cellulase, Lipase

 

72

AQUA-EZ

PROBIOTIC

Lactobacillus  acidophilus

5 x 1011CFU/l

Phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi ; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis,

5 x 1011CFU/l

Saccharomyces

cerevisiae

5 x 1011CFU/l

Amylase, Protease,  Cellulase, Lipase, Pectinase, chất đệm vừa đủ

1 lít

73

CHLORMAX T

Chloramin T

10%

Tác dụng sát trùng, tiêu độc nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản; khử trùng dụng cụ, bể ương.

Dung môi vừa đủ

1 lít

74

AQUA 707 COMPLEX

 

Bacillus subtilis

107CFU/g

Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; làm giảm khí Amoniac trong ao nuôi tôm cá..

Bacillus amyloliquefaciens 

107CFU/g

 

Bacillus licheniformis

107CFU/g

 

Bacillus pumilus

107CFU/g

Bacillus megaterium

107CFU/g

Nitrobacter sp.

107CFU/g

Nitrosomonas sp.

107CFU/g

75

AQUA 505 COMPLEX

 

Bacillis subtilis

1 x 109CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm cá

Bacillus  licheniformis

1 x 109CFU/g

Bacillus  megaterium

1 x 109CFU/g

Bacillus polymyxa

1 x 109CFU/g

Saccharomyces

cerevisiae

5 x 107CFU/g

76

INVEX - CHLOR

 

Cypermethrin

 

100g

 

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Tá dược vừa đủ

1 lít

77

AQUA BAC 909

 

Bacillis subtilis

1,5 x 109CFU/g

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi

Bacillus  licheniformis

1,5 x 109CFU/g

Bacillus  megaterium

1,5 x 109CFU/g

Bacillus polymyxa

1,5 x 109CFU/g

78

ATD MIDE

Alkyl trimethyl amino bromide

350g/l

Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá

Tetradecyl trimethyl amino bromide

80%

Dodecyl trimethyl amino bromide

20%

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Ánh Việt, 15/3B Lê Văn Thọ, P. 12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM, Số điện thoại: (08)22443329       Fax: (08) 37245228

79

OXYGEN

Sodium carbonate peroxyhydrate

90-99%

Cung cấp Oxy hòa tan tức thời cho ao nuôi tôm cá. Cấp cứu tôm cá nổi đầu do thiếu Oxy.

Moisture

1-10%

80

AV-KILL ALGAE-80

Copper as elemental

80.000mg

Diệt tảo trong nước ao nuôi tôm cá

Tá dược vừa đủ         

1lít

81

AV-BIOZEO

Lactobacillus acidophillus

1,5 x 10cfu

Cải tạo nền đáy ao, phân hủy chất thải, cặn bã, thức ăn thừa, hấp thu khí độc NH3 có trong ao nuôi.

Bacillus subtilis

1,5 x 10cfu

Saccharomyces cerevisiae

1,5 x 10cfu

Aspergillus oryzae

1,5 x 10cfu

Protease

100UI

Amylase

80.000UI

Pectinase

400UI

Beta-Glucanase

40UI

Bột Zeolite vừa đủ

1kg

82

AV-BIOCACBON

Lactobacillus acidophillus

1,5 x 10cfu

Cung cấp nhiều loại vi sinh vạt có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi

Bacillus subtilis

1,5 x 10cfu

Saccharomyces cerevisiae

1,5 x 10cfu

Aspergillus oryzae

1,5 x 10cfu

Protease

100UI

Amylase

80.000UI

Pectinase

400UI

Beta-Glucanase

40UI

Than hoạt tính vừa đủ

1kg

83

ANVI-XIDE

Glutaraldehyde

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm, cá. Sát trùng bể nuôi, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Benzalkonium Chloride

15%

Tá dược vừa đủ    

1 Lít

84

CATA 222

Lactobacillus acidophilus

9 x 1010 CFU

Cung cấp nhiều loại vi sinh vạt có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi

Nitrobacter

5 x 1010 CFU

Nitrosomonas

2 x 1010 CFU

Saccharomyces cerevisiae

5 x 1010 CFU

Bacillus subtilis

2 x 109CFU

Bacillus licheniformis

1 x 109CFU

Các Enzyme phân hủy chất thải hữu cơ:Protease, Hemi cellulase, Amylase, Pectinase, Beta-glucanase

 

Dextrose vừa đủ

1 kg

85

BKC 80

Benzalkonium Chloride

80%

Khử trùng nguồn nước ao nuôi tôm cá, tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Tá dược vừa đủ    

1lít

86

IODINE 200

1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, lodine complex

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. Sát trùng dụng cụ, bể nuôi.

Tá dược vừa đủ    

1 lít

87

BIOYUCCA

Saponin (chất chiếc xuất từ Yucca schidigera)

10%

Hấp thụ khí độc NH3.

Bột dextrose vừa đủ    

1 Kg

88

AV-pH 7585

2-OH propan-1,2,3- Tricarboxylic (acid citric)

90-99%

Làm giảm pH nước ao nuôi tôm cá.

Tá dược vừa đủ    

1 lít

89

PROTEC 500

1,5 Pentanedial

500g

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm cá.

Tá dược vừa đủ    

1.000ml

90

BIO-ALGAE

CaCO3

2.700mg

Gây màu nước ao nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.

 

CuSO4

31.500mg

CoSO4

125mg

FeSO4

22mg

ZnSO4

10.500mg

MgSO4

21.000mg

Vitamin A

20.000mg

Vitamin C

15.000mg

Potasium chloride

500mg

Saccharomyces cerevisiae

9.106CFU

Tá dược vừa đủ

1kg

91

AV- POND-T

Bacillus Subtillis

105 CFU

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân hủy chất cặn bã dưới đáy ao.

Lactobacillus Acidophilus

10CFU

Tá dược vừa đủ

1 kg

92

AV- IODINE 300

1-vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex

30%

Diệt khuẩn, vi sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá.

Tá dược vừa đủ

1 lít

93

LADO 111

Sodium thiosulfate

10%

Giúp lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng

Sodium lauryl sulfate

15%

EDTA

5%

Tá dược vừa đủ

1 lít

94

YUCCA 30

Yucca Schidigera (hoạt chất Saponin 10%)                       

300g

Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

95

YUCCA 50

Yucca Schidigera (hoạt chất Saponin 10%)

500g

Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

96

YUCCA ZEO

SiO2

71%

Hấp thụ NH3 trong nước ao nuôi.

Al2O3

11,02%

CaO

2,51%

K2O

2,28%

Na2O

1,76%

Yucca schidigera

1,50%

MgO

1,01%

Bột talc vừa đủ

1 kg

97

YUCCA WATER

Yucca Schidigera

50%

Giảm khí NHcó trong môi trường nước ao nuôi thuỷ sản; Cải thiện chất lượng nước

Quillaja

50%

98

AV-KST

Alkyl trimethyl amino bromide

350g/l

Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá

Tetradecyl trimethyl amino bromide

80%

Dodecyl trimethyl amino bromide

20%

99

AV-IODINE 100

1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, lodine complex

10%

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. Sát trùng dụng cụ, bể nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

100

LADO- TS

Al2O(từ PAC)

31%

Hấp thụ ion NH4 trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất, lắng tụ các chất dơ bẩn trong nước ao nuôi

Tá dược ( SiO2, bột Zeolite) vừa đủ

1 kg

101

MEN TH

Lactobacillus acidophillus

3 x 108CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao

Bacillus subtilis

3 x108CFU/g

Aspergillus oryzae

1 x 107CFU/g

Streptomyces murinus

1 x 107CFU/g

Saccharomyces cerevisae

1 X 107CFU/g

Amylase, Protease, Cellulase

Công ty TNHH Một thành viên Danh Phương, địa chỉ: 386/2 Tô ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

102

Yucca max

Yucca Schidigera

32%

Hấp thu và làm giảm khí NH3  nhanh chóng, phân hủy các chất dư thừa dưới đáy ao

Cấp cứu khi tôm bị nổi đầu

Ổn định chất lương nước

Nước cất vừa đủ

1000 ml

103

BKC 80

Benzalkonium Chloride

80%

Sát trùng nước ao nuôi, làm sạch môi trường

Tẩy rửa mang tôm, rong nhớt.

Dung môi nước tinh khiết vừa đủ

1000 ml

104

Iodophor-90

PVP Iodine complex

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi nước tinh khiết vừa đủ

1000 ml

105

D-Zoo

Trifluralin

48%

Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cở sở sản xuất tôm giống.

106

Supper Aqua

Bacillus subtilis

3,3 x 1011CFU/kg

Phân hủy nhanh chóng xác động thực vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch.

Lactobacillus acidophilus

3,5x 1011CFU/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,2x 1011CFU/kg

Protease

104 UI

Amylase

1035 UI

Lactose vừa đủ

1 kg

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Tiên Phong, 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08. 7542464

107

Fresh - Pond

Lactobacillus acidophillus

5 x1011 cfu

 

Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi

Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi

Bacillus subtilis 

5 x1011 cfu

Sacharomyces cerevisiae 

5 x1011 cfu

 

Protease

1000000 IU

Amylase

1000000 IU

Cellulase

200.000 IU

Lipase

200.000 IU

Pectinase

200.000 IU

Chất đệm (zeolite) vừa đủ

1 kg

108

TF-men 2

Lactobacillus acidophilus

5 x 1011CFU

Phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi ; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis

5 x 1011CFU

Saccharomyces cerevisiae

5 x 1011CFU

Protease, Amylase, Cellulose, Lipase, Pectinase, chất đệm vừa đủ.

1lít

Công ty CP Hóa Sinh và Môi trường Hòa Bình, địa chỉ : 12, Đường 6A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM, Điện thoại: 08.62559135    Fax: 08. 62559135

109

STANDARD-DONLOS

Bacillus subtilis                  

 

10x109CFU/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.

Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.

 Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

Baccilus mensentericus

9x109CFU/g

Baccillus lichenniformis

7x109CFU/g

Lactobaccilus acidophillus 

9,8x109CFU/g

Nitrosomonas sp.

8x108CFU/g

Nitrobacter sp.                  

7,5x108CFU/g

Aspergillus oryzae

3x109CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109CFU/g                                                  

110

SUPER MORAR’S

Bacillus subtilis               

10x109CFU/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.

Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.

Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

Baccilus polymyxa              

9x108CFU/g

Baccillus lichenniformis

7x109CFU/g

Lactobaccilus acidophilus

9,8x108CFU/g

Nitrosomonas sp.

8x108CFU/g

Nitrobacter sp.

7,5x108CFU/g

Aspergillus oryzae

3x109CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109CFU/g

Công ty TNHH Thuỷ sản Hoàng Long, Số 85/25 đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, Tel: 08.54286620, Fax: 08.54286620

111

BZT Supper

Bacillus  subtilis

3.1011CFU

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, Giảm khí độc NH3, H2S, làm sạch đáy và nước ao nuôi, cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống.

Lactobacillus plantarium

3.1011CFU

Saccharomyces  cerevisiae

3.1011CFU

Nitrosomonas sp

3.1011CFU

Nitrobacter sp

3.1011CFU

Protease

50.000UI

Cellulase

20.000UI

Pectinase

10.000UI

Phytase

10.000UI

Công ty TNHH Thuỷ sản Sao Việt, Số 7-Đường DC7-Phường Sơn Kỳ-Quận Tân Phú-Tp.HCM, Tel: 08. 62538898,  Fax: 08. 73051435

112

Super BZT

 

Bacillus subtilis

2 x 109 CFU/g

- Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật; Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH3+, H2S, NO2-; Ổn định môi trường nước, cân bằng pH.

 

Lactobacillus prorogenes

2 x 109 CFU/g

Lactobacillus acidophilus

1,5 x 109 CFU/g

Saccharomyces cervisiae

1,2 x 109 CFU/g

Nitrosomonas sp.

1,2 x 109 CFU/g

Nitrobacter sp

1,2 x 109 CFU/g

Protease

1.000 IU

Amylase

600 IU

Lipase

500 IU

Cellulase

300 IU

113

Vi- Yucca

 

Yucca schidigera

 70%

Phân hủy các chất thải dư thừa trong khi nuôi; Khử mùi hôi (H2S), hấp thu khí độc (NH3) trong ao nuôi thủy sản.

Nước cất vừa đủ

100%

Công ty TNHH Minh Tân, Lô 30A3-5, Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, Tp Cần Thơ, Tel: 0170.3843474, Fax: 07103843474

114

Mita Yuca

Yucca schidigera

110.000mg

Giảm các khí độc NH3, H2S, NO2 trong môi trường nước ao nuôi.

Hạn chế hiện tượng cá nổi đầu, thiếu oxy

Bacillus subtilis

1,5 x 1010CFU

Saccharomyces cerevisiae

3 x 1010CFU

 

Lactobacillus acidophilus

109CFU

 

115

Miodine

Iodine vinyl Pyrrolidin

 

100.000mg

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá

116

Gluta-one

1,5 pentanedial

200g

 

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá.

Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Alkylbenzyldimethylammonium Chloride

200g

 

117

CIPA 3000

Copper sulfate (CuSO4)

 

 

Diệt tảo trong nước ao nuôi

118

MITA SUPERBIO

Bacillus subtilis

1011CFU

Phân hủy chất thải, bùn đáy ao, thức ăn thừa, xác động thực vật, phân tôm cá trong ao, giúp cải thiện chất lượng nước

Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi

Hạn chế sự phát sinh khí độc NH3, H2S, NO2.

Saccharomyces cerevisiae

3 x 1011CFU

Lactobacillus acidophilus

 

109CFU

Công ty Cổ phần Thủy sản Tiến Thành, 522G/C21 Nguyễn Tri Phương, phường 12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, Tel:08.38629813, Fax: 08.38629813.

119

D- Algae 1

Cupric Sulphate

45%

Diệt tảo trong ao nuôi

Giữ PH nước ao nuôi ổn định

Ổn định màu nước ao.

120

D- Algae 3

Cupric Sulphate

50%

Diệt rong trong ao nuôi

Giữ PH nước ao nuôi ổn định

Ổn định màu nước ao.

Công ty TNHH VIRBAC Việt Nam, Khu Công nghiệp Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai, Tel: 08.8404629/30, Fax: 08.8401260.

121

MICROLANCE

Bacillus subtilis 

1 x108 CFU/L

Làm giảm khí độc, thúc đẩy nhanh sự phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy ao, ức chế vi khuẩn có hại, hạn chế sản sinh khí độc như NH3, H2S.

Bacillus licheniformis 

3,5 x108 CFU/L

Yucca extract 

30%

Phụ liệu bổ sung vừa đủ 1kg

122

ECO MARINE

Bacillus licheniformis 

7 x1011 CFU/L

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá 

Bacillus subtilis 

1,1 x1012 CFU/L

Bacillus pummilus 

2 x1011 CFU/L

Tá dược vừa đủ 1 kg.

123

BIO MARINE

Bacillus subtilis

 3,7 x x1010 CFU/L

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá

Bacillus licheniformis 

 

2,4 x1010 CFU/L

Bacillus pummilus 

0,6 x1010 CFU/L

Công ty TNHH Phú Đăng Quân, Địa chỉ: 18/181A Trấn Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP,HCM, Điện thọai: (08) 3843 5072, Fax: (08) 3824 9002.

124

ZOO AQUA

Trifluralin

48,4 %

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý: Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

125

SUPER SIREEN

Sodium thiosulfate

10,4 %

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.

Giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

5,2 %

Sodium laurylsulfate

15,4 %

 Chất đệm (dung môi nước cất) vừa đủ

1000 ml

126

TOP BZT 5000

 Bacillus subtilis

1,5 x 109 CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi

 Lactobacillus acidophilus

1,1 x 10CFU/Kg

 Saccharomyces cerevisiae

1,2 x 10CFU/Kg

Aspergillus niger

1,1 x 10CFU/Kg

 Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

127

US BZT PRO

 Bacillus subtilis

2,6 x 10CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi

 Lactobacillus acidophilus

1,6 x 10CFU/Kg

 Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 10CFU/Kg

 Amylase

212 UI/Kg

 Protease

208 UI/Kg

 Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

128

AZT POND

Bacillus subtilis

1,4 x 10CFU/Kg

Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.

Bacillus lichenfomis

1,5 x 10CFU/Kg

Bacillus mensentrericus

1,2 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1 Kg

129

YUCCA  C

Yucca schidigera

5,0 %

Giảm khí NH3 trong nước ao nuôi.

 Chất đệm (dung môi) vừa đủ

1000 ml

130

MKC

Glutaraldehyde

20,7 %

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Alkyldimethyl benzyl amonium chloride

10,5 %

 Chất đệm (dung môi nước cất) vừa đủ

1000 ml

131

ALGAE  CLEAR

CuSO4.5H2O

5,03 %

Diệt các lọai tảo trong ao nuôi trồng thủy sản

Chất đệm (nước cất)  vừa đủ

1000 ml

132

TNT

Cypermethrin

10,8 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi  tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

100%

133

BLUE 1

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

20,6 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lững trong nước.

Chất đệm (chất khoáng) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Sản xuất TM – DV Hoàng Hạc, Địa chỉ : 109/18 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCM, Điện thọai: (08) 3932 7919, Fax:   (08) 3824 9002

134

GOLD BAC

Bacillus subtilis

1,0 x 10CFU/Kg

Thúc đẩy quá trình phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân, chất lắng tụ dưới đáy ao.

Giúp giảm khí độc như : amoniac, nitrate, hydrosulfur.

Saccharomyces cerevisiae

1,0 x 10CFU/Kg

Lactobacillus acidophilus

1,0 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

135

TOXIN MAX

Sodium thiosulfate

10,5 %

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.

Giảm độ nhớt va vang bọt tren mặt nước

 Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

5,3 %

Sodium laurylsulfate

15,4 %

Chất đệm (dung môi nước cất) vừa đủ

1000 ml

136

ZOO  MAX

Trifluralin

48,4 %

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý : Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

 Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

137

CLEAN BZT- 45

Bacillus subtilis

2,6 x 10CFU/Kg

Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi.

Bacillus megaterium

1,5 x 10CFU/Kg

Bacillus lichenfomis

1,2 x 10CFU/Kg

Lactobacillus acidophilus

1,1 x 10CFU/Kg

 Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1kg

138

N-07

Bacillus subtilis

1,6 x 10CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

1,1 x 10CFU/Kg

 Saccharomyces cerevisiae

1,2 x 10CFU/Kg

Aspergillus niger

1,1 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

139

A-700

Bacillus subtilis

2,6 x 10CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 10CFU/Kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 10CFU/Kg

Amylase

204 UI/Kg

Protease

203 UI/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1kg

140

EM 7700 CLEAN

Bacillus subtilis

1,5 x 10CFU/Kg

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân huỷ chất cặn bã dưới đáy ao.

Lactobacillus acidophilus

1,4 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

141

PREMIUM  BZT-A

Bacillus subtilis

1,3 x 10CFU/Kg

Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.

Bacillus lichenfomis

1,5 x 10CFU/Kg

Bacillus mensentrericus

1,6 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1 Kg

142

YUCCA  MAX

Yucca schidigera

5,0 %

Giảm khí NH3 trong nước ao nuôi

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

1000 ml

143

AQUADINE

PVP Iodine

20,1 %

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ

1000 ml

144

A-500

Glutaraldehyde

20,4 %

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

Alkyldimethyl benzyl amonium chloride

10,3 %

Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ

1000 ml

145

ALGAE  STOP

CuSO4.5H2O

5,04 %

Diệt các lọai tảo trong ao nuôi trồng thủy sản.

Chất đệm (nước cất)  vừa đủ

1000 ml

146

GOLD UP

Cypermethrin

10,2 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi  tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

100%

147

AQUA BLUE

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

20,2 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lững trong nước.

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Thủy sản Cửu Long T.L, Địa chỉ : 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP,HCM, Điện thọai: (08) 3839 3984, Fax:   (08) 3824 9002 - 6254 5422

148

AQUA CLEAR

Bacillus subtilis

1,5 x 10CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi.

 Lactobacillus acidophilus

1,6 x 10CFU/Kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 10CFU/Kg

 Aspergillus niger

1,1 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1kg

148

POND BZT 24H

Bacillus subtilis

2,5 x 10CFU/Kg

Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 10CFU/Kg

 Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 10CFU/Kg

Amylase

205 UI/Kg

Protease

203 UI/Kg

Chất đệm (đường

lactose) vừa đủ

1Kg

150

TOXIN POND

Sodium thiosulfate

10,2 %

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng

Giảm độ nhớt va váng bọt trên mặt nước

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

5,1 %

Sodium laurylsulfate

15,7 %

Chất đệm (dung môi nước cất) vừa đủ

1000 ml

151

LX-900

Bacillus subtilis

1,7 x 10CFU/Kg

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân huỷ chất cặn bã dưới đáy ao.

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

152

BLUE STAR

Bacillus subtilis

1,5 x 10CFU/Kg

Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá.

Bacillus lichenfomis

1,2 x 10CFU/Kg

Bacillus mensentrericus

1,2 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1 Kg

Công ty TNHH Sản xuất TM và DV Bạch Hạc, Địa chỉ :  Số 65 Đường 14, Khu phố 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM, Điện thọai : (08) 3896 6973, Fax:   (08) 3824 9002.

153

SIREEN PLUS

Sodium thiosulfate

10,3 %

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng. Giảm độ nhớt va vang bọt tren mặt nước

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

5,2 %

Sodium laurylsulfate

15,1 %

Chất đệm (dung môi nước cất) vừa đủ

1000 ml

154

KICT ZOO

Trifluralin

48,2 %

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý : Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

155

678- BZT SHRIMP

Bacillus subtilis

2,1 x 10CFU/Kg

Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi.

Bacillus megaterium

1,5 x 10CFU/Kg

Bacillus lichenfomis

1,2 x 10CFU/Kg

Lactobacillus acidophilus

1,3 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

156

PROMAX

Bacillus subtilis

2,6 x 10CFU/Kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

1,6 x 10CFU/Kg

Saccharomyces cerevisiae

1,3 x 10CFU/Kg

Amylase

207 UI/Kg

Protease

204UI/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

157

PRO A-99

Bacillus subtilis

1,9 x 10CFU/Kg

Cải thiện hữu hiệu môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân huỷ chất cặn bã dưới đáy ao.

Lactobacillus acidophilus

2,1 x 10CFU/Kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1Kg

158

BIODINE 99

PVP Iodine

20,7 %

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

 Chất đệm (dung môi nước) vừa đủ

1000 ml

158

ALGAE  KILL

CuSO4.5H2O

5,12 %

Diệt các lọai tảo trong ao nuôi trồng thủy sản.

Chất đệm (nước cất)  vừa đủ

1000 ml

160

SUPER KILL

Cypermethrin

10,5 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi  tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

100%

161

FE CLEAN

Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

20,2 %

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lững trong nước

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

100%

 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long, 6B/62 An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh- Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.38806146, 38773321

162

AQUA CLEAR

Bacillus subtilis

3 x10­11 CFU/kg

 Làm phân hủy rất nhanh xác động, thực vật, thức ăn dư thừa và các chất mùn bã hữu cơ khác có trong ao nuôi giúp đáy ao không bị ô nhiễm.

 Làm sạch màng chất béo trong nước và làm cho nước hết nhờn.

Giúp quản lý sự cân bằng trong ao nuôi: Làm màu nước ổn định ( tảo không bị tàn lụi thường xuyên), hạn chế thấp nhất sự phát triển của tảo lam, và các tảo độc khác, giải phóng được các loại khí độc hại như: H2S, NH3, NO2 phát sinh trong ao nuôi.

 Diệt tảo chiều đỏ.

Lactobacillus

3,5x10­11 CFU/kg

Nitrobacter

3x10­11 CFU/kg

Nitrosomonas

5x10­11 CFU/kg

Thiobacillus

5x10­11 CFU/kg

Cellulomonas

5x10­11 CFU/kg

Marinobacter

5x10­11 CFU/kg

Acinetobacter

5x10­11 CFU/kg

Pseudomonas

5x10­11 CFU/kg

Rhodococus

5x10­11 CFU/kg

Chất mang vừa đủ (đường lactose) vừa đủ

1kg

163

BIO CLEANER

Bacillus subtilis

10x109CFU/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.

Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.

Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

 

Baccilus mensentericus

9x109CFU/g

Baccillus lichenniformis

7x109CFU/g

Lactobaccilus acidophillus

9,8x109CFU/g

Nitrosomonas sp.

8x108CFU/g

Nitrobacter sp.

7,5x108CFU/g

Aspergillus oryzae

3x109CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109CFU/g

164

MAX CLEAR

Bacillus subtilis

3x1011CFU/kg

Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước,

Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hai

Diệt tảo.

Lactobacillus plantarium

3x1011CFU/kg

Nitromosonas

2,5x1011CFU/kg

Nitrobacter

2,5x1011CFU/kg

Protease

50.000 UI/kg

Cellulase

20.000 UI/kg

Pectinlase

10.000 UI/kg

Phuytase

10.000 UI/kg

Saccharomyces cerevise

3x1011CFU/kg

Chất mang Lactose vừa đủ

1kg

 Công ty TNHH sản xuất Nguyễn Hoàng, Số 12-14, đường 6A, phường Trung Mỹ, quận 12, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.22134444/22135555, FAX: 62575773

165

HONHICO.S

Bacillus subtilis

10x109CFU/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.

Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.

Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

 

Baccilus polymyxa

9x108CFU/g

Baccillus lichenniformis

7x109CFU/g

Lactobaccilus acidophilus

9,8x108CFU/g

Nitrosomonas sp.

8x108CFU/g

Nitrobacter sp.

7,5x108CFU/g

Aspergillus oryzae

3x109CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109CFU/g

Dextrose vừa đủ

1.000g

           

II. CÁC SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

                                                                                          

STT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Nhà sản xuất

Công ty TNHH TM & SX Việt Viễn (Vivco), 14G Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM, Điện thoại: 08. 38943854    -  Fax: 08. 389438555

1

BIO-YUCCA 50 LIQUID

Yucca Schidigere

50%

Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ao và đáy ao. Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm.

BERGHAUSEN CORPORATION, USA

Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh, Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 083.7542464

2

Biomethrin

Deltamethrin

 

Diệt ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi gây bệnh cho cá như rận, cá, ve.

Biostadt India Limited, Ấn Độ

3

BioRon-AC

Bacillus subtilis

9.109CFU

Đẩy mạnh quá trình phân huỷ mùn bã hữu cơ; Cải thiện chất lượng nước ao nuôi

Biostadt India Limited, Ấn  Độ.

Alcaligenes denitrificans

4.107CFU

Lactobacillus helveticus

8.109CFU

Lactobacillus lactic

1.109CFU

Saccharomyces cerevisiae

5.105CFU

Nitrosomonas sp

6.107CFU

Nitrobacter sp

6.107CFU

Pseudomonas denitrificans

6.107CFU

MnSO4, V2O3, CoSO4, FeSO4,CuSO4, CaO, SiO2, MgO, P2O5

Công ty TNHH XNK Phương Nam, 12C7 khu phố 3, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh, Tel: 08.38863777, Fax: 08.37160777.

4

Genius Blue

Blue No.9 & Yellow No.23 Lead

 

Tạo màu nước giả. Ngăn cản ánh sáng do đó làm chậm sự phát triển của tảo ở đáy ao.

Công ty TANAN INTRACO CO. LTD- ThaiLand

 

5

Magliner

MgO 

30%

Tăng độ kiểm, ổn định PH trong ao nuôi

CaO

 

 

6

Plutasave Plus

Alky Dimethyl Benzy

 

 

Tiêu diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi; sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

Ammonium Chloride

 

Glutaraldehyde

 

 

7

Plankticide

Sodium Alkane Sulphonate

 

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng

Sodium Thiosulphate

 

Ethylenediamine Tetraacetic Acid Tetrasodium Salt (EDTA)

 

8

Y.A.C

Yucca schidigera

49,5%

Khử mùi hôi và hấp thụ khí độc NH3. Phân hủy chất hữu cơ, thức ăn thừa và xác bã động thực vật.

Văn phòng đại diện Environmental Choices, Inc. Số 20 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại :  08 3848 5048, Fax :  08 3848 7350

9

ENCHOICE® A-Zyme

Amylase

15.000UI

Phân hủy các chất hữu cơ, thực vật chết, xác tảo, cặn bã bẩn trong nước, cải thiện chất lượng nước, giảm sự gia tăng của lớp bùn đáy, giảm mùi hôi.

Giảm hàm lượng BOD và COD trong nước.

Ổn định pH, làm tăng lượng oxy trong nước. Kích thích các chủng vi sinh có lợi phát triển

Environmental Choices, Inc, USA

Protease

70.000UI

Cellulase

25.000UI

Lipase

15.000UI

Pectinase

1.500UI

Xylanase

10.000UI

Beta-glucanase

14.000UI

Molasses

10%

Chất đệm vừa đủ

1lít

Công ty SOLAR AIR, LLC, 463 Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp Cà Mau- Văn phòng số 203, Tel: 0780.2212121, Fax: 0780.3829818.

10

Lymnozyme

Bacillus  coagulans

1.67.109CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng trong nước, ổn định màu nước, độ pH trong môi trường ao nuôi tôm, cá.

SOLAR AIR, LLC, USA

Bacillus  laterosporus

1.67.109CFU/g

Bacillus  pumilus

1.66.109CFU/g

11

WSR

Bacillus  pumilus

1.109CFU/g

Phân huỷ bùn, các chất thải hữu cơ, chất thải thuỷ sinh trong đáy ao và trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá; Ngăn ngừa khí H2S, CH4.

Bacillus  subtilis

1.109CFU/g

Bacillus  amyloliquefaciens

1.109CFU/g

Bacillus  coagulans

1.109CFU/g

Bacillus  licheniformis

1.109CFU/g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Vũ Văn Tám

 

 

thuộc tính Thông tư 12/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 12/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/2010/TT-BNNPTNT Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:11/03/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 12/2010/TT-BNNPTNT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------

Số: 12/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

được phép lưu hành tại Việt Nam 

------------------------------

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;   

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam" (Danh mục kèm theo) bao gồm 165 sản phẩm sản xuất trong nước và 11 sản phẩm nhập khẩu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng cục Hải quan;

- Bộ Khoa học công nghệ;

- Bộ Công Thương;

- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;                                                                                    - Lưu: VT, NTTS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Vũ Văn Tám

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi