Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT về sản phẩm có chứa Trifluralin không được lưu hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------------------

Số:  64/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày  4 tháng 11  năm 2010

THÔNG TƯ

Về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

------------------------------------

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;   

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh sách các sản phẩm có chứa Trifluralin đưa ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm 44 sản phẩm.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);                                                                                                    

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổng cục Hải quan;

- Bộ Khoa học công nghệ;

- Bộ Công Thương;

- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;                                                                                

- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Vũ Văn Tám

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA TRIFLURALIN ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 64 / 2010 /TT - BNNPTNT Ngày  64 /11 /2010  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

I. Các sản phẩm có chứa Trifluralin được quy định tại Phần A, Phụ lục II, Danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày  31/7/2007  của Bộ Thuỷ sản.

1. Sản phẩm sản xuất trong nước (8 sản phẩm)

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công ty TNHH Sitto Việt Nam-Số 4 đường 3A, KCN Biên Hoà II, Đồng Nai

 

30

PER ZOO

2,4-dinitro-N,N-dipropyl 1- 4- triflouromethylaline

Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng

cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

 

33

 

FORMALAN

Trifuralin, Solvent

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.(Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Thông -67/83 Bùi Đình Tuý, Q.Bình

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

78

KICC-ZOO

Trifuralin

Diệt nấm; Làm sạch nước

Công ty CP Sài Gòn VET  - 41A Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

130

FIGHTING

Trifluralin

Xử lý môi trường, diệt nấm và nguyên sinh động vật trong ao nuôi

Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam - xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An

169

Fungi-Clear

Trifluralin

Diệt nấm chủ yếu là nhóm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi tôm.

Công ty TNHH D.N.K -38 Kim Biên, phường 13, quận 5, Tp. HCM

345

T-ZOO

Trifluoro 2,6-Dinitro-nn- dipropyl-2-toluidone

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật

nguyên sinh trong bể uôi.(Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Công ty TNHH Hải Thiên -Phạm Văn Cội, tổ  32, ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ

Chi, Tp.HCM

 

366

 

MOSLAN

Trifluoro 2,6-Dinitro- dipropyl-2-toluidine

 

Sát trùng nước ao nuôi

Công ty TNHH NOBEN -20/30G/33 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

382

NO ZOO

Trifluralin

Xử lý môi trường, loại trừ zoothanium, protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi. Làm sạch nước ao nuôi.

 

2. Sản phẩm nhập khẩu (5 sản phẩm)

 

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

 

75

ZOO CLEAR

Trifuralin

Diệt  nấm  Lagenidium  sp.

và  động  vật  nguyên  sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

 

ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD

81

ZULUNAR

Trifluralin

Diệt  nấm  Lagenidium  sp. và  động  vật  nguyên  sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

 

Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand

85

TURBO

LAN

Trifluoro-2,6-

Dinitro-N,N- Dipropyl-2- Toluidine

Diệt nấm (chủ yếu là nhóm

Lagenidium  sp)  trong  môi trường ao nuôi tôm

Công ty TNHH NANA VET PRODUCTS, Thái Lan

86

ZERINE

Trifluoro-2,6-

Dinitro-N,N- Dipropyl-2- Toluidine

Diệt  nấm  và  diệt  nguyên

sinh động vật, diệt ký sinh trùng như Zoothanium

Dunamis  Vetcare  Co., Ltd, Thái Lan

93

KICK -

ZOO

Trifluoro            2,6

dinitro-2-Toluidine

Diệt   vi   khuẩn,   nấm   làm

tôm sạch và mạnh khỏe

Siam Agricultural

Marketing          Co., Ltd. Thái Lan

 

 

II. Các sản phẩm có chứa Trifluralin được quy định tại Phụ lục II, Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 6/2008/QĐ-BNN ngày 18 /01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Sản phẩm sản xuất trong nước (2 sản phẩm)

 

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công ty TNHH thức ăn TS Liên Hiệp Thái - ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

287

ZOO TEQCH

Trifluralin

Diệt nấm  Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Công ty TNHH Sando - 2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM

340

ZUDO

Trifluralin 

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).

 

2. Sản phẩm nhập khẩu (10 sản phẩm)

 

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

576

ZU-SHOCK

Trifluralin

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Biopharma Research & Development Co., Ltd - Thailand

604

FUNGI STOP

Trifuralin (trifluoro-2,6-dinitro, N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan

606

WELL K ZOO

Trifuralin (trifluoro-2,6-dinitro, N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp.và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

WELLTECH Biotechnology Products Co.,Ltd-Thái Lan

674

TRELAN

Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro-NN-Dippropyl-2-Toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong môi trường nước nuôi tôm.

Apex Research 
Products Co., Ltd, Thailand

728

BLOCKZU

Trifluralin (Trifluoro-2,6-
dinitro,n dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) 
Co., Ltd - Thailand

729

FLURALIN

Trifluralin (Trifluoro-2,6-
dinitro,N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand

730

KICC-ZOO

Trifluralin (Trifluoro-2,6-
dinitro,N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand

731

ZOO-CLEAN

Trifluralin (Trifluoro-2,6-
dinitro,N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) 
Co., Ltd - Thailand

732

ZOO-STOP

Trifluralin (Trifluoro-2,6-
dinitro,N dipropyl-p-toluidine)

Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống

Bangkok Vetlab (B-Lab) 
Co., Ltd – Thailand

749

HI-NOVA

Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)

Diệt  nấm  Lagenidium sp. Và một số động vật nguyên sinh trong bể nuôi

A.V.A.

Marketing 
Co., Ltd - Thailand


 

III. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN ngày 06 /11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 7 sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công Ty TNHH Uyên Vi,  1848 Tỉnh lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

16

Trifulan

Trifluralinc.

Diệt nấm Lagenidium sp  và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P.Việt Nam, KCN Bàu Xéo, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

45

O-Lan

Trifluralin 48%.

Diệt nấm  Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống).

Công ty TNHH Thuỷ Sản Cửu Long T.L - 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí minh

51

Aqua No.1

Trifluralin

Dung môi.

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi(Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống).

Công ty TNHH Hiệu Quả, 147G, Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Quận 2, Tp HCM

78

APP-EFF

Trifluralin, nước cất

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).

Công ty TNHH Đồng Tín, 635C Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, quận 9, Tp Hồ Chí Minh

106

DT- Triflu

Trifluralin, nước cất

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất ương tôm giống).

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Dương, 350 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

116

Tri-Zoo

Trifluoro-2,6dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine

Diệt nấm (chủ yếu là nấm Lagenidium) trong môi trường ao nuôi tôm.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại thuỷ sản Minh Châu., 196/3 Khu Phố II, phường Thới An, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

123

Tri-Zoo

Trifluoro-2,6 dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine

Diệt nấm (chủ yếu là nấm Lagenidium) trong môi trường ao nuôi tôm.

   IV. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT- BNNPTNT ngày 8/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm

 

TT

Tên sản phẩm

Thành Phần

Hàm lượng

Công Dụng

Công ty Liên doanh TNHH ANOVA, 36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. ĐT : 0650.3782770

3

Novalan

Trifluoro 2,6-dinitro-N,N dipropyl -2-toluidine (Trifluralin)

48%

 Diệt nấm  Lagenidium sp. và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Nước cất

vừa đủ 100%

Công ty TNHH Giải pháp chăn nuôi xanh, 18/6A Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62531237

18

Aqua Zoo

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol)

 

Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn, 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62518451

48

Kato-99

Trifluralin

100%

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi.

Công ty TNHH VIBO, 70/1 đường 11, Bình Trưng Tây, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.2699700

61

VB-800

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp  và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

   V. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1 sản phẩm

 

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH Thuỷ sản Hoàng gia, 39/17, Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại : 083.5008499      Fax: 083512911

28

Kill Zoo

Trifluralin

48%

Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cở sở sản xuất tôm giống.

 

 VI. Các sản phẩm có chứa Trifluralin sản xuất trong nước được quy định tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 7 sản phẩm

 

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH TM & SX Việt Viễn (Vivco), 14G Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Điện thoại: 08. 38943854    -  Fax: 08. 389438555

22

TRIFLURALIN 48

Trifluralin

48%

Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol)

vừa đủ 1000 ml

Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân, 94/1035A1 Dương Quảng Hàm, p.17, Gò Vấp, Tp. HCM, Điện thoại: (08) 39842240       Fax: (08) 39842230

52

TRIFLU 48

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ

100%

Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi (INVET), 11 Nguyễn Văn Giai, P. Đakao, Q1, Tp.HCM, Điện thoại: 08. 22405061– 22405062       Fax : 08.39846897

59

FLURAL 48

Trifluralin

48%

 

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (isopropyl alcohol)

vừa đủ 1000 ml

Công ty TNHH một thành viên Danh Phương, Địa chỉ: 386/2 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

105

D-Zoo

Trifluralin

48%

Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cở sở sản xuất tôm giống.

Công ty TNHH Phú Đăng Quân, Địa chỉ: 18/181A Trấn Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP,HCM, Điện thọai: (08) 3843 5072, Fax: (08) 3824 9002.

124

ZOO AQUA

Trifluralin

48,4 %

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý: Chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

Công ty TNHH sản xuất TM – DV Hoàng Hạc, Địa chỉ : 109/18 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCm, Điện thoại: (08) 3932 7919, Fax:   (08) 3824 9002

136

ZOO  MAX

Trifluralin

48,4 %

Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

Lưu ý : chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

 Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Sản xuất TM và DV Bạch Hạc, Địa chỉ: số 65 đường 14, Khu phố 2, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM, ĐT: (08) 3896 6973,  Fax: (08) 3824 9002.

154

KICT ZOO

Trifluralin

48,2 %

Diệt nấm lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi.

lưu ý : chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (cồn) vừa đủ

100%

thuộc tính Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:64/2010/TT-BNNPTNTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:04/11/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Loại bỏ 44 sản phẩm có chứa Trifluralin
Ngày 04/11/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
Danh sách 44 sản phẩm có chứa Trifluralin đưa ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam và các công ty sản xuất, cung ứng các sản phẩm đó tại thị trường Việt Nam được nêu tại phụ lục của Thông tư này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Trifluralin là một loại thuốc cỏ tiền nảy mầm được đăng ký sử dụng lần đầu tiên ở Hoa Kỳ vào năm 1963 với bằng phát minh sáng chế của nhà sản xuất Eli Lilly. Một nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho rằng sử dụng Trifluralin có thể làm tăng rủi ro mắc bệnh ung thư bạch huyết (non-Hodgkin lymphoma). Do đó, nhiều quốc gia đã cấm hoặc hạn chế sử dụng. Hầu hết các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản quy định dư lượng của Trifluralin không được vượt quá 10µg/kg trong thịt và 1µg/kg trong cá (PGS.TS Trương Quốc Phú).

Xem chi tiết Thông tư64/2010/TT-BNNPTNT tại đây

tải Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------------
Số: 64/2010/TT-BNNPTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2010

 
 
THÔNG TƯ
Về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
------------------------------------
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;   
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh sách các sản phẩm có chứa Trifluralin đưa ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm 44 sản phẩm.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);                                                                                                    
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;                                                                                    
- Lưu: VT, TCTS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Vũ Văn Tám

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi