Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 01/2018/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TI VIT NAM

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Ging vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hot động mua bán hàng hóa quc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục ging vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Bổ sung mã số HS đối với một số giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam tại Phụ lục 18 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sau đây gọi tắt là Phụ lục 18 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTTNT), Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Lãnh
đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Công thương;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các t
nh, thành phtrực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-
ng báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

PHỤ LỤC I:

DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số TT

Loại vật nuôi

Giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

1

Ngựa

 

1.1

Ngựa nội

Các ging ngựa nội.

1.2

Ngựa ngoại

Các giống: Carbadin, Thoroughbred, Miniature Horse, Arabian Horse.

1.3

Ngựa lai

Các thợp lai giữa các giống ngựa nêu ti mục 1.1 và mục 1.2.

2

 

2.1

Bò nội

Các ging: Vàng (Bos indicus), H'Mông, U đầu rìu, Phú Yên.

2.2

Bò sa

Các ging: Holstein Friesian (HF), Jersey, Pie Rouge, Normande, Tarentaise, Norwegian Red, Brown Swiss, Ayrshire, Kostroma, Swedish Red, Guernsey, Milking Shorthorn, Hays Converter, Canadienne, Australian Friesian Sahiwal (AFS).

2.3

Bò thịt

Các giống: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster, Angus, Limousine, Crimousine, Simmental, Charolaise, Hereford, Santa Gertrudis, Blanc Bleu Belge (BBB), Aubrac, Gasconne, Salers, Wagyu, Senepol, Belted Galloway, Shorthorn, Fleck vieh, Afrikaner, Ankole, Blonde d’ Aquitaine, Braunvieh. British white, South Devon, Texas Longhorn, Ongole. Hanwoo.

2.4

Bò lai

Các thợp lai giữa các giống bò nêu tại mục 2.1, mục 2.2 và mục 2.3,

3

Trâu

 

3.1

Trâu nội

Giống trâu nội.

3.2.

Trâu ngoại

Các giống: Murrah, Banni Bhadawari, Chilika, Jafarabadi, Kalahandi, Marathwada, Mehsana, Nagpuri, Niliravi, Pandharpuri, Surti, Toda, Carabao, Swamp buffalo.

3.3

Trâu lai

Các tổ hợp lai giữa các giống trâu nêu tại mục 3.1 và mục 3.2.

4

Ln

 

4.1

Lợn nội

Các giống: , Móng Cái, Mường Khương, Mán, Lang Hồng, Thuộc Nhiêu, Ba Xuyên, Mẹo, Sóc, Phú Khánh, Cỏ (Kiềng Sắt), Táp Ná, Vân Pa (mi ni Qung Trị), Lũng Pù, Hạ Lang, Hương, Bảo Lạc, Hung.

4.2

Lợn ngoại

Các giống:

- Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, Pietrain kháng stress, Hampshire, Edell, Dalland, Cornwall, Berkshire, Meishan (VCN-MS15):

- L (19, 95, 06, 11, 64);

- VCN (01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 21, 22, 23);

- FH (004, 012, 016, 019, 025, 100);

- Poland China, Spotted, Chester White, Mulefoot, Tamworth, Large Black, Hereford.

4.3

Lợn lai

Các tổ hợp lai giữa các ging lợn nêu tại mục 4.1 và mục 4.2.

5

 

5.1

Dê nội

Các giống: C, Bách Tho.

5.2

Dê ngoại

Các giống: Saanen, Alpine, Barbari, Beetal, Jumnapari, Boer, Black Bengal, Changthangi, Chegu, Gaddi, Ganjam, Gohilwadi, Jhakrana, Kanniadu, Kutchi, Malabari, Marwari, Mehsana, Osmanabadi, Sangamneri, Sirohi, Surti, Zalawadi.

5.3

Dê lai

Các tổ hp lai giữa các giống dê nêu tại mục 5.1 và mục 5.2.

6

Cừu

 

6.1

Cừu nội

Phan Rang.

6.2

Cừu ngoại

Các giống: Dorper, Balangir, Ganjam, Kilakarsal, NiIgiri, Banpala, Garole, Madras Red, Patanwadi, Bellary, Gurez, Magra, Pugal, Bhakarwal, Hassan, Malpura, Ramnad White, Changthangi, Jaisalmeri, Mandya, Rampur Bushair, Chotanagpuri, Jalauni, Marwari, Shahabadi, Chokla, Kamah, Mecheri, Sonadi, Coimbatore, Kashmir Merino, Muzaffarnagri, Tibetan, Deccani, Kenguri, Nali, Tiruchy Black, Gaddi, Kheri, Nellore, Vembur,

6.3

Cừu lai

Các tổ hợp lai giữa các giống cừu nêu tại mục 6.1 và mục 6.2.

7

Gà

 

7.1

Gà nội

Các giống: Ri, Mía, Hồ, Đông To, Tàu vàng, Tre, Chọi (hoặc Đá hoặc Nòi), Tè, Ác, H’Mông, nhiều cựa Phú Thọ, Tiên Yên, Ri Ninh Hòa, Lạc Thủy, Móng, Lông Xước, H’re, Liên Minh.

7.2

Gà ngoại

 

7.2.1

Gà hưng thịt

Các giống: Avian, Lohmann, AA (Arbor Acres), Hubbard, Cobb, Ross, ISA MPK, ISA Color, Incian River Meat, Kabir, JA 57, Sasso; Redbro; Nagoya, Gà Tây.

7.2.2

Gà hướng trứng

Các ging: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann Brown, Hisex Brown, ISA Brown, Babcock- 380, Novogen (Novo White và Novo Brown), VCN-G15, ISA Warren, Dominant, Ai Cập, Newhampshire Godollo, Yellow Godollo VCN-Z15, ISA Shaver.

7.2.3

Gà kiêm dụng

Tam Hoàng (Jiangcun và 882). Lương Phượng (hoặc LV), Sao, Grimaud, Hc Phong, 13G01, 14Ga04, Quý Phi.

7.3

Gà lai

Các tổ hợp lai giữa các giống gà nêu tại mục 7.1 và mục 7.2.

8

Vịt

 

8.1

Vịt hướng thịt

Các giống: CV SuperM (SM, SM2, SM2i, SM3, SM3SH). Star53, Star53SH, Star76, M12, M14, M15, Szarwas, ST5, Huba.

8.2

Vịt hưng trứng

Các giống: C, Triết Giang, TC, CV2000 Layer, Khaki Campbell, TsN15-Đại Xuyên, Start13, Tsaiya, Mốc.

8.3

Vịt kiêm dụng

Các giống: Bu Quỳ, Bầu Bến, Kỳ Lừa, Đốm, PT, Biển 15-Đại Xuyên, Cổ Lũng, Hòa Lan, Hai Ya (Biển).

8.4

Vịt Iai

Các thợp lai giữa các giống vịt nêu tại mục 8.1, mục 8.2 và mục 8.3.

9

Ngan

 

9.1

Ngan nội

Các giống: Dé, Trâu, Sen.

9.2

Ngan ngoại

Các giống: R31, R41, R51, R61, R71, CR50.

9.3

Ngan lai

Các tổ hợp lai giữa các giống vịt nêu tại mục 8 và các ging ngan nêu tại mục 9.1, mục 9.2.

10

Ngỗng

 

10.1

Ngỗng nội

Các giống: Cỏ, Sư Tử.

10.2

Ngỗng ngoại

Các giống: Rheinland, Landes, Hungari, G35, G35 Heavy, G36.

10.3

Ngỗng lai

Các tổ hp lai giữa các giống ngỗng nêu tại mục 10.1 và mục 10.2.

11

Thỏ

 

11.1

Thnội

Các giống: Đen, Xám.

11.2

Thngoại

Các giống: New Zealand, California, Hungary, Panon, Flemish Giant,

11.3

Thỏ lai

Các thợp lai giữa các ging thỏ nêu tại mục 11.1 và mục 11.2.

12

Chim bồ câu

 

12.1

Bồ câu nội

Giống nội.

12.2

Bồ câu ngoại

Các giống: Titan, Mitmas.

12.3

Bồ câu lai

Các tổ hợp lai giữa các giống bồ câu nêu tại mục 12.1 và mục 12.2.

13

Chim cút

 

14

Đà điu

 

14.1

Đà điu ngoại

Châu Phi (Ostrich): dòng Zim, Aust, Blue, Black; Châu Úc: BV1, BV2, BV3, BV4,

14.2

Đà điu lai

Các tổ hợp lai giữa các giống đà điu nêu tại mục 14.1.

15

Ong

 

15.1

Ong nội

Ong nội (Apis cerana cerana và Apis cerana indica).

15.2

Ong ngoại

Ong Ý (Apis mellifera).

15.3

Ong lai

Các thợp lai các giống ong nêu tại mục 15.1; mục 15.2

16

Tằm

 

16.1

Tằm thuần

Tầm Lưỡng hệ, tm Đa hệ, tm Thầu dầu lá sn, tầm GQ 2218, tm TN 1278.

16.2

Tm lai

Các tổ hợp lai giữa các giống tm nêu tại mục 16.1.

17

Tinh dịch động vật

 

17.1

Tinh dịch trâu; bò

Tinh của các giống:

- Bò nêu tại mục 2.

- Trâu nêu tại mục 3.

17.2

Tinh dịch ngựa: lợn; dê; cừu; thỏ

Tinh của các giống:

- Ngựa nêu tại mục 1.

- Lợn nêu tại mục 4.

- Dê nêu tại mục 5.

- Cừu nêu tại mục 6.

- Thnêu tại mục 11.

18

Phôi động vật

 

 

Phôi ngựa; bò; trâu; lợn; dê; cừu; thỏ

Phôi của các ging:

- Ngựa nêu tại mục 1.

- Bò nêu tại mục 2.

- Trâu nêu tại mục 3.

- Lợn nêu tại mục 4.

- Dê nêu tại mục 5.

- Cừu nêu tại mục 6.

- Th nêu tại mục 11.

19

Trứng đã thụ tinh đấp

 

19.1

Trứng gà

Trứng gà của các giống nêu tại mục 7.

19.2

Trứng vịt, ngan

Trứng vịt của các ging nêu tại mục 8.

Trứng ngan của các ging nêu tại mục 9.

19.3

Trứng ngỗng; chim bồ câu; chim cút; đà điu

Trứng ngỗng của các giống nêu tại mục 10.

Trứng chim bồ câu của các giống nêu tại mục 12.

Trứng chim cút nêu tại mục 13.

Trứng đà điu nêu tại mục 14.

20

Trứng tm

Trứng tm ca các giống quy định tại mục 16.


 

PHỤ LỤC II:

BỔ SUNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM TẠI PHỤ LỤC 18 THÔNG TƯ SỐ 24/2017/TT-BNNPTNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số TT theo Phụ lục 18 Thông tưs 24/2017/TT-BNNPTNT

Loại vật nuôi

Bổ sung mã số HS đối với một số ging vật nuôi được sản xut, kinh doanh tại Việt Nam

1.2

Ngựa ngoại

Các ging: Thoroughbred, Miniature Horse, Arabian Horse.

- Loại thuần chng để nhân giống

0101.21.00

- Loại khác

0101.29.00

2.2

Bò sữa

Các giống: Pie Rouge, Normande, Tarentaise, Norwegian Red, Brown Swiss, Ayrshire, Kostroma,Swedish Red, Guernsey, Milking Shorthorn, Hays Converter, Canadienne, Australian Friesian Sahiwal(AFS).

Loại thuần chng để nhân ging

0102.21.00

- Loại khác

0102.29

2.3

Bò thịt

Các giống: Aubrac,Gasconne, Salers, Wagyu, Senepol, Belted Galloway,Shorthorn, Fleck vieh,Afrikaner, Ankole, Blonde d' Aquitaine, Braunvieh, British white, South DevonTexas Longhorn, Ongole, Hanwoo.

- Loại thuần chủng để nhân giống

0102.21.00

- Loại khác

0102.29

3.2

Trâu ngoại

Các giống: Banni, Bhadawari, Chilika, Jafarabadi, Kalahandi, Marathwada, Mehsana, Nagpuri, Niliravi, Pandharpuri, Surti, Toda, Carabao, Swamp buffalo.

- Loại thuần chng để nhân giống

0102.31.00

- Loại khác

0102.39.00

4.1

Lợn nội

Các giống: Lũng Pù, Hạ Lang, Hương, Bảo Lạc, Hung.

- Loại thuần chủng để nhân giống

0103.10.00

- Loại khác

0103.91.00

0103.92.00

4.2

Lợn ngoại

Các giống: Poland China, Spotted, Chester White, Mulefoot, Tamworth, Large Black, Hereford.

- Loại thun chng để nhân giống

0103.10.00

- Loại khác

0103.91.00

0103.92.00

5.2

Dê ngoại

Các ging: Black Bengal, Changthangi, Chegu, Gaddi, GanjamGohilwadi, Jhakrana, Kanniadu, Kutchi, Malabari, Marwari, Mehsana, Osmanabadi, Sangamneri, Sirohi, Surti, Zalawadi.

- Loại thuần chủng để nhân ging

0104.20.10

- Loại khác

0104.20.90

6

Cừu

 

Cừu, dê sống

01.04

Bổ sung mục 6.1

Cừu nội

Phan Rang

- Loại thuần chủng để nhân ging

0104.10.10

- Loại khác

0104.10.90

Bổ sung mục 6.2

Cừu ngoại

Các ging: Dorper, Balangir, Ganjam, Kilakarsal, Nilgiri, Banpala, Garole, Madras Red, Patanwadi, Bellary, Gurez, Magra, PugalBhakarwal, Hassan, Malpura, Ramnad White, Changthangi, Jaisalmeri, Mandya, Rampur Bushair, Chotanagpuri, Jalauni, Marwari, Shahabadi, Chokla, Karnah, Mecheri, Sonadi, Coimbatore, Kashmir Merino, Muzaffarnagri, Tibetan, Deccani, Kenguri, Nali, Tiruchy Black, Gaddi, Kheri, Nellore, Vembur.

- Loại thuần chủng để nhân giống

0104.10.10

- Loại khác

0104.10.90

Bổ sung mục 6.3

Cừu lai

Tổ hợp lai của các ging nêu tại mục 6.1 và mục 6.2.

- Loại để nhân giống

0104.10.10

Loại khác

0104.10.90

7.1

Gà nội

Các giống: Lạc Thủy, Móng, Lông Xước, H’re, Liên Minh.

- Loại đ nhân giống

0105.11.10

0105.94.10

- Loại khác

0105.11.90

0105.94.91

0105.94.99

7.2.1

Gà hưng thịt

Gà Tây.

- Loại để nhân giống

0105.12.10

0105.99.30

- Loại khác

0105.12.90

0105.99.4

7.2.2

Gà hướng trng

ISA Shaver.

- Loại để nhân ging

0105.11.10

0105.94.10

- Loại khác

0105.11.90

0105.94.91

0105.94.99

7.2.3

Gà kiêm dụng

Các giống: Hc Phong, 13G01, 14Ga04, Quý Phi.

- Loại để nhân giống

0105.11.10

0105.94.10

- Loại khác

0105.11.90

0105.94.91

0105.94.99

8.1

Vịt hướng thịt

Các giống: Star53SH, M12, ST5, Huba.

- Loại đ nhân ging

0105.13.10

0105.99.10

- Loại khác

0105.13.90

0105.99.20

8.2

Vịt hướng trứng

Các giống: Tsaiya, Mốc.

- Loại để nhân giống

0105.13.10

0105.99.10

- Loại khác

0105.13.90

0105.99.20

8.3

Vịt kiêm dụng

Hai Ya (Biển).

- Loại để nhân giống

0105.13.10

0105.99.10

- Loại khác

0105.13.90

0105.99.20

9.2

Ngan ngoại

Các giống: R41, R61, CR50.

- Loạđể nhân giống

0105.13.10

0105.99.10

- Loại khác

0105.13.90

0105.99.20

Sửa đổi mục 9.3

Ngan lai

Các tổ hợp lai giữa các giống vịt nêu tại mục 8, các giống ngan nêu tại mục 9.1, mục 9.2.

- Loại để nhân giống

0105.13.10

0105.99.10

Loại khác

0105.13.90

0105.99.20

10.2

Ngỗng ngoại

Các giống: G35, G35 Heavy, G36.

- Loại để nhân giống

0105.14.10

0105.99.30

- Loại khác

0105.14.90

0105.99.40

11.2

Thỏ ngoại

Flemish Giant.

 

0106.14.00

Bổ sung mục 11.4

Tinh

Tinh của các giống nêu tạmục 11.1, mục 11.2, mục 11.3

 

0511.99.10

Bổ sunmục 11.5

Phôi

Phôi của các giống nêu tại mục 11.1, mục 11.2, mục 11.3

 

0511.99.90

thuộc tính Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 01/2018/TT-BNNPTNT Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 16/01/2018 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục giống vật nuôi được kinh doanh tại Việt Nam

Ngày 16/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Danh mục này ngoài các giống vật nuôi đã được quy định trước đây như: Ngựa; Bò; Trâu; Lợn; Dê; Cừu; Gà; Vịt; Ngan; Ngỗng; Thỏ; Chim bồ câu; Chim cút; Đà điểu; Ong; Tằm, còn bổ sung thêm: Phôi động vật (Phôi ngựa, bò, trâu, lợn, dê, cừu, thỏ); Trứng đã thụ tinh để ấp (Trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, chim bồ câu, chim cút, đà điểu)…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/03/2018.

Từ ngày 05/3/2020, Thông tư này bị hết hiệu lực bởi Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi